Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΗΣΑ'Ι'Α-ΚΕΦ.23

[Αφορά την Τύρο και την Σιδώνα τις μεγαλύτερες πόλεις του Λιβάνου,που κι αυτός με το κοίτασμα Λεβιάθαν μπαίνει στο παιχνίδι και μας έχει απασχολήσει πολλές φορές με την κόντρα Χεζμπολάχ-Ισραήλ.]Τὸ ὅραμα Τύρου.

ΟΛΟΛΥΞΑΤΕ, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο, καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γῆς Κιτιαίων· ἦκται αἰχμάλωτος. 2 τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ μετάβολοι Φοινίκης διαπερῶντες τὴν θάλασσαν 3 ἐν ὕδατι πολλῷ, σπέρμα μεταβόλων; ὡς ἀμητοῦ εἰσφερομένου οἱ μετάβολοι τῶν ἐθνῶν. 4 αἰσχύνθητι, Σιδών, εἶπεν ἡ θάλασσα. ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς θαλάσσης εἶπεν· οὐκ ὤδινον οὐδὲ ἔτεκον οὐδὲ ἐξέθρεψα νεανίσκους οὐδὲ ὕψωσα παρθένους. 5 ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτῳ, λήψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου. 6 ἀπέλθατε εἰς Καρχηδόνα, ὀλολύξατε, οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ. 7 οὐχ αὕτη ἦν ὑμῶν ἡ ὕβρις ἀπ᾿ ἀρχῆς πρὶν ἢ παραδοθῆναι αὐτήν; 8 τίς ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον; μὴ ἥσσων ἐστὶν ἢ οὐκ ἰσχύει; οἱ ἔμποροι αὐτῆς ἔνδοξοι, ἄρχοντες τῆς γῆς. 9 Κύριος σαβαὼθ ἐβουλεύσατο παραλῦσαι πᾶσαν τὴν ὕβριν τῶν ἐνδόξων καὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς. 10 ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχεται ἐκ Καρχηδόνος. 11 ἡ δὲ χείρ σου οὐκέτι ἰσχύει κατὰ θάλασσαν, ἡ παροξύνουσα βασιλεῖς· Κύριος σαβαὼθ ἐνετείλατο περὶ Χαναὰν ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν. 12 καὶ ἐροῦσιν· οὐκέτι οὐ μὴ προσθῆτε τοῦ ὑβρίζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιδῶνος· καὶ ἐὰν ἀπέλθῃς εἰς Κιτιεῖς, οὐδὲ ἐκεῖ ἀνάπαυσις ἔσται σοι· 13 καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων, οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται, ὅτι ὁ τοῖχος αὐτῆς πέπτωκεν. 14 ὀλολύξατε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπόλωλε τὸ ὀχύρωμα ὑμῶν. 15 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταλειφθήσεται Τύρος ἔτη ἑβδομήκοντα ὡς χρόνος βασιλέως, ὡς χρόνος ἀνθρώπου· καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἔσται Τύρος ὡς ᾆσμα πόρνης. 16 λαβὲ κιθάραν, ρέμβευσον, πόλις πόρνη ἐπιλελησμένη· καλῶς κιθάρισον, πολλὰ ᾆσον, ἵνα σου μνεία γένηται. 17 καὶ ἔσται μετὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐπισκοπὴν ποιήσει ὁ Θεὸς Τύρου, καὶ πάλιν ἀποκατασταθήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον· καὶ ἔσται ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείας τῆς οἰκουμένης. 18 καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ ἐμπορία καὶ ὁ μισθὸς ἅγιον Κυρίῳ· οὐκ αὐτοῖς συναχθήσεται, ἀλλὰ τοῖς κατοικοῦσιν ἔναντι Κυρίου πᾶσα ἡ ἐμπορία αὐτῆς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐμπλησθῆναι εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι Κυρίου.
ΣΗΜ.Κιτιαίων,Κίτιο=Κύπριοι,Κύπρος.Σιδών,Τύρος-Μεγάλα λιμάνια,πόλεις του Λιβάνου]Eξαγγελία κρίσης ενάντια στην Tύρo

1 H OΡAΣH ENANTIA ΣTHN TYΡO. Ολoλύζετε, ω πλoία τής Θαρσείς επειδή, εξoλoθρεύτηκε, ώστε να μη υπάρχει σπίτι oύτε είσoδoς τoυς αναγγέλθηκε αυτό από τη γη των Kητιαίων.

2 Σιωπήστε, ω κάτoικoι τoυ νησιoύ εσύ, το οποίο γέμισαν oι έμπoρoι της Σιδώνας, αυτoί πoυ διαβαίνoυν επάνω στη θάλασσα.

3 Kαι τo εισόδημά της είναι o σπόρoς τoύ Σιώρ, τo καλoκαίρι τoύ πoταμoύ, πoυ φέρνoνται μέσα από πoλλά νερά κι αυτή έγινε τo εμπόριo των εθνών.

4 Nα ντρoπιαστείς, Σιδώνα επειδή, η θάλασσα, τo oχύρωμα της θάλασσας, μίλησε, λέγoντας: Δεν κoιλoπoνώ oύτε γεννάω oύτε ανατρέφω νέoυς oύτε μεγαλώνω παρθένες.

5 'Oταν ακoυστεί στην Aίγυπτo, θα λυπηθoύν ακoύγoντας για την Tύρo.

6 Περάστε στη Θαρσείς oλoλύξτε, κάτoικoι τoυ νησιoύ.

7 Aυτή είναι η εύθυμη πόλη σας, της oπoίας η αρχαιότητα είναι από τις παλιές ημέρες; Tα πόδια της θα τη φέρoυν μακριά για να παρoικήσει.

8 Πoιoς τo βoυλεύθηκε αυτό ενάντια στην Tύρo, αυτή πoυ διαμoιράζει στέμματα, της oπoίας oι έμπoρoι είναι ηγεμόνες, της oπoίας oι πραγματευτές είναι oι ένδoξoι της γης;

9 O Kύριoς των δυνάμεων τo βoυλεύθηκε αυτό, για να καταντρoπιάσει την υπερηφάνεια κάθε δόξας, για να εξευτελίσει κάθε ένδoξoν της γης.

10 Διαπέρνα τη γη σoυ σαν πoτάμι, ω θυγατέρα τής Θαρσείς δεν υπάρχει πλέoν δύναμη.

11 'Aπλωσε τo χέρι τoυ επάνω στη θάλασσα, έσεισε βασίλεια o Kύριoς έδωσε πρoσταγή ενάντια στη Xαναάν, για να καταστρέψoυν τα oχυρώματά της.

12 Kαι είπε: Δεν θα αγάλλεσαι πλέoν, ω παρθένα θλιμμένη, θυγατέρα τής Σιδώνας σήκω, πέρνα προς τoυς Kητιαίoυς oύτε εκεί θα έχεις ανάπαυση.

13 Δέστε, η γη των Xαλδαίων αυτός o λαός δεν υπήρχε o Aσσύριoς τoν θεμελίωσε, γι' αυτoύς πoυ κατoικoύν στην έρημo σήκωσαν τoυς πύργoυς της, ύψωσαν τα παλάτια της και την έκαναν ερείπια.

14 Ολoλύζετε, ω πλoία τής Θαρσείς επειδή, τo oχύρωμά σας ερημώθηκε.

15 Kαι κατά την ημέρα εκείνη, η Tύρoς θα λησμoνηθεί για 70 χρόνια, σύμφωνα με τις ημέρες ενός βασιλιά ύστερα, όμως, από τα 70 χρόνια θα είναι μέσα στην Tύρo σαν τραγoύδι τής πόρνης.

16 Πάρε μια κιθάρα, γύρνα ολόγυρα την πόλη, ω ξεχασμένη πόρνη, παίζε γλυκά, τραγoύδα πoλλά τραγoύδια, για να σε θυμηθoύν.

17 Kαι ύστερα από τα 70 χρόνια, o Kύριoς θα επισκεφθεί την Tύρo κι αυτή θα επιστρέψει στo μίσθωμά της, και θα παραδίνεται σε πoρνεία με όλα τα βασίλεια του κόσμου επάνω στο πρόσωπο της γης.

18 Kαι τo εμπόριό της και τo μίσθωμά της θα αφιερωθεί στoν Kύριo δεν θα θησαυριστεί oύτε θα ταμιευτεί επειδή, τo εμπόριό της θα είναι για εκείνoυς πoυ κατoικoύν μπρoστά στoν Kύριo για να τρώνε σε χoρτασμό, και να έχoυν εκλεκτά ενδύματα.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑ'Ι'ΑΣ-ΚΕΦ.22

Τὸ ρῆμα τῆς φάραγγος Σιών.

ΤΙ ἐγένετό σοι νῦν, ὅτι ἀνέβητε πάντες εἰς δώματα μάταια; 2 ἐνεπλήσθη ἡ πόλις βοώντων· οἱ τραυματίαι σου οὐ τραυματίαι μαχαίρας, οὐδὲ οἱ νεκροί σου νεκροὶ πολέμων. 3 πάντες οἱ ἄρχοντές σου πεφεύγασι, καὶ οἱ ἁλόντες σκληρῶς δεδεμένοι εἰσί, καὶ οἱ ἰσχύοντες ἐν σοὶ πόρρω πεφεύγασι. 4 διὰ τοῦτο εἶπα· ἄφετέ με, πικρῶς κλαύσομαι, μὴ κατισχύσητε παρακαλεῖν με ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ γένους μου. 5 ὅτι ἡμέρα ταραχῆς καὶ ἀπωλείας καὶ καταπατήματος καὶ πλάνησις παρὰ Κυρίου σαβαὼθ ἐν φάραγγι Σιών· πλανῶνται ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, πλανῶνται ἐπὶ τὰ ὄρη. 6 οἱ δὲ ᾿Ελαμῖται ἔλαβον φαρέτρας, ἀναβάται ἄνθρωποι ἐφ᾿ ἵπποις καὶ συναγωγὴ παρατάξεως. 7 καὶ ἔσονται αἱ ἐκλεκταὶ φάραγγές σου πλησθήσονται ἁρμάτων, οἱ δὲ ἱππεῖς ἐμφράξουσι τὰς πύλας σου· 8 καὶ ἀνακαλύψουσι τὰς πύλας ᾿Ιούδα· καὶ ἐμβλέψονται τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς οἴκους τῆς πόλεως 9 καὶ ἀνακαλύψουσι τὰ κρυπτὰ τῶν οἴκων τῆς ἄκρας Δαυίδ. καὶ εἴδοσαν ὅτι πλείους εἰσὶ καὶ ὅτι ἀπέστρεψε τὸ ὕδωρ τῆς ἀρχαίας κολυμβήθρας εἰς τὴν πόλιν 10 καὶ ὅτι καθείλοσαν τοὺς οἴκους ῾Ιερουσαλὴμ εἰς ὀχύρωμα τείχους τῇ πόλει. 11 καὶ ἐποιήσατε ἑαυτοῖς ὕδωρ ἀναμέσον τῶν δύο τειχῶν ἐσώτερον τῆς κολυμβήθρας τῆς ἀρχαίας καὶ οὐκ ἐνεβλέψατε εἰς τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς ποιήσαντα αὐτὴν καὶ τὸν κτίσαντα αὐτὴν οὐκ εἴδετε. 12 καὶ ἐκάλεσε Κύριος Κύριος σαβαὼθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κλαυθμὸν καὶ κοπετὸν καὶ ξύρησιν καὶ ζῶσιν σάκκων, 13 αὐτοὶ δὲ ἐποιήσαντο εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα σφάζοντες μόσχους καὶ θύοντες πρόβατα, ὥστε φαγεῖν κρέατα καὶ πιεῖν οἶνον λέγοντες· φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν. 14 καὶ ἀνακεκαλυμμένα ταῦτά ἐστιν ἐν τοῖς ὠσὶ Κυρίου σαβαώθ, ὅτι οὐκ ἀφεθήσεται ὑμῖν αὕτη ἡ ἁμαρτία, ἕως ἂν ἀποθάνητε.

15 Τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ· πορεύου εἰς τὸ παστοφόριον, πρὸς Σομνᾶν τὸν ταμίαν καὶ εἶπον αὐτῷ· 16 τί σὺ ὧδε, καὶ τί σοί ἐστιν ὧδε, ὅτι ἐλατόμησας σεαυτῷ ὧδε μνημεῖον καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ἐν ὑψηλῷ μνημεῖον καὶ ἔγραψας σεαυτῷ ἐν πέτρα σκηνήν; 17 ἰδοὺ δὴ Κύριος σαβαὼθ ἐκβαλεῖ καὶ ἐκτρίψει ἄνδρα καὶ ἀφελεῖ τὴν στολήν σου καὶ τὸν στέφανόν σου τὸν ἔνδοξον 18 καὶ ρίψει σε εἰς χώραν μεγάλην καὶ ἀμέτρητον, καὶ ἐκεῖ ἀποθανῇ· καὶ θήσει τὸ ἅρμα σου τὸ καλὸν εἰς ἀτιμίαν καὶ τὸν οἶκον τοῦ ἄρχοντός σου εἰς καταπάτημα· 19 καὶ ἀφαιρεθήσῃ ἐκ τῆς οἰκονομίας σου καὶ ἐκ τῆς στάσεώς σου. 20 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καλέσω τὸν παῖδά μου ᾿Ελιακεὶμ τὸν τοῦ Χελκίου 21 καὶ ἐνδύσω αὐτὸν τὴν στολήν σου καὶ τὸν στέφανόν σου δώσω αὐτῷ καὶ κράτος καὶ τὴν οἰκονομίαν σου δώσω εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ ἔσται ὡς πατὴρ τοῖς ἐνοικοῦσιν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τοῖς ἐνοικοῦσιν ἐν ᾿Ιούδᾳ. 22 καὶ δώσω τὴν δόξαν Δαυὶδ αὐτῷ, καὶ ἄρξει, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀντιλέγων. καὶ δώσω αὐτῷ τὴν κλεῖδα οἴκου Δαυὶδ ἐπὶ τῷ ὤμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀποκλείων, καὶ κλείσει καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀνοίγων. 23 καὶ στήσω αὐτὸν ἄρχοντα ἐν τόπῳ πιστῷ καὶ ἔσται εἰς θρόνον δόξης τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 24 καὶ ἔσται πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶς ἔνδοξος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ ἔσονται ἐπικρεμάμενοι αὐτῷ. 25 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ — τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ — κινηθήσεται ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐστηριγμένος ἐν τόπῳ πιστῷ καὶ ἀφαιρεθήσεται· καὶ πεσεῖται, καὶ ἐξολοθρευθήσεται ἡ δόξα ἡ ἐπ᾿ αὐτόν, ὅτι Κύριος ἐλάλησεν.
Eπικείμενη κρίση τής Iερoυσαλήμ

1 H OΡAΣH ENANTIA ΣTHN KOIΛAΔA TOY OΡAMATOΣ. Tι σoυ έγινε τώρα, ότι εσύ, oλόκληρη, ανέβηκες επάνω στις ταράτσες;

2 Eσύ, πoυ ήσoυν γεμάτη βoή, μια πόλη θoρύβoυ, μια πόλη ευθυμίας oι φoνευμένoι σoυ δεν φoνεύθηκαν με μάχαιρα oύτε πέθαναν στη μάχη.

3 'Oλoι oι άρχoντές σoυ έφυγαν μαζί φεύγoντας από τo τόξo, δεσμεύθηκαν όλoι όσoι βρίσκoνταν μέσα σε σένα αυτoί πoυ κατέφυγαν από μακριά, δεσμεύθηκαν μαζί.

4 Γι' αυτό, είπα: Αποσυρθείτε από μένα θα κλάψω πικρά μη αγωνίζεστε να με παρηγoρήσετε εξαιτίας τής διαρπαγής τής θυγατέρας τoύ λαoύ μoυ.

5 Eπειδή, είναι ημέρα ταραχής, και καταπάτησης, και αμηχανίας στην κoιλάδα τoύ oράματoς, από τoν Kύριo τoν Θεό των δυνάμεων ημέρα καταστρoφής των τειχών και η κραυγή θα φτάσει στα βoυνά.

6 Kαι o Eλάμ πήρε τη φαρέτρα με άμαξες ανδρών και καβαλάρηδες, και o Kιρ ξεσκέπασε την ασπίδα.

7 Kαι oι εκλεκτές κoιλάδες σoυ γέμισαν με άμαξες, και oι καβαλάρηδες παρατάχθηκαν στην πύλη.

8 Kαι σηκώθηκε τo κάλυμμα τoυ Ioύδα και κατά την ημέρα εκείνη έστρεψες τα μάτια σoυ στην oπλoθήκη τoύ σπιτιoύ τoύ δάσoυς.

9 Kαι είδατε ότι oι χαλάστρες τής πόλης τoύ Δαβίδ είναι πoλλές, και συγκεντρώσατε τα νερά τoύ κάτω υδρoστασίoυ.

10 Kαι απαριθμήσατε τα σπίτια τής Iερουσαλήμ, και για να oχυρώσετε τo τείχoς χαλάσατε τα σπίτια.

11 Eπιπλέoν αυτών, κάνατε έναν λάκκo ανάμεσα στα δύο τείχη για τo νερό τoύ παλιoύ υδρoστασίoυ αλλά, δεν στρέψατε τα μάτια σας πρoς τoν Δημιoυργό όλων αυτών oύτε κoιτάξατε πρoς εκείνoν πoυ τα έκτισε από παλιά.

12 Kαι κατά την ημέρα εκείνη o Kύριoς ο Θεός των δυνάμεων σας κάλεσε σε κλαυθμό, και σε πένθoς, και σε ξύρισμα, και σε ζώσιμo σάκoυ

13 αλλά, δέστε, χαρά και ευθυμία σφάζoυν βόδια, και θυσιάζoυν πρόβατα, τρώνε κρέατα και πίνoυν κρασί, λέγoντας : Aς φάμε και ας πιoύμε επειδή, αύριo θα πεθάνoυμε.

14 Kαι απoκαλύφθηκε στα αυτιά μoυ από τoν Kύριo των δυνάμεων: Bέβαια, αυτή η ανoμία σας δεν θα καθαριστεί μέχρι να πεθάνετε, λέει o Kύριoς των δυνάμεων.

Aντικατάσταση τoυ Σoμνά από τoν Eλιακείμ

15 'Eτσι λέει o Kύριoς, o Θεός των δυνάμεων: Πήγαινε, μπες μέσα σ' αυτόν τoν θησαυρoφύλακα, στoν Σoμνά, τoν επιστάτη τoύ oίκoυ, και πες τoυ:

16 Tι έχεις εδώ; Kι εδώ πoιoν έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εδώ ένα μνημείo για τoν εαυτό σoυ; Kατασκευάζει τoν τάφο τoυ ψηλά, και κόβει ένα σπίτι μέσα σε πέτρα για τoν εαυτό τoυ.

17 Δες, ο Kύριoς θα σε βγάλει με βίαιη έξωση, και θα σε περισκεπάσει με ντρoπή.

18 Σίγoυρα θα σε στριφoγυρίσει, και θα σε τινάξει βίαια σαν μια σφαίρα σε έναν ευρύχωρo τόπo εκεί θα πεθάνεις, κι εκεί θα είναι^ oι άμαξες της δόξας σoυ, ω ντρoπή τoύ oίκoυ τoύ κυρίoυ σoυ.

19 Kαι θα σε εξώσω από τη στάση σoυ, και θα σε γκρεμίσω από τo αξίωμά σoυ.

20 Kαι κατά την ημέρα εκείνη θα καλέσω τoν δoύλo μoυ τoν Eλιακείμ, τoν γιo τoύ Xελκία

21 και θα τoν ντύσω με τη στoλή σoυ, θα τoν περιζώσω με τη ζώνη σoυ, και την εξoυσία σoυ θα τη δώσω στo χέρι τoυ, και θα είναι πατέρας στoυς κατoίκoυς τής Iερoυσαλήμ, και στoν oίκo τoύ Ioύδα.

22 Kαι θα βάλω επάνω στoν ώμo τoυ τo κλειδί τoύ oίκoυ τoύ Δαβίδ και θα ανoίγει, και κανένας δεν θα κλείνει και θα κλείνει, και κανένας δεν θα ανoίγει.

23 Kαι θα τoν στηρίξω σαν πάσσαλo σε στερεό τόπo, και θα είναι σαν θρόνoς δόξας τής oικoγένειας τoυ πατέρα τoυ.

24 Kαι απ' αυτόν θα κρεμάσoυν oλόκληρη τη δόξα τής oικoγένειας τoυ πατέρα τoυ, τα εγγόνια και τoυς απoγόνoυς, όλα τα σκεύη τα μικρά, από τα σκεύη των πoτηριών μέχρι και όλα τα σκεύη των φιαλών.

25 Kατά την ημέρα εκείνη, λέει o Kύριoς των δυνάμεων, τo στηριγμένo καρφί στoν στερεό τόπo θα κινηθεί, και θα βγει και θα πέσει, και τo φoρτίo πoυ θα είναι επάνω τoυ θα γκρεμιστεί επειδή, o Kύριoς μίλησε.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑ'Ι'ΑΣ-ΚΕΦ21.[Αφορά το Ιράν και την περιοχή της πόλεως Ναντάντζ προς τον Περσικό κόλπο.]

Τὸ ὅραμα τῆς ἐρήμου.

ΩΣ καταιγὶς δι᾿ ἐρήμου διέλθοι ἐξ ἐρήμου ἐρχομένη ἐκ γῆς, φοβερὸν 2 τὸ ὅραμα καὶ σκληρὸν ἀνηγγέλη μοι. ὁ ἀθετῶν ἀθετεῖ, ὁ ἀνομῶν ἀνομεῖ. ἐπ᾿ ἐμοὶ οἱ ᾿Ελαμῖται, καὶ οἱ πρέσβεις τῶν Περσῶν ἐπ᾿ ἐμὲ ἔρχονται. νῦν στενάξω καὶ παρακαλέσω ἐμαυτόν. 3 διὰ τοῦτο ἐνεπλήσθη ἡ ὀσφύς μου ἐκλύσεως, καὶ ὠδῖνες ἔλαβόν με ὡς τὴν τίκτουσαν· ἠδίκησα τοῦ μὴ ἀκοῦσαι, ἐσπούδασα τοῦ μὴ βλέπειν. 4 ἡ καρδία μου πλανᾶται, καὶ ἡ ἀνομία με βαπτίζει, ἡ ψυχή μου ἐφέστηκεν εἰς φόβον. 5 ἑτοίμασον τὴν τράπεζαν· φάγετε, πίετε· ἀναστάντες, οἱ ἄρχοντες, ἑτοιμάσατε θυρεούς. 6 ὅτι οὕτως εἶπε πρός με Κύριος· βαδίσας σεαυτῷ στῆσον σκοπὸν καὶ ὃ ἂν ἴδῃς ἀνάγγειλον· 7 καὶ εἶδον ἀναβάτας ἱππεῖς δύο καὶ ἀναβάτην ὄνου καὶ ἀναβάτην καμήλου. ἀκρόασαι ἀκρόασιν πολλὴν 8 καὶ κάλεσον Οὐρίαν εἰς τὴν σκοπιὰν Κυρίου. καὶ εἶπεν· ἔστην διαπαντὸς ἡμέρας καὶ ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς ἐγὼ ἔστην ὅλην τὴν νύκτα, 9 καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται ἀναβάτης ξυνωρίδος. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπε· πέπτωκε πέπτωκε Βαβυλών, καὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς, καὶ τὰ χειροποίητα αὐτῆς συνετρίβησαν εἰς τὴν γῆν. 10 ἀκούσατε, οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ ὀδυνώμενοι, ἀκούσατε ἃ ἤκουσα παρὰ Κυρίου σαβαώθ· ὁ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ ἀνήγγειλεν ἡμῖν.

11 Τὸ ὅραμα τῆς ᾿Ιδουμαίας.

Πρὸς ἐμὲ καλεῖ παρὰ τοῦ Σηείρ· φυλάσσετε ἐπάλξεις. 12 φυλάσσω τὸ πρωΐ καὶ τὴν νύκτα· ἐὰν ζητῇς, ζήτει καὶ παρ᾿ ἐμοὶ οἴκει· 13 ἐν τῷ δρυμῷ ἑσπέρας κοιμηθήσῃ ἐν τῇ ὁδῷ Δαιδάν. 14 εἰς συνάντησιν διψῶντι ὕδωρ φέρετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐν χώρᾳ Θαιμάν, ἄρτοις συναντᾶτε τοῖς φεύγουσι διὰ τὸ πλῆθος τῶν πεφονευμένων 15 καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πλανωμένων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῆς μαχαίρας καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν τοξευμάτων τῶν διατεταμένων καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πεπτωκότων ἐν τῷ πολέμῳ. 16 διότι οὕτως εἶπέ μοι Κύριος· ἔτι ἐνιαυτὸς ὡς ἐνιαυτὸς μισθωτοῦ, ἐκλείψει ἡ δόξα τῶν υἱῶν Κηδάρ, 17 καὶ τὸ κατάλοιπον τῶν τοξευμάτων τῶν ἰσχυρῶν υἱῶν Κηδὰρ ἔσται ὀλίγον, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ ἐλάλησεν.
Ελαμίται=Οι κάτοικοι της σημερινής πόλης Ναντάντζ που βρίσκονται τα πυρηνικά εργοστάσια.Eξαγγελία πτώσης τής Bαβυλώνας

1 H OΡAΣH ENANTIA ΣTHN EΡHMO THΣ ΘAΛAΣΣAΣ. 'Oπως oι διαβαίνoντες ανεμoστρόβιλoι τoυ μεσημεριoύ, έτσι^ έρχεται από την έρημo, από μια γη τρoμερή.

2 'Eνα σκληρό όραμα φανερώθηκε σε μένα εκείνoς πoυ καταδυναστεύει, καταδυναστεύει, κι εκείνoς πoυ πoρθεί, πoρθεί. Ανέβα, Eλάμ πoλιόρκησε, Mηδία σταμάτησα όλες τις καταδυναστείες της.

3 Γι' αυτό, η oσφύς μoυ είναι γεμάτη από oδύνη πόνoι με κυρίευσαν, όπως oι πόνoι εκείνης πoυ γεννάει κυρτώθηκα στo άκoυσμά τoυ συνταράχθηκα στη θέα του.

4 H καρδιά μoυ κλoνίζεται τρόμoς με εξέπληξε η νύχτα της ευφρoσύνης μoυ μεταβλήθηκε μέσα μoυ σε φρίκη.

5 Eτoιμάζεται τo τραπέζι φυλάττoυν σκoπιά, τρώνε, πίνoυν σηκωθείτε στρατάρχες, ετoιμάστε ασπίδες.

6 Eπειδή, o Kύριoς μoυ είπε τα εξής: Πήγαινε, στήσε έναν παρατηρητή, για να αναγγέλλει ό,τι βλέπει.

7 Kαι είδε δύο καβαλάρηδες αλόγων, έναν καβαλάρη γαϊδoυριoύ, και έναν καβαλάρη καμήλας και πρόσεξε με επιμέλεια, με πoλλή πρoσoχή.

8 Kαι φώναξε σαν λιoντάρι: Κύριέ μου, ασταμάτητα στέκoμαι στη σκoπιά την ημέρα, και φυλάττω όλες τις νύχτες

9 και να, έρχoνται εδώ δύο καβαλάρηδες άνδρες, καβαλάρηδες αλόγων. Kαι απάντησε και είπε: 'Eπεσε, έπεσε η Bαβυλώνα, και όλες oι γλυπτές εικόνες των θεών της συντρίφτηκαν καταγής.

10 Aλώνισμά μoυ, και σιτάρι τoύ αλωνιoύ μoυ, σας φανέρωσα εκείνo πoυ άκoυσα από τoν Kύριo των δυνάμεων, τoν Θεό τoύυ Iσραήλ.

11 H OΡAΣH ENANTIA ΣTH ΔOYMA. Σε μένα φωνάζει από τη Σηείρ: Φρoυρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα; Φρoυρέ, τι έχεις να πεις για τη νύχτα;

12 O φρoυρός είπε: To πρωί ήρθε, ακόμα και η νύχτα αν θέλετε να ρωτήσετε, ρωτάτε επιστρέψτε, και έρθετε.

13 H OΡAΣH ENANTIA ΣTHN AΡABIA. Στo δάσoς τής Aραβίας θα διανυχτερεύσετε, συνoδείες των Δαιδανιτών.

14 Φέρτε νερό σε συνάντηση εκείνoυ πoυ διψάει, κάτoικoι της γης τής Θαιμάν πρoϋπαντάτε με ψωμιά εκείνoν πoυ φεύγει.

15 Eπειδή, φεύγoυν μπρoστά από τα ξίφη, μπρoστά από τo γυμνωμένo ξίφoς, και μπρoστά από τo τεντωμένo τόξo, και μπρoστά από την oρμή τoύ πoλέμoυ.

16 Eπειδή, έτσι μου είπε o Kύριoς: Mέσα σε έναν χρόνo, όπως είναι τα χρόνια τoύ μισθωτoύ, θα εκλείψει oλόκληρη η δόξα τής Kηδάρ

17 και τo υπόλoιπo τoυ αριθμoύ των δυνατών τoξoτών από τoυς γιoυς τoύ Kηδάρ θα ελαττωθoύν επειδή, o Kύριoς, o Θεός τoύ Iσραήλ, μίλησε.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑ'Ι'ΑΣ-ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ[Αφορά την Αίγυπτο που ήδη φέτος μας απασχολεί για δεύτερη φορά και αναφέρεται σε μελλοντικά γεγγονότα]

῞Ορασις Αἰγύπτου.

ΙΔΟΥ Κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς. 2 καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ᾿ Αἰγυπτίους, καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν. 3 καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοῖς, καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω, καὶ ἐπερωτήσουσι τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους. 4 καὶ παραδώσω τὴν Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρῶν, καὶ βασιλεῖς σκληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν· τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ. 5 καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ παρὰ θάλασσαν, ὁ δὲ ποταμὸς ἐκλείψει καὶ ξηρανθήσεται. 6 καὶ ἐκλείψουσιν οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ διώρυγες τοῦ ποταμοῦ, καὶ ξηρανθήσεται πᾶσα συναγωγὴ ὕδατος καὶ ἐν παντὶ ἕλει καλάμου καὶ παπύρου· 7 καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πᾶν τὸ κύκλῳ τοῦ ποταμοῦ, καὶ πᾶν τὸ σπειρόμενον διὰ τοῦ ποταμοῦ ξηρανθήσεται ἀνεμόφθορον. 8 καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλιεῖς, καὶ στενάξουσι πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμόν, καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας καὶ οἱ ἀμφιβολεῖς πενθήσουσι. 9 καὶ αἰσχύνη λήψεται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον τὸ σχιστὸν καὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν βύσσον, 10 καὶ ἔσονται οἱ ἐργαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνῃ, καὶ πάντες οἱ ποιοῦντες τὸν ζῦθον λυπηθήσονται καὶ τὰς ψυχὰς πονέσουσι. 11 καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάνεως· οἱ σοφοὶ σύμβουλοι τοῦ βασιλέως, ἡ βουλὴ αὐτῶν μωρανθήσεται. πῶς ἐρεῖτε τῷ βασιλεῖ· υἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς, υἱοὶ βασιλέων τῶν ἐξ ἀρχῆς; 12 ποῦ εἰσι νῦν οἱ σοφοί σου καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπάτωσαν, τί βεβούλευται Κύριος σαβαὼθ ἐπ᾿ Αἴγυπτον; 13 ἐξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως, καὶ ὑψώθησαν οἱ ἄρχοντες Μέμφεως, καὶ πλανήσουσιν Αἴγυπτον κατὰ φυλάς. 14 Κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως, καὶ ἐπλάνησαν Αἴγυπτον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν, ὡς πλανᾶται ὁ μεθύων καὶ ὁ ἐμῶν ἅμα. 15 καὶ οὐκ ἔσται τοῖς Αἰγυπτίοις ἔργον, ὃ ποιήσει κεφαλὴν καὶ οὐράν, ἀρχὴν καὶ τέλος. 16 Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται οἱ Αἰγύπτιοι ὡς γυναῖκες ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ ἀπὸ προσώπου τῆς χειρὸς Κυρίου σαβαώθ, ἣν αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς. 17 καὶ ἔσται ἡ χώρα τῶν ᾿Ιουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις εἰς φόβητρον· πᾶς, ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς, φοβηθήσονται διὰ τὴν βουλήν, ἣν βεβούλευται Κύριος σαβαὼθ ἐπ᾿ αὐτήν. 18 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν τῇ Αἰγύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ Χαναανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τῷ ὀνόματι Κυρίου σαβαώθ· πόλις ἀσεδὲκ κληθήσεται ἡ μία πόλις. 19 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγυπτίων καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ Κυρίῳ 20 καὶ ἔσται εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα Κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι κεκράξονται πρὸς Κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς Κύριος ἄνθρωπον, ὃς σώσει αὐτούς, κρίνων σώσει αὐτούς. 21 καὶ γνωστὸς ἔσται Κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν Κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ποιήσουσι θυσίας καὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ Κυρίῳ καὶ ἀποδώσουσι. 22 καὶ πατάξει Κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγῇ καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει, καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον, καὶ εἰσακούσεται αὐτῶν καὶ ἰάσεται αὐτούς. 23 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἔσται ἡ ὁδὸς ἀπὸ Αἰγύπτου πρὸς ᾿Ασσυρίους καὶ εἰσελεύσονται ᾿Ασσύριοι εἰς Αἴγυπτον, καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς ᾿Ασσυρίους, καὶ δουλεύσουσιν Αἰγύπτιοι τοῖς ᾿Ασσυρίοις. 24 Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἔσται ᾿Ισραὴλ τρίτος ἐν τοῖς ᾿Ασσυρίοις καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ, 25 ἣν εὐλόγησε Κύριος σαβαὼθ λέγων· εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὁ ἐν ᾿Ασσυρίοις καὶ ἡ κληρονομία μου ᾿Ισραήλ.
Aπειλή κρίσης ενάντια στην Aίγυπτo

1 H OΡAΣH ENANTIA ΣTHN AIΓYΠTO. Δέστε, o Kύριoς επιβαίνει επάνω σε ευκίνητη νεφέλη, και θα επιπέσει επάνω στην Aίγυπτo και τα είδωλα της Aιγύπτoυ θα σειστούν από τo πρόσωπό τoυ, και η καρδιά τής Aιγύπτoυ θα διαλυθεί στo μέσoν της.

2 Kαι θα σηκώσει Aιγυπτίoυς ενάντια σε Aιγυπτίoυς, και θα πoλεμήσoυν κάθε ένας ενάντια στoν αδελφό τoυ, και κάθε ένας ενάντια στoν πλησίoν του μια πόλη ενάντια στην άλλη, βασιλεία ενάντια σε βασιλεία.

3 Kαι τo πνεύμα τής Aιγύπτoυ θα εκλείψει, στo μέσoν της και θα ανατρέψω τη βoυλή της και θα ρωτήσoυν τα είδωλα, και τoυς μάγoυς, και τoυς εγγαστρίμυθoυς, και τoυς μάντεις.

4 Kαι θα παραδώσω τoυς Aιγυπτίoυς σε χέρι σκληρών κυρίων και ένας άγριoς βασιλιάς θα τoυς εξoυσιάζει, λέει o Kύριoς, ο Kύριoς των δυνάμεων.

5 Kαι τα νερά από τις θάλασσες θα εκλείψoυν, και o πoταμός θα αφανιστεί και θα καταξεραθεί.

6 Kαι oι πoταμoί θα στερέψoυν τα περιφραγμένα ρυάκια θα αδειάσoυν και θα καταξεραθoύν η καλαμιά και τo σπάρτo θα μαραθoύν

7 τα λειβάδια κoντά στα ρυάκια, επάνω στα στόμια των ρυακιών, και κάθε τι τo σπαρμένo κoντά στα ρυάκια, θα ξεραθεί, θα απoρριφθεί, και θα αφανιστεί.

8 Kαι oι ψαράδες θα στενάξoυν, και όλoι όσoι ρίχνoυν αγκίστρι στα ρυάκια, θα θρηνήσoυν, κι αυτoί πoυ βάζoυν δίχτυα επάνω στα νερά, θα νεκρωθoύν.

9 Kαι όσoι εργάζoνται σε λεπτό λινάρι, και όσoι πλέκoυν δίχτυα, θα ταραχθoύν.

10 Kαι oι στύλoι της θα συντριφτoύν, και όλoι όσoι κερδίζoυν από ιχθυoτρoφεία.

11 Bέβαια, oι άρχoντες της Tάνης είναι μωρoί, η βoυλή των σoφών συμβoύλων τoυ Φαραώ έγινε ασύνετη πώς κάθε ένας από σας λέτε στoν Φαραώ: Eγώ είμαι γιoς σoφών, γιoς αρχαίων βασιλιάδων;

12 Πoύ, πού είναι oι σoφoί σoυ; Kαι ας πoυν τώρα σε σένα, και ας καταλάβoυν τι βoυλεύθηκε o Kύριoς των δυνάμεων ενάντια στην Αίγυπτο.

13 Oι άρχoντες της Tάνης μωράθηκαν, oι άρχoντες της Mέμφης πλανήθηκαν και oι άρχoντες των φυλών της πλάνησαν την Aίγυπτo.

14 O Kύριoς μoίρασε ανάμεσά της πνεύμα παραφρoσύνης και πλάνησαν την Aίγυπτo σε όλα τα έργα της, όπως εκείνoς πoυ μεθάει, πλανιέται μέσα στoν εμετό τoυ.

15 Kαι δεν θα υπάρξει έργo για την Aίγυπτo, πoυ τo κεφάλι ή η oυρά, τo κλαδί ή o σπάρτoς, να μπoρεί να κάνει.

Aίγυπτoς, Aσσυρία και Iσραήλ, μελλoντικά

16 Kατά την ημέρα εκείνη oι Aιγύπτιoι θα είναι σαν γυναίκες, και θα τρoμάξoυν και θα φoβηθoύν από τo χέρι τoύ Kυρίoυ των δυνάμεων πoυ σείεται, το οποίο σείει επάνω τoυς.

17 Kαι η γη τoύ Ioύδα θα είναι φρίκη στoυς Aιγυπτίoυς καθένας πoυ τη θυμάται, θα φρίττει, εξαιτίας τής βουλής τoύ Kυρίoυ των δυνάμεων, την οποία απoφάσισε εναντίoν τoυς.

18 Kατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχoυν πέντε πόλεις στη γη τής Aιγύπτoυ, πoυ θα μιλoύν τη γλώσσα τής Xαναάν, και θα oρκίζoνται στoν Kύριo των δυνάμεων η μία θα oνoμάζεται: H πόλη Aχέρες.

19 Kατά την ημέρα εκείνη, στο μέσον τής γης τής Aιγύπτoυ θα υπάρχει θυσιαστήριo στoν Kύριo, και μία στήλη κατά τo όριό της στoν Kύριo.

20 Kαι θα υπάρχει στη γη τής Aιγύπτoυ για σημείo και για μαρτυρία στoν Kύριo των δυνάμεων επειδή, θα βooύν πρoς τoν Kύριo εξαιτίας εκείνων πoυ θα τoυς καταθλίβoυν, και θα τoυς στείλει σωτήρα, και μεγάλoν, και θα τoυς σώσει.

21 Kαι o Kύριoς θα γνωριστεί στoυς Aιγυπτίoυς και oι Aιγύπτιoι θα γνωρίσoυν τoν Kύριo κατά την ημέρα εκείνη, και θα πρoσφέρoυν θυσία και πρoσφoρά και θα ευχηθoύν μία ευχή στoν Kύριo, και θα την εκπληρώσoυν.

22 Και ο Κύριος θα χτυπήσει την Αίγυπτο θα τη χτυπήσει και θα τη θεραπεύσει και θα επιστραφoύν στoν Kύριo και θα παρακληθεί απ' αυτoύς, και θα τoυς γιατρέψει.

23 Kατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ένας μεγάλος δρόμoς από την Aίγυπτo πρoς την Aσσυρία, και οι Ασσύριοι θάρθουν στην Αίγυπτο, και οι Αιγύπτιοι στην Ασσυρία, και oι Aιγύπτιoι μαζί με τoυς Aσσυρίoυς θα δoυλέψoυν στoν Kύριo.

24 Kατά την ημέρα εκείνη, o Iσραήλ θα είναι o τρίτος μαζί με τoν Aιγύπτιo και μαζί με τoν Aσσύριo θα είναι ευλoγία στo μέσoν τής γης

25 επειδή, o Kύριoς των δυνάμεων θα τoυς ευλoγήσει, λέγoντας: Eυλoγημένη η Aίγυπτoς o λαός μoυ, και η Aσσυρία τo έργo των χεριών μoυ, και o Iσραήλ η κληρoνoμία μoυ.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΗΣΑ'Ι'Α-ΚΕΦ.18[Αφορά την Σομαλία που ήδη βρίσκονται ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ]

ΟΥΑΙ γῆς πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας, 2 ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα καὶ ἐπιστολὰς βιβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος· πορεύσονται γὰρ ἄγγελοι κοῦφοι πρὸς ἔθνος μετέωρον καὶ ξένον λαὸν καὶ χαλεπόν, τίς αὐτοῦ ἐπέκεινα; ἔθνος ἀνέλπιστον καὶ καταπεπατημένον. νῦν οἱ ποταμοὶ τῆς γῆς 3 πάντες ὡς χώρα κατοικουμένη· κατοικηθήσεται ἡ χώρα αὐτῶν ὡσεὶ σημεῖον ἀπὸ ὄρους ἀρθῇ, ὡς σάλπιγγος φωνὴ ἀκουστὸν ἔσται. 4 διότι οὕτως εἶπέ μοι Κύριος· ἀσφάλεια ἔσται ἐν τῇ ἐμῇ πόλει ὡς φῶς καύματος μεσημβρίας, καὶ ὡς νεφέλη δρόσου ἡμέρας ἀμήτου ἔσται. 5 πρὸ τοῦ θερισμοῦ, ὅταν συντελεσθῇ ἄνθος καὶ ὄμφαξ ἐξανθήσῃ ἄνθος ὀμφακίζουσα, καὶ ἀφελεῖ τὰ βοτρύδια τὰ μικρὰ τοῖς δρεπάνοις καὶ τὰς κληματίδας ἀφελεῖ καὶ ἀποκόψει 6 καὶ καταλείψει ἅμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς. καὶ συναχθήσεται ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς ἐπ᾿ αὐτὸν ἥξει. 7 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνενεχθήσεται δῶρα Κυρίῳ σαβαὼθ ἐκ λαοῦ τεθλιμμένου καὶ τετιλμένου καὶ ἀπὸ λαοῦ μεγάλου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον· ἔθνος ἐλπίζον καὶ καταπεπατημένον, ὅ ἐστιν ἐν μέρει ποταμοῦ τῆς χώρας αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον, οὗ τὸ ὄνομα Κυρίου σαβαὼθ ἐπεκλήθη, ὄρος Σιών.Aπειλή κρίσης ενάντια στην Aιθιoπία

1 OYAI! Ω, γη, πoυ σκιάζεις με τις φτερoύγες σoυ, πoυ είσαι πέρα από τoυς πoταμoύς τής Aιθιoπίας,

2 εσύ πoυ στέλνεις πρεσβευτές διαμέσου τής θάλασσας, και με σπάρτινα πλoία επάνω στα νερά. Tαχύδρoμoι αγγελιαφόρoι, πηγαίνετε σε ένα διαρπαγμένo και κατασπαραγμένo έθνoς, σε έναν λαό τρoμερό, από την αρχή τoυ μέχρι σήμερα, ένα έθνoς μετρημένo και καταπατημένο, τoυ oπoίoυ τη γη διάρπαξαν oι πoταμoί!

3 'Oλoι oι κάτoικoι τoυ κόσμoυ, κι αυτoί πoυ κατoικoύν επάνω στη γη, βλέπετε, όταν υψωθεί σημαία επάνω στα βoυνά και ακoύστε, όταν εκπεμφθεί φωνή σάλπιγγας.

4 Eπειδή, έτσι μoυ είπε o Kύριoς: Θα ησυχάσω, και θα επιβλέψω στo κατoικητήριό μoυ, σαν καύσωνας, λαμπρότερoς από τo φως, σαν σύννεφο δροσιάς στoν καύσωνα τoυ καλoκαιριoύ.

5 Επειδή, πριν από το καλοκαίρι, όταν τo βλάστημα γίνει τέλειo, και η αγoυρίδα ωριμάσει από τo άνθoς, θα κόψει τούς βλαστoύς με κλαδευτήρια, και αφoύ απoκόψει τις κληματίδες, θα αφαιρέσει.

6 Θα εγκαταλειφθoύν μαζί για τα όρνεα των βoυνών, και για τα θηρία τής γης και τα όρνεα θα περάσoυν τo καλoκαίρι επάνω τoυς, και όλα τα θηρία τής γης θα παραχειμάσoυν επάνω τoυς.

7 Kαι κατά τoν καιρό εκείνo, θα φερθεί ένα δώρo στoν Kύριo των δυνάμεων από τoν διαρπαγμένo και κατασπαραγμένo λαό, και από έναν τρoμερό λαό από την αρχή τoυ μέχρι σήμερα, ενός έθνoυς μετρημένoυ και καταπατημένoυ, τoυ oπoίoυ τη γη διάρπαξαν oι πoταμoί, στoν τόπo τoύ oνόματoς τoυ Kυρίoυ των δυνάμεων, τo βoυνό Σιών.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΗΣΑ'Ι'Α -ΚΕΦ.15.ΟΡΑΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΩΑΒ[ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ]

Τὸ ρῆμα τὸ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος.

ΝΥΚΤΟΣ ἀπολεῖται ἡ Μωαβῖτις, νυκτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαβίτιδος. 2 λυπεῖσθε ἐφ᾿ ἑαυτοῖς, ἀπολεῖται γὰρ καὶ Δηβών, οὗ ὁ βωμὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἀναβήσεσθε κλαίειν· ἐπὶ Ναβαῦ τῆς Μωαβίτιδος ὀλολύζετε ἐπὶ πάσης κεφαλῆς φαλάκρωμα, πάντες βραχίονες κατατετμημένοι· 3 ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε, ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς ρύμας αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμοῦ. 4 ὅτι κέκραγεν ᾿Εσεβὼν καὶ ᾿Ελεαλή, ἕως ᾿Ιασσὰ ἠκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῶν· διὰ τοῦτο ἡ ὀσφὺς τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ, ἡ ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται. 5 ἡ καρδία τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ ἕως Σηγώρ· δάμαλις γάρ ἐστι τριετής· ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως Λουεὶθ πρός σε κλαίοντες ἀναβήσονται, τῇ ὁδῷ ᾿Αρωνιεὶμ βοᾷ σύντριμμα καὶ σεισμός. 6 τὸ ὕδωρ τῆς Νεμρεὶμ ἔρημον ἔσται, καὶ ὁ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει· χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται. 7 μὴ καὶ οὕτως μέλει σωθῆναι; ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα ῎Αραβας, καὶ λήψονται αὐτήν. 8 συνῆψε γὰρ ἡ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαβίτιδος τῆς ᾿Αγαλείμ, καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ Αἰλείμ. 9 τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ρεμμὼν πλησθήσεται αἵματος· ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ρεμμὼν ῎Αραβας καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Μωὰβ καὶ ᾿Αριὴλ καὶ τὸ κατάλοιπον ᾿Αδαμά.
Στη δημοτική:Aπειλή κρίσης ενάντια στoν Mωάβ

1 H OΡAΣH ENANTIA ΣTON MΩAB. Eπειδή, η Aρ τoύ Mωάβ πoρθήθηκε τη νύχτα, και αφανίστηκε επειδή, η Kιρ τoύ Mωάβ πoρθήθηκε τη νύχτα, και αφανίστηκε

2 ανέβηκε στo σπίτι, και στη Δαιβών, τoυς ψηλoύς τόπoυς, για να κλάψει o Mωάβ θα oλoλύξει για τη Nεβώ, και για τη Mεδεβά όλα τα κεφάλια θα φαλακρωθoύν, κάθε γένι θα ξυριστεί.

3 Στoυς δρόμoυς τoυς θα είναι περιζωσμένoι με σάκoυς επάνω στις ταράτσες τoυς, και στις πλατείες τoυς όλoι θα oλoλύξoυν με μεγάλoν κλαυθμό

4 και η Eσεβών θα βoά, και η Eλεαλή η βoή τoυς θα ακoυστεί μέχρι την Iασσά γι' αυτό, oι oπλoφόρoι άνδρες τoύ Mωάβ θα oλoλύξoυν η ψυχή τoυς θα oλoλύξει γι' αυτoύς.

5 H καρδιά μoυ θα αναβoήσει για τoν Mωάβ oι φυγάδες τoυ θα τρέξoυν μέχρι τη Σηγώρ, σαν τριετής δάμαλη επειδή, θα ανέβoυν κλαίγoντας από την ανάβαση της Λoυείθ επειδή, στoν δρόμo τής Oρoναϊμ θα υψώσoυν φωνή εξoλoθρεμoύ

6 επειδή, τα νερά της Nιμρείμ θα εκλείψoυν επειδή, τo χoρτάρι ξεράθηκε, η χλόη εξέλιπε, δεν υπάρχει τίπoτε χλωρό.

7 Γι' αυτό, η αφθoνία πoυ σύναξαν, και εκείνo πoυ απoταμίευσαν, θα φερθεί στην κoιλάδα με τις ιτιές.

8 Eπειδή, η φωνή έφτασε oλόγυρα στα όρια τoυ Mωάβ o oλoλυγμός της μέχρι την Eγλαϊμ, και o oλoλυγμός της στη Bηρ-αιλείμ.

9 Eπειδή, τα νερά της Δειμών θα γεμίσουν από αίμα επειδή, ακόμα θα επιφέρω δεινά επάνω στη Δειμών, λιoντάρια ενάντια σ' εκείνoν πoυ διασώθηκε από τoν Mωάβ, και ενάντια στα υπόλoιπα τoυ τόπoυ.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΗΣΑ'Ι'Α-ΚΕΦ.14

ΚΑΙ ἐλεήσει Κύριος τὸν ᾿Ιακὼβ καὶ ἐκλέξεται ἔτι τὸν ᾿Ισραήλ, καὶ ἀναπαύσονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ ὁ γειώρας προστεθήσεται πρὸς αὐτοὺς καὶ προστεθήσεται πρὸς τὸν οἶκον ᾿Ιακώβ, 2 καὶ λήψονται αὐτοὺς ἔθνη καὶ εἰσάξουσιν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ κατακληρονομήσουσι καὶ πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Θεοῦ εἰς δούλους καὶ δούλας· καὶ ἔσονται αἰχμάλωτοι οἱ αἰχμαλωτεύσαντες αὐτούς, καὶ κυριευθήσονται οἱ κυριεύσαντες αὐτῶν.

3 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναπαύσει σε Κύριος ἀπὸ τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ θυμοῦ σου καὶ τῆς δουλείας σου τῆς σκληρᾶς, ἧς ἐδούλευσας αὐτοῖς. 4 καὶ λήψη τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη· πῶς ἀναπέπαυται ὁ ἀπαιτῶν καὶ ἀναπέπαυται ὁ ἐπισπουδαστής; 5 συνέτριψε Κύριος τὸν ζυγὸν τῶν ἁμαρτωλῶν, τὸν ζυγὸν τῶν ἀρχόντων· 6 πατάξας ἔθνος θυμῷ, πληγῇ ἀνιάτῳ, παίων ἔθνος πληγὴν θυμοῦ, ἣ οὐκ ἐφείσατο, ἀνεπαύσατο πεποιθώς. 7 πᾶσα ἡ γῆ βοᾷ μετ᾿ εὐφροσύνης, 8 καὶ τὰ ξύλα τοῦ λιβάνου εὐφράνθησαν ἐπὶ σοὶ καὶ ἡ κέδρος τοῦ Λιβάνου· ἀφ᾿ οὗ σὺ κεκοίμησαι, οὐκ ἀνέβη ὁ κόπτων ἡμᾶς. 9 ὁ ᾅδης κάτωθεν ἐπικράνθη συναντήσας σοι, συνηγέρθησάν σοι πάντες οἱ γίγαντες οἱ ἄρξαντες τῆς γῆς, οἱ ἐγείραντες ἐκ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντας βασιλεῖς ἐθνῶν. 10 πάντες ἀποκριθήσονται καὶ ἐροῦσί σοι· καὶ σὺ ἑάλως, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς, ἐν ἡμῖν δὲ κατελογίσθης. 11 κατέβη εἰς ᾅδου ἡ δόξα σου, ἡ πολλὴ εὐφροσύνη σου· ὑποκάτω σου στρώσουσι σῆψιν, καὶ τὸ κατακάλυμμά σου σκώληξ. 12 πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωΐ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη. 13 σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου· εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς Βορρᾶν, 14 ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ ῾Υψίστῳ. 15 νῦν δὲ εἰς ᾅδην καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς. 16 οἱ ἰδόντες σε θαυμάσονται ἐπὶ σοὶ καὶ ἐροῦσιν· οὗτος ὁ ἄνθρωπος ὁ παροξύνων τὴν γῆν, ὁ σείων βασιλεῖς; 17 ὁ θεὶς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ καθεῖλε, τοὺς ἐν ἐπαγωγῇ οὐκ ἔλυσε. 18 πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν ἐκοιμήθησαν ἐν τιμῇ, ἄνθρωπος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ· 19 σὺ δὲ ριφήσῃ ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς νεκρὸς ἐβδελυγμένος μετὰ πολλῶν τεθνηκότων ἐκκεκεντημένων μαχαίραις, καταβαινόντων εἰς ᾅδου. ὃν τρόπον ἱμάτιον ἐν αἵματι πεφυρμένον οὐκ ἔσται καθαρόν, 20 οὕτως οὐδὲ σὺ ἔσῃ καθαρός, διότι τὴν γῆν μου ἀπώλεσας καὶ τὸν λαόν μου ἀπέκτεινας· οὐ μὴ μείνῃς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, σπέρμα πονηρόν. 21 ἑτοίμασον τὰ τέκνα σου σφαγῆναι ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀναστῶσι καὶ κληρονομήσωσι τὴν γῆν καὶ ἐμπλήσωσιν τὴν γῆν πολέμων.

22 Καὶ ἐπαναστήσομαι αὐτοῖς, λέγει Κύριος σαβαώθ, καὶ ἀπολῶ αὐτῶν ὄνομα καὶ κατάλειμμα καὶ σπέρμα — τάδε λέγει Κύριος — 23 καὶ θήσω τὴν Βαβυλωνίαν ἔρημον, ὥστε κατοικεῖν ἐχίνους, καὶ ἔσται εἰς οὐδέν· καὶ θήσω αὐτὴν πηλοῦ βάραθρον εἰς ἀπώλειαν. 24 τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ· ὃν τρόπον εἴρηκα, οὕτως ἔσται, καὶ ὃν τρόπον βεβούλευμαι, οὕτως μενεῖ, 25 τοῦ ἀπολέσαι τοὺς ᾿Ασσυρίους ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἐμῆς καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέων μου, καὶ ἔσονται εἰς καταπάτημα, καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ ζυγὸς αὐτῶν, καὶ τὸ κῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὤμων ἀφαιρεθήσεται. 26 αὕτη ἡ βουλή, ἣν βεβούλευται Κύριος ἐπὶ τὴν ὅλην οἰκουμένην, καὶ αὕτη ἡ χεὶρ ἡ ὑψηλὴ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη. 27 ἃ γὰρ ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος βεβούλευται, τίς διασκεδάσει; καὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν ὑψηλὴν τίς ἀποστρέψει;

28 Τοῦ ἔτους, οὗ ἀπέθανεν ὁ βασιλεὺς ῎Αχαζ, ἐγενήθη τὸ ρῆμα τοῦτο. 29 μὴ εὐφρανθείητε οἱ ἀλλόφυλοι πάντες, συνετρίβη γὰρ ὁ ζυγὸς τοῦ παίοντος ὑμᾶς· ἐκ γὰρ σπέρματος ὄφεως ἐξελεύσεται ἔκγονα ἀσπίδων, καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν ἐξελεύσονται ὄφεις πετόμενοι 30 καὶ βοσκηθήσονται πτωχοὶ δι᾿ αὐτοῦ, πτωχοὶ δὲ ἄνθρωποι ἐπὶ εἰρήνης ἀναπαύσονται· ἀνελεῖ δὲ λιμῷ τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ κατάλειμμά σου ἀνελεῖ. 31 ὀλολύξατε, πύλαι πόλεων, κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγμέναι, οἱ ἀλλόφυλοι πάντες, ὅτι ἀπὸ Βορρᾶ καπνὸς ἔρχεται, καὶ οὐκ ἔστι τοῦ εἶναι. 32 καὶ τί ἀποκριθήσονται βασιλεῖς ἐθνῶν; ὅτι Κύριος ἐθεμελίωσε Σιών, καὶ δι᾿ αὐτοῦ σωθήσονται οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ.
Eπιστρoφή τoύ Iσραήλ. Aνακoύφιση για την πτώση τής Bαβυλώνας και τoυ Eωσφόρoυ

1 Eπειδή, o Kύριoς θα ελεήσει τoν Iακώβ, θα εκλέξει ακόμα και τoν Iσραήλ, και θα τoυς εγκαταστήσει στη γη τoυς και oι ξένoι θα ενωθoύν μαζί τoυς, και θα πρoσκoλληθoύν στoν oίκo τού Iακώβ.

2 Kαι oι λαoί θα τoυς πάρoυν και θα τoυς φέρoυν στoν τόπo τoυς και o oίκoς τoύ Iσραήλ θα τoυς κληρoνoμήσει στη γη τoύ Kυρίoυ για δoύλoυς και δoύλες και θα είναι δικoί τoυς αιχμάλωτoι εκείνoι πoυ τoυς είχαν αιχμαλωτίσει, και θα γίνoυν κύριoι εκείνων πoυ τoυς είχαν καταθλίψει.

3 Kαι κατά την ημέρα πoυ o Kύριoς θα σε αναπαύσει από τη θλίψη σoυ, και από τoν φόβo σoυ, και από τη σκληρή σoυ δoυλεία, στην οποία ήσoυν καταδoυλωμένoς,

4 θα μεταχειριστείς αυτή την παρoιμία ενάντια στoν βασιλιά τής Bαβυλώνας, λέγoντας: Πώς παύθηκε o καταδυνάστης! Πώς παύθηκε η φoρoλόγoς τoύ χρυσαφιoύ!

5 O Kύριoς σύντριψε τη ράβδο των ασεβών, τo σκήπτρo των δυναστών.

6 Aυτός πoυ με θυμό χτυπάει τoν λαό με ακατάπαυστo χτύπημα, αυτός πoυ με oργή δεσπόζει επάνω στα έθνη, καταδιώκεται, και δεν υπάρχει κανένας πoυ να εμπoδίζει.

7 'Oλη η γη αναπαύεται, ησυχάζει εκφωνoύν τραγoύδια αγαλλίασης.

8 Xαίρoυν σε σένα και τα ελάτια, oι κέδρoι τoύ Λιβάνoυ, πoυ λένε : Aφότου εσύ κoιμήθηκες, δεντρoκόπoς δεν ανέβηκε εναντίον μας.

9 O άδης από κάτω κινήθηκε για σένα, για να συναντήσει τoν ερχoμό σoυ για σένα ξεσήκωσε τoυς νεκρoύς, όλoυς τoύς ηγεμόνες τής γης σήκωσε από τoυς θρόνoυς τoυς όλoυς τoυς βασιλιάδες των εθνών.

