ΡΟΛΟ'Ι'

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα σε 3D (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε Τρισδιάστατη αναπαράσταση το βιβλικό πρόσωπο του Ιούδα την στιγμή που αποφασίζει να προδώσει το Χριστό και η θριαμβευτική είσοδος στα Ιεροσόλυμα.Η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα σε 3D (ΒΙΝΤΕΟ)

Προ εξ ημερών του Πάσχα ήλθεν ο ᾿Ιησούς εις Βηθανίαν, όπου ην Λάζαρος ο τεθνηκώς, ον ήγειρεν εκ νεκρών. Εποίησαν ούν αυτώ δείπνον εκεί, και η Μάρθα διηκόνει· ο δε Λάζαρος εις ην των ανακειμένων συν αυτώ.
Η ούν Μαρία, λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολυτίμου, ήλειψε τους πόδας του ᾿Ιησού, και εξέμαξε ταίς θριξίν αυτής τους πόδας αυτού· η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει ούν εις εκ των Μαθητών αυτού, ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, ο μέλλων αυτόν παραδιδόναι· Διατί τούτο το μύρον ουκ επράθη τριακοσίων δηναρίων, και εδόθη πτωχοίς; …
Είπεν ούν ο ᾿Ιησούς· Άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Τούς πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε μεθ᾿ εαυτών, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. ῎Εγνω ούν όχλος πολύς εκ των ᾿Ιουδαίων ότι εκεί εστι, και ήλθον ου διά τον ᾿Ιησούν μόνον, αλλ᾿ ίνα και τον Λάζαρον ίδωσιν, ον ήγειρεν εκ νεκρών.
Εβουλεύσαντο δε οι Αρχιερείς ίνα και τον Λάζαρον αποκτείνωσιν, ότι πολλοί δι᾿ αυτόν υπήγον των ᾿Ιουδαίων, και επίστευον εις τον ᾿Ιησούν. Τη επαύριον όχλος πολύς ο ελθών εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ᾿Ιησούς εις ῾Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των φοινίκων, και εξήλθον εις απάντησιν αυτώ, και έκραζον·
«Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», Βασιλεύς του ᾿Ισραήλ. Ευρών δε ο ᾿Ιησούς ονάριον, εκάθισεν επ᾿ αυτό, καθώς εστι γεγραμμένον· «Μη φοβού, θύγατερ Σιών· ιδού, ο Βασιλεύς σου έρχεται, καθήμενος επί πώλον όνου».
Orthodox Saints 
http://www.vimaorthodoxias.gr/diafora/theologikos-log/diafora/item/80362-%CE%B7-%CE%B8%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%B5-3d-%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.