ΡΟΛΟ'Ι'

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Νέες τσιπαρισμένες φοιτητικὲς ταυτότητες ἀπὸ τίς 24 Σεπτεμβρίου 2012 - Ἡ prova generale τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς χειροπέδας!

Νέες τσιπαρισμένες φοιτητικὲς ταυτότητες ἀπὸ τίς 24 Σεπτεμβρίου 2012 - Ἡ prova generale τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς χειροπέδας!


Πρὶν λίγες ἡμέρες  ὁ ὑπουργὸς  Προστασίας τοῦ Πολίτη  ἔκανε  ὅτι δὲν ξέρει τίποτα γιὰ  τὶς νέες ταυτότητες καὶ   τὸ  δελτίο τύπου  ποῦ ἐξέδωσε σχετικὰ μὲ αὐτὲς  τὸ ὑπουργεῖο  τοῦ τρεῖς μόλις ἡμέρες πρὶν τὶς προηγούμενες ἐκλογές. Δὲν πέρασαν οὔτε δύο ἑβδομάδες  καὶ νὰ σοὺ ἡ εἴδηση  ὅτι  ἀπὸ τὶς 24 αὐτοῦ του μήνα  οἱ φοιτητὲς θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ παραλάβουν τὶς νέες  φοιτητικὲς ταυτότητες  οἱ ὀπποῖες  θὰ εἶναι  "μεγαλύτερης ἀντοχῆς"  καὶ στὶς ὁποῖες  "ἒφ΄ὅσον τὸ ἐπιθυμοῦν" (sic) θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποθηκευτοῦν καὶ προσωπικὰ τοὺς δεδομένα ὅπως  π.χ  στοιχεῖα  ἀπὸ τὸν  ἰατρικό τους φάκελλο!!!
Εἶναι προαφανὲς ὅτι ὁ τίτλος ποῦ δώσαμε  γιὰ τὶς ἀπαντήσεις ἐντός της βουλῆς  τοῦ κ. Δένδια  περιγράφει  ἀκριβῶς  τὸ σχέδιο  τῆς κυβέρνησης νὰ μᾶς αἰφνιδιάσει ΚΑΙ  σὲς αὐτὸν τὸν τομέα. Οἱ νέες φοιτητικὲς ταυτότητες - κάρτες , θεωροῦμε  ὅτι  θὰ εἶναι  μία  "γενικὴ πρόβα" (prova generale)  τῶν  λειτουργικῶν  δυνατοτήτων  τῆς "Νέας Ταυτότητας " ( αὐτὸ ποῦ λέγανε δηλαδὴ  παλαιότερα "Κάρτα Τοῦ Πολίτη") καὶ  τοῦ κεντρικοῦ συστήματος  διαχείρισης τῆς  καθὼς ἐπίσης  καὶ τὴν "ὁμαλὴ λειτουργία"  τῆς  ροῆς  τῶν πληροφοριῶν μέσω αὐτῆς  ἀπὸ ὅλα τὰ ἤδη διασυνδεδεμένα  κέντρα  καὶ....

