ΡΟΛΟ'Ι'

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Ή παροδικότης τοϋ μοντέρνου άνθρώπου, (Μιά ευτυχία χωρίς Θεό),

ΣΧΟΛΙΟ : Το σύγχρονο τρόπο ζωής περιγράφει στο παρακάτω προφητικό κείμενο,ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης.
Ώ πτωχέ άνθρωπε τής νέας έπυχής, «τοϋ πολιτισμένου αίώνος» μέ τί καλπασμό τρέχεις στά ίχνη μιας άπατηλής φαντασίας!
Ή χίμαιρα τής ζωής φαίνεται σάν μιά φαντασία κι ένα όνειρο, ή ώραιότης καί ή λαμπρότης, σάν ένα δώρο παραδεισένιο.
Μιά εύτυχία άνθρώπινη, θέλοντας γιά πάντα νά δημιουργήσης, άρχισες χωρίς τόν Θεό νά την έπιζητάς στήν ζωή σου.
Ανακάλυψες τόσα πράγματα κι έχεις τόσες διευκολύνσεις πιστεύοντας ότι θά φθάσης στήν τελειότερη εύτυχία!
Άλλ’ όμως, τό έναντίον συνέβη· όσο περισσότερο τήν έπεθύμησες αύτή τόσο μακριά σου έφευγε καί σύ τώρα παραμένεις δυστυχής.

 Βαδίζεις στον βυθό τής θαλάσσης καί μέχρι τούς αιθέρες πετάς στήν άκρη τοϋ κόσμον τήν σκέψι σον μ’ ένα καλώδιο μεταφέρεις.

Θά τελειώσης τά έπαγγέλματα, τά άνθρώπινα καθήκοντα καί θά πας στον άλλο κόσμο νά δώσης τήν «διαθήκη σου».

Στό κεραυνοβόλο κυνήγι σου γιά τήν «νήσο τής εύτυχίας» έχεις πάντα τό σώμα άχόρταστο καί τήν ψυχή άνικανοποίητη.

Μ’ αύτά πού προσφέρει ή γνώσις, άδιαφορώντας γιά τόν Χριστό,

4000 χρόνια πίσω, στά ίχνη των τότε άνθρώπων έπαναφέρει τόν σημερινό κόσμο.

Πάλι είμεθα στον «πύργο τής Βαβέλ», διότι καί τώρα σχετίζονται έθνη καί πάλι δέν καταλαβαίνουμε τόν δρόμο πού βαδίζουμε.

Τώρα τό έκλεκτό τοϋ Θεοΰ πλάσμα, σάν άγριο ζώο ζή, στήν κακία καί ούδέποτε μέχρι σήμερα δέν έφθάρη τόσο φοβερά!
Κύτταξε τόν άνθρώπινο κόπο σου γιά τόν όποιον άγωνίσθηκες καί βλέπε σέ ποιά άραγε μέτρα τής ευτυχίας προώδευσες!

Κύτταξε πόσα κοιμητήρια σέ λίγα χρόνια έγέμισαν καί πόσα έκατομμύρια σήμερα έστίες καί πατρίδα έχασαν.

Βλέπε τίς άτέλειωτες σειρές άπό άναπήρους καί φουκαράδες άπό σακάτηδες στά άσυλα άπό χήρες καί ορφανά.

Βλέπε τήν κοιλάδα των στεναγμών αύτών πού σήμερα προώδευσαν, άκουσε τόν γογγυσμό τοϋ λαού μέ πόνο καί κραυγές!

Καί πές μου 7τοϋ ή εύτυχία σου πού τήν έπεδίωκες πάντοτε, σέ τί σημείο έφθασες χωρίς πίστι στην πρόνοια του Θεού!

