ΡΟΛΟ'Ι'

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ.

« Οί Τούρκοι θά μάθουν τό μυστικό 3 μέρες γρηγορώτερα από τούς  χριστιανούς» (70 Καντ).
Αύτολεξεί επαναλαμβάνεται ή προφητεία αυτή στήν συλλογή τοΰ Καλυβόπουλου:
«Οί Τούρκοι θά μάθουν τό μυστικό τρεϊς μέρες γρηγορώτερα από τους: χριστιανούς» (34 Καλ).
Τό αλβανικό χειρόγραφο διατυπώνει ώς εξής τήν προφητεία:
Αποτέλεσμα εικόνας για <<ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ >>
«Οι Τούρκοι θά τό καταλάβουν τρεις ημέρας γρηγορώτερα από τους  Χριστιανούς» [15(a) Άλβ].
Ή παραλλαγή της συλλογής τοΰ Καλυβόπουλου με τήν λέξι «μάθον»*
διαφοροποιεί κάπως την έννοια τοϋ νοήματος της προφητείας. Επίσης ή 15 (α) Άλβ δεν έ'χει την λέξι μυστικό:

Θά μάθουν τό μυστικό (34 Καλ).
Θά τό καταλάβουν [15(a) Άλβ].
Τό μυστικό ή θά διαδοθή καί θά φτάση πρώτα στους Τούρκους καί υστέρα στους χριστιανούς, θά διαρρεύση δηλ., ή θά ειδοποιηθούν οί Τούρκοι, πι­θανώς από συμμάχους τους, γιά κάποιο γεγονός πού θά λάβη χώρα καί έκδηλουμένου τοϋ γεγονότος θά τό μάθουν οί χριστιανοί. Πιθανώς νά πρό­κειται γιά κάποια πολεμική σύμπραξι.
Ή λέξι «χριστιανοί» δεν ειδικεύει καμμιά εθνικότητα. Δεν μιλάει γιά Έλληνες.
Ή 15(a) Άλβ μιλάει γιά ταχύτερα άντίληψι τών Τούρκων, γεγονό­τος, τό οποίο ασφαλώς ενδιαφέρει Τούρκους καί χριστιανούς, πού Ομως οί χριστιανοί θά τό αντιληφθούν τρείς μέρες αργότερα.
Αναδεύοντας τά μέχρι τώρα ιστορικά γεγονότα δέν νομίζω πώς μπορώ νά σταθώ σέ κάποιο σημείο γιά νά βρώ έκπλήρωσι της προφητείας αυτής. Δέν αποκλείεται Ομως νά μή πηγαίνη ή δική μου σκέψι σέ συγκεκριμένο γε­γονός.
Γι' αυτό τοποθετώ τήν προφητεία σ' αυτές πού ακόμα δέν έχουν έπα-ληθευθή χρονικά.
[1]Επίτομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Πρωίας, Αθήναι 1955, τ. α', πρβλ. Έγκυκλοπα:: Λεξικό Ηλίου, τ. 10.
— Μητροπ. Αΰγουστ. Καντιώτη, Κοσμάς ό Αιτωλός, εκδ. Ε', Αθήναι 1977, σελ. 6ποσ. 111.
AΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ <<ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ >>της Ηγουμένης  στο Μέγανδρο θερμίου ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.