ΡΟΛΟ'Ι'

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΣΟΦΟΝΙΑ-ΚΕΦ.2.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΣΟΦΟΝΙΑ-ΚΕΦ.2.ΣΥΝΑΧΘΗΤΕ καὶ συνδέθητε, τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον, 2 πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ᾿ ὑμᾶς ὀργὴν Κυρίου, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ Κυρίου. 3 ζητήσατε τὸν Κύριον, πάντες ταπεινοὶ γῆς· κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνασθε αὐτά, ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου. 4 διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται, καὶ ᾿Ασκάλων εἰς ἀφανισμόν, καὶ ῎Αζωτος μεσημβρίας ἐκριφήσεται, καὶ ᾿Ακκαρὼν ἐκριζωθήσεται. 5 οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν· λόγος Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς, Χαναὰν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας. 6 καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων. 7 καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου ᾿Ιούδα· ἐπ᾿ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις ᾿Ασκάλωνος, δείλης καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν ᾿Ιούδα, ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, καὶ ἀποστρέψει τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν. — 8 ῎Ηκουσα ὀνειδισμοὺς Μωὰβ καὶ κονδυλισμοὺς υἱῶν ᾿Αμμών, ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου. 9 διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ, διότι Μωὰβ ὡς Σόδομα ἔσται καὶ υἱοὶ ᾿Αμμὼν ὡς Γόμορρα, καὶ Δαμασκὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνία ἅλωνος καὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτοὺς καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς. 10 αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν, διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν Κύριον τὸν παντοκράτορα. 11 ἐπιφανήσεται Κύριος ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξολοθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν. — 12 Καὶ ὑμεῖς, Αἰθίοπες, τραυματίαι ρομφαίας μού ἐστε. 13 καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν ᾿Ασσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευὴ εἰς ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον. 14 καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ χαμαιλέοντες καί ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται, καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς καὶ κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς, διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς. 15 αὕτη ἡ πόλις ἡ φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ᾿ ἐλπίδι, ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς· ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμὲ ἔτι. πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμὸν νομὴ θηρίων· πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι᾿ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ.Πρόσκληση για μετάνοια

1 Συγκεντρωθείτε, συναθροιστείτε, το έθνος το μη επιθυμητό

2 πριν το ψήφισμα γεννήσει το αποτέλεσμά του, και η ημέρα παρέλθει σαν χνούδι πριν έρθει επάνω σας η έξαψη της οργής τού Κυρίου πριν έρθει επάνω σας η ημέρα τού θυμού τού Κυρίου.

3 Ζητάτε τον Κύριο, όλοι οι πράοι τής γης, εσείς που εκτελέσατε τις κρίσεις του ζητάτε δικαιοσύνη, ζητάτε πραότητα, ίσως σκεπαστείτε κατά την ημέρα τής οργής τού Κυρίου.

4 ΕΠΕΙΔΗ, η Γάζα θα εγκαταλειφθεί, και η Ασκάλωνα θα ερημωθεί θα εκδιώξουν την 'Αζωτο σε καιρό μεσημεριού, και η Ακκαρών θα ξεριζωθεί.

5 Αλλοίμονο στους κατοίκους των παραλίων τής θάλασσας, στο έθνος των Χερεθαίων! Ο λόγος τού Κυρίου είναι εναντίον σας, Χαναάν, γη των Φιλισταίων και θα σε αφανίσω, ώστε να μη υπάρχει κάποιος που να κατοικεί.

6 Και το παράλιο της θάλασσας θα είναι κατοικίες και σπηλιές βοσκών, και μάντρες ποιμνίων.

7 Κι αυτό το παράλιο θα είναι για το υπόλοιπο του οίκου τού Ιούδα εκεί θα βόσκουν στα σπίτια τής Ασκάλωνας θα καταλύουν την εσπέρα επειδή, ο Κύριος ο Θεός τους θα τους επισκεφθεί, και θα αποστρέψει την αιχμαλωσία τους.

8 `Ακουσα τους ονειδισμούς τού Μωάβ, και τις ύβρεις τών γιων Αμμών, με τους οποίους ονείδιζαν τον λαό μου, και κόμπαζαν ενάντια στα όριά του.

9 Γι' αυτό: Ζω εγώ, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ, ο Μωάβ θα είναι εξάπαντος σαν τα Σόδομα, και οι γιοι Αμμών σαν τα Γόμορρα, τόπος από τσουκνίδες, και αλυκές, και παντοτινή ερήμωση το υπόλοιπο του λαού μου θα τους λαφυραγωγήσει, και το υπόλοιπο του έθνους μου θα τους κληρονομήσει ολοκληρωτικά.

10 Αυτό θα γίνει σ' αυτούς εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους, επειδή ονείδισαν και κόμπασαν ενάντια στον λαό τού Κυρίου των δυνάμεων.

11 Ο Κύριος θα είναι τρομερός εναντίον τους επειδή, θα εξολοθρεύσει όλους τούς θεούς τής γης και θα τον προσκυνήσουν, κάθε ένας από τον τόπο του, όλα τα νησιά των εθνών.

12 Κι εσείς, Αιθίοπες, θα διαπεραστείτε με τη ρομφαία μου.

13 Και θα απλώσει το χέρι του ενάντια στον βορρά, και θα αφανίσει την Ασσυρία και θα κάνει τη Νινευή σε αφανισμό, έναν άνυδρο τόπο, σαν έρημο.

14 Και ποίμνια θα βόσκονται στο μέσον της, όλα τα ζώα των εθνών και ο πελεκάνος και ο σκαντζόχοιρος θα κατοικούν στα ανώφλια της η φωνή τους θα ηχήσει στα παράθυρα ερήμωση θα είναι στις πύλες, επειδή θα γυμνωθεί από τα κέδρινα έργα.

15 Αυτή είναι η ευφραινόμενη πόλη, η οποία κατοικεί αμέριμνα, που λέει στην καρδιά της: Εγώ είμαι, και εκτός από μένα δεν υπάρχει άλλη. Πώς έγινε έρημος, κατάλυμα θηρίων! Καθένας που διαβαίνει μέσα απ' αυτή θα συρίξει, και θα κουνήσει το χέρι του.
Ασκαλών=Ισραηλίτικο λιμάνι,βόρεια της Γάζας.Αζωτος=πόλη βόρεια της Ασκαλώνας.Ακκαρών=Η βορειότερη πόλη των Φιλισταίων[παλαιστίνιων].Χερεθαίοι=έμμισθοι στρατιώτες των Φιλισταίων.Μωάβ και Αμμών=Γενάρχες της σημερινής Ιορδανίας.Ασσυρία=σημερινή Συρία.Νινευή=πόλη στο βόρειο Ιράκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.