Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΜΗΠΩΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΣΤΑ ΛΟΜΠΥ;Του Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ
" Τελικά πουργός νάπτυξης κ. Κ. Χατζηγάκης τό τόλμησε. γινε ρόστρατος πού στό ρθόδοξο Γένος τν λλήνων κατέθεσε νομοθέτημα γιά τήν ποϊεροποίηση τς μέρας το Κυρίου, τήν ποία καθόρισε στίς 7 Μαρτίου το 321 γιος σαπόστολος καί Θεόστεπτος Ατοκράτωρ Κωνσταντνος μέγας.
Ἀλλά ὁ σύγχρονος αὐτός Ἠρόστρατος δέν εἶναι μόνος του, οὔτε ἐνεργεῖ ἀπό ἰδίᾳ πρωτοβουλία.
Ἔχει τήν συναίνεση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας καί τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης καί δημιουργεῖ εὐλόγους συνειρμούς ἡ ταυτόχρονη ἀναγγελία τῆς προσκλήσεως τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ἀπό τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ κ. Μπάρακ Ὀμπάμα στίς 8 Αγούστου .. γιά τήν ποία γωνίζετο πί μνες μέ μεσίτες τούς προύχοντες το βραϊκο λόμπυ τν ΗΠΑ, πως δημοσιοποιήθηκε στόν Τύπο.
Τελικά πρόσκλησις ρθε, τό ἀντίτιμο πληρώνεται καί εἶναι ἡ ἀποϊεροποίηση καί ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας γιά νά ἐπιτευχθῆ διπλός στόχος.
Αφ’ ἑνός πόμείωση τς ρθόδοξης ατοσυνειδησίας τν λλήνων, καί φ’ τέρου νά σαρώσουν λα τά μικρομάγαζα καί τούς μικρομεσαίους πιχειρηματίες ο Εβραϊκν συμφερόντων μεγάλες πολυεθνικές λυσίδες πού σέ λίγο καιρό θά δρέψουν τούς καρπούς το νομοθετήματος το κ. Χατζηγάκη καί τς συντροφίας του.
Ἐντολοδόχοι λοιπόν οἱ ἀνωτέρω κ.κ., ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἐνέργειές τους πού βάλθηκαν μέ τό στανιό νά «σώσουν» δῆθεν τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους ἐνῶ ἐκείνοι μέ ἀδιάψευστα στοιχεῖα στήν διαπασών ὀρύονται ὅτι θά καταστραφοῦν καί πού θά ποδειχθε σέ κάποια χρόνια κι΄ αυτό...
Όπως ἀποδείχθηκε ἡ ἄθλια ἐνέργεια τοῦ Κώστα Σημίτη γιά τήν διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων, ὅτι ἦταν ἐντολή τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, σύμφωνα μέ τήν πρόσφατη ἀδιάψευστη μαρτυρία τῆς κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου.
ορτασμός μις μέρας ναπαύσεως τς βδομάδος πως παιτε νθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τς Παλαις Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), τσι τό Σάββατο διά το Νόμου τς ΠΔ εσλθε ς «μέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεα, δηλ. ποχή πό τίς ργασίες καί διαίτερη λατρεία το Θεο. Τή θέση τοῦ Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε ἡ Κυριακή (ποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη μέρα τς βδομάδος κατά τήν ποία νεστήθη Κύριος κ το Τάφου, δημιούργησε τό ναστάσιμο φς καί πέστειλε τό Πανάγιο Πνεμα νά πιφοιτήση στούς ποστόλους.
Κυριακή σάν κατ’ ξοχήν «μέρα το Κυρίου» πενθυμίζει τόν ρχόμενο Χριστό σάν νατέλλοντα λιο, ποος θά λθ νά ποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν φόρητη ποκρισία.
νάσταση το Κυρίου λέγει . Αγουστνος πόσχεται σέ λους μας τήν αώνια μέρα καί τς δικς μας ναστάσεως (Serm 15 de verb apost). Κυριακή εναι ρχαιοτάτη ορτή το Χριστιανισμο, ποία ποκαλεται στό Εαγγέλιο, ς «μία τν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ ποκάλυψη το ωάννου νομάζεται Κυριακή μέρα (ποκαλ. α΄10).
Ο μαρτυρίες γιά τόν ορτασμό τς Κυριακς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν πιστολή Βαρνάβα νομάζεται «8η μέρα», δέ γιος γνάτιος ντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τς κκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζντες ν καί ζωή μν νέτειλε δι΄ Ατο» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα το 2ου α. γιος ουστνος φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν πολογία του πρός τόν Ρωμαο Ατοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ το λίου μέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιν γιά τήν Κυριακή τόν ρο «λίου μέρα», ποος παρέμεινε σέ ρισμένες Ερωπαϊκές γλσσες πως στήν γγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ.
