ΡΟΛΟ'Ι'

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Τό νά διαβάζει κανείς τους προφήτες είναι σάν νά διαβάζει την εφημερίδα!Σήμερα, τό νά διαβάζει κανείς τούς προφήτες είναι σάν νά
διαβάζει τήν εφημερίδα" τόσο ξεκάθαρα είναι γραμμένα.
Έμενα ό λογισμός μου μοϋ λέει δτι θά συμβούν πολλά πράγμα-
τα: Οι Ρώσοι θά καταλάβουν τήν Τουρκία, ή δέ Τουρκία θά εξα-
φανιστεί από τόν χάρτη, γιατί τό
1/3 των Τούρκων θά γίνουν
χριστιανοί, τό
1/3 θά αφανιστούν καί τό 1/3 θά τραβηχτεί πρός
τήν Μεσοποταμία.
     
                                                                                  
Ή Μέση Ανατολή θά γίνει γήπεδο πολέμων, στους οποίους 
θά λάβουν μέρος οι Ρώσοι. Θά χυθεί πολύ αίμα και μάλιστα οι Κινέζοι θά περάσουν τόν Ευφράτη ποταμό έχοντας 200.000.000 στρατό καί θά βαδίσουν πρός τά Ιεροσόλυμα. Χαρακτηριστικό σημάδι ότι πλησιάζουν τά γεγονότα αυτά θά είναι τό γκρέμισμα τοϋ τεμένους του Όμάρ, αφού" τό γκρέμισμα του θά σημάνει τήν έναρξη των εργασιών γιά τήν ανοικοδόμηση τοΰ ναοΰ τοϋ Σολομώντος, ό όποιος παλιά ήταν κτισμένος σ' εκείνο ακριβώς τό μέρος.
Στήν Κωνσταντινούπολη θά γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ
τών Ρώσων καί τών Ευρωπαίων καί θά χυθεί πολύ αίμα. Ή Ελ-
 λάδα δέν θά έχει πρωτεύοντα ρόλο σ' αυτό τόν πόλεμο, αλλά θά
της δοθεί ή Κωνσταντινούπολη, όχι επειδή θά μας εύλαβοϋνται
οι Ρώσοι, άλλά γιατί δέν θά βρίσκουν άλλη καλύτερη λύση καί
θά καταλήξουν σ' αυτή τήν συμφωνία μέ τήν Ελλάδα, μιά καί
θά τούς πιέζουν οι δύσκολες τότε περιστάσεις. Ό στρατός ό ελ-
ληνικός ούτε κάν πού θά προλάβει νά πάει εκεί καί ή Πόλη θά
τοϋ έχει δοθεί. Οί Εβραίοι, επειδή θά έχουν δύναμη καί βοή-
θεια από τόν Ευρωπαίο........... ηγέτη, θά αποθρασυνθούν καί θά ε-
πιδεικνύονται μέ αναίδεια καί υπερηφάνεια καί θά προσπαθή-
σουν νά κυβερνήσουν τήν Ευρώπη. Τότε καί τά 2/3 τών Ε-
βραίων θά γίνουν χριστιανοί...


