ΡΟΛΟ'Ι'

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Γιόγκα-Θρησκεία ή επιστήμη;

Υπήρξε κάποιος καιρός πού ή σκέψη καί ή κριτική ικανότητα του νοϋ μου είχε «παραλύσει». Κι αυτό συνέβαινε, παρ’ όλο πού είχα σπουδάσει θετικές έπιστήμες καί είχα έκπαιδευθεΐ νά σκέφτομαι.
Εξωτικές φιλοσοφίες καί άνατολίτες υπεράνθρωποι ασκούσαν μιά «μυστηριώδη γοητεία» πάνω μου. Κατάπινα αβασάνιστα καί μ’ ενθουσιασμό όποια άποψη μοΰ σέρβιραν.' Ηταν αυθεντίες!! Κανένας δέ σκεφτόταν κάν νά τούς αμφισβητήσει.
Ό πόνος ξύπνησε τό μυαλό μου. Έπαθα πολλά απ’ αυτούς. Κινδύνεψα... πόνεσα... φοβήθηκα... καί γι’ αυτό αναγκάσθηκα ν’ αρχίσω... νά σκέφτομαι. 'Έπρεπε νά ξεπεράσω κάποια «ψυχολογική υποβολή» πού τότε δέν αναγνώριζα ότι υπήρχε. 'Έπρεπε νά προσπαθήσω νά δώ τήν πραγματικότητα. 'Έπρεπε ν’ αναλύσω, νά κρίνω πράξεις, λόγια, προθέσεις. 'Έπρεπε νά καταλήξω σέ συμπεράσματα γιά ανθρώπους.
Αποτέλεσμα εικόνας για γιογκα θρησκεια
Σήμερα, σάς προσκαλώ νά σκεφτοϋμε παρέα· χωρίς δέος, χωρίς φόβο, χωρίς προκατάληψη, χωρίς περιορισμούς, αλλά ελεύθερα καί μεθοδικά. 'Έχουμε τό δικαίωμα αλλά καί τήν υποχρέωση νά σκεφτόμαστε έλεύθερα πρός κάθε κατεύθυνση καί ν’ αναζητούμε τήν αλήθεια. Άλλοιώς κινδυνεύει νά έγκλωβισθεΐ ή ζωή μας μέσα σέ κάποιο λάθος, μέσα σέ κάποιο καλοστημένο ψέμα.

'Άς διερευνήσουμε τήν άποψη ότι «ή Γιόγκα δέν είναι θρησκεία, αλλά έπιστήμη, σάν κάθε άλλη επιστήμη». Τήν άποψη αυτή έξέφρασε ό ίδιος ό 'Ινδός γκουρού Σατυανάντα στό ξενοδοχείο Σαμάρια, στά Χανιά τής Κρήτης στις 24 'Απριλίου τού 1984. Ή πληροφορία είναι από τό βιβλίο «Διδασκαλίες τού Παραμχάμσα Σατυανάντα» τόμος 6ος, σελίδα 148, πού εκδίδει ή ίδια ή κίνηση τού γκουρού στήν Ελλάδα, Σατυανάντασραμ.
Αυτή ή άποψη έκφράσθηκε καί πολλές άλλες φορές κατά καιρούς καί από τον ίδιο τόν Σατυανάντα, αλλά καί από τά επίσημα έντυπα τής κίνησής του, πού εκδίδουν οι οπαδοί του στήν Ελλάδα. Είναι τό βασικό στοιχείο τής εΙκόνας πού θέλει νά καλλιεργήσει πρός τά έξω ή κίνηση Σατυανάντασραμ γιά τόν εαυτό της. Τήν ίδια άποψη έξέφρασε καί ό γκουρού τού «Υπερβατικού Διαλογισμού» ό Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι. Εγκαινιάζοντας τό ίδρυμά του πού τό βάφτισε «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ερευνών» δήλωσε «εδώ δέν πρόκειται γιά τίποτ’ άλλο, παρά γιά καθαρή επιστήμη».