Μετά τήν ερήνη το Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρτο νόμο του στίς 7/3/321 πως ναφέρθηκε δη ς μέρα ναπαύσεως, γαλλιάσεως, θείας λατρείας καί γαθοεργίας ργία τς Κυριακς, «σεβαστή μέρα το λίου» πως τήν ποκαλοσε, δέ ν Λαοδικεί Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ρισε «ο δε χριστιανούς ουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμντες σχολάζειν ς χριστιανοί».
Τό νόμο το Μ. Κων/νου «Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant» πεκύρωσε καί διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.
λη ατή τόσο ερά πόθεση, κατά τόν κσυγχρονιστή πουργό κ. Χατζηδάκη «κρατ τήν χώρα στό παρελθόν» πως εχε δηλώσει, καί ρχεται κ. Χατζηδάκης γιά νά τήν εσαγάγη στό μέλλον (!!!), πενθυμίζων δυστυχς δι’ ατόν μέ τίς νέργειες καί τά λόγια του ναποδράστως τό μαρτυρικό τέλος δι’ παγχονισμο το διδάχου το Γένους γίου Κοσμ το Ατωλο (1714-1779) ποος περασπιζόμενος πέραν τν λλων τήν ργία τς Κυριακς μισήθη θανασίμως πό τν τότε βραίων τν ωαννίνων.
γραψε πρός τόν δελφό του Χρύσανθο τό ποκαλυπτικό: «χιλιάδες ἑβραῖοι θέλουν τόν θάνατό μου καί ἕνας ὄχι» καί ταν τραγική λήθεια γιατί χρηματίσαντες μέ κανά ργύρια τόν Τουρκαλβανό Κούρτ Πασ το Βερατίου πέτυχαν τό μαρτυρικό τέλος το μεγάλου θνεγέρτου καί σαποστόλου ποος τελειώθη «κρεμασθείς κ δένδρου» τήν 24/8/1779.
Ατοί ο συνειρμοί προκαλονται κ τν θέσεων το κ. πουργο καί βέβαια ο σχυρισμοί του καταρρίπτονται κ το γεγονότος τι γορά δέν πάσχει πό ρες λειτουργίας λλά πό λλειψη ρευστότητος!!!   
Κατόπιν τν νωτέρω πού πλέον ποτελον casus beli γιά τήν ρθόδοξη κκλησία τς λλάδος καθ’ μς . Μητρόπολις Πειραις, Φαλήρου καί γ. ωάννου Ρέντη νακοινώνει τά κάτωθι:
1.    Καλεῖ ἄμεσα τήν Κυβέρνηση νά ἀποσύρη τό ἐπαίσχυντο αὐτό προδοτικό κατά τοῦ Γένους καί ἀπαράδετο νομοθέτημα τό ποο χει δη καταδικάσει διά πεπαρρησιασμένων καί δυναμικν δηλώσεων Μακ. ρχιεπίσκοπος θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄ καί Σεπτή Διαρκής . Σύνοδος διά το κπροσώπου ατς Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου καταρρίπτοντες τά φλυναφήματα το δθεν κσυγχρονισμο.
2.    Καλεῖ μεσα τούς Βουλευτές καί κπροσώπους το λαο, διαίτερα τς Α΄καί Β΄ Περιφερείας Πειραις νά δηλώσουν ἄμεσα τήν πλήρη ἀντίθεσή τους στό νομοθέτημα-συμφορά πού θά προκαλέσει πωσδήποτε τήν ργή το Θεο καί θά γίνη ατιο μεγάλων δεινν τς Πατρίδος.
3.    Δηλώνει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν τι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψῆφο τους παύουν νά ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί θά τούς ἀπαγορευθῆ ὁποιαδήποτε παρουσία τους, ὡς ἀκοινώνητοι πλέον, σέ ὁποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο το Θεο.
4.    Καλεῖ τούς συγκεκριμένους Βουλευτάς νά ναλογισθον τήν πολιτική τύχη τς τ. πουργο κ. Μ. Κουτσίκου-Γιαννάκου καί το Πειραιώτη φυπουργο κ. Γεωργίου Καλο, τν «ρχιτεκτόνων» τς κδιώξεως τν Κληρικν πό τά Σχολεα μέ τήν πνευματικά γκληματική γκύκλιο το εδικο τους Γραμματέως κ. Ράμμα.
5.    Παρακαλεῖ δελφικς τούς γιωτάτους Μητροπολίτας τς ερς Συνόδου τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος νά πράξουν τά ὅμοια γιά τήν ἀποτροπή αὐτοῦ τοῦ κακουργήματος.
6.    Συγχαίρει δημοσίᾳ τόν κάματο γωνιστή καί φρυκτωρό εράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ, ποος δη ζήτησε τήν κτακτο σύγκληση τς εραρχίας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου