ΡΟΛΟ'Ι'

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ.

Μια στρατιωτική επέμβαση σήμερα στην Συρία θεωρείται πιθανή.Τι λένε όμως η Αγία γραφή και οι Αγιοι για αυτόν τον πόλεμο που έρχεται;Ο Προφήτης Ησα'ί'ας αναφέρει για την
Δαμασκό:"
Τὸ ρῆμα τὸ κατὰ Δαμασκοῦ.
 ΙΔΟΥ Δαμασκὸς ἀρθήσεται ἀπὸ πόλεων καὶ ἔσται εἰς πτῶσιν, 2 καταλελειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς κοίτην ποιμνίων καὶ ἀνάπαυσιν, καὶ οὐκ ἔσται ὁ διώκων. 3 καὶ οὐκέτι ἔσται ὀχυρὰ τοῦ καταφυγεῖν ᾿Εφραίμ. καὶ οὐκέτι ἔσται βασιλεία ἐν Δαμασκῷ, καὶ τὸ λοιπὸν τῶν Σύρων ἀπολεῖται· οὐ γὰρ σὺ βελτίων εἶ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ τῆς δόξης αὐτῶν· τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ."Σε μετάφραση στην δημοτική:"
Ιδού, η Δαμασκός θα εξαφανισθή εκ μέσου των άλλων πόλεων της οικουμένης, η δε πτώσις αυτής θα είναι μεγάλη. Θα ενκαταλειφθή από τους άνθρωπους και θα μείνη έρημος δια παντός. Ως μάνδρα ποιμνίων θα χρησιμοποιηθούν αι περιοχαί της, όπου θα αναπαύωνται πρόβατα, και δεν θα υπάρχη κανείς να τα εκδίωξή από εκεί.    Δεν θα είναι πλέον η Δαμασκός οχυρά πόλις. δια να καταφεύγη εκεί το βασίλειον των Ισραηλιτών. Δεν θα βασιλεύση πλέον ως πρωτεύουσα λαών η Δαμασκός και το υπόλοιπον μέρος του συριακού κράτους θα εξολοθρευθή. Διότι συ, ω Δαμασκός, δεν είσαι βέδαια καλύτερη από τους 'Ισραηλιτας και την δόξαν αυτών, οι οποίοι εν τούτοις δια τας αμαρτίας των κατεστράφησαν. Αυτά λέγει ο Κυριος των Δυνάμεων."Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν αυτά θα συμβούν κατά την διάρκεια μιας στρατιωτικής επέμβασης των Δυτικών ή κατά την κάθοδο των Ρώσων στα Ιεροσόλυμα.Αλλά και ο προφήτης Αμώς στην Αγία γραφή,στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρει:"Αμ.1,3               Καὶ εἶπε Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Δαμασκοῦ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ᾿ ὧν ἔπριζον πρίοσι σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας τῶν ἐν Γαλαάδ·" σε μετάφραση:"
Αμ. 1,3                       Είπεν ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Δαμασκού, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον αυτής καταδικαστικήν απόφασίν μου, διότι οι κάτοικοι επριόνιζον με σιδηρά πριόνια τας εγκύους γυναίκας της περιοχής Γαλαάδ."Αμ. 1,5              καὶ συντρίψω μοχλοὺς Δαμασκοῦ καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐκ πεδίου Ὦν, καὶ κατακόψω φυλὴν ἐξ ἀνδρῶν Χαῤῥάν, καὶ αἰχμαλωτευθήσεται λαὸς Συρίας ἐπίκλητος, λέγει Κύριος. - Αμ. 1,5                       Θα συντρίψω τους μοχλούς της Δαμασκού και θα εξολοθρεύσω αυτούς, οι οποίοι κατοικούν εις την πεδιάδα Ων, θα κατακόψω και θα εξαφανίσω την φυλήν, που συγκροτείται από τους άνδρας της Χαρράν, και ο ονομαστός δια τα κατορθώματά του λαός της Συρίας θα οδηγηθή αιχμάλωτος”. Αυτά λέγει ο Κυριος.   Eπειδή όμως σήμερα έχουν συνδέσει τα χημικά της Συρίας με την μεταφορά τους στην Χεζμπολάχ του Λιβάνου ο προφήτης Αμώς αναφέρεται και σε αυτή την διασύνδεση,αφού η Χεζμπολάχ δραστηριοποιείται στον Νότιο Λίβανο[Τύρος,Σιδώνα]
Αμ. 1,9              Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Τύρου καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτήν, ἀνθ᾿ ὧν συνέκλεισαν αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν εἰς τὴν Ἰδουμαίαν καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν διαθήκης ἀδελφῶν· Αμ. 1,9                       Αυτά λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Τυρου, και ιδιαιτέρως δια την τετάρτην, δεν θα αποσύρω την εναντίον αυτής καταδικαστικήν απόφασίν μου, διότι αυτοί συνέλαβον αιχμαλώτους από το βασίλειον του Σολομώντος εις την Ιδουμαίαν και δεν ενεθυμήθησαν την συνθήκην φιλίας, την οποίαν είχαν κάμει μεταξύ των Ιουδαίων ως αδελφών των.Αμ. 1,10            καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Τύρου, καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς. - Αμ. 1,10                     Θα εξαποστείλω φωτιάν εις τα τείχη της Τυρου, η οποία και θα καταφάγη εκ θεμελίων αυτήν”. Μήπως όμως αυτός ο πόλεμος επεκταθεί και στην Γάζα;Kαι σε αυτήν αναφέρεται ο προφήτης Αμώς.