Δυστυχώς σήμερα προωθούνται στήν θεολογία άνθρωποι ά­σχετοι καί μέ απόλυτα κοσμικό φρόνημα, οί όποιοι λένε διάφο­ρα πράγματα καί κάνουν ανεπίτρεπτες ενέργειες, μέ σκοπό συ­νειδητά νά απομακρύνουν μέ τήν στάση τους τούς χριστιανούς από τήν πίστη. Τό ϊδιο έκαναν καί οί Ρώσοι, όταν ήθελαν νά ε­πιβάλουν στήν Ρωσία τόν κομμουνισμό. Τί έκαναν λοιπόν εκεί; Άφοϋ προσχώρησαν μερικοί όχι σωστοί ιερείς καί θεολόγοι στό κόμμα τους - καί ήταν, πλέον, «ένα μ' αυτούς» - τούς έ'βα-ζαν νά κατηγοροΰν τήν Εκκλησία καί νά μιλάνε εναντίον της συνεχώς. Δηλητηρίαζαν έτσι τόν λαό, γιατί δέν μπορούσε νά καταλάβει τό ρόλο αυτών τών θεολόγων. "Επαιρναν μετά έναν άπό τούς δικούς τους ιερείς, ό όποιος λόγω ασθενείας ήταν πά­ρα πολύ παχύς, έψαχναν μήνες νά βρουν κάποιο παιδάκι σκελε­τωμένο, τούς έβαζαν καί τούς δυό σέ μιά αφίσα κι έγραφαν άπό κάτω: Ιδού πώς περνά ή Εκκλησία και πώς λιμοκτονεί ό λαός. "Επαιρναν επίσης φωτογραφία άπό ένα πατριαρχικό σαλόνι πού ήταν στρωμένο μέ χαλιά, επιπλωμένο κ.λ.π. καί τοποθετούσαν δίπλα καί μιά παράγκα κανενός πάμπτωχου Ρώσου (δπως οί δι­κοί μας οί τσιγκάνοι) κι έλεγαν: Κοιτάξτε τή χλιδή των παπά­δων καί πώς διαβιώνει ό Ρώσος πολίτης! "Ετσι κατάφεραν σιγά - σιγά νά δηλητηριάσουν τό λαό καί νά τοϋ «χαλάσουν τό λογι­σμό». Κι άφοΰ ό λαός άλληλοφαγώθηκε, μπήκαν τότε εκείνοι ε­πάνω καί, όπως όλοι μας ξέρουμε, πήγαν τή Ρωσία 500 χρόνια 
πίσω καί τήν άφησαν πρίν λίγο ετοιμοθάνατη, άφοΰ σκότωσαν εκατομμύρια Ρώσους χριστιανούς καί μή.
Θά μηχανευτούν πολλά, αλλά από τόν διωγμό πού θά προ­κύψει ό χριστιανισμός ολόκληρος θά ενωθεί. Όχι όμως έτσι πού τό θέλουν αυτοί πού μηχανεύονται τήν παγκόσμια ένωση τών εκκλησιών, θέλοντας νά υπάρχει επικεφαλής ένας θρησκευ­τικός ηγέτης. Θά ενωθεί, γιατί οί καταστάσεις πού θά δημιουρ­γηθούν θά έχουν ώς αποτέλεσμα νά ξεχωρίσουν τά πρόβατα του Χριστού από τά ερίφια. Τό κάθε πρόβατο θά κοίτα νά είναι κο­ντά μέ τ' άλλα πρόβατα καί έτσι θά πραγματοποιηθεί τό «μία ποίμνη εις ποιμήν». Πρόσεξες; Τό βλέπουμε έν μέρει νά πραγ­ματοποιείται: Οί χριστιανοί, εΐδες, έχουν αρχίσει νά αισθάνο­νται ότι βρίσκονται μέσα σέ ανθυγιεινό κλίμα καί προσπαθούν νά φεύγουν άπ' τίς αρρωστημένες καταστάσεις καί νά τρέξουν κατά χιλιάδες στά μοναστήρια καί στίς εκκλησίες. Σέ λίγο θά δείτε σέ μιά πόλη νά υπάρχουν μόνο δύο μερίδες ανθρώπων, αυτοί πού θά ζουν άσωτη καί μακριά από τόν Χριστό ζωή καί οί άλλοι πού θά τρέχουν στίς αγρυπνίες καί στά προσκυνήματα. Μεσαία κατάσταση, πού υπήρχε ώς τώρα, δέν θά μπορεί πλέον νά υπάρχει.    

Θά πρέπει νά γνωρίζετε, είπε ό Γέροντας, ότι κανείς από τούς άλλους λαούς δέν μας αγαπά ώς έθνος. Όλοι μας επιβουλεύονται. Νά ξέρετε ακόμη πώς όποιοι λένε ή θέλοον να δείχνουν ότι μας αγαπάνε λίγο, αυτοί θέλουν καί επιδιώκουν να μας «τσαλακώσουν» πολύ. Οί άλλοι, πάλι, πού δέν μας  θέλουν, νά μας εξαφανίσουν παντελώς ώς έθνος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.