ΡΟΛΟ'Ι'

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

ΣΧΟΛΙΟ : Κι ενώ ετοιμάζουμε άρθρο-φωτιά με τις προφητείες που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα μας επηρρεάσουν την επόμενη περίοδο,φαίρνουμε στο φως και ένα άρθρο του αείμνηστου Δημ.Παναγόπουλου,που μας άφησε γραπτώς στο βιβλίο του ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ κατά την δεκαετία του 1970,με βάση όσα αναφέρουν οι Άγιοι,περί των σημερινών εξελίξεων.Είναι γνωστό σήμερα ,μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες,η απόσχιση της Αν.Ουκρανίας από την Ουκρανία(τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση)και η ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσία,η ανάπτυξη των ΝΑΤΟ 'ι'κών δυνάμεων στις χώρες τις Βαλτικής,τα προβλήματα στην Κορεατική χερσόνησο και την ανάμειξη της Ιαπωνίας σε αντιπαράθεση με την Κίνα για τα νησιά Σενκάκου,αλλά και την Ρωσία για άλλα νησιά στον Ειρηνικό.Αποτέλεσμα εικόνας για αγια σοφια κωνσταντινουπολη ελληνικη σημαια
Ή Ρωσσία κατ’ άρχάς κατέρχεται εις Κωνσταντινούπολης ήτις καταλαμβάνει ολόκληρον τήν Τουρκίαν, ή Βουλγαρία καταστρέφεται καί ή Σόφια γίνεται παρανάλωμα πυρός. Ό Βουλγαρικός στρατός, καταδιωκόμενος ύπό των Ρώσσων οπισθοχωρεί εις τά Ελληνικά εδάφη καί αφοπλίζεται. 'Η Γερμανία μέ ορμήν εναντίον τής Ρωσσίας, καί ή ’Ιταλία επίσης αποβιβάζει στρατεύματα εις τήν ’Αλβανίαν καί κατέρχεται δρομαία εναντίον των Ρώσσων. Τό μέτωπον μεταφέρεται από τήν Δύσιν
εις τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην, Βαλτικήν Θάλασσαν, Ούκρανίαν, Εύξεινον Πόντον, τά πέριξ των ορίων τής Κων/πόλεως. Ή Ρωσσία συγκεντρώνει μεγάλας δυνάμεις πρός ύποστήριξιν των στενών καί αποκοπήν τής Γερμανίας είσβαλεΐν εις τήν Μ. ’Ασίαν. Ή ’Αγγλία εν συννενοήσει μετά τής Ρωσσίας καί αύτής τής Τουρκίας θά άναγκασθή νά γίνη ύποχείριος τής Ρωσσίας, παραβιάζει μικρά τινα έθνη μέ τήν ισχύν τοΰ Στόλου, καταλαμβάνει βάσεις τινάς στρεφομένας εναντίον τής ’Ιταλίας. Ή ’Ιταλία κατόπιν έκπλήξεως, τήν όποιαν θά δοκιμάση ύπό του "Αγίου Σπυρίδωνος τρομοκρατουμένη θά σεβασθή τό Ιερόν έδαφος τής Ελλάδος. "Η ’Ιαπωνία εξέρχεται εις τόν πόλεμον σύμμαχος Γερμανίας καί ’Ιταλίας. Ή Ρωσσία είναι κυρίαρχος των Στενών τής πόλεως 5 μήνας, εις τό διάστημα αύτό θά γίνωνται αί σκληρότεραι μάχαι καί ο'ί νεκροί άμφοτέρων θά είναι άπειροι. Εις τήν Δυτικήν Εύρώπην θά εξακολουθήσουν επαναστάσεις καί τό αίμα θά ρεύση. Μετά 5 μήνας εις τήν ’Ασίαν ή ’Ιαπωνία θά νικήση τήν Ρωσσίαν. "Ο κλονισμός ούτος εις αύτήν θά τήν άδυνατήση, όπότε ή Γερμανία καί ή ’Ιταλία θά ευρουν τήν εύκαιρίαν νά κατανικήσουν αύτήν καί θά καταλάβουν όλό-κληρον τήν Τουρκίαν καί πέραν αύτής, τότε θά επαναστατήσουν αί Ίνδίαι καί θά άποχωρισθοϋν τής ’Αγγλίας.
Κατόπιν προσωρινής συμφωνίας θά διορισθοϋν 3 Προνοηταί εις τήν ’Ανατολήν, ή δέ Κωνσταντινούπολη γίνεται αύτόνομος. Τούτο όμως θά δώση εύκαιρίαν εις ένα εκ των νικητών των Εθνών, τών διορισάντων τούς 3 Προνοητάς, νά καταλάβη τήν Πόλιν. Τότε όλα τά ’Έθνη Βόρεια καί Νότια εν όλω 18 θά σπεύσουν μετά θυμού νά καταλάβουν τά όρια τής πόλεως, καί Μ. ’Ασίας. Καί εκεί θά γίνη ό τελευταίος καί σκληρότερος πόλεμος καί ολίγοι θά σωθούν.

Ή Ελλάς όπως άπ’ αρχής δέν θά μετάσχη τού πολέμου τούτου, αλλά θά είναι εις τά σύνορά της ό στρατός, ώς θεατής επί τρεις ημέρας καί τρεις νύκτας, θά έξακολουθήση αύτή ή σκληρά μάχη εις μέτωπον 1.800 εις τήν θάλασσαν από τά στενά τής Σμύρνης, Δωδεκανήσου κ.λ.π.

Τής Μεσογείου τά πλοία ώς φρύγανα θά πεταχθούν εις τόν αέρα, εις δέ τήν ξηράν άπό τής Κωνσταντινουπόλεως καί πέραν τού Ξήρου θά πλεύση τό αίμα ώς τό χαλινόν τού ίππου, ολίγοι δέ θά σωθούν καί θά παραμείνουν εκ τών έναπομεινάντων στρατών.

Τήν 3ην ημέραν τής μάχης, τήν 3ην ώραν μ.μ. τής 3ης ήμέρας θά φανη εν σύννεφον εις τόν ούρανόν λαμπρότερον τού ήλιου, άπό τό όποιον θά φωτισθή ολόκληρος ό κόσμος καί δεξιά ένας Σταυρός πύρινος, τότε οι πολεμοΰντες έντρομοι καί άτενίζοντες εις τόν ούρανόν, στρεφόμενοι πρός τό λαμπρόν σύννεφον θά ακούσουν φωνήν βροντώδη «Στώμεν, στώμεν, στώμεν, Ειρήνη ύμίν». Τότε οί πολεμοΰντες θά ρίψουν τά όπλα έντρομοι γενόμενοι, θά ίδουν εις τόν ούρανόν στρεφόμενον τό λαμπρόν σύννεφον πρός τό μέρος τής Ελλάδος καί θά ακούσουν δευτέραν φωνήν βροντώδη. Στρέψατε εις τά δεξιά μέρη καί εύρίσκεται άνθρωπος ικέτης, ύψίνους, τούτον εκλέξατε Δεσπότην, φίλος γάρ εμού υπάρχει, άπ’ αύτοΰ θά συγκροτηθούν Έπιτροπαί, εκ τών έναπομεινάντων στρατών τών Εθνών καί θά έλθουν πρός τήν Ελλάδα. εις τό άκρο. τού τόξου καί θά εϋρουν ένα γέροντα έβδομηκοντουτην, κατηφή, καθήμενον εν μέσω δύο κιόνων τό όνομα "Ιωάννης, γνωστός τοΐς πάσι καί κρυπτόμενος σήμερον τοΐς οθαλμοΐς ήμών, όν γνωρίσαμεν άπαντες, καί ούδόλως εννοήσαμεν ποιος ήτο, καί άπών ήν εν τώ μέσω ήμών, τόν όποιον θά συνοδεύσουν μετά χαράς μεγάλης καί εύχαριστήσεως πρός τόν Θεόν όπως άνακηρύξουν αύτοκράτορα Κωνσταντινουπόλεως, ολοκλήρου Βαλκανικής χερσονήσου, Μ. Ασίας, Αίγύπτου, Παλαιστίνης έως 'Ινδιών.

Τότε ό Ελληνικός στρατός θά σπεύση νά καταλάβη όλα τά μέρη αύτά έγκαθιδρύων Διοικητάς κατά διαταγήν τού Αύτοκράτορος τοϋ αρμοδίου πρός άνόρθωσιν τών Εθνών, άτινα θά ύποταχθώσιν εις τό Ελληνικόν ’Έθνος. Κατ’ άρχάς θά συνέρχεται εις τάς ’Αθήνας ή Σύνοδος τής Εκκλησίας καί 'Ιεροσολύμων, ώς ότου ή Πόλις άνοικοδομηθή διότι θά καταστραφή ύπό τοϋ πυρός τοϋ πολέμου.

Οί Τούρκοι θά πιστεύσουν καί θά βαπτισθοΰν τό 1/3 τό όποιον θά παραμείνη εις τήν χώραν τό άλλο 1/3 θά φύγη καί θά ύποδουλωθή εις τήν ’Ανατολήν καί τό άλλο 1/3 θά φονευθή εις τόν πόλεμον. Ή ’Ιταλία θά εύρεθή εις τοιοϋτον δύσκολον θέσιν ώστε νά έλθη ώς ελευθερωτής. Ή Ρώμη θά γίνη παρανάλωμα πυρός ό δέ πάπας θά παυθή. Ή Γερμανία ήτις θά είναι προστάτις τών καταληφθεισών ύπ’ αύτής χωρών καί θά άποδώση δικαιοσύνην εις αύτάς, αύτή δέ πρώτη θά υποστήριξή τήν Ελλάδα, καί τά ορθόδοξα Βαλκανικά κράτη, καί θά συνηγορήση ύπέρ τής Ελλάδος, πιστεύουσα πρώτη εις τήν ’Ορθόδοξον πίστιν, ώστε θά γίνη αληθής καί εκ τής Ελλάδος θά έχη τήν δόξαν.
Έξ όσων κατεχωρήθησαν εις τό βιβλίον τούτο, έμφαίνεται καταφανώς ότι τά πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, τόσον διά τάς ημέρας μας όσον καί διά τάς έπερχομένας γενεάς. Οι άγιοι αυτοί άνθρωποι μάς έγραψαν από τήν πλευράν τους ώστε νά προσέξουμε, διότι ή άπομάκρυνσίς μας από τόν Θεόν θά έχη τήν σχετικήν τιμωρίαν μας καί τήν στέρησιν καί τής πρόσκαιρου καί τής αιωνίου ζωής.

'Ως ϊδατε, ό καθείς γράφει μέ τόν τρόπον του, αλλά όλοι εις τό ίδιον σημεϊον καταλήγουν. ‘Ότι θά γίνη μεγάλη σύρραξις, ότι θά έπέμβη ό Κύριος, ότι θά έλθη ό :Αντίχριστος καί τέλος, θά έχουμε τήν κρίσιν.

Έξ αυτών όλων, τίποτε δέν μάς σώζει, ει μή ή μετάνοια καί ή έξομολόγησις. Ή επιστροφή δηλαδή εις τόν δρόμον του Θεού από τόν όποιον άπεμακρύνθημεν.

Τά σημεία τών καιρών μάς ομιλούν ότι είμεθα εντός τών ημερών αυτών, τών τελευταίων δηλαδή γεγονότων. Ή αδιαφορία διά τήν θρησκείαν, ή άπομάκρυνσίς εκ τής Εκκλησίας, ή άνηθικότης, ή βλασφημία τών θείων, ή διαστροφή καί ή αλλαγή τής έμφανίσεως τού ανθρώπου, άμφοτέρων τών φύλων, ή κακία, ή αδιαφορία διά τήν ΰπαρξιν τού άλλου, ό πόλεμος κατά τού παιδιού (παιδοκτονία), πόλεμοι, ανησυχία τού κόσμου, άνομβρίαι, σεισμοί, πυρκαϊαί, λιμοί κλπ., είναι χαρακτηριστικά σημεία τών καιρών αυτών.

'Οποιαδήποτε δέ λεγομένη ασφάλεια καί εάν λάβωμεν, δέν είναι ικανή νά μάς σώση ούτε ώσάν άτομα, ούτε ώς οικογένειαν, ούτε ώς Εκκλησίαν, ούτε ώς "Εθνος καί Φυλή, ει μή ή επιστροφή μας εις τόν Χριστόν καί εις τήν Εκκλησίαν του τήν ’Ορθόδοξον. 'Όσοι μετανοήσουν καί επιστρέφουν εις Χριστόν, καί τήν Εκκλησίαν του, θά έπιπλεύσουν, οι άλλοι όλοι θά άπολεσθώμεν.

"Ας μετανοήσωμεν όσον έχομεν χρόνον καί ό Θεός βοηθός.


ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.