 βάσεις δεδομένων.
Τὸ ἀστεῖο  εἶναι  ὅτι τὸ  ὑπουργεῖο παιδείας  "διαβεβαιώνει" τοὺς  φοιτητὲς  ὅτι  τὸ σύστημα  ποῦ θὰ τοὺς φακελώνει  εἶναι "ἀδιάβλητο"  τὴν ἴδια ὥρα  ποῦ κάθε  "προστατευμένη" βάση δεδομένων  τοῦ συστήματος  εἶναι ἐπὶ τῆς οὐσίας "ξέφραγο ἀμπέλι" στὸ ὁποῖο  δὲν σουλατσάρουν  μόνο   οἱ ἐγκάθετοι  διαχειριστὲς  τοῦ ἀλλὰ καὶ ἕνα  τσοῦρμο  "ξένοι".
Γιὰ τὸ πόσο "ἀδιάβλητο"  μπορεῖ νὰ εἶναι κάθε σύστημα  ποῦ διαχειρίζεται  τὴν  ἐλευθερία μᾶς ἔχει ἤδη μιλήσει  δημόσια  ἡ ἐκπρόσωπος  τῆς  μεγαλύτερης  ἀσφαλίτικης  ὑπηρεσίας  στὸν κόσμο ,ποῦ εἶναι ἡ Ἀμερικανικὴ NSA, τονίζοντας χαρακτηριστικὰ  πὼς  "δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια «ἀσφάλεια»"ἐνῶ ὁ πρώην  διευθυντὴς  τῆς NSA  ἐν ἀντιθέσει  μὲ τὸ "δικό" μας ὑπουργεῖο παιδείας διαβεβαίωνε  ὅτι κανένα  σύστημα  δὲν εἶναι ἀξιόπιστο  ὡς πρὸς τὴν προστασία  τῶν  δεδομένων  ποῦ συλλέγει ( βλ. ἐδῶ).
Ἔφτασε  ἡ ὥρα  νὰ ξεσηκωθοῦμε φοιτητὲς καὶ λαὸς   καὶ νὰ ποῦμε  ἕνα βροντερὸ "ΟΧΙ"  καὶ  σὲ αὐτὸν τὸν τυρρανικὸ  σχεδιασμὸ τῶν  ἐπιτελείων  τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων  ποῦ θέλουν  μὲ  δόλιο τρόπο  νὰ ἐφαρμόσουν  οἱ ντόπιοι  ἐντολοδόχοι τους.
Ἡ εἴδηση ἔχει ὡς ἑξῆς:
Νέο τύπο φοιτητικῆς ταυτότητας δίνει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας στοὺς φοιτητὲς καὶ τὶς φοιτήτριες Πανεπιστημίων καὶ ΤΕΙ.
Ἡ ταυτότητα αὐτὴ θὰ εἶναι αὐστηρὰ προσωπική, ἐνῶ ἐὰν τὸ θέλουν οἱ δικαιοῦχοι της θὰ μποροῦν νὰ περιλάβουν σ' αὐτὴν καὶ προσωπικὰ στοιχεῖα (ὅπως π.χ. προβλήματα ὑγείας).
Ἡ ὑποβολὴ ἠλεκτρονικῶν αἰτήσεων γιὰ τὴ δωρεὰν ἔκδοση τῆς νέας φοιτητικῆς ταυτότητας θὰ ξεκινήσει στὶς 24 τοῦ μήνα.
Ὅπως ἀνακοίνωσε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, πρόκειται γιὰ ἕνα νέο, ἠλεκτρονικὸ καὶ ἀδιάβλητο σύστημα. Ἀπὸ τὴ Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου καὶ μετά, οἱ προπτυχιακοὶ καί...
μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς ὅλων τῶν Πανεπιστημίων καὶ ΤΕΙ τῆς χώρας θὰ μποροῦν νὰ ὑποβάλουν τὴν αἴτησή τους γιὰ ἔκδοση νέας φοιτητικῆς ταυτότητας, ἀπὸ τὴ διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr.
Ἡ νέου τύπου ταυτότητα θὰ διαθέτει ἰσχυρὰ χαρακτηριστικὰ μηχανικῆς ἀντοχῆς, καθὼς καὶ ἀσφάλειας ἔναντι πλαστογραφίας.
Ἐπιπλέον, ἔχει σχεδιαστεῖ ἔτσι ὥστε νὰ ἔχει ἰσχὺ γιὰ ὅσα ἔτη διαρκεῖ ἡ φοιτητικὴ ἰδιότητα καὶ νὰ καλύπτει πολλαπλὲς χρήσεις, ἐπιπλέον τοῦ φοιτητικοῦ εἰσιτηρίου (πάσο). Συνεπῶς, κάθε Ἵδρυμα μπορεῖ νὰ ἀξιοποιήσει τὶς νέου τύπου ταυτότητες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη νέων, ἐξειδικευμένων ὑπηρεσιῶν καὶ ἐφαρμογῶν, μὲ στόχο τὴν καλύτερη ἐξυπηρέτηση τῶν φοιτητῶν του.
Γιὰ τοὺς πρωτοετεῖς φοιτητές, θὰ ἰσχύσει ἡ παρακάτω διαδικασία:
*Ἡ αἴτηση θὰ ὑποβάλλεται μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐγγραφῆς τους καὶ ἀφοῦ παραλάβουν τοὺς κωδικοὺς πρόσβασης στὶς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες τοῦ οἰκείου ἱδρύματος.
*οἱ αἰτήσεις θὰ ἐγκρίνονται ἠλεκτρονικὰ ἀπὸ τὶς Γραμματεῖες τῶν Τμημάτων καὶ θὰ διαβιβάζονται κατόπιν στὸν ἀνάδοχο, (ποῦ ἔχει ἐπιλεγεῖ μὲ Διεθνῆ Διαγωνισμὸ) γιὰ τὴν ἐκτύπωση, συσκευασία καὶ διανομὴ στοὺς δικαιούχους φοιτητές.
*Οἱ φοιτητὲς δὲν θὰ ἐπιβαρύνονται γιὰ τὴν ταυτότητά τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωση ἀνατύπωσης λόγω ἀπώλειας.
*Σὲ συνεργασία μὲ τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας, θὰ παρέχεται, ἐπίσης στὸ φοιτητὴ προαιρετικὰ ἡ δυνατότητα νὰ περιλάβει στὴ νέα ταυτότητα ἐπιπλέον στοιχεῖα, ὅπως
(α) ἀναγραφὴ πιθανῶν ἀλλεργιῶν, καὶ
(β) δήλωση δωρητὴ ὀργάνων.
Τὸ ἔργο θὰ ὑλοποιηθεῖ ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Δίκτυο Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἔρευνας καὶ Τεχνολογίας, ἐνῶ ἡ χρηματοδότηση τοῦ ἔργου ἀπὸ τὸ πρόγραμμα «Ψηφιακὴ Σύγκλιση», μὲ πόρους τῆς ΕΕ καὶ τῆς Ἑλλάδας.          http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/09/24-2012-prova-generale_23.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.