ΡΟΛΟ'Ι'

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ Ο 3ος ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΌΛΕΜΟΣ.


Σοφ. 2,1                  Αποτέλεσμα εικόνας για ανατολικη μεσογειος χαρτης

Στις 15 Ιανουαρίου θα συναχτούν 70 έθνη στο Παρίσι, για να αποφασίσουν να δώσουν την Αν.Ιερουσαλήμ στο νέο Παλαιστινιακό Κράτος που θέλουν να ιδρύσουν.Η απαγόρευση των εποικισμών στην Αν.Ιερουσαλήμ και η παράδοση των ιερών τόπων των Εβραίων, του Κοτέλ(Δυτικό Τοίχος)και το Ορος του Ναού,μπορούν να φέρουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις.Αναμένουμε με ψυχραιμία τις αποφάσεις του ΟΗΕ,αλλά θα δώσουμε πολλά επίμαχα κείμενα της Αγίας Γραφής περί των επερχόμενων γεγγονότων....

ΣΟΦΟΝΙΑΣ 2

Σοφ. 2,1            Συνάχθητε καὶ συνδέθητε, τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον, Συγκεντρωθήτε, συνδεθήτε με τον Θεόν, έθνος απαιδαγώγητον και αμόρφωτον,
Σοφ. 2,2            πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ᾿ ὑμᾶς ὀργὴν Κυρίου, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ Κυρίου.
Σοφ. 2,2                    πριν καταντήσετε ωσάν το κομμένον άνθος, που το παρασύρει ο άνεμος. Πριν εκσπάση εναντίον σας η οργή του Κυρίου· πριν η επέλθη επάνω σας η ημέρα του θυμού του Κυρίου.
Σοφ. 2,3            ζητήσατε τὸν Κύριον, πάντες ταπεινοὶ γῆς· κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνασθε αὐτά, ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου.
Σοφ. 2,3                    Ολοι σεις, οι ταπεινοί της χώρας Ιούδα, αναζητήσατε τον Κυριον, εργασθήτε, αποκτήσατε και εφαρμόσατε κρίσιν δικαίαν. Αναζητήσατε την δικαιοσύνην, ανταποκριθήτε εμπράκτως εις αυτά, που ζητεί ο Κυριος, δια να προφυλαχθήτε και σωθήτε κατά την ημέραν της οργής του Κυρίου.
Σοφ. 2,4            διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται, καὶ Ἀσκάλων εἰς ἀφανισμόν, καὶ Ἄζωτος μεσημβρίας ἐκριφήσεται, καὶ Ἀκκαρὼν ἐκριζωθήσεται.
Σοφ. 2,4                    Διότι η Γαζα θα διαρπαγή από τους εχθρούς, η Ασκάλων θα παραδοθή εις πλήρη καταστροφήν, η Αζωτος εν πλήρει μεσημβρία θα ριφθή κάτω στο χώμα και η Ακκαρών θα ξερριζωθή.
Σοφ. 2,5            οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν· λόγος Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς, Χαναὰν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας.
Σοφ. 2,5                    Αλλοίμονον στους κατοικούντας το παράλιον τμήμα της θαλάσσης, οι απόγονοι αυτοί των αποίκων της Κρήτης, οι Φιλισταίοι. Ο λόγος Κυρίου στρέφεται και εναντίον σας, Χαναναίοι, χώρα των Φιλισταίων. Θα καταστρέψω και σας και τας κατοικίας σας.
Σοφ. 2,6            καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων.
Σοφ. 2,6                    Η χώρα σας, η οποία κατέχεται από τους Κρήτας, ως εάν είναι Κρήτη, θα γίνη βοσκότοπος και μάνδρα προβάτων.
Σοφ. 2,7            καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου Ἰούδα· ἐπ᾿ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις Ἀσκάλωνος, δείλης καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ἰούδα, ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, καὶ ἀποστρέψει τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν. -
Σοφ. 2,7                    Η παρά την θάλασσαν περιοχή θα περιέλθη στους απομείναντας Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι θα βοσκήσουν τα πρόβατά των εκεί, όπου άλλοτε υπήρχον αι οικίαι της Ασκάλωνος. Κατά το δειλινόν, κατά το διάστημα δηλαδή της ημέρας, θα διαλυθούν οι Φιλισταίοι ενώπιον των Ιουδαίων, διότι ο Κυριος και Θεός των είχεν επισκεφθή τους Ιουδαίους και θα επαναφέρη αυτούς από την γην της αιχμαλωσίας των.
Σοφ. 2,8            Ἤκουσα ὀνειδισμοὺς Μωὰβ καὶ κονδυλισμοὺς υἱῶν Ἀμμών, ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου.
Σοφ. 2,8                    Ηκουσα τους ονειδισμούς των Μωαβιτών, τα γρονθοκοπήματα των Αμμωνιτών, με τα οποία ύβριζαν αυτοί και ενέπαιζαν τον λαόν μου και υπερηφανεύοντο εις βάρος της χώρας μου.
Σοφ. 2,9            διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸς Ἰσραήλ, διότι Μωὰβ ὡς Σόδομα ἔσται καὶ υἱοὶ Ἀμμὼν ὡς Γόμοῤῥα, καὶ Δαμασκὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνία ἅλωνος καὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτοὺς καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς.
Σοφ. 2,9                    Δια τούτο ορκίζομαι στον εαυτόν μου, λέγει Κυριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, ότι η χώρα Μωάβ θα γίνη, όπως τα Σοδομα, και οι Αμμωνίται θα έχουν την τύχην των Γομόρρων. Η Δαμασκός θα μείνη εγκαταλελειμμένη σαν θημωνιά αλωνιού χωρίς σιτάρι, θα αφανισθή δι' όλους τους αιώνας. Οι απομείναντες Ιουδαίοι, αυτοί που θα επανέλθουν από την αιχμαλωσίαν, θα λεηλατούν αυτούς. Οι απολειφθέντες εκ του Ιουδαϊκού έθνους θα τους κληρονομήσουν.
Σοφ. 2,10          αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν, διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν Κύριον τὸν παντοκράτορα.
Σοφ. 2,10                  Η τιμωρία των αυτή θα επέλθη εναντίον εκείνων εξ αιτίας της υπερηφανείας των, διότι αυτοί ύβρισαν και ενέπαιξαν και υπερηφανεύθησαν εναντίον Κυρίου του παντοκράτορας.
Σοφ. 2,11          ἐπιφανήσεται Κύριος ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξολοθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν. -
Σοφ. 2,11                   Τιμωρός θα εμφανισθή ενώπιόν των ο Κυριος. Θα εξολοθρεύση όλους τους θεούς των ειδωλολατρικών εθνών της γης. Και θα έλθη έπειτα καιρός, κατά τον οποίον θα προσκυνήσουν αυτόν ο καθένας από τον τόπον του εις όλας τας έως τότε ειδωλολατρικάς χώρας της οικουμένης.
Σοφ. 2,12          Καὶ ὑμεῖς, Αἰθίοπες, τραυματίαι ῥομφαίας μού ἐστε.
Σοφ. 2,12                  Και σεις, οι Αιθίοπες, θα σφαγήτε δια της ρομφαίας μου.
Σοφ. 2,13          καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βοῤῥᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν Ἀσσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευὴ εἰς ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον.
Σοφ. 2,13                  Ο Κυριος θα απλώση την τιμωρόν χείρα του προς βορράν. Θα καταστρέψη τους Ασσυρίους, την δε πρωτεύουσαν των Νινευή θα την εξαφανίση· θα μεταβάλη αυτήν εις άνυδρον έρημον τόπον.
Σοφ. 2,14          καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ χαμαιλέοντες καί ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται, καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς καὶ κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς, διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς.
Σοφ. 2,14                  Εν μέσω των ερειπίων της θα βόσκουν τα πρόβατα και θα κατοικούν όλα τα θηρία της γης. Οι χαμαιλέοντες και οι ακανθόχοιροι θα έχουν την κοίτην των εις τα στολίδια των οροφών από τας κρημνισμένας οικίας. Τα δε θηρία θα ωρύωνται ανάμεσα από τα ορύγματα των ερειπίων της. Οι κόρακες θα κρώζουν επάνω στους πυλώνας της, διότι η πόλις αυτή ύψωσεν υπερήφανα το ανάστημά της, ωσάν πολυετής κέδρος.
Σοφ. 2,15          αὕτη ἡ πόλις ἡ φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ᾿ ἐλπίδι, ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς· ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμὲ ἔτι. πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμὸν νομὴ θηρίων· πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι᾿ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ.
Σοφ. 2,15                  Αυτή η πόλις, η φαύλη και η εκφαυλίζουσα, η οποία κατοικούσε αμέριμνος με την ελπίδα ότι θα είναι άπτωτός, έλεγεν υπερήφανα εις την καρδίαν της· Εγώ είμαι, και άλλη ωσάν εμέ δεν θα εμφανισθή πλέον στον κόσμον. Πως όμως εξηφανίσθη, πως κατήντησε φωλεά και νομή των θηρίων! Καθε διαβάτης που θα περάση ανάμεσα από τα ερείπιά της, θα σφυρίζη εις έκφρασιν της εκπλήξεώς του, θα κινή κατάπληκτος τα χέρια του.

 Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές στην Ασσυρία(σημερινή Συρία)που ο πόλεμος μαίνεται επί 6 χρόνια,αλλά και της πόλεως Νινευή,που είναι πολύ κοντά στη Μοσούλη που μαίνονται οι μάχες εναντίον του ISIS, στο Ιράκ.Επίσης η Ιορδανία αναφέρεται σε δύο τμήματα,αυτό του Αμμών στο Βορρά και του Μωάβ στο νότο.Η Ιορδανική Whafq ελέγχει το Ορος του Ναού.Αυτοί λοιπόν θα βρίζουν το Ισραήλ.Ο Θεός όμως θα  δώσει τα εδάφη τόσο στη Δυτική Οχθη,όσο και στη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ.Χρειάζεται όμως προσοχή στην Κρήτη,αφού από εκεί κατάγονται οι Παλαιστίνιοι,και εκεί στην Αν.Μεσόγειο, έχουν μαζευτεί Ρωσικά και ΝΑΤΟ'ι'κά καράβια.Αναφορά γίνεται επίσης στην Αιθιοπία.Αναφορές υπάρχουν πολλές από διάφορους προφήτες στην Αγία Γραφή.Εμείς επιλέξαμε ακόμα το 12ο και 13ο Κεφάλαιο,του Προφήτη Ζαχαρία και τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε και άλλα.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 12

Ζαχ. 12,1           Λῆμμα λόγου Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ· λέγει Κύριος ἐκτείνων οὐρανὸν καὶ θεμελιῶν γῆν καὶ πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ·
Ζαχ. 12,1                   Απόφασις ληφθείσα από τον Κυριον, περί τιμωρίας του Ισραηλιτικού λαού· λέγει ο Κυριος, ο οποίος απλώνει τον ουρανόν και θεμελιώνει την γην και δημιουργεί πνεύμα ανθρώπου εντός του σώματος αυτού.
Ζαχ. 12,2           ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς πρόθυρα σαλευόμενα πᾶσι τοῖς λαοῖς κύκλῳ, καὶ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἔσται περιοχὴ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ.
Ζαχ. 12,2                   Ο Κυριος λέγει· “ιδού, θα κάμω την Ιερουσαλήμ ως σαλευομένην εξώπορταν της αυλής σπιτιού, δι' όλους τους γύρω από αυτήν λαούς. Την Ιουδαίαν θα κατακλύσουν εχθροί και πολιορκία θα στηθή εναντίον της Ιερουσαλήμ.
Ζαχ. 12,3           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τὴν Ἱερουσαλὴμ λίθον καταπατούμενον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι· πᾶς ὁ καταπατῶν αὐτὴν ἐμπαίζων ἐμπαίξεται, καὶ ἐπισυναχθήσονται ἐπ᾿ αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.
Ζαχ. 12,3                   Κατά την κρίσιμον εκείνην ημέραν θα κάμω την Ιερουσαλήμ λίθον, που θα καταπατήται από όλα τα έθνη. Καθένας, που θα την καταπατή, θα την εμπαίζη και θα την εξευτελίζη. Θα συγκεντρωθούν εναντίον αυτής και θα καταπατούν αυτήν όλα τα έθνη της γης.
Ζαχ. 12,4           ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, πατάξω πάντα ἵππον ἐν ἐκστάσει καὶ τὸν ἀναβάτην αὐτοῦ ἐν παραφρονήσει, ἐπὶ δὲ τὸν οἶκον Ἰούδα διανοίξω τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ πάντας τοὺς ἵππους τῶν λαῶν πατάξω ἐν ἀποτυφλώσει.
Ζαχ. 12,4                   Κατά την ημέραν εκείνην, λέγει ο Κυριος παντοκράτωρ, θα κτυπήσω και θα περιαγάγω εις κατάπληξιν όλον το εχθρικόν ιππικόν, θα φέρω δε τους ιππείς εις αλλοφροσύνην. Εις δε τους Ιουδαίους θα ανοίξω τα μάτια των, όταν θα κτυπήσω με τύφλωσιν όλον το ιππικόν των εχθρικών λαών.
Ζαχ. 12,5           καὶ ἐροῦσιν οἱ χιλίαρχοι Ἰούδα ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· εὑρήσομεν ἑαυτοῖς τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλὴμ ἐν Κυρίῳ παντοκράτορι Θεῷ αὐτῶν.
Ζαχ. 12,5                   Οι χιλίαρχοι τότε της χώρας των Ιουδαίων θα σκέπτωνται και θα λέγουν από μέσα των· θα εύρωμεν, λοιπόν, και θα έχωμεν μαζή μας τώρα τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου του παντοκράτορος Θεού των.
Ζαχ. 12,6           ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θήσομαι τοὺς χιλιάρχους Ἰούδα ὡς δαλόν πυρὸς ἐν ξύλοις καὶ ὡς λαμπάδα πυρὸς ἐν καλάμῃ, καὶ καταφάγονται ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων πάντας τοὺς λαοὺς κυκλόθεν, καὶ κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ ἔτι καθ᾿ ἑαυτὴν ἐν Ἱερουσαλήμ.
Ζαχ. 12,6                   Κατά την ημέραν εκείνην θα αναδείξω τους Ιουδαίους αρχηγούς δαυλιά αναμμένα μέσα εις ξηρά ξύλα και θα κατατρώγουν τους γύρω εχθρούς δεξιά και αριστερά των, όπως η φλόγα κατατρώγει την καλαμιάν. Και τότε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ θα εγκατασταθούν εις την Ιερουσαλήμ.
Ζαχ. 12,7           καὶ σώσει Κύριος τὰ σκηνώματα Ἰούδα καθὼς ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὅπως μὴ μεγαλύνηται καύχημα οἴκου Δαυὶδ καὶ ἔπαρσις τῶν κατοικούντων Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τὸν Ἰούδα.
Ζαχ. 12,7                   Ο Κυριος αυτός μόνος θα σώση την χώραν των Ιουδαίων, όπως έκαμεν απ' αρχής, ώστε ούτε η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ να μεγαλαυχή, ούτε δε οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και της υπαίθρου να κυριευθούν από έπαρσιν.
Ζαχ. 12,8           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπερασπιεῖ Κύριος ὑπὲρ τῶν κατοικούντων Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔσται ὁ ἀσθενῶν ἐν αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς οἶκος Δαυίδ, ὁ δὲ οἶκος Δαυὶδ ὡς οἶκος Θεοῦ, ὡς ἄγγελος Κυρίου ἐνώπιον αὐτῶν.
Ζαχ. 12,8                   Κατά την περίοδον εκείνην θα αγωνισθή ο Κυριος και θα υπερασπίση τους κατοικούντας την Ιερουσαλήμ, θα ενισχύση όλους, ώστε και ο πλέον αδύνατος μεταξύ αυτών να γίνη κατά την ημέραν εκείνην τόσον δυνατός, όσον η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Η δε βασιλική οικογένεια του Δαβίδ θα είναι οίκος Θεού, ως άγγελος Θεού ενώπιον των Ιουδαίων.
Ζαχ. 12,9           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ζητήσω τοῦ ἐξᾶραι πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐρχόμενα ἐπὶ Ἱερουσαλήμ.
Ζαχ. 12,9                   Κατά την ημέραν εκείνην θα επιζητήσω να ξερριζώσω όλα τα ειδωλολατρικά έθνη, τα οποία επέρχονται εναντίον της Ιερουσαλήμ.
Ζαχ. 12,10         καὶ ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυὶδ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλὴμ πνεῦμα χάριτος καὶ οἰκτιρμοῦ, καὶ ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾿ ὧν κατωρχήσαντο καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν κοπετόν, ὡς ἐπ᾿ ἀγαπητῷ, καὶ ὀδυνηθήσονται ὀδύνην ὡς ἐπὶ τῷ πρωτοτόκῳ.
Ζαχ. 12,10                 Θα χύσω δε πλουσίως επί τον βασιλικόν οίκον του Δαβίδ και εις όλους, όσοι κατοικούν την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαίαν, πνεύμα χάριτος και αγαθών συναισθημάτων και θα στρέψουν τα βλέμματα των ευγνώμονα και ικετευτικά προς εμέ, τον οποίον αυτοί ενέπαιξαν, και θα θρηνήσουν τότε με μεγάλον κοπετόν και θρήνον, όπως θρηνούν δια τον θάνατον πρωτοτόκου αγαπητού υιού.
Ζαχ. 12,11         ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ μεγαλυνθήσεται ὁ κοπετὸς ἐν Ἱερουσαλὴμ ὡς κοπετὸς ῥοῶνος ἐν πεδίῳ ἐκκοπτομένου,
Ζαχ. 12,11                  Κατά την ημέραν εκείνην θα γίνη μεγάλος θρήνος και αλαλαγμός κοπετού εις την Ιερουσαλήμ, ωσάν τον ισχυρόν κτύπον που ακούεται, όταν κάτω εις την πεδιάδα οι υλοτόμοι κόπτουν τις ροδιές.
Ζαχ. 12,12         καὶ κόψεται ἡ γῆ κατὰ φυλὰς φυλάς· φυλὴ οἴκου Δαυὶδ καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς, φυλὴ οἴκου Νάθαν καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς,
Ζαχ. 12,12                 Ολόκληρος η Ιουδαία θα θρηνήση κατά φυλάς. Η φυλή του Ιούδα, εις την οποίαν ανήκει ο βασιλικός οίκος Δαβίδ, χωριστά, και αι γυναίκες αυτής χωριστά. Η οικογένεια του Μαθαν χωριστά και αι γυναίκες χωριστά.
Ζαχ. 12,13         φυλὴ οἴκου Λευὶ καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς, φυλὴ τοῦ Συμεὼν καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς·
Ζαχ. 12,13                 Η φυλή του Λευί χωριστά και αι γυναίκες αυτών χωριστά. Η φυλή του Συμεών χωριστά και αι γυναίκες των χωριστά.
Ζαχ. 12,14         πᾶσαι αἱ ὑπολελειμμέναι φυλαί, φυλὴ καθ᾿ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτάς.
Ζαχ. 12,14                 Και όλαι αι άλλαι υπολειπόμεναι φυλαί, κάθε μία ιδιαιτέρως θα θρηνήση και χωριστά αι γυναίκες των.


ΖΑΧΑΡΙΑΣ 13

Ζαχ. 13,1           Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται πᾶς τόπος διανοιγόμενος τῷ οἴκῳ Δαυὶδ καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ εἰς τὴν μετακίνησιν καὶ εἰς τὸν χωρισμόν.
Ζαχ. 13,1                    Κατά τας ημέρας εκείνας όλος ο τόπος θα είναι ανοικτός στους απογόνους του οίκου Δαβίδ και εις όλους, όσοι θα κατοικούν την Ιερουσαλήμ, ώστε ελευθέρως αυτοί να μετακινούνται και να κυκλοφορούν, όπου θέλουν.
Ζαχ. 13,2           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος Σαβαώθ, ἐξολοθρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἔτι αὐτῶν ἔσται μνεία· καὶ τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐξαρῶ ἀπὸ τῆς γῆς.
Ζαχ. 13,2                   Κατά την έποχην εκείνην, λέγει ο Κυριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω και τα ονόματα ακόμη των ειδώλων από την γην και δεν θα τα ενθυμούνται πλέον οι άνθρωποι. Θα ξερριζώσω από την γην τους ψευδοπροφήτας των ειδώλων και θα εξαφανίσω το ακάθαρτον πνεύμα, που τους ενέπνεε.
Ζαχ. 13,3           καὶ ἔσται ἐὰν προφητεύσῃ ἄνθρωπος ἔτι, καὶ ἐρεῖ πρὸς αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννήσαντες αὐτόν· οὐ ζήσῃ, ὅτι ψευδῆ ἐλάλησας ἐπ᾿ ὀνόματι Κυρίου· καὶ συμποδιοῦσιν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννήσαντες αὐτόν, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτόν.
Ζαχ. 13,3                   Θα συμβή δε και τούτο· εάν παρουσιασθή κάποιος ψευδοπροφήτης και θελήση να προφητεύση, ο πατήρ του και η μητέρα του, αυτοί οι οποίοι τον εγέννησαν, θα του είπουν· “δεν θα ζήσης θα θανατωθής, διότι ετόλμησες να λαλήσης ψεύδη εν ονόματι του Κυρίου”. Και θα δέσουν αυτού τους πόδας και θα τον παραδώσουν εις θάνατον ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί οι οποίοι τον εγέννησαν, διότι προεφήτευσε ψεύδη.
Ζαχ. 13,4           καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταισχυνθήσονται οἱ προφῆται, ἕκαστος ἐκ τῆς ὁράσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτόν, καὶ ἐνδύσονται δέῤῥιν τριχίνην ἀνθ᾿ ὧν ἐψεύσαντο.
Ζαχ. 13,4                   Κατά την εποχήν εκείνην, όλοι οι ψευδοπροφήται θα κατεντροπιασθούν, ο καθένας εξ αιτίας των ψευδών οραμάτων και των ψευδών προφητειών των, και θα ενδυθούν ένδυμα τρίχινον, διότι εκήρυτταν ψεύδη.
Ζαχ. 13,5           καὶ ἐρεῖ· οὐκ εἰμὶ προφήτης ἐγώ, διότι ἄνθρωπος ἐργαζόμενος τὴν γῆν ἐγώ εἰμι, ὅτι ἄνθρωπος ἐγέννησέ με ἐκ νεότητός μου.
Ζαχ. 13,5                   Κατεντροπιασμένος δε ο καθένας από αυτούς θα απαντά· “δεν είμαι εγώ προφήτης. Είμαι ενας απλούς άνθρωπος που εργάζεται εις τα χωράφια. Απλοί και άσημοι άνθρωποι υπήρξαν οι γονείς μου, το ίδιο και εγώ εκ νεότητός μου”.
Ζαχ. 13,6           καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτόν· τί αἱ πληγαὶ αὗται ἀναμέσον τῶν χειρῶν σου; καὶ ἐρεῖ· ἃς ἐπλήγην ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἀγαπητῷ μου.
Ζαχ. 13,6                   Και εάν κανείς τον ερωτήση, εκ ποίας αιτίας υπάρχουν αύται αι πληγαί εις τα χέριά σου; Εκείνος θα απαντήση· “τας πληγάς αυτάς τας έλαβα στον οίκον των αγαπητών μου φίλων και συγγενών”.
Ζαχ. 13,7           Ῥομφαία ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺς ποιμένας μου καὶ ἐπὶ ἄνδρα πολίτην μου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· πατάξατε τοὺς ποιμένας καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ποιμένας.
Ζαχ. 13,7                   “Ρομφαία ας υψωθή εναντίον των κακών ποιμένων μου και εναντίον κάθε κακού συμπολίτου μου, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Κτυπήσατε τους ποιμένας, δια να αποσπάσετε και γλυτώσετε από τα χέρια των τα πρόβατα. Εγώ δε θα επιφέρω βαρείαν και τιμωρόν την χείρα μου εναντίον ποιμένων.
Ζαχ. 13,8           καὶ ἔσται ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγει Κύριος, τὰ δύο μέρη αὐτῆς ἐξολοθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει, τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφθήσεται ἐν αὐτῇ·
Ζαχ. 13,8                   Από όλους δε τους κατοίκους της ιουδαϊκής χώρας, λέγει ο Κυριος, τα δύο μέρη θα καταστραφούν και θα εξαφανισθούν, και μόνον το τρίτον μέρος θα μείνη εις αυτήν.
Ζαχ. 13,9           καὶ διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸς καὶ πυρώσω αὐτούς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, καὶ δοκιμῶ αὐτούς, ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον· αὐτὸς ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου, κἀγὼ ἐπακούσομαι αὐτῷ καὶ ἐρῶ· λαός μου οὗτός ἐστι, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ, Κύριος ὁ Θεός μου.
Ζαχ. 13,9                   Αυτό δε το τρίτον μέρος θα το περάσω δια μέσου του πυρός, θα τους δοκιμάσω με το πυρ των θλίψεων, όπως δοκιμάζεται με τη φωτιά ο άργυρος. Θα τους δοκιμάσω, όπως δοκιμάζεται και καθαρίζεται ο χρυσός με το πυρ. Αυτός ο λαός τότε θα επικαλεσθή το Ονομά μου και εγώ θα τον ακούσω και θα είπω· Αυτός είναι πράγματι ο λαός μου και αυτός θα μου πη· είσαι ο Κυριος και ο Θεός μου”. 
Υπάρχει κι εδώ η αναφορά στο 1/3 του κόσμου που θα διασωθεί,όπως περιγράφει και η Αποκάλυψη,αφού τα συγκεκριμένα κεφάλαια περιγράφουν γεγγονότα που θα διαδραματιστούν εν μέσω 3ου παγκοσμίου πολέμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.