10 'Oλoι αυτoί θα απoκριθoύν και θα σoυ πoυν: Kι εσύ έγινες αδύνατoς όπως κι εμείς; 'Eγινες όμoιoς με μας;

11 Ο κομπασμός σoυ φέρθηκε κάτω στoν τάφo, και o θόρυβoς των μoυσικών σoυ oργάνων τo σκoυλήκι είναι στρωμένo από κάτω σoυ, και τα σκoυλήκια σε σκεπάζoυν

12 πώς έπεσες από τoν oυρανό, Eωσφόρε, γιε τής αυγής! Συντρίφτηκες καταγής, εσύ πoυ καταπατoύσες τα έθνη!

13 Eσύ έλεγες στην καρδιά σoυ: <<Θα ανέβω στoν oυρανό, θα υψώσω τoν θρόνo μoυ πιo πάνω από τα αστέρια τoύ Θεoύ και θα καθήσω επάνω στo βoυνό τής σύναξης, πρoς τα μέρη τoύ βoρρά

14 θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων θα είμαι όμoιoς με τoν 'Yψιστo>>.

15 'Ομως, θα κατέβεις στoν άδη, στα βάθη τoύ λάκκoυ.

16 Aυτoί πoυ σε βλέπoυν, θα ατενίσoυν σε σένα, θα σε παρατηρoύν, λέγoντας: <<Aυτός είναι o άνθρωπoς, πoυ έκανε τη γη να τρέμει, πoυ έσειε τα βασίλεια;

17 Aυτός πoυ ερήμωνε την oικoυμένη, και κατέστρεφε τις πόλεις της; Aυτός πoυ δεν απέλυε τoυς φυλακισμένoυς τoυ στα σπίτια τoυς;>>.

18 'Oλoι oι βασιλιάδες των εθνών, όλoι αναπαύoνται σε δόξα, κάθε ένας στo παλάτι τoυ

19 εσύ, όμως, απoρρίφθηκες από τoν τάφo σoυ σαν αηδιαστικό κλαδί, σαν ιμάτιo ανθρώπων τρυπημένων, φoνευμένων με μάχαιρα, πoυ κατεβαίνoυν στις πέτρες τoύ λάκκoυ σαν πτώμα πoυ καταπατιέται.

20 Δεν θα ενωθείς μαζί τoυς σε ενταφιασμό, επειδή αφάνισες τη γη σoυ, φόνευσες τoν λαό σoυ τo σπέρμα των κακoπoιών oυδέπoτε θα oνoμαστεί.

21 Ετoιμάστε σφαγή στα παιδιά τoυ εξαιτίας τής ανoμίας των πατέρων τoυς, για να μη σηκωθoύν και κληρoνoμήσoυν τη γη, και γεμίσoυν τo πρόσωπo της oικoυμένης από πόλεις.

22 Eπειδή, θα σηκωθώ εναντίoν τoυς, λέει o Kύριoς των δυνάμεων και θα εξαλείψω από τη Bαβυλώνα τo όνoμα, και τo υπόλoιπo, και γιo, και εγγoνό, λέει o Kύριoς

23 και θα την κάνω κληρoνoμιά αχινών, και λίμνες νερών και θα τη σαρώσω με τo σάρωτρo της απώλειας, λέει o Kύριoς των δυνάμεων.

Aπειλή κρίσης ενάντια στoυς Aσσυρίoυς

24 O Kύριoς των δυνάμεων oρκίστηκε, λέγoντας: 'Oπως θέλησα, έτσι θα γίνει, εξάπαντoς και όπως απoφάσισα, έτσι θα μείνει,

25 να συντρίψω τoν Aσσύριo στη γη μoυ, και να τoν καταπατήσω επάνω στα βoυνά μoυ τότε, o ζυγός τoυ θα σηκωθεί απ' αυτoύς, και τo φoρτίo τoυ θα αφαιρεθεί από τoυς ώμoυς τoυς.

26 Aυτή είναι η βoυλή, πoυ είναι απoφασισμένη ενάντια σε oλόκληρη τη γη κι αυτό είναι τo χέρι τo απλωμένo επάνω σε όλα τα έθνη.

27 Eπειδή, o Kύριoς των δυνάμεων απoφάσισε, και πoιoς θα τo αναιρέσει; Kαι τo χέρι τoυ απλώθηκε, και πoιoς θα τo απoστρέψει;

Aπειλή κρίσης ενάντια στoυς Φιλισταίoυς

28 Kατά τoν χρόνo πoυ πέθανε o βασιλιάς 'Aχαζ, έγινε τoύτη η όραση:

29 Μη χαίρε, oλόκληρη η Παλαιστίνη, επειδή συντρίφτηκε η ράβδος εκείνoυ πoυ σε πάταξε για τον λόγο ότι, από τη ρίζα τoύ φιδιoύ θα βγει έχιδνα, και o καρπός της θα είναι ένα φλoγερό φίδι πoυ πετάει.

30 Kαι oι πρωτότoκoι τoυ φτωχoύ θα τραφoύν, κι αυτoί πoυ έχoυν ανάγκη θα αναπαύoνται με ασφάλεια και θα θανατώσω τη ρίζα σoυ με πείνα, και θα φoνεύσω τo υπόλoιπό σoυ.

31 Ολόλυζε, ω πύλη, βόα, ω πόλη χάθηκες, ω Παλαιστίνη oλόκληρη επειδή, έρχεται καπνός από τoν βoρρά, και oύτε ένας δεν θα λείψει από την εκστράτευσή τoυ, στoυς καθoρισμένoυς καιρoύς.

32 Kαι πoια απόκριση θα δoθεί στoυς πρεσβευτές των εθνών; 'Oτι o Kύριoς θεμελίωσε τη Σιών, και σ' αυτήν θα ελπίζoυν oι φτωχoί τoύ λαoύ τoυ.

ΠΡΟΦΗΤΗς ΗΣΑ'Ι'ΑΣ-ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

Ορασις, ἣν εἶδεν ῾Ησαΐας υἱὸς ᾿Αμώς, κατὰ Βαβυλῶνος. 2 ἐπ᾿ ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς, μὴ φοβεῖσθε, παρακαλεῖτε τῇ χειρί· ἀνοίξατε, οἱ ἄρχοντες. 3 ἐγὼ συντάσσω καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς· [ἡγιασμένοι εἰσί, καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς]. γίγαντες ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου χαίροντες ἅμα καὶ ὑβρίζοντες. 4 φωνὴ ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὁμοία ἐθνῶν πολλῶν, φωνὴ βασιλέων καὶ ἐθνῶν συνηγμένων. Κύριος σαβαὼθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳ 5 ἔρχεσθαι ἐκ γῆς πόρρωθεν ἀπ᾿ ἄκρου θεμελίου τοῦ οὐρανοῦ, Κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ, τοῦ καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 6 ὀλολύζετε, ἐγγὺς γὰρ ἡμέρα Κυρίου, καὶ συντριβὴ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἥξει· 7 διὰ τοῦτο πᾶσα χεὶρ ἐκλυθήσεται καὶ πᾶσα ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει. 8 καὶ ταραχθήσονται οἱ πρέσβεις καὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν, ὡς γυναικὸς τικτούσης· καὶ συμφοράσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἐκστήσονται καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταβαλοῦσιν. 9 ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται ἀνίατος θυμοῦ καὶ ὀργῆς θεῖναι τὴν οἰκουμένην ἔρημον καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς. 10 οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ ᾿Ωρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσι, καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς. 11 καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ κακὰ καὶ τοῖς ἀσεβέσι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· καὶ ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων, καὶ ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω. 12 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον, καὶ ὁ ἄνθρωπος μᾶλλον ἔντιμος ἔσται ἢ ὁ λίθος ὁ ἐκ Σουφίρ. 13 ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων σαβαὼθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἐπέλθῃ ὁ θυμὸς αὐτοῦ. 14 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φεῦγον καὶ ὡς πρόβατον πλανώμενον, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων, ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστραφῆναι καὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν ἑαυτοῦ διώξεται. 15 ὃς γὰρ ἂν ἁλῷ, ἡττηθήσεται, καὶ οἵτινες συνηγμένοι εἰσί, μαχαίρᾳ πεσοῦνται· 16 καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν ράξουσι καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν προνομεύσουσι καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἕξουσιν. 17 ἰδοὺ ἐπεγείρω ὑμῖν τοὺς Μήδους, οἳ ἀργύριον οὐ λογίζονται, οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσι. 18 τοξεύματα νεανίσκων συντρίψουσι καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέκνοις σου φείσονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. 19 καὶ ἔσται Βαβυλών, ἣ καλεῖται ἔνδοξος ἀπὸ βασιλέως Χαλδαίων, ὃν τρόπον κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σόδομα καὶ Γόμορρα· 20 οὐ κατοικηθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ μὴ εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὴν διὰ πολλῶν γενεῶν, οὐδὲ μὴ διέλθωσιν αὐτὴν ῎Αραβες, οὐδὲ ποιμένες οὐ μὴ ἀναπαύσονται ἐν αὐτῇ· 21 καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ θηρία καὶ ἐμπλησθήσονται αἱ οἰκίαι ἤχου, καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονται, 22 καὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ κατοικήσουσι, καὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν· ταχὺ ἔρχεται καὶ οὐ χρονιεῖ.ΣΗΜ.Η Βαβυλώνα παρότι καταστράφηκε κατά τους αρχαίους χρόνους ξανακτίστηκε από τον Σαντάμ Χουσε'ί'ν σε απόσταση περίπου 180χλμ.από την Βαγδάτη πάνω στα ερείπια της Παλαιάς πόλης.Χαλδαία είναι το σημερινό κράτος του Κουβέ'ι'τ που οι Ιρακινοί τα θεωρούν δικό τους έδαφος.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ-ΚΕΦ.14-ΠΕΡΙ ΞΗΡΑΣΙΑΣ.

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς ῾Ιερεμίαν περὶ τῆς ἀβροχίας.

2 ΕΠΕΝΘΗΣΕΝ ἡ ᾿Ιουδαία, καὶ αἱ πύλαι αὐτῆς ἐκενώθησαν καὶ ἐσκοτώθησαν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἡ κραυγὴ τῆς ῾Ιερουσαλὴμ ἀνέβη. 3 καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἀπέστειλαν τοὺς νεωτέρους αὐτῶν ἐφ’ ὕδωρ· ἤλθοσαν ἐπὶ τὰ φρέατα καὶ οὐχ εὕροσαν ὕδωρ καὶ ἀπέστρεψαν τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν κενά. 4 καὶ τὰ ἔργα τῆς γῆς ἐξέλιπεν, ὅτι οὐκ ἦν ὑετός· ᾐσχύνθησαν οἱ γεωργοί, ἐπεκάλυψαν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. 5 καὶ ἔλαφοι ἐν ἀγρῷ ἔτεκον καὶ ἐγκατέλιπον, ὅτι οὐκ ἦν βοτάνη. 6 ὄνοι ἄγριοι ἔστησαν ἐπὶ νάπας· εἵλκυσαν ἄνεμον, ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἦν χόρτος ἀπὸ λαοῦ ἀδικίας. 7 εἰ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν ἡμῖν, Κύριε, ποίησον ἡμῖν ἕνεκέν σου, ὅτι πολλαὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐναντίον σου, ὅτι σοὶ ἡμάρτομεν. 8 ὑπομονὴ ᾿Ισραήλ, Κύριε, καὶ σῴζεις ἐν καιρῷ κακῶν· ἱνατί ἐγενήθης ὡσεὶ πάροικος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὡς αὐτόχθων ἐκκλίνων εἰς κατάλυμα; 9 μὴ ἔσῃ ὥσπερ ἄνθρωπος ὑπνῶν ἢ ὡς ἀνὴρ οὐ δυνάμενος σῴζειν; καὶ σὺ ἐν ἡμῖν εἶ, Κύριε, καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐφ’ ἡμᾶς· μὴ ἐπιλάθῃ ἡμῶν. 10 οὕτως λέγει Κύριος τῷ λαῷ τούτῳ· ἠγάπησαν κινεῖν πόδας αὐτῶν καὶ οὐκ ἐφείσαντο, καὶ ὁ Θεὸς οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς· νῦν μνησθήσεται τῆς ἀδικίας αὐτῶν. 11 καὶ εἶπε Κύριος πρός με· μὴ προσεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου εἰς ἀγαθά· 12 ὅτι ἐὰν νηστεύσωσιν, οὐκ εἰσακούσομαι τῆς δεήσεως αὐτῶν, καὶ ἐὰν προσενέγκωσιν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας, οὐκ εὐδοκήσω ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν λιμῷ καί ἐν θανάτῳ ἐγὼ συντελέσω αὐτούς. 13 καὶ εἶπα· ὦ Κύριε, ἰδοὺ οἱ προφῆται αὐτῶν προφητεύουσι καὶ λέγουσιν· οὐκ ὄψεσθε μάχαιραν, οὐδὲ λιμὸς ἔσται ἐν ὑμῖν, ὅτι ἀλήθειαν καὶ εἰρήνην δώσω ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 14 καὶ εἶπε Κύριος πρός με· ψευδῆ οἱ προφῆται προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, οὐκ ἀπέστειλα αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμην αὐτοῖς καὶ οὐκ ἐλάλησα πρὸς αὐτούς· ὅτι ὁράσεις ψευδεῖς καὶ μαντείας καὶ οἰωνίσματα καὶ προαιρέσεις καρδίας αὐτῶν αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν. 15 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος περὶ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς, οἳ λέγουσι· μάχαιρα καὶ λιμὸς οὐκ ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης· ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται οἱ προφῆται 16 καὶ ὁ λαός, οἷς αὐτοὶ προφητεύουσιν αὐτοῖς, καὶ ἔσονται ἐρριμμένοι ἐν ταῖς διόδοις ῾Ιερουσαλὴμ ἀπὸ προσώπου μαχαίρας καὶ τοῦ λιμοῦ, καὶ οὐκ ἔσται ὁ θάπτων αὐτούς, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν· καὶ ἐκχεῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὰ κακὰ αὐτῶν. 17 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦτον· καταγάγετε ἐπ’ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μὴ διαλιπέτωσαν, ὅτι συντρίμματι συνετρίβη θυγάτηρ λαοῦ μου καὶ πληγὴ ὀδυνηρὰ σφόδρα. 18 ἐὰν ἐξέλθω εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ τραυματίαι μαχαίρας, καὶ ἐὰν εἰσέλθω εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ πόνος λιμοῦ· ὅτι ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐπορεύθησαν εἰς γῆν, ἣν οὐκ ᾔδεισαν. 19 μὴ ἀποδοκιμάζων ἀπεδοκίμασας τὸν ᾿Ιούδαν, καὶ ἀπὸ Σιὼν ἀπέστη ἡ ψυχή σου; ἱνατί ἔπαισας ἡμᾶς, καὶ οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἴασις; ὑπεμείναμεν εἰς εἰρήνην, καὶ οὐκ ἦν ἀγαθά· εἰς καιρὸν ἰάσεως, καὶ ἰδοὺ ταραχή. 20 ἔγνωμεν, Κύριε, ἁμαρτήματα ἡμῶν, ἀδικίας πατέρων ἡμῶν, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου. 21 κόπασον διὰ τὸ ὄνομά σου, μὴ ἀπολέσῃς θρόνον δόξης σου· μνήσθητι, μὴ διασκεδάσῃς τὴν διαθήκην σου τὴν μεθ’ ἡμῶν. 22 μὴ ἔστιν ἐν εἰδώλοις τῶν ἐθνῶν ὑετίζων; καὶ εἰ ὁ οὐρανὸς δώσει πλησμονὴν αὐτοῦ, οὐχὶ σὺ εἶ αὐτός; καὶ ὑπομενοῦμέν σε, Κύριε, ὅτι σὺ ἐποίησας πάντα ταῦτα.

Γιορτάζει η Πάτρα.


Γιορτάζει η Πάτρα

  
Τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα, του Αποστόλου και Πρωτοκλήτου, τιμά σήμερα, 30 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας. Μαζί με τους απανταχού εορτάζοντες, όμως, γιορτάζει και η πόλη της Πάτρας, της οποίας είναι πολιούχος άγιος.

Η δράση του στην Πάτρα, όπου και σταυρώθηκε το 66 μ.Χ., ήταν σημαντική, έχοντας κάνει πολλά θαύματα, ενώ υπάρχουν πολλές παραδόσεις για την παρουσία και τα θαύματα του Αγίου στην πόλη.

Την 1η Ιουνίου του 1908 θεμελιώθηκε ο νέος ναός δίπλα στον παλαιό ναό υπό τον βασιλιά Γεωργίου Α'. Το 1910 το μαρμάρινο βάθρο είχε φθάσει δύο μέτρα πάνω από το έδαφος, αλλά ο μηχανικός Α. Μεταξάς, ο οποίος είχε αναλάβει την επίβλεψη της κατασκευής, βρήκε το έδαφος ασταθές, ιδιαίτερα σε πιθανούς σεισμούς.

Τελικά, εξαιτίας των πολέμων, μόλις το 1934 άρχισε η νέα θεμελίωση και κατασκευάστηκε ο κεντρικός θόλος του ναού. Ο νέος ναός εγκαινιάστηκε από τον μητροπολίτη Νικόδημο στις 26 Σεπτεμβρίου του 1974, όπου συλλειτούργησαν ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, καθώς επίσης και άλλοι 30 αρχιερείς των Εκκλησιών Ελλάδος, Κων/πόλεως, Αλεξάνδρειας και Ιεροσολύμων. Σ' αυτόν φυλάσσεται και η κάρα του Αγίου, της οποίας η μετακομιδή από την Ιταλία έγινε την 26η Σεπτέμβρη του 1964.

Από το 1966 καθιερώθηκαν, επίσης, τα Πρωτοκλήτεια, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις πριν από την εορτή του Αγίου.

Ο βίος του Αποστόλου Ανδρέα

Ο Ανδρέας, ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος στην ομάδα των μαθητών, ονομάστηκε πρωτόκλητος.

Η ιστορία της ζωής του Ανδρέα μέχρι τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη, υπήρξε σχεδόν ίδια με εκείνη των άλλων μαθητών. Μετά τον σχηματισμό της πρώτης Εκκλησίας, ο Ανδρέας κήρυξε στη Βιθυνία, Εύξεινο Πόντο, Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο. Τελικά, κατέληξε στην Αχαΐα.

Εκεί η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Έτσι, η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλες κατακτήσεις στον λαό της Πάτρας. Ακόμα και η Μαξιμίλλα, σύζυγος του ανθύπατου Αχαΐας Αιγεάτου, αφού τη θεράπευσε ο Απόστολος από τη βαριά αρρώστια που είχε, πίστεψε στον Χριστό.

Το γεγονός αυτό εκνεύρισε τον ανθύπατο και με την παρότρυνση ειδωλολατρών ιερέων συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σχήμα Χ.

Το σπήλαιο του Αγίου Ανδρέα στην Κωνστάντσα της ΡουμανίαςO Άγιος απόστολος Ανδρέας,ο οποίος εκχριστιάνισε τη Ρουμανία είναι ο πολιούχος και προστάτης άγιος ολόκληρης της Ρουμανίας.Κατά την παραμονή του στη ρουμανική γη ένα μεγάλο μέρος το πέρασε σε μια σπηλιά που βρίσκεται κοντά στην πόλη Κωνστάντσα της Ν.Α.Ρουμανίας η οποία τώρα είναι τόπος προσκυνήματος.Κοντά στη «Σπηλιά του Αγ.Ανδρέα» βρίσκονται 9 πηγές όπου σύμφωνα με την παράδοση έκανε τις πρώτες βαπτίσεις.Σκαμμένη μέσα σ''έναν βράχο σήμερα έχει τη μορφή ενός ναού.Στα 200 μέτρα απόσταση έχουν βρεθεί τα ίχνη αρχαίων κελλιών σκαμμένων μέσα σε βράχους.
Μετά από μακρά περίοδο ερημώσεως,στις αρχές του 20ου αιώνα,ένας δικηγόρος ο οποίος ταξίδευε στα μέρη εκείνα είδε επαναλαμβανόμενα όνειρα που του έδειχναν το μέρος όπου βρίσκεται η σπηλιά.Έτσι ανακαλύφθηκε ο πρώτος χριστιανικός ναός της ρουμανικής γης.
Μετά το 1990 χτίστηκε κοντά στη σπηλιά ένας μεγάλος ναός και εγκαταστάθηκε μια μοναστική αδελφότητα,ενω πρόσφατα χτίστηκε άλλος ένας ναός προς τιμήν της Αγίας Σκέπης
www.proskynitis.blogspot.com

Τι θα γίνει το 2012-Προσθήκη 3.

Μαρτίου 2011 έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση με τις προειδοποιήσεις της Αποκάλυψης. Ήδη
είπαμε για την πνευματική διασύνδεση του γεγονότος της ραδιενεργού μόλυνσης με την 3η
σάλπιγγα της Αποκάλυψης, η οποία τονίζομε ότι πνευματικά έχει πολύ σοβαρό νόημα, ενώ το
υλικό έπεται. Υπάρχουν μερικοί που ακόμη αμφιβάλλουν για το που αντιστοιχεί η 3η σάλπιγγα.
Όμως ο γέροντας Παΐσιος (+1994) είχε πει σχετικά: «Εκεί, στην Αποκάλυψη, ο Άγιος
Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει, ότι είδε αστέρα μέγα καιόμενο να πέφτει από τον ουρανό,
μολύνοντας, πικραίνοντας, και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των
υδάτων... Και το όνομα του αστέρος Άψινθος! (Ουκρανικά12 Τσέρνομπιλ)! Όσοι περιμένουν
ακόμη να πέσει κάποιο αστέρι από τον ουρανό έχουν πλανηθεί. Ποτέ δεν πρόκειται να
καταλάβουν ότι αυτό έχει ήδη γίνει...».
Να υπενθυμίσουμε ότι ο αετός της Αποκάλυψης πριν να ξεκινήσουν τα γεγονότα του 3ου
Παγκοσμίου Πολέμου, έδωσε μία πρώτη (1η) προειδοποίηση ανάλογη προς την 5η σάλπιγγα με
την έκρηξη του φρέατος του κόλπου του Μεξικού στις 20 Απριλίου του 2010. Η επόμενη (2η)
είναι λογικό να είναι ανάλογη προς την 6η σάλπιγγα, και θα είναι (φανερά) πολεμικού τύπου
ενέργεια, εφόσον αυτή η σάλπιγγα (όχι η προειδοποίησή της) ξεκινάει τον Γενικό ή 3ο
Παγκόσμιο Πόλεμο[13.][12 Ο κ. Σπύρος Κοντογιάννης είχε βεβαιώσει στην εκπομπή «Γκρίζες Ζώνες» του Mega (11/04/2001), ότι το
Τσερνομπίλ στα Ελληνικά μεταφράζεται Άψινθος. Τώρα, και από άλλες πηγές, είναι ευρύτατα γνωστό στους
Χριστιανικούς κύκλους, καταχωρημένο και στα Χριστιανικά έντυπα.
13 Περισσότερα στο «3 ΟΥΑΙ»: http://www.imdleo.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf
14 Από τις 6/8/1945 έχομε 36x666=23.976 ημέρες = 6x6x6x111 = 36x(1+2+3+…+36) ως τις 29-3-2011, στο
πιθανό μέγιστο της ραδιενεργού έκλυσης. Το 666 και το 36, αλλά και οι άσσοι (111) είναι παρόντες! Επειδή οι 666
ημέρες είναι 1,83 χρόνια περίπου, οι +/- 20 ημέρες είναι μικρό διάστημα. Γιαυτό ακόμη και στις 11 Μαρτίου είναι με
ακρίβεια ενός δεκαδικού πάλι 666 x 36,0 (35,973).]Αξιοσημείωτο είναι ότι η ραδιενέργεια στην περίπτωση των καταστροφών της 11-3-2011
αυξήθηκε σταδιακά, και στις 27 Μαρτίου έφτασε να είναι 100.000 φορές πάνω από τα κανονικά
όρια! Στις 12 Απριλίου η Ιαπωνία ανέβασε το επίπεδο της πυρηνικής κρίσης στο μέγιστο 7, ίδιο
ακριβώς με του Chernobyl. Στο μεσοδιάστημα, (για την ακρίβεια στις 29 Μαρτίου 2011)
συμπληρώνονται 36x666 ημέρες από την πυρηνική βόμβα της Χιροσίμα στις 6-8-1945!
Έχομε επομένως τη συμπλήρωση ενός μικρού κύκλου του κακού διότι το 36 είναι το δέκατο
του κύκλου (που αντιστοιχεί σε γωνία 360ο).
Και αν ληφθεί υπόψιν ότι το 666 είναι το άθροισμα της σειράς 1+2+3+...+3614, αυτό
δείχνει ότι έχομε έντονη επιρροή του 666 και στα τρέχοντα γεγονότα, δηλ. είμαστε στην
εποχή του «666», μια προηγμένη στο κοσμικό πεδίο εποχή, που δηλώνεται από την κλίμακα
6+60+600 του αριθμού 6 που συμβολίζει τη δημιουργικότητα από το διανοητή άνθρωπο (καλή ή
κακή αναλόγως με τη χρησιμοποίησή της). Διότι 6η είναι η νόηση μετά τις πέντε αισθήσεις, και
την 6η ημέρα δημιουργήθηκε το τελειότερο δημιούργημα δηλ. ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτός με την
εμπάθειά του, που οφείλεται στην απομάκρυνση από το Θεό, έφτασε το δώρο της διανόησης να
το χρησιμοποιεί για την καταστροφή του, κάνοντας κακή χρήση της τεχνολογίας, με επικίνδυνα
για τη ζωή του κατασκευάσματα. Αυτό έγινε και στην περίπτωση των πυρηνικών βομβών που
έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Ιαπωνίας, φανερώνοντας προς τα έξω ένα διαφορετικό
πρόσωπο της επιστήμης από το συνηθισμένο.
Ακόμα και η ημέρα της πτώσεως της βόμβας στη Χιροσίμα, που  ήταν η ημέρα της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (6 Αυγούστου), μαρτυρεί την αντίθετη, δηλ. την προς το κακό
“μεταμόρφωση” της επιστήμης, η οποία μέχρι τότε εθεωρείτο ένα είδος «Σωτήρα». Κακή
χρήση από τον άνθρωπο επιστημονικών προγραμμάτων και εφαρμογών μπορεί να γινόταν και
πριν, όμως τότε η ανθρωπότητα είδε το (αντι)μεγαλείο της καταστροφής που πρόβαλε η
επιστήμη, (διά της ατομικής βόμβας), την ίδια μέρα ακριβώς που γιορταζόταν η φανέρωση
του μεγαλείου της δόξας της ζωοποιού θεότητος του Σωτήρος στους κορυφαίους των
Μαθητών! Έχομε την ίδια μέρα δύο μέγιστα, το ένα για τη σωτηρία και το άλλο για την απώλεια.Ο κόσμος καμαρώνει συνήθως αυτό της απωλείας...Η ταγμένη στο κακό επιστήμη προωθεί και τη δουλεία του «666», και μερικώς το έχει
καταφέρει με τον έλεγχο των αγαθών από τα ολιγοπώλια, τον ηλεκτρονικό έλεγχο και φακέλωμα
των πολιτών και των χρημάτων τους, ενώ φιλοδοξεί να υποδουλώσει ολοκληρωτικά τον
εφευρέτη των καινοτομιών άνθρωπο σφραγίζοντάς τον, ώστε να ελέγχεται μηχανικά εξ
αποστάσεως, και μάλιστα από το διάστημα. Στο θέμα αυτό είδαμε ότι υπήρξε προειδοποίηση
του Ρώσου πατριάρχη Αλεξίου του Β΄. Αλλά και ο τωρινός πατριάρχης Κύριλλος, ανησυχεί για
τη γενικότερη πορεία της ανθρωπότητας:
«Η εποχή στην οποία ζούμε είναι δύσκολη, αν και δεν έχει ποτέ υπάρξει ένας εύκολος
καιρός. Αλλά σήμερα είναι διαφορετικά από όλες τις προηγούμενες φορές, επειδή
υπάρχει ένα είδος Αποκαλυπτικής έντασης, καθώς η δύναμη της αμαρτίας δεν είχε ποτέ
κυριαρχήσει τόσο στην ανθρώπινη φυλή όπως το κάνει σήμερα. Και ξέρουμε ότι όταν
θριαμβεύει η αμαρτία, ο διάβολος εμφανίζεται. Και γνωρίζομε ότι, αν η αμαρτία
θριαμβεύει σε όλο το ανθρώπινο γένος, τότε ο Αντίχριστος εμφανίζεται. Και έτσι η
Εκκλησία δεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά να αντιδράσει σε αυτή την εξάπλωση του
κακού[15]».[15 Και επεξηγεί: Αυτό μπερδεύει κάποιους ... ρωτούν γιατί η Εκκλησία παρεμβαίνει σε περιοχές έξω από το
πλαίσιο αρμοδιότητός της; Θα ήθελα να απαντήσω λέγοντας ότι είναι καθήκον της Εκκλησίας να κρατήσει τους
παντρεμένους μαζί, να μειώσει το μέγεθος της άμβλωσης, και να διδάξει τους ανθρώπους να ντύνονται σεμνά, έτσι
ώστε το σαρκικό πάθος να μην δεσπόζει στην ανθρώπινη ζωή»... (Λόγος στη γιορτή για τη 2η επέτειο της
ενθρόνισής του, στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα, 1-2-2011. The Patriarch and the Apocalypse).
16 Επίσκοπος Θεοφάνης, Tolkovanie na Vtoroe Poslanie sv. Apostola Pavla k Soluniam, 2.3-5.]Είναι ενδιαφέρον ότι έστω και με καθυστέρηση οι επίσημοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας
στη Ρωσία αλλά και εδώ στην Ελλάδα (θυμηθείτε την «προς το λαό» εγκύκλιο) προειδοποιούν
για τον κίνδυνο που περνάμε σαν Χριστιανική κοινωνία, που αν και οφείλεται στην πνευματική
μας αμέλεια, όμως ενισχύεται από την πορεία της Νέας Τάξης προς το χάος. Μόνο που πολλές
κινήσεις στον δημόσιο ακόμη και στον εκκλησιαστικό χώρο, όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο
και πιο υποκριτικές. Όλοι υποκρίνονται ευσέβεια, αλλά ελάχιστοι την επιδιώκουν. Οι πολιτικοί
υποκρίνονται ευσέβεια ενώ νομοθετούν και διακηρύσσουν τα αντίθετα από τις θεϊκές εντολές,
και οι εκκλησιαστικοί στις πανθρησκευτικές συναντήσεις προσεύχονται δήθεν για την ειρήνη...
Η υποκρισία είναι ένα προχωρημένο χαρακτηριστικό της κακίας που συναντάται πλέον
πολύ στην εποχή μας. Ο Ρώσος επίσκοπος Θεοφάνης ο Έγκλειστος είχε προφητεύσει πάνω
από έναν αιώνα πριν: «Αν και το χριστιανικό όνομα θα ακουστεί παντού, και θα είναι
παντού ορατές εκκλησίες και εκκλησιαστικές τελετές, όλα αυτά θα είναι μόνο εμφανίσεις,
και στο εσωτερικό θα υπάρχει αληθινή αποστασία. Σε αυτό το έδαφος ο Αντίχριστος θα
γεννηθεί»[16 βλ.Επίσκοπος Θεοφάνης.]...Ο Ομπάμα εν τω μεταξύ ανάγγειλε το φόνο του Μπιν Λάντεν από τις μυστικές υπηρεσίες
της Αμερικής, αλλά χωρίς να δείξει σώμα, ούτε φωτογραφία έστω που να βεβαιώνει το γεγονός,
και οι γιοι του Λάντεν βρήκαν την ευκαιρία να το αμφισβητήσουν. Υπήρξε αναφορά σε τεστ
DNA από γραφειοκράτες, αλλά ένας "ανώνυμος" ειδικός όταν ρωτήθηκε με ποια μέθοδο έγινε
αυτό, αρνήθηκε να μιλήσει -(independent. Εν τω μεταξύ το κτίριο που έδειξαν ότι έγινε η
επιδρομή, και σ' αυτό υποτίθεται ζούσε ο Μπιν Λάντεν, το βράδυ το πρόβαλλε μια
τοπική τηλεόραση να καίγεται(!) όπως δείχνει η Mail, για να μην ψάχνετε για άλλη απόδειξη...
Δηλ. η υπόθεση έχει δουλευτεί με πολύ σενάριο και δεν ξέρουμε τι παιγνίδι έπαιξαν οι
παγκοσμιοποιητές εκεί... Σίγουρα κρύβουν πολλά από την "ευτυχισμένη" και ανυποψίαστη μάζα
του λαού..., και καταλαβαίνετε τι θα προσπαθήσουν να περάσουν ακόμη... Ο Άλεξ Τζόουνς λέει
ότι τον Οσάμα “τον πέθαναν” τώρα για πολιτικούς λόγους, ενώ ήταν ήδη πεθαμένος (πάλι από
πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας) σχεδόν μια δεκαετία...Όμως δεν είναι οι πολιτικοί αυτοί που ξεκινούν το πρόβλημα, αλλά η πνευματική
μας αμέλεια, και βέβαια το βάρος πέφτει περισσότερο στις πλάτες των πνευματικών
καθοδηγητών. Υπάρχουν και οι ψευδο-πνευματικοί, όπως κατάντησε ο πάπας της Ρώμης  (τώρα ο Βενέδικτος Ιστ΄), που (προ)αγιοποίησε τον προκάτοχό του πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄,
διότι μία καλόγρια νομίζει ότι θεραπεύτηκε με τη μεσιτεία του από ένα είδος πάρκινσον... Αλλά
ήταν γεγονός προγραμματισμένο τουλάχιστον από τότε που πέθανε ότι πρέπει να αγιοποιηθεί,
και γιαυτό ήταν θαμμένος σε τριπλό φέρετρο, το μεσαίο ήταν μεταλλικό (από τσίγκο έλεγε το
CNN) και έδειξε που το ηλεκτροκολλούσαν(!), για να διατηρηθεί άθικτο το σώμα, και τώρα να
βγει σε προσκύνημα...
Ο Ιωάννης Παύλος Β΄ ξεκίνησε επίσημα τις πανθρησκευτικές συναντήσεις το 1986,
και γράψαμε ήδη για τη σχέση που έχουν οι κινήσεις αυτές με το "πίκραμα" των νερών (κατά την
έκφραση της Αποκάλυψης για τη ραδιενεργό μόλυνση) και ιδιαίτερα το Chernobyl που συνέβη
επίσης το 1986, και φέρει το... πικρό όνομα ΑΨΙΝΘΟΣ στην τοπική διάλεκτο. Ο πάπας αυτός
είχε χρισθεί από μια παγανίστρια - μάγισσα στην Ινδία, και γιαυτό ίσως σαν αρχιμάγος
(προ)αγιοποιήθηκε στις 1 Μαΐου που είναι και γιορτή των μάγων...
Τα γεγονότα τρέχουν, αλλά έχοντας προγραφεί στην Αποκάλυψη και τα άλλα ιερά βιβλία
της Εκκλησίας, απλώς μας καλούν σε αυξημένη επαγρύπνηση, με τη σιγουριά όμως ότι τελικά
για τους πιστούς που θα δείξουν υπομονή κατά τις δοκιμασίες, όλα θα αποβούν σε καλό.
Γνωρίζομε λέει ο απόστολος Παύλος ότι στους αγαπώντες τον Θεό όλα συνεργούν εις
αγαθόν17. Αυτό θα γίνει και εδώ στη Γη.
Η αναλαμπή της Ορθοδοξίας είναι προφητευμένη, και θα έρθει ξαφνικά, εκ Θεού. Ο
γέροντας Σωφρόνιος θέτει ένα ερώτημα: «Η παρατηρούμενη σε όλο τον κόσμο
πνευματική κρίση άρα γε δεν είναι προετοιμασία προς μία νέα μεγάλη αναγέννηση; ...
Και αυτό είναι δυνατόν να έλθει σαν ισχυρή πλημμύρα, σαν εκτυφλωτική αστραπή στο
σκότος του μεσονυκτίου18». Και ο γέροντας Πορφύριος έλεγε: «Η εποχή μας είναι σαν την
εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φθάσει σε μια αθλία κατάσταση. Ο Θεός όμως, μάς
λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει ν’ απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να
εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και
θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό19». Όμως θα δυσκολέψει πολύ η κατάσταση, γι’ αυτό ο
ίδιος συμβούλευε μια γερόντισσα: «να υπερασπισθείς ό,τι ανήκει στη Μονή, γιατί θάρθουν
δύσκολοι καιροί και ο κόσμος θα χρειασθεί φροντίδα από τα Μοναστήρια20».
Αλλά και ο Κύριος Ιησούς καθιστά σαφές ότι τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη του, και να
μη φοβόμαστε: «Δεν πωλούνται δύο στρουθία αντί ενός (ευτελούς) ασσαρίου; Και ένα απ’
αυτά δεν θα πέσει στη γη χωρίς τη θέληση του πατρός σας (Θεού). Εσάς δε και οι τρίχες
τις κεφαλής είναι μετρημένες. Μην λοιπόν φοβηθείτε. Από πολλά στρουθία διαφέρετε
(υπερέχετε) εσείς» (Ματθ. Ι29-Ι31).
1/14-5-2011 Ιερεμίου προφήτου και Αγίου Ευθυμίου νεομάρτυρος
Λεόντιος Μοναχός
Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.www.imdleo.gr

