Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Κραυγή αγωνίας από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.

Anthimos Thessalonikis
Ακολουθεί εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου:
Θεωρῶ χρέος μου νὰ Σᾶς μεταφέρω τὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ μας, μετὰ ἀπὸ τέσσερα καὶ πλέον χρόνια, ὁπόταν ἄρχισε ἡ περιβόητη οἰκονομικὴ κρίση στὴν προσφιλῆ, ἀλλὰ τόσο πολύπαθη Χώρα μας, τὴν Ἑλλάδα.

Ὁλοφάνερα, ἡ κρίση αὐτὴ δὲν εἶναι μόνον οἰκονομική, Εἶναι κατ’ ἐξοχὴν ἠθικὴ κρίση.
Κύριοι, σκοπός μου εἶναι νὰ Σᾶς πληροφορήσω, ὅτι τὸ γενικὸ φρόνημα τοῦ δοκιμαζομένου λαοῦ μας ἔχει καταπέσει ἐπικίνδυνα, ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς περιβόητης κρίσεως.
Οἱ Ἕλληνες πολῖτες, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἔβαλαν τὰ κεφάλια τους κάτω, αἰσθάνονται ὅτι ἔπεσαν τὰ ἐθνικά τους φτερά, καὶ ὁ διαπιστούμενος κίνδυνος τῆς ἀπογνώσεως αὐξάνεται ταχύτατα.
Ἐκεῖνο ποὺ σκανδαλίζει τὸν λαό μας εἶναι ὅτι ὑπάρχουν Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, οἱ ὁποῖοι καὶ τώρα ζοῦν μὲ ἄνεση τὴν ζωή τους.
Εἰδικώτερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Μακεδόνες, οἱ Θρακιῶτες καὶ οἱ Ἠπειρῶτες, ἀγωνιοῦμε γιὰ τὸ περιλάλητο Σκοπιανὸ πρόβλημα, ποὺ ὄχι μό- νον παραμένει ἄλυτο, ἀλλὰ παρουσιάζει μιὰ ἐπικίνδυνη στασιμότητα, μὲ πονηρὰ φημολογία καὶ «Νιμίτσια» τακτικὴ σιωπῆς καὶ σκότους, ἐνῷ θρασύτατα οἱ Σκοπιανοὶ ἐκυκλοφόρησαν μεταλλικὸ καὶ χάρτινο νόμισμα μὲ τὴν μορφὴ τοῦ Ἕλληνα Μακεδόνα Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου.
Ὁ συνδυασμὸς τῆς ὑπαρκτῆς καταπτώσεως τοῦ ἄλλοτε γενναίου φρονήματος τοῦ ἡρωϊκοῦ λαοῦ μας ἐξ αἰτίας τῆς παρατεινομένης κρίσεως, μὲ τὴν πλήρη ἄγνοιά του γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα, ὅπως εἶναι τὸ Σκοπιανό, καὶ οἱ ἐπικίνδυνες ἐνέργειες τῆς Τουρκίας στὴν ἑλληνικωτάτη Θράκη μας, συνθέτουν ἀνάγλυφο τὸν πίνακα τοῦ συγχρόνου ἐθνικοπο- λιτικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ προβληματισμοῦ στοὺς δυσκόλους καιρούς μας.
Ἐπιτρέψατέ μου νὰ προσθέσω, ὅτι τὸ τεράστιο πρόβλημα τῶν Ἑλλη- νικῶν Τραπεζῶν, μὲ τὸ πλῆθος τῶν φημῶν καὶ τῶν διαδόσεων περὶ τῆς πορείας καὶ τῆς τύχης τοῦ ἑλληνικοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, δημιουργεῖ οἰκονομικὴ ἀστάθεια καὶ ἀβεβαιότητα.
Εἶναι ἆραγε ἀλήθεια ὅτι ἡ κρίση στὸ τραπεζικό μας σύστημα θὰ ὁδηγήσῃ σὲ ἀστάθεια τὴν κυριαρχία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀκόμη καὶ ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν μας ἐδαφῶν; Διαφωτίστε μας, εἶναι ἀνάγκη.
Καὶ τὸ τελευταῖο αἴτημά μας ἐδῶ ἀπὸ τὴν συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη καὶ ὅλο τὸν Βορειοελλαδικὸ χῶρο: Ἐκπληρώσατε κύριοι τῆς Κυβερνήσεως τὴν ὑπόσχεσή σας γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ ἀνταξίου Σταθμοῦ τῆς Δημοσίας Τηλεοράσεως, σὲ ἐπίπεδο ἴσης δυναμικῆς μὲ αὐτὴ ποὺ εἴχαμε μὲ τὴν TV ET3.
Ζητοῦμε δημόσια τηλεόραση ἀντάξια στὰ προβλήματα καὶ στὶς θυσίες τοῦ Βορειοελλαδικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Περαίνοντας διαδηλώνομε ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες, ὅτι παρὰ τὶς δυσκολίες καὶ τοὺς προβληματισμούς, εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ ἀποθάνωμε γιὰ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος μας τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Λυτρωτὴς καὶ Σωτήρ μας Ἰησοῦς Χριστός, ἡ ὑπέρμαχος Στρατηγὸς Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ οἱ ἅγιοί μας νὰ εὐλογοῦν καὶ νὰ προστατευουν τὴν ἱστορικὴ καὶ ἔνδοξη Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου