ΡΟΛΟ'Ι'

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ.

«Οί αντίχριστοι θά φύγουν, αλλά θάρθουν πάλι- έπειτα θά τους κυνη­γήσετε έως την Κόκκινη Μηλιά» (30 Καντ).
«0ι Τούρκοι θά φύγουν, αλλά θά ξανάρθουν πάλι καίθά φτάσουν ώς τά Έξαμίλια. Στό τέλος θά τούς διώξουν εις την Κόκκινη Μηλιά. Από τούς  
Τούρκους τό 1/3 θά σκοτωθεί, τό άλλο τρίτο θά βαπτισθεί καί μονάχα τό 1/3 θά πάει στην Κόκκινη Μηλιά» (63 Καντ).
Στο αλβανικό χειρόγραφο αύτολεξεί βρίσκεται γραμμένη ή προφητεία 30 Καντ: «Οί αντίχριστοι θά φύγουν, άλλά θάρθοϋν πάλι' έπειτα θά τούς κυνηγήσετε ώς  την Κόκκινη Μηλιά» [ 1 (α) Άλβ].
«Οί Τούρκοι θά χωρισθούν σέ τρία κομμάτια: ένα από τά τρία θά χαθεί, τό άλλο θά βαφτισθεί  καί τό τρίτο θά τραβήξη στην Κόκκινη Μηλιά» [ 7 (δ)
'Αλβ].

«Τό ένα τρίτο των Τούρκων θά σκοτωθεί, τό ένα τρίτο θά βαφτιστεί καί τό ενα τρίτο θά πάει στην Κόκκινη Μηλιά» (3 Καλ).
«Οί Τούρκοι θά διωχτούν άπ' τά ελληνικά μέρη. "Ύστερα θά γυρίσουν ως τά Έξαμίλια. Στό τέλος θά πάνε στην Κόκκινη Μηλιά» (60 Καλ).
"Οπως βλέπομε, πρόκειται γιά μία προφητεία μέ ελαφρές λεκτικές πα­ραλλαγές, ή οποία ομιλεί γιά την έκδίωξι των Τούρκων από τόν εθνικό μας χώρο (60 Καλ).
Ή έκδίωξι θά γίνη διά πολέμων, δεδομένου ότι τό εν τρίτον τών Τούρ­κων θά σκοτωθή.
Επίσης ό άγιος Κοσμάς προφητεύει σ' αύτη την προφητεία ότι «οί Τούρ­κοι θά φύγουν, άλλά θά ξανάρθουν πάλι καί θά φτάσουν ώς τά Έξαμίλια».

Βλέπομεν στην προφητεία 30 Καντ - 63 Καντ - 1 (α) Άλβ - 60 Καλ, ότι ένα τμήμα αυτής έχει έκπληρωθή διά τών επαναστάσεων 1821,1854,1881 κ.λπ., καθώς καί στόν α' βαλκανικό καί α' παγκόσμιο πόλεμο, διά τής άποτινάξεως τοϋ τούρκικου ζυγοϋ από ένα πολύ μεγάλο μέρος τοϋ έθνικοϋ χώρου.
Ή προφητεία όμως συνεχίζει ότι οί Τοϋρκοι θά ξανάρθουν, άλλά ώς τά Έξαμίλια (63 Καντ - 60 Καλ).
"Οταν κάποτε έρωτήθη ό Γέρων Παΐσιος ό αγιορείτης γιά τήν ερμηνεία τής προφητείας αυτής τοϋ αγίου Κοσμά, σχετικώς μέ τόν έπανερχομό τών Τούρκων, απάντησε πώς τά Έξαμίλια είναι ή «Υφαλοκρηπίδα» πού απέ­χει από αυτούς 6 μίλια. Καί άλλοτε εΐπε: 6 μίλια άπό τίς ακτές τους, εντός τοϋ Αιγαίου. Πράγματι βλέπομε τίς βλέψεις τών Τούρκων καί ότι συχνά έχουν παραβιάσει τόν θαλάσσιο χώρο τοϋ Αιγαίου.
Κατά τήν προφητεία αυτή τοϋ αγίου Κοσμά, μετά τήν έπανάκαμψι τών Τούρκων στά Έξαμίλια «θά τούς κυνηγήσετε» (30 Καντ) - «θά τούς διώ­ξουν» (63 Καντ).
Ή 30 Καντ στερείται τών στοιχείων πού έχουν οί άλλες παραλλαγές.
Δηλ. ώς ποΰ θά φτάσουν οί Τούρκοι (Έξαμίλια)' τόν διαχωρισμό των Τούρκων σέ τρία μέρη: τό ένα τρίτο θά σκοτωθή, τό Ινα τρίτο θά βαφτιστή και τό ενα τρίτο θά πάη στην Κόκκινη Μηλιά.
"Αρα με την έπανάκαμψι των Τούρκων θά άκολουθήση πόλεμος, κατά τόν οποίο θά συμβούν τά ανωτέρω εκτεθέντα.
Ή προφητεία αναφέρει γιά έκχριστιάνισι τοΰ ενός τρίτου των Τούρκων. Άλλά καί τώρα υπάρχουν αρκετοί Τούρκοι πού έχουν γίνει χριστιανοί, κρύβουν όμως την χριστιανική τους ιδιότητα. Τέτοιες περιπτώσεις αναφέ­ρει σέ βιβλίο του ό Γέρων Γαβριήλ Διονυσιάτης[1]. Εκδρομείς από τήν Ελλάδα συχνά συνάντησαν τέτοιες περιπτώσεις. Πρόκειται γιά κρυπτο-χριστιανούς. Στήν Κωνσταντινούπολι, στήν Σμύρνη, στόν Πόντο καί άλλου πλησίασαν κρυφά τούς εκδρομείς ιερείς, τούς εμπιστεύτηκαν πώς είναι χρι­στιανοί καί ζήτησαν εικόνες.
Ό Κώστας Φωτιάδης, στήν αξιόλογη μελέτη του γιά τούς Κρυπτό-χριστιανούς τοΰ Πόντου, μας δίδει σπουδαία στοιχεία γιά τόν αγώνα των Κρυπτοχριστιανών, πού επεδίωκαν νά αναγνωριστούν επισήμως ώς Χρι­στιανοί καί "Ελληνες ώς μειονότητες τοΰ Όθωμανικοΰ κράτους, άλλά έπέ-ρασαν τά πάνδεινα[2] καί τέλος μέ τήν υποχρεωτική ανταλλαγή των πλη­θυσμών[3] κατέφυγαν σέ ορθόδοξες χώρες, κυρίως στήν Ελλάδα[4]. Παρέ­μεινε όμως καί κάποιο μέρος εξ αυτών στόν τόπο του ώς Κρυφοχριστιανοί, μή θέλοντας νά αποχωριστούν από τίς εστίες τους[5]. Έπί πλέον κατά τήν ανταλλαγή των πληθυσμών δεν επετράπη σέ πολλούς νά αναχωρήσουν, για­τί οί ταυτότητες τους είχαν τουρκικά ονόματα. Έτσι παρέμειναν καί αυτοί ώς Κρυπτοχριστιανοί[6]. Πολλοί από αυτούς πήγαιναν κρυφά στήν Κων­σταντινούπολι νά βρουν Ιερέα νά εξομολογηθούν, νά κοινωνήσουν νά βα­πτίσουν τά παιδιά τους, νά τελέσουν τό μυστήριο τοΰ γάμου τους. Οί κρυ-πτοχριστιανοί δεν είναι δλοι ελληνικής καταγωγής, αλλά καί Τούρκοι.
Τό φαινόμενο της υπάρξεως τοΰ Κρυπτοχριστιανισμοϋ στην σημερινή Τουρκία επισημαίνεται με διάφορες μαρτυρίες.
Ό Φωτιάδης στό ίδιο βιβλίο του καταγράφει πολλές μαρτυρίες[7].


[1] Γαβριήλ Διονυσιάτου, Άπότόνκήπο τοϋπαποϋ.
[2] Κ. Φωτιάδη, Οί Εξισλαμισμοί της Μιχράς Ασίας καίοί Κρυπτοχριστιανοί τοϋ Πόντου. Μετάφρ. έκ τοϋ Γερμανικού Αχιλλέα Καψάλη, έ'κδ. Άφων Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993, κεφ. XI, Οί Σταυριώτες.
[3] ε.ά., κεφ. XII «Ό Κρυπτοχριστιανισμός σήμερα», σελ. 520 κ.έ.
[4] έ'.ά., σελ. 521 κ.έ., βλ. στατιστικές.
[5] έ'.ά., σελ. 522. — Πολλοί έχουν άσχοληθή μέ τόν Κρυπτοχριστιανισμό τοϋ Πόντου: Δ. Πα­παδοπούλου, Κρυπτοχριστιανικά — Π. Κυνηγοπούλου, Εκθέσεις περί των καταστροφών καί σφαγών της επαρχίας Κολωνίας της Νικοπόλεως — Δ. Οίκονομίδη, Ό Πόντος καί τά δίκαια τοϋ εν αύτώ Έλληνισμοϋ, Αθήναι 1920. Καί πολλοί άλλοι.
βλ. στόν Φωτιάδη έ'.ά. πολλά περιστατικά άπό τόν σημερινό Κρυπτοχριστιανισμό στόν Πόντο, "Οφι, Τραπεζούντα, Κωνσταντινούπολι, κ.λπ.
[6] ε.ά., σελ. 543.
[7] ε.ά., σελ. 534 κ.έ.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μέ τό ϊδιο θέμα εχει άσχοληθή ή Ελευθερία Νικολαΐδου[1], ή οποία αναφέρει: «Στό μικρασιατικό χώρο οί πολυπληθέστερες περιπτώσεις εμφα­νίστηκαν στόν Πόντο... Οί γνωστότεροι από αυτούς ήταν οί Σταυριώτες καί οί Κρωμλήδες (από τά χωριά Σταυρίν καί Κρώμνοι). Πάντως οί κρυπτοχριστιανοί τοΰ Πόντου καί κυρίως οί Σταυριώτες άποτελοΰσαν τήν πε­ρισσότερο καθαρή έκφραση της άποκρυφίας[2]».
Στήν συνέχεια τής προφητείας πού μελετάμε, βλέπομε, πώς οί Τοΰρκοι θά πάνε ή θά διωχθοΰν ως τήν «Κόκκινη Μηλιά».
"Αρα θά φύγουν από τήν βασιλίδα τών πόλεων, τήν Κωνσταντινούπολι.
Επομένως ή προφητεία αυτή εσωτερικά έχει σχέσι μέ τίς προφητείες πού άφοροΰν στήν κατάληψι τής Πόλης.
"Αρα μποροΰμε νά συμπεράνωμε, ακολουθώντας τά νοήματα τών προ­φητειών αυτών, ότι ή άπελευθέρωσι τής Πόλης θά γίνη μετά τήν έπανάκαμψη τών Τούρκων ώς τά Έξαμίλια καί τήν καταδίωξή τους ώς τήν «Κόκ­κινη Μηλιά».(Μέκκα)
Σ' αυτή τήν περίπτωση πρέπει νά έπαναφέρωμε τήν προφητεία 4 Καλ κ.λπ. πού μιλάει γιά τό πολύ αίμα πού θά χυθή στήν Πόλη ένεκα στρατιω­τικών προφανώς επεμβάσεων. Τά πολεμικά όπλα τώρα δέν είναι τά όπλα τοΰ ΙΗ καί ΙΘ αιώνος... Θά πή κανείς ότι μέ ενα πόλεμο μποροΰν νά γί­νουν όλα αυτά;
Δέν ξέρω, αλλά αν πρόκειται γιά πόλεμο, πού μπορεί νά άναγκάση τήν Τουρκία νά εκκένωση μεγάλους χώρους, μπορεί νά συνδέεται καί μέ τήν περίπτωσι τής Κωνσταντινουπόλεως, άφοΰ κατά τήν προφητεία πάντα θά έπιζήση τό εν τρίτο τών Τούρκων.
Μ' αυτές τίς προφητείες γεννάται κι άλλη μιά εύλογη απορία: ποιά καί ποΰ είναι ή «Κόκκινη Μηλιά»;Ο Αγγαθάγελος αναφέρει ότι είναι η Μέκκα στην Σαουδική Αραβία που είναι η πρωτεύουσα του Μουσουλμανισμού.
[1] Έ. Νικολαΐδου, Ό Χριστιανισμός κατά τή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας (Πρακτικά Θεολ. Συνεδρίου), Θεσ/νίκη 1988, σελ. 333.
[2] άποκρυφία = κρυπτοχριστιανισμός.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ <<ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ>>της Ηγουμένης της Ι.Μονής Αγ.Κοσμά του Αιτωλού στο Μεγαδένδρο Θέρμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.