Αμ. 1,6              Τάδε λέγει Κύριος· ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Γάζης καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ ἀποστραφήσομαι αὐτούς, ἕνεκεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλωμὼν τοῦ συγκλεῖσαι εἰς τὴν Ἰδουμαίαν. Αμ. 1,6                       Αυτά ακόμη λέγει ο Κυριος· “δια τας τρεις ασεβείας της Γαζης, και μάλιστα δια την τετάρτην, δεν θα ανακαλέσω την εναντίον των κατοίκων της καταδικαστικήν απόφασίν μου. Διότι αυτοί έσυραν εις αιχιμαλωσίαν άνδρας του Σολομώντος, βασιλέως της Ιουδαίας, και τους παρέδωκαν δούλους εις την Ιδουμαίαν.Μέσα στο πρόγραμμα είναι και οι βομβαρδισμοί            των πυρηνικών εργοστασίων του Ιράν.Δυστυχώς όλα τα πυρηνικά εργοστάσια είναι στις πόλεις της αρχαίας Αιλάμ και ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει:
Τὰ Αἰλάμ. - Τάδε λέγει Κύριος· συνετρίβη τὸ τόξον Αἰλάμ, ἀρχὴ δυναστείας αὐτῶν. καὶ ἐπάξω ἐπὶ Αἰλὰμ τέσσαρας ἀνέμους ἐκ τῶν τεσσάρων ἄκρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν πᾶσι τοῖς ἀνέμοις τούτοις, καὶ οὐκ ἔσται ἔθνος, ὃ οὐχ ἥξει ἐκεῖ, οἱ ἐξωσμένοι Αἰλάμ. καὶ πτοήσω αὐτοὺς ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν τῶν ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτῶν καὶ ἐπάξω ἐπ᾿ αὐτοὺς κακὰ κατά τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου καὶ ἐπαποστελῶ ὀπίσω αὐτῶν τὴν μάχαιράν μου ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς. καὶ θήσω τὸν θρόνον μου ἐν Αἰλὰμ καὶ ἐξαποστελῶ ἐκεῖθεν βασιλέα καὶ μεγιστᾶνας. καὶ ἔσται ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν καὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Αἰλάμ, λέγει Κύριος. - Ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος Σεδεκίου βασιλέως ἐγένετο ὁ λόγος οὗτος περὶ Αἰλάμ.Εναντίον δε της χώρας Αιλάμ, Σούσων και περιοχής, αυτά λέγει ο Κυριος· Τα τόξα των Αιλαμιτών θα συντριβούν, το κύριον στήριγμα της δυνάμεώς των. Θα επιφέρω εναντίον των Αιλαμιτών τεσσάρας ανέμους από τα τέσσερα άκρα του ουρανού και θα τους διασκορπίσω εις όλους αυτούς τους ανέμους και δεν θα υπάρξη έθνος, στον οποίον εξόριστοι και απάτριδες δεν θα μεταβούν οι φυγάδες αυτοί Αιλαμίται. Θα τους κάμω να κυριευθούν από πανικόν και τρόμον ενώπιον των εχθρών των, οι οποίοι θα ζητούν να τους θανατώσουν. Θα επιφέρω εναντίον των ολεθρίας συμφοράς, αναλόγως προς την έξαψιν του δικαίου θυμού μου. Θα αποστείλω όπισθεν των εχθρικήν μάχαιραν, μέχρις ότου τους εξολοθρεύσω τελείως. Θα εγκαταστήσω τον θρόνον μου εις την χώραν Αιλάμ και θα εκδιώξω από εκεί τον βασιλέα και τους άρχοντας της χώρας αυτής. 'Αλλα ικατά τας εσχάτας ημέρας θα επαναφέρω τους αιχμαλώτους Αιλάμ εις την πατρίδα των, λέγει ο Κυριος.- Η προφητεία αυτή του Ιερεμίου δια τους Αιλαμίτας έγινε κατά την αρχήν της βασιλείας Σεδεκίου βασιλέως των Ιουδαίων.Πέραν όμως από τον μεγάλο πόλεμο στην Μ.Ανατολή,πόλεμο θα έχουμε τόσο στα Βαλκάνια,όσο και μέσα στην Ευρώπη.Ο  αείμνηστος Δημ.Παναγόπουλος αναφέρει στο βιβλίο του ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ "Η Ρωσία κατ'αρχάς κατέρχετε εις Κωνσταντινούπολη και καταλαμβάνει ολόκληρη την Τουρκία.,η Βουλγαρία καταστρέφεται και η Σόφια γίνεται παρανάλωμα του πυρός.Ο Βουλγαρικός στρατός καταδιωκόμενος υπό των Ρώσων οπισθοχωρεί στα ελληνικά εδάφη και αφοπλίζεται.Η Γερμανία με ορμή εναντίον της Ρωσίας και η Ιταλία αποβιβάζει στρατεύματα στην Αυλώνα της Αλβανίας και κατέρχεται εναντίον των Ρώσων."Ο άγιος μεθόδιος Πατάρων αναφέρει:"δια την κάθοδο των Ρώσων στην Κωνσταντινούπολη και την παραμονή τους σε αυτή 5 ή 6 μήνες."O π.Μακάριος Αγιανανίτης αναφέρει ότι η Κύπρος θα δεχθεί ράπισμα από την Τουρκία και φυσικά επακολουθούν τα ελληνοτουρκικά.Η Ρώσοι θα κατέβουν γιατί λόγω του ραπίσματος της  Κύπρου και της Τουρκικής εισβολής στην Ελλάδα θα θέλουν να βγουν στην Μεσόγειο που θα είναι αποκλεισμένη από τους Τούρκους και με τους πολέμους στην Μ.Ανατολή.Aπό την Ρωσική Ορθόδοξη ματιά ο Οσιος Σεραφείμ του σαρωφ αναφέρει:«Η Κωνσταντινούπολη και η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθούν από τις δυνάμεις της Ρωσίας και των άλλων.
Από την διάσπαση της Τουρκίας, το περισσότερο κομμάτι θα πάει στην Ρωσία, και η Ρωσία με τις ενωμένες δυνάμεις από πολλά άλλα Κράτη θα πάρουν την Βιέννη, και περίπου 7 εκατομμύρια Βιεννέζοι θα παραμείνουν κάτω από τον οίκο των Αψβούργων και εκεί η επικράτεια της Αυστριακής αυτοκρατορίας θα οικοδομηθεί.
Στην Γαλλία για την αγάπη της προς την Μητέρα του Κυρίου, την γλυκιά Παναγία, θα θυσιαστούν 17 εκατομμύρια Γάλλοι μαζί με την πρωτεύουσά της, στην πόλη Rheims, ενώ το Παρίσι θα καταστραφεί ολοσχερώς.>>O Aνώνυμος αναφέρει:"
9. Νέος Ευρωπαϊκός πόλεμος.

10. Ένωσις ορθοδόξων λαών μετά της Γερμανίας.

11. Ήττα Γάλλων υπό Γερμανών.

12. Επανάστασις των Ινδιών και χωρισμός αυτών υπό της Αγγλίας.

13. Αγγλία εις μόνους Σάξωνας.

14. Νίκη Ορθοδόξων λαών. Ήττα 'Αγαρ και γενική σφαγή 'Αγαρ υπό Ορθοδόξων λαών.

15. Ανησυχία κόσμου.

16. Γενική απελπισία επί της γης.

17. Μάχη επτά κρατών εις Κωνσταντινούπολιν. Τρία ημερονύκτια σφαγή. Νίκη ενός μεγαλυτέρου κράτους κατά εξ κρατών.

18. Συμμαχία εξ κρατών κατά του εβδόμου κράτους και τρία ημερονύκτια σφαγή.

19. Παύσις πολέμου υπό Αγγέλου Χριστού και παράδοσις Πόλεως τοις Έλλησι."Aυτά είναι μόνο μερικά από τα πολεμικά γεγγονότα τα οποία θα εξελιχτούν κατά την διάρκεια του γενικού πολέμου.Γιατί υπάρχουν και οικονομικά και πολιτικά μαζί με κοινωνικά γεγγονότα που θα αναφερθώ σε άλλο άρθρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.