Αποτέλεσμα εικόνας για γιογκα θρησκεια
’Όχι μόνο οί γκουρού αλλά καί όλα σχεδόν τά κινήματα τού «New Age», τής Νέας Εποχής, προσπαθούν νά καλυφθούν κάτω από τό μανδύα τής επιστήμης.

’Άς έπικεντρωθούμε στόν ισχυρισμό ότι «ή γιόγκα δέν είναι θρησκεία».

Οί μεγάλες (από άποψη πληθυσμού) θρησκείες τού πλανήτη μας είναι ό Μουσουλμανισμός, ό Χριστιανισμός, ό Βουδισμός καί ό Ινδουισμός.

Ό «σκληρός πυρήνας» τού Ινδουισμού είναι ό Ινδικός λαός καί γεωγραφικά, ή χώρα τής Ινδίας, έξ οΰ καί τό όνομα. Σήμερα, μετά από απομόνωση αιώνων, γίνεται προσπάθεια έξάπλωσής του σ’ όλες τις ήπείρους: Ευρώπη, Αυστραλία, Βόρεια καί Νότια ’Αμερική, ’Αφρική αλλά καί στή Ρωσία καί Ιαπωνία.
Αποτέλεσμα εικόνας για γιογκα θρησκεια
Οί ίνδουιστές είναι διαιρεμένοι σέ εκατοντάδες αίρέσεις-σχολές πού έχουν διαφωνίες αλλά καί έχθρότητες μεταξύ τους. 'Όλες όμως αυτές οί σχολές υποκλίνονται στήν Μπαγκαβάτ-Γκιτά (= Θείο τραγούδι), τό «Ευαγγέλιο» τού ’Ινδουισμού. Είναι ένα κείμενο πού συναντιούνται όλοι οί Ίνδουιστές. "Ενα κείμενο πού θεωρείται «ιερό» καί «θεόπνευστο» απ’ όλους...
«θεοί» καί... άνθρωποι συμπλέκονται σέ έχθρες καί φιλίες.
Μέσα λοιπόν στήν Γκιτά, κατά τή διάρκεια ενός πολέμου, λίγο πρίν αρχίσει μιά μεγάλη μάχη, ό «θεός» Κρίσνα αποκαλύπτει τή γιόγκα στό μαθητή καί φίλο του, Άρτζοϋνα. Ό βασιλιάς-μαχητής Άρτζοϋνα ρωτά καί ό Κύριος (= Κρίσνα) διδάσκει. "Αλλά άς δώσουμε τό λόγο στό Ιδιο τό κείμενο πού είναι πολύ αποκαλυπτικό. "Ολα τ’ αποσπάσματα είναι από τό βιβλίο Μπαγκαβάτ-Γκιτά, εκδόσεις Καρδαμίτσα, 4η έκδοση 1991, σέ μετάφραση τού Θεοδώρου Παντουβά. "Αφιερώνεται από τό μεταφραστή στόν γκουρού του, Σουάμι Ghanananda, τού τάγματος Ramakrisna, προέδρου τού Ramakrisna Vedanta Center τού Λονδίνου καί προλογίζεται εΰμενώς από τό νϋν πρόεδρο τοϋ Κέντρου Swami Bhavynanda.
Σύμφωνα λοιπόν μέ την Γκιτά, ή γιόγκα δέν είναι άνθρώπινο εύρημα, ανθρώπινο δημιούργημα, δπως λόγου χάρη ή έπιστήμη. Ή γιόγκα είναι «θεία» άποκάλυψη, δώρο, πού ό «Κύριος τής Γιόγκα», ό «θεός» Κρίσνα προσφέρει στήν άνθρωπότητα, μέσω τοϋ ’Αρτζοϋνα.
«Ό κύριος είπε· Στόν κόσμο αυτόν άττό παλιά ένας διπλός δρόμος φανερώθηκε άπό μένα, ώ Αναμάρτητε. Τοϋ Γνιάνα-Γιόγκα γιά τούς άνθρώττονς της συλλογής καί τοϋ Κάρμα-Γιόγκα γιά τούς άνθρώττους τής δράσης» (Κεφ. 3ο, στίχος 3/33).
κι άλλου ό Κύριος (= Κρίσνα) λέει στό μαθητή του "Αρτζοϋνα:
«Ό κύριος είπε' Αύτός ό ίδιος ό άρχαίος Γιόγκα σοϋ φανερώθηκε σήμερα άπό Έμενα. Λάτρης μου είσαι καί φίλος κι αυτό τό μυστικό είναι πραγματικά υπέρτατο» (κεφ. 4ο, στίχος 3).
Λίγα ακόμη από τ’ αναρίθμητα αποσπάσματα τής Μπαγκαβάτ Γκιτά θά μάς πείσουν ότι· ή Γιόγκα είναι μιά μορφή λατρείας μέ τήν όποια ό «θεός» επιθυμεί νά λατρεύεται από τούς Οπαδούς του. Λέει λοιπόν ό Κρίσνα:
«Μά οί μεγάλες ψυχές, ώ Γιέ τής τιρίτχα, πού έχουν θεία φύση, Εμένα λατρεύουν μέ άπαρασάλευτη σκέφη, έχοντας γνωρίσει τήν πηγή των όντων, τήν ’Άφθαρτη.
Πάντα δοξάζοντάς με καί άγωνιζόμενοι μέ Αποφασιστικότητα, προσκυνώντας με, μέ λατρεύουν μέ Αφοσίωση πάντα σέ Γιόγκα» (Κεφ. 9ο, στίχ. 13-14).
 Αποτέλεσμα εικόνας για γιογκα στασεις
κι άλλου λέει· «Ό Γιόγκι πούχει αυτοκυριαρχία καί άκλόνητη άποφασιστικότητα, μέ καρδιά καί νοϋ άφιερωμένα σ’ Εμένα, αυτός ό λάτρης μου, μοϋ είναι αγαπητός» (κεφ. 12, στ. 14). κι άλλου λέει* «Κι αυτός πού θά μελετήσει τόν ιερό τούτο διάλογό μας, άπ’ αυτόν Έγώ θά εχω λατρευθεΐ μέ τή Γνώση θυσία. Έτσι εγώ ορίζω» (Κεφ. 18, στ. 70).
Μέ εξουσία μιλάει ό θεός Κρίσνα, καί ορίζει ότι όχι μόνο ή πρακτική έξάσκηση τής Γιόγκα άλλα καί ή άπλή μελέτη τής θεωρίας της, θεωρείται λατρεία πρός αυτόν!! Τώρα ό καθένας ξέρει ότι ή λατρεία είναι θρησκευτική πράξη καί όχι έπιστήμη.
Ακόμα, μέσα άπό τήν Μπαγκαβάτ Γκιτά ό «θεός» Κρίσνα διδάσκει ότι· ή Γιόγκα είναι μιά μορφή θυσίας σαύτόν. Τί νομίζετε; ή θυσία είναι επιστημονική πράξη;... ας δούμε.
«’Άλλοι προσφέρουν θυσία υλικά άγαθά, άλλοι τόν άσκητισμό, άλλοι τό Γιόγκα καί άλλο...» (Κεφ. 4ο, στ. 28), άλλου λέει: «’Άλλοι προσφέρουν όλες τίς λειτουργίες των αισθήσεων καί τού Πράνα τις λειτουργίες, θυσία στή φωτιά τού Γιόγκα τής αυτοσυγκέντρωσης» (Κεφ. 4ο, στ. 27).
Σ’ άλλα σημεία ό «θεός» Κρίσνα διακηρύσσει τόν εαυτό του θεό-δημιουργό τοϋ κόσμου. Διακηρύσσει ότι αυτός είναι τό κέντρο καί ό σκοπός γύρω άπό τόν όποιο περιστρέφονται καί καταλήγουν τά πάντα μέσα στόν Ινδουισμό. Τά πάντα· οί «ιερές» γραφές Βέδες, οί θυσίες, οί ιεροτελεστίες, τά μάντρα, τό ιερό ΟΜ, οί άσκήσεις γιόγκα... είναι ό Κρίσνα.
5,Ας δώσουμε ξανά τό λόγο στό κείμενο τής Μπαγκαβάτ Γκιτά κεφ. 9ο στίχοι 16-17-18-19.
«Έγώ ’μαι ή ιεροτελεστία, Έγώ ή θυσία... ό Μάντρα Έγώ. Έγώ ή σπονδή, έγώ ή φωτιά... Έγώ τοϋ κόσμου τούτου είμ’ ό πατέρας, ή μάνα, ό χορηγός, ό Προπάτορας, τό αντικείμενο τής γνώσης, ό Έξαγνιστής, ή συλλαβή ΟΜ κι άκόμα ό Ρίγκ-Βέδα, ό Σάμα-Βέδα καί ό Γιάτζιους-Βέδα, ό σκοπός, τό στήριγμα, ό Κύριος... Ή αθανασία κι ό θάνατος καί τό ον καί τό μή ον, Έγώ είμαι ώ ’Άρτζουνα».
’Αλλά άς πάμε πάρα κάτω.
Γιά ποιό λόγο τέλος πάντων άρχίζει κάποιος νά έξασκεΐται στή
Γιόγκα; Ποιό είναι τό ζητούμενο; Ποιό είναι τό ποθητό τέλος; "Ας μήν
ακούσουμε επαρχιώτες μικροπωλητές, πού λένε ό,τι τούς βολεύει γιά νά διαφημίσουν τήν πραμάτεια τους, αλλά ας ακούσουμε, τό «μητροπολιτικό» κέντρο νά όμιλεΐ. "Ας ακούσουμε τό «θεό» Κρίσνα μέσα από τή Μπαγκαβάτ Γκιτά νά μας δίνει τήν απάντηση.
«Τή σκέψη εχε σ’ Εμένα, Εμένα λάτρευε, σ’ Εμένα θυσίαζε, Εμένα προσκύνα, έτσι σ' ’Εμένα θά ’ρθεις» (κεφ. 18, στ. 65).
«'Άνθρωποι χωρίς πίστη σέ τούτη τή διδασκαλία ξαναγυρίζουν στό δρόμο τον κόσμον τον θανάτου, χωρίς νά φθάσονν σ’ Εμένα» Εδώ. όπως καί σέ πολλά άλλα σημεία γίνεται λόγος γιά πίστη!!).
«Μέ τή δική Του Χάρη, θά φθάσεις, στή -γαλήνη τήν υπέρτατη, στήν αιώνια κατοικία».
Γιά νά φθάσει κανείς στό τέρμα, εκτός από τήν πρακτική εξάσκηση τής Γιόγκα χρειάζεται απαραίτητα καί ή «Χάρη» τού θεού Κρίσνα!!!
Τί λέτε, είναι ή γιόγκα θρησκεία ή επιστήμη, όπως διακήρυξε ό Ινδός γκουρού Σατυανάντα; Τί νομίζετε, μάς είπε τήν αλήθεια ή θέλουν νά μάς ρίξουν στάχτη στά μάτια;
«...κι αύτός ακόμα, λυτρωμένος, στούς φωτεινούς κόσμους θά φθάσει των έναρέτων» (κεφ. 18. στ. 17).
Στόχος λοιπόν τής Γιόγκα είναι ή αιωνιότητα στούς φωτεινούς κόσμους τών έναρέτων.
Σκοπός λοιπόν καί τέλος τής Γιόγκα είναι ή ένωση μέ τό θεό. "Αλλωστε αυτό σημαίνει ή λέξη Γιόγκα (= ένωση μέ τό θεό). Προσοχή όμως. Ένωση όχι μέ κάποιον απρόσωπο «θεό» αλλά μέ τό συγκεκριμένο «θεό» Κρίσνα! Τόν έφευρέτη, δημιουργό καί δάσκαλο τής γιόγκα. Έτσι διδάσκει ό «θεός» Κρίσνα ή όποιος κρύβεται πίσω του, έτσι διδάσκει ή «ιερή» Γκιτά!!...

Συμπεράσματα.

Ή γιόγκα, ή φιλοσοφία της, από τήν οποία πηγάζουν καί οί πρακτικές της, συνδέεται αδιάσπαστα μέ θεμελιώδεις θρησκευτικές αντιλήψεις όπως
• ή ύπαρξη καί ή αθανασία τής ψυχής

•    ή μετεμψύχωση
•    ό νόμος τοϋ Κάρμα, δηλαδή τής ανταπόδοσης των καλών ή κακών πράξεων τοϋ ανθρώπου σ’ άλλες ζωές
•    ή ύπαρξη τοϋ Θεοΰ πού καθοδηγεί τούς πιστούς του πρός αυτόν.
Μετά από αυτά έσεϊς τί λέτε;... Είναι ή γιόγκα θρησκεία ή έπιστήμη
όπως ισχυρίζεται ό γκουρού;...
Μά, ή έπιστήμη έχει ώς αντικείμενο μελέτης τό φυσικό κόσμο, τήν ύλη καί τις εκδηλώσεις της. 'Όργανο τής επιστήμης είναι... ή λογική σκέψη, μέχρι εκεί πού αυτή μπορεί νά φθάσει. "Οταν ξεπεράσουμε αυτά τά όρια, απλά κάνουμε υποθέσεις, πιθανολογούμε ή έκφράζουμε τά πιστεύω μας. Πολλοί μεγάλοι επιστήμονες (π.χ. 'Αϊνστάιν, Πασκάλ, κ.λ.π.) πίστευαν στό Θεό, αλλά ποτέ δέ διανοήθηκαν νά παρουσιάσουν αυτή τους τήν πίστη ώς... επιστημονική άποψη.
Οί γκουρού όμως είναι τεχνίτες στό νά αλλοιώνουν καί νά διαστρεβλώνουν τις λέξεις καί τις έννοιες. «"Εχει κύρος ή έπιστήμη στό Δυτικό κόσμο, σκέφτονται, άρα συμφέρει νά “ντυθούμε” τό μανδύα τής έπιστήμης». Προβατόσχημοι λύκοι. Γιατί κρύβεστε πίσω από πράγματα πού δέ σάς ανήκουν; Γιατί δέ διακηρύσσετε καθαρά καί τίμια τά μεταφυσικά σας πιστεύω; Μήπως φοβάστε τήν αντίδραση τοϋ κόσμου; Μήπως θέλετε σιγά-σιγά νά τούς έθίσετε σ’ αυτές τις μεταφυσικές απόψεις; Μήπως θέλετε νά τούς αλλάξετε τήν πατροπαράδοτη πίστη τους;
"Ας προσθέσουμε καί μερικές παρατηρήσεις κοινωνιολογικής φύσης, γιά νά συμπληρώσουμε τήν εικόνα.
Οί Ινδοί είναι ένας λαός μέ βάθος. Είναι ένας πολύ θρησκεύων λαός. Παντού στή χώρα τους βλέπει κανείς εικόνες, αγάλματα καί ναούς αφιερωμένους σέ κάποιον από τούς χιλιάδες θεούς τοϋ ίνδουιστικοϋ πανθέου, π.χ. Κρίσνα, Βισνοϋ, Σίβα, Βράχμαν, Κάλι, "Ιντρα, Ράμα κ.λ.π.
Μέσα από τό πλήθος τού λαού, ξεχωρίζουν οί Σανυάσιν, οί Σουάμι. "Ανθρωποι ιδιαίτερα θρησκεύοντες. "Εχουν αφιερώσει τή ζωή τους σέ κάποια μορφή Γιόγκα, στήν αναζήτηση τού Θεού. Φορούν κάποια ιδιαίτερη ένδυμασία, συνήθως τό γκεροϋ χρώματος ράσο τους, πού τούς ξεχωρίζει από τό πλήθος.
 Αποτέλεσμα εικόνας για γιογκα θρησκεια
Ζοϋν συνήθως ομαδικά, σέ κάποιο άσραμ, υπό την καθοδήγηση κάποιου γκουρού. Υπάρχουν καί κάποιοι περιπλανώμενοι, μακριά από πόλεις, ταξιδεύοντας από ένα «ιερό» προσκύνημα σέ κάποιο άλλο, συνήθως κατά μήκος τοΰ «ιερού» ποταμού Γάγγη. Πίνουν καί λούζονται καθημερινά στά νερά του, γιατί πιστεύουν ότι έτσι εξαγνίζονται από τις αμαρτίες τους, τό κακό τους κάρμα.
Στήν Ελλάδα οί άνθρωποι πού κάνουν γιόγκα, υποκύπτουν, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, σέ μιά πολιτιστική ινδική επιρροή. ’Αρχίζουν νά στολίζουν τό σπίτι τους μέ ινδικά μπιχλιμπίδια, νά μαγειρεύουν Ινδικά φαγητά, ν’ άκούν ινδική θρησκευτική μουσική (Κίρταν), νά σκέφτονται» Ινδικά, νά μιλούν γιά μετεμψύχωση, γιά προηγούμενες ζωές, γιά τις κρυμμένες δυνάμεις τού ανθρώπου, γιά τά «κατορθώματα» των ν»όνκι.
Στό τέλος, μερικοί γίνονται μόνιμοι θαμώνες των έδώ άσραμς. Φορούν τό γκερού ράσο των γιόγκι. Κόβουν τά μαλλιά τους καί τ’ αφιερώνουν στόν γκουρού. Αλλάζουν τό όνομά τους μέ κάποιο ινδικό όνομα. Υπακούν, συνήθως απόλυτα στόν γκουρού καί τούς τοπικούς άντιπροσώπους-μαθητές του. Κάνουν κάποια τελετή καί παίρνουν τόν τίτλο τού Σουάμι. Δωρίζουν τήν περιουσία τους στήν κίνηση καί αφιερώνουν όλο τους τόν εαυτό, όλη τους τή ζωή, όλο τους τό χρόνο... στήν ανάπτυξη τού κινήματος... πού θά σώσει τόν κόσμο.
Αν λοιπόν μπορούν νά μάς πείσουν ότι όλα αυτά δέν είναι θρησκεία. τότε λίγο απέχουν από τό νά μάς πείσουν ότι δέν είμαστε ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι, αλλά πνευματικώς εξουσιαζόμενα ρομπότ.
Πιστεύω στήν ελευθερία τής θρησκευτικής συνείδησης Εκείνο πού μ* ένοχλεί είναι ή προσπάθεια εξαπάτησης. Εκείνο πού μ’ ενοχλεί είναι νά παρουσιάζεται κανείς μέ μιά όμορφη μάσκα, φοβούμενος μήπως δέ γίνει αποδεκτός δείχνοντας τό αληθινό του πρόσωπο. Αυτή τη συμπεριφορά τή θεωρώ ύποκριτική, ύπουλη.
Έκλεψαν ένα κομμάτι από τή ζωή μου.’Έχασα χρόνο, ενέργεια, χρήμα, ευκαιρίες. Πάλεψα χρόνια μ’ ένα καλοστημένο ψέμα.
Ελπίζω μ’ αυτά τά γραπτά νά βοηθήσω κάποιες αδελφές ψυχές νά ξεμπλέξουν γρηγορότερα, ευκολότερα καί μέ λιγότερες απώλειες.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο ΓΚΟΥΡΟΥ
Ο ΝΕΟΣ
ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΡΑΣΙΩΤΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.