Ερεύνησες τό βάθος τής φύσεώς σου καί τήν ψυχή σου λησμόνησες άνέλυσες τήν φύσι τοϋ φωτός ένώ τό πνεϋμα σου έσκότισες.
Την άγριότητα τής (ρύσεως έπί τό πλεΐστον έδάμασες, ένώ τά κακά σου πάθη ισχυρότερα τά άγρίεψες.

Φτιάχνεις πόλεις ευρύχωρες καί ταξιδεύεις στίς θάλασσες μέ ιπτάμενα φρούρια άπό μεταλλικά φτερά.

Μέ τήν έκτυφλωτική λαμπρότητα των κοσμικών έφευρέσεων κυριαρχεί στίς άνθρώπινες ψυχές τό ζοφερό σκοτάδι.

Τά έργοστάσια έργάζονται

καί ρυπαίνουν μέ τούς καπνούς τόν αιθέρα-

άθλιότης άνυπόφορος

μιας ζωής χωρίς πνεύμα.

Ξεφυσοϋν, στενάζουν τ’ αύτοκίνητα κι ό φουκαράς ό οδηγός μέ οργή καί κουρασμένο πρόσωπο βρωμάει όλος άπό κάπνα.

’Έλπιζες ότι οί χημικοί μέ τίς ποικίλες θεωρίες θά σοϋ έδιναν μιά εύτυχία μέ άλλο τρόπο λειτουργίας.
Αλλά τά ισχυρότερα έθνη μέ τις έφευρέσεις των καταστρέφονταί καί σέ σένα έτοιμάζει ή μόδα τό άθλίώτατο φέρετρό σου.

Μέ τόν ζωώδη έγωϊσμό θέλοντας τήν πρόοδο νά πετύχης ιδού μέ δάκρυα καί μέ βάσανα ό πτωχός κόσμος σέ τρέφει.

Τώρα διψάς άπό ειρήνη καί βλέπω ότι άναγκάζεσαι πάντοτε νά δημιουργήσης μέ συνδιασκέψεις μιά ειρήνη χωρίς Θεό!

Αλλά ή ειρήνη έρχεται άπό τόν Κύριο, Αύτός είναι τής ειρήνης χορηγός.

Έάν δέν τρέξης σ’ Αύτόν μάταια τρέχεις γιά τήν πρόοδό σου.

Είρήνευσε πρώτα μέ τόν Θεό, κάνοντας τήν ζωή σου πνευματική κι αν δέν κάνης αύτά, σκορπίζεται τό έργο σου στον άέρα.

Τήν καθαρή άπόκτησε άγάπη πού δέν ξέρει άπό ύποκρισίες, διότι χωρίς τόν στολισμό της δέν σέ βοηθά ό πλούτος.
Αγάπα τήν ζωή τής έγκρατείας καί άφησε τήν έξαλλη στολή καί αν δέν καταλαβαίνης αύτό μάταια έκπολιτίσθηκες.

Στρέψε τήν νοερή ματιά σου

στούς περασμένους αιώνες

καί στό καρποφόρο πνεύμα τής πίστης

θά βρής ό,τι τώρα έχασες.

"Οπως δέν μπορείς νά πιάσης μέ τό χέρι τήν σελήνη στό νερό,

έτσι δέν μπορείς τήν παροδικότητα τής ζωής νά κρατήσης στον παρόντα αιώνα.

Ό μοντέρνος πολιτισμός ένα ξένο πνεύμα σοϋ έδωσε καί άπό τό φώς τής σωτηρίας μέ άηδία σέ άπεμάκρυνε!

Καθώς τρέχουν οί δορυφόροι γύρω άπό τήν τροχιά των πάντοτε, έτσι καί ή «χίμαιρα» σήμερα τρέχει λησμονώντας τόν Θεό!

Τρέχεις μέ τούς χιλιάδες έργάτες μέ μιά άστραπιαία ταχύτητα πού σέ οδηγεί στήν άπώλεια, διότι άφησες τόν δρόμο τοϋ Ιησού!!

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΟΖΕΒΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.