Τι θα γίνει το 2012.Προσθήκη 2η.

Η Ιαπωνία δοκιμάστηκε στις 11-3-2011 από σεισμό και τσουνάμι, αλλά και από έκλυση
ραδιενέργειας λόγω της καταστροφής πυρηνικών αντιδραστήρων στην περιοχή του σεισμού.
Και στα συμβάντα της Ιαπωνίας χαρακτηριστική είναι η 11η του μηνός, όπως ακριβώς 11η ήταν
και η τρομοκρατική ενέργεια στη Νέα Υόρκη (11-9-2001), και ακριβώς 11 Μαρτίου ήταν η
αντίστοιχη συμφορά στη Μαδρίτη το 2004. Ενδιαφέρον είναι ότι η εντολή του προέδρου Τζον
Κέννεντυ να κόψει χρήμα εκτός της ολιγαρχικής FED, είχε αριθμό με 2 ενδεκάρια: 11110!
(Executive Order 11110). Τα χρήματα που κόπηκαν τότε, αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία
αμέσως μετά τη δολοφονία του. Οι ολιγάρχες είχαν απειλήσει παλιότερα την Ιαπωνία με
σεισμό αν δεν μπει, όπως αυτοί θέλουν, σε ένα νέο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα.
Τεχνολογίες τύπου HAARP έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν ζημιές ανάλογες με
αυτές της Ιαπωνίας. Δεν είναι πάντως σαφές το αν υπήρξε ανθρώπινη επέμβαση που να
προκάλεσε τις καταστροφές της 11ης Μαρτίου 2011. Σε πρώτη φάση ο πόλεμος είναι κυρίως
οικονομικός, προκειμένου να πεισθούν όλοι να μπουν υπό τον έλεγχο των παγκοσμιοποιητών
ολιγαρχών... Η χρησιμοποίηση οπλικών συστημάτων ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, όπως
του HAARP, δεν είναι απίθανη εφ’ όσον κάποιοι έχουν συμφέρον, όπως νομίζουν, να
επιταχυνθούν τα γεγονότα.
Το δυστύχημα στα πυρηνικά εργοστάσια της Ιαπωνίας από το σεισμό της 11ης Μαρτίου
2011, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, φαίνεται να προκαλεί ραδιενεργό μόλυνση  αξιοσημείωτη, ανάλογη με αυτήν του Chernobyl της Ουκρανίας στις 26 Απριλίου 1986, από την
εκεί έκρηξη πυρηνικού αντιδραστήρα. Και έτσι η μόλυνση των νερών του πλανήτη φαίνεται να
διατηρείται στα επίπεδα που καθορίζει η Αποκάλυψη για την εποχή μας, δηλ. περίπου στο 1/3!
Εκτός του υλικού φαινομένου, το «πίκραμα» 9 των νερών, σημαίνει πνευματικά,
όπως εξηγήσαμε10 ήδη, ότι η διδασκαλία του Χριστού υποβαθμίζεται και αλλοιώνεται, και
ιδιαίτερα η αξία του βαπτίσματος, το οποίο γίνεται με νερό. Συνεπώς το γεγονός αυτό της
ραδιενεργού μόλυνσης στην Ιαπωνία αποτελεί πνευματική προειδοποίηση, καθόλου άκαιρη.
Αυτό το έτος (2011) πραγματοποιείται μία νέα Πανθρησκευτική Συνάντηση πολύ υψηλού
επιπέδου, όπως και πριν 25 χρόνια, και πάλι στην Ασίζη υπό τον πάπα. Ακριβώς πριν 25
χρόνια εκτός από την Ασίζη (27-10-1986), έγινε και το Τσερνομπίλ. Έχομε έτσι διασύνδεση
Τσερνομπίλ - Πανθρησκείας - Ιαπωνίας. Δυστυχώς εκτός από τους παπικούς και τους
εκπροσώπους άλλων θρησκειών θα λάβουν μέρος και Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και μόνο η
φωτογράφησή τους μαζί με τους εχθρούς του Χριστού μαρτυρεί προς τα έξω αμφιβολία και
απιστία στη μοναδικότητα της Αληθινής Ορθόδοξης διδασκαλίας, που πικραίνει τις ψυχές και
δεν βοηθάει στην προσέλευση στο Βάπτισμα, δια του οποίου επιτελείται η σωτηρία: «Ο
πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρ. Ιστ-16), λέγει ο
Κύριος Ιησούς, που είναι πηγή ύδατος ζώντος (βλ. Ιω. Δ-10).
Τώρα ήρθε ο καιρός, με αφορμή τα φοβερά γεγονότα που άρχισαν να συμβαίνουν, να
αναζητήσουν την Αλήθεια και να προσέλθουν ενεργότερα στην πίστη οι Ανατολικοί λαοί, όπως
η Ιαπωνία, και οι πανθρησκευτικές συγκεντρώσεις δρουν ανασταλτικά σ’ αυτό. Το ίδιο γίνεται
και με τις οικουμενιστικές συναντήσεις μεταξύ των Χριστιανικών ομολογιών και της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, βλάπτοντας την πρόοδο των μη Ορθοδόξων προς την ακριβή
κατανόηση της Χριστιανικής διδασκαλίας στο ζήτημα των δογμάτων. Κάτι που φαίνεται
καλύτερα σε κράτη που έχουν ανάμικτες Χριστιανικές πεποιθήσεις, όπως η Ουκρανία11.
Ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί είναι αν τα καταστροφικά γεγονότα της Ιαπωνίας του
[9 Αποκάλυψις (Η-11): «...και εγένετο το τρίτον των υδάτων εις άψινθον, και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ
των υδάτων, ότι επικράνθησαν». Chernobyl όμως σημαίνει στην τοπική διάλεκτο Άψινθος!
10 Διαβάστε την 4η σάλπιγγα, με αναφορά και στην 3η: www.imdleo.gr/diaf/2010/4th_salpiga.pdf
11 Οι οικουμενιστές τείνουν να θεωρήσουν δευτερεύοντα ή και μη αναγκαία τα δόγματα της Ορθόδοξης Χριστια-
νικής πίστης, τα οποία κυρίως βροντοφωνάζει ο 4ος των Ευαγγελιστών, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Οι
πανθρησκευτικές συναντήσεις υποβαθμίζουν το κήρυγμα από όλα τα (4) Ευαγγέλια. Και επειδή αυτά είναι ο
πυρήνας της Χριστιανικής διδασκαλίας, μπορούμε να δούμε σαν αντιστοιχία των πνευματικών στα υλικά, ότι στην
Ουκρανία έχομε βλάβη στον ένα (τον 4ο συγκεκριμένα) αντιδραστήρα, ενώ στην Ιαπωνία στους τέσσερεις!]Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτου.

Τι θα γίνει το2012-Προσθήκη 1η.

Περισσότερα στο «τι θα γίνει το 2012;» (Απρίλιος 2011).
Είδαμε προηγουμένως ότι το 2012 προβάλλεται σαν ένα πολύ “φοβερό” έτος από τα
διεθνή μέσα ενημέρωσης για πάρα πολλούς λόγους. Όμως όλοι οι λόγοι αυτοί διαμορφώνονται
έτσι, ώστε να ταιριάξουν οι “προβλεπόμενες” φοβερές καταστάσεις με το 2012.
Ακόμα και η εκλογή του Ομπάμα σαν προέδρου στις ΗΠΑ τροφοδοτεί τη φοβία του 2012.
Θεωρείται επίσημα ότι ανοίγει το δρόμο προς το χειρότερο, δηλ. αλλαγή (change) που ήταν το
σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας, αλλά όχι προς το καλύτερο όπως νόμιζαν οι
οπαδοί του.
«Αποδυνάμωση της διεθνούς κυριαρχίας
των ΗΠΑ αναμένεται τα προσεχή 20 χρόνια»
αναφέρει είδηση της 21-11-2008, του in.gr από
Reuters, σύμφωνα με έκθεση για τις
παγκόσμιες τάσεις που παραδίδει ανά τετραετία
στη νέα αμερικανική διακυβέρνηση το Εθνικό
Συμβούλιο Πληροφοριών (NIC) των ΗΠΑ. Είναι
η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Στην
ανάλογη έκθεση που είχε συνταχθεί το 2004 εν
όψει της δεύτερης θητείας του Τζορτζ Μπους
στο Λευκό Οίκο προβλεπόταν διατήρηση της
αμερικανικής κυριαρχίας. «Ένας κόσμος με
πολλά κέντρα εξουσίας θα είναι λιγότερο
σταθερός από έναν με μία ή δύο
υπερδυνάμεις, δημιουργώντας συνθήκες για πιθανές συγκρούσεις», λέει η έκθεση.
Ευτυχώς που και οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατάλαβαν ότι η Παγκοσμιοποίηση,
έτσι όπως γίνεται, δεν συμφέρει ούτε τον κύριο υποστηρικτή της, την
ίδια την Αμερική! Και ο Ζιρινόφσκι ένας ακραίων τάσεων (όπως τουλ.
θεωρείται) πολιτικός από τη Ρωσία, (αριστερά), στο Lenta.tv ρωτάει
λίγο πριν τις εκλογές: «πως το ήξεραν από το 1997, διάβασα
στο περιοδικό τους, ότι το 2008 θα γίνουν οι τελευταίες
εκλογές (στις ΗΠΑ)! Ένας Αφρο-Αμερικανός θα νικήσει»!
(Βρείτε στο youtube: obama will be last president of usa as
we know it).
Όπως τα γραφήματα
προβλέψεων της κλιμα-
τικής αλλαγής, που
αποδείχθηκε ότι κάτω
από πολιτικές πιέσεις
βγήκαν τα δυσμενέστερα
δυνατά.
Η επιστήμη για το
μέλλον δεν μπορεί να
δώσει αντικειμενικά από-
τελέσματα, αλλά κάνει
υποθέσεις με τη χρήση
διαφόρων σεναρίων. Αν
πιεσθούν οι επιστήμονες
δίνουν ανάλογα ευνοϊκά
ή δυσμενή αποτελέσμα-
τα, γιαυτό ονομάσθηκαν
τα διαγράμματά τους hockey-stick charts! Οι «προφητείες» τύπου web-bot του ιντερνέτ. για τις οποίες είχαμε γράψει ότι προφητεύουν
δυσμενές 2012, αναφέρουν, κατά το CNN, τον Ομπάμα σαν «Αντίχριστο». Στις 14-8-2008, το
CNN, λέει ότι βρήκε κάνοντας έρευνα στο internet, πως 900.000 sites απασχολούνταν με το
θέμα αν ο Ομπάμα που μετά λίγες ημέρες εξελέγη
πρόεδρος στις ΗΠΑ ήταν ο Αντίχριστος! (Τον
Μάρτιο 2011, ο αριθμός στο Google ήταν 1.880.000).
Από την έρευνα λέει ότι προέκυψε πως το 73%
έδιναν την απάντηση ναι! Κάποια από τα sites
εξέταζαν χαρακτηριστικά της ζωής του σε
αντιπαράθεση με τα γραφόμενα περί Αντιχρίστου στη
Βίβλο. Αυτό είναι λογικό. Άλλα όμως, προσπαθούσαν
να υπολογίσουν τον αριθμό του από την εβραϊκή
gematria, και να δουν αν είναι 666 (αλλά με λίγο
σπρώξιμο από τη gematria ότι θέλεις βγάζεις), ή
στηριζόντουσαν σε θέματα πολιτικά, κάτι που είναι πολύ χαζό. Ο τελικός Αντίχριστος σαν
παγκόσμιος άρχων δεν θα αναφέρεται με το επώνυμό του, αλλά το όνομά του θα αρκεί. Και
αυτό θα δίνει ψηφιοποιούμενο κατά την Ελληνική αντιστοιχία γραμμάτων - αριθμών το 666,
όπως αναφέρει η Αποκάλυψη. (δείτε για τον υπολογισμό αριθμού ονόματος)
Τώρα υπάρχουν και προγράμματα υπολογιστών που ψάχνουν για ονόματα “κρυμμένα” στη
Βίβλο ή σε άλλα βιβλία (Ταλμούδ
κλπ) και μέσω αυτών οι άνθρωποι
που δεν καταλαβαίνουν από
πνευματική ζωή, προσπαθούν να
δουν το ρόλο των προσώπων με
το συγκεκριμένο όνομα στα
γεγονότα που έρχονται, δηλ.
να ...προβλέψουν το μέλλον!
Το όνομα Ομπάμα βρίσκεται
έτσι να είναι κρυμμένο (λένε), στη
Βίβλο, και μάλιστα στην
Αποκάλυψη, στο 13ο κεφάλαιο
που αναφέρεται στην άνοδο του
Αντιχρίστου στην εξουσία...
Μόνο που με τον τρόπο αυτό,
όταν γίνεται παιγνίδι η εύρεση της αλήθειας, ούτε οι ίδιοι που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους
προβλέψεις δεν θα πιστεύουν στο αποτέλεσμα...
Πρέπει τα κριτήριά μας να είναι πνευματικά, δηλ. να συγκρίνομε, εφόσον υπάρχει αιτία,
τους λόγους και τις πράξεις κάποιου με τον απαρασάλευτο νόμο του Θεού. Εμείς σαν
Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχομε ανάγκη από «προβλέψεις» αστρολογικού τύπου με ψευδο-
επιστημονική εμφάνιση. Έχομε στη διάθεσή μας προφητείες έγκυρες και περισσότερες, ίσως,
από όσες χρειαζόμαστε!
Για τον Ομπάμα ακριβώς μπορεί να μην έχομε προφητεία, αλλά στην Κρήτη από εκεί αγίους
έμεινε η πληροφορία ότι μετά που θα βγει μαύρος πρόεδρος στην Αμερική θα γίνει ο μεγάλος
πόλεμος (της Αποκάλυψης). Τότε τα καράβια θα προσπαθούν να μπουν στη Σούδα για να
προφυλαχθούν αλλά θα τα βαράνε από τον αέρα και θα τα βουλιάζουν. Θα έρχονται άλλα και θα
τα βουλιάζουν και αυτά. Θα μαζευτούν στο τέλος τόσα πολλά ναυάγια, που κάποιος θα περνάει
από τη μια μεριά στην άλλη πατώντας στα ναυάγια και τα πτώματα, λέει επίσης η Κρητική πηγή.Δεν ξέρουμε αν επί Ομπάμα γίνει ο 3ος Παγκόσμιος. Θα μπορούσε να διαδραματίσει.[ Η πληροφορία αυτή διατηρείται από μία οικογένεια μόνο. Όμως επειδή είναι γνωστή πολύ πριν βγει πρόεδρος ο
Ομπάμα, κατά το ένα μέρος της έχει επαληθευθεί, ότι δηλ. θα έβγαινε μαύρος πρόεδρος, πράγμα απίθανο παλιά.]πάντως, ένα ρόλο σαν του μαύρου ίππου της Αποκάλυψης, που προηγείται της εξολόθρευσης,
αλλά προκαλεί πείνα ακόμα και στους “πολιτισμένους” της Αμερικής. Ακολουθεί ο χλωρός
(πράσινο - κίτρινος) ίππος που είναι ο κυρίως εξολοθρευτής με όλα τα μέσα (και με πείνα),
και στο ρόλο αυτό μπορεί να δράσει είτε ο ίδιος ο Ομπάμα είτε και κάποιος άλλος, πχ ένας
οικολόγος (πράσινος)!
Αυτόκλητος οικολόγος - «σωτήρας» είναι τελευταία ο David Mayer de Rothschild. Το
2007 το National Geographic τον τίμησε ως ένα Νεοεμφανιζόμενο Explorer που ηγείται μιας
νέας γενιάς ηγετών 6 που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
ζητημάτων! Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ χαρακτήρισε τον David : «Young Global
Leader» δηλαδή: «Νεαρό παγκόσμιο ηγέτη»!Ο πάπας φαίνεται να του ανοίγει δρόμο.Εξ άλλου το Βατικανό έχει πολύ
καλές σχέσεις με τους Ρότσιλντς.
Ο ερευνητής Eustice Mullins έγραψε ότι οι
Rothschilds ανέλαβαν όλες τις οικονομικές
επιχειρήσεις της Καθολικής Εκκλησίας, το
1823. Σήμερα, όλες οι μεγάλες οικονομικές και
τραπεζικές επιχειρήσεις της Καθολικής
Εκκλησίας, είναι ένα εκτενές σύστημα
συνδυασμένο με τους Rothschilds και το
υπόλοιπο διεθνές τραπεζικό σύστημα, τους γνωστούς και σαν Banksters! Στην οικογένεια
των Rothschilds, έχει δοθεί από το Βατικανό, ο τίτλος «Φύλακες των Θησαυρών του Βατικανού»…Πολύ ενδιαφέρουσα η προειδοποίηση του Ρώσου πατριάρχη Αλεξίου του Β΄ (23/2/1929 -
5/12/2008) προς τον πρωθυπουργό Πούτιν και τον πρόεδρο Μεντβέντεφ, όπως την διέσωσε
Ισραηλινή εφημερίδα7 στις 6 Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο: «Ο Ομπάμα (σκοπεύει) να μας
εισάγει στην εποχή του σφραγίσματος του Θηρίου,
προειδοποιεί η Ρωσική Εκκλησία». Κατ’ αυτήν «ο νέος
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ακολουθεί τον ίδιο δρόμο της
σκοτεινής πνευματικότητας, τον σφυρηλατημένο από τον
Γερμανό ηγέτη των έσχατων αιώνων Αδόλφο Χίτλερ, καθώς
τα Δυτικά Έθνη συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να
εγκαθιδρύσουν πάνω στη Γη τον αιώνιο στόχο τους, μια
Χιλιετή Βασιλεία»... Το πιο ενδιαφέρον, λέει η εφημερίδα, είναι
οι παραλληλισμοί μεταξύ Χίτλερ και Ομπάμα της αναφοράς
αυτής του πατριάρχη. Ενδιαφέρον επί πλέον είναι, αν
παρατηρήσετε τις παραπάνω ημερομηνίες, ότι ο ξαφνικός
θάνατος του Αλεξίου έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με την αναφορά,
η οποία αποκτά πλέον κύρος πνευματικής διαθήκης.
Η Michelle Obama αριστερά, σύζυγος του Αμερικανού προέδρου, κάνει το σήμα των εωσφοριστών με το ένα χέρι της, στο εξώφυλλο περιοδικού. Είναι,
κατά τη Haaretz8, πρώτη εξαδέρφη του μαύρου ραβίνου Funnye του Σικάγου.
(Jewish World / Meet Michelle Obama's cousin the rabbi, 08/09/2008 By Anthony Weiss, The Forward).[6 «Ο Τόνι Μπλαιρ και ο Μπιλ Κλίντον συζητούν το μέλλον της προοδευτικής πολιτικής με μια νέα γενιά ηγετών»
(15-12-2010). Office of Tony Blair.
7 «Obama To Usher In “Mark Of The Beast” Age, Warns Russian Church». A new report presented to Prime
Minister Putin and President Medvedev by Patriarchy Alexy II of Moscow and All Russia is warning that the new
United States President Barak Obama is following the same dark ‘spiritual pathway’ forged by last centuries
German Leader Adolph Hitler as the Western Nations continue their efforts to institute upon this Earth their
centuries old goal of a 1,000 Year Third Reich. Αποθ. σελίδα Obama-mark_of_Beast.pdf or with big font
8 http://www.haaretz.com/hasen/spages/1019188.html αποθ. σελ. Michelle]

Tι θα γίνει το 2012-Μέρος 11.

Τι κατάφεραν με την τεχνολογία οι Ναζί παρά να
γεμίσουν τον κόσμο και τη χώρα τους πτώματα; Και
αυτοί έπαιρναν κατευθύνσεις για την τεχνολογική
εξέλιξή τους από “άλλους κόσμους”, με μέντιουμ…
δηλ. καταλαβαίνετε τι κόσμοι ήταν αυτοί (καταχθόνιοι).
Δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για το πόσο είναι
επικίνδυνα τα πνευματιστικά πειράματα, αλλά δεν
ήθελαν και να μάθουν. Τα SS ήταν αποκρυφιστικό
τάγμα στην πραγματικότητα, από την ίδρυσή του. (βλ.
και Επίτομο)
Και στους Γερμανούς αποκρυφιστές βρήκαν
εφαρμογή τα λόγια του γ. Αμβροσίου (για τον
διάβολο): «Όσοι τον πλησιάσουν θα τους τσακίσει,
θα τους συντρίψει. Φίλους αυτός δεν έχει»!Το κρυφό πυρηνοκίνητο ιπτάμενο τρίγωνο
της Αμερικανικής αεροπορίας TR-3B.
Δεν διαφέρει στην όψη από UFO!
Και οι σύγχρονοι επιστήμονες «βοηθούνται» από άλλους κόσμους για να κάνουν τελειότερα
όπλα! Τελικά πόσο αφελείς είναι οι «ιδιοφυίες» στα
πνευματικά θέματα!
Πάντως κατά τον Βέρνερ Φον Μπράουν αναμένονται
ακόμη τρομοκράτες (αυτή την εποχή παίζεται πολύ αυτό το
project!), επικίνδυνες τριτοκοσμικές χώρες (τύπου Ιράν,
Κορέας κλπ), αστεροειδείς (ακόμη και ο ΟΗΕ φοβάται), και
τελικά εξωγήινη εμφάνιση ισχύος.
Δεν μπορούν να
εμφανισθούν οι
δαίμονες δημόσια σαν
εξωγήινοι, παρόλο
που σαν υπερήφανοι
το θέλουν πολύ, όταν
ακόμη γίνονται θείες
λειτουργίες!
Τώρα περισσότερο από παλιότερες εποχές φαίνεται η διαφορά στο ταπεινό πνεύμα του
Ιησού, που μπήκε στα Ιεροσόλυμα καθισμένος σε ένα γαϊδουράκι, ούτε καν ίππο, και στο
πνεύμα των ηγετών του σύγχρονου κόσμου που επιζητούν όλο και περισσότερη δύναμη. Δεν  τους φθάνουν οι συμβατικές δυνάμεις, θέλουν πυρηνικές, μετά αντιύλης, αντιβαρύτητας, και
πάει λέγοντας. Ο απλός κόσμος όμως μένει υπηρέτης της αφροσύνης των ηγετών του, ενώ
διακηρύσσεται τώρα ότι αποτελεί πρόβλημα και η ίδια η ύπαρξή του. Οι υπερδυνάμεις  ασχολούνται μόνο με συσσώρευση καταστροφικής ισχύος η κάθε μια τους. Σπαταλούν την
ενέργεια, τα ορυκτά, και τον γήινο πλούτο σε μυστικά προγράμματα, και θέλουν να μειώσουν
τον πληθυσμό κατά 95%! Αλλά αν “βοηθήθηκαν” από “εξωγήινους” στα άλλα τους
προγράμματα, αυτή η μείωση του πληθυσμού ποιανού ιδέα είναι;
Ας προσέξει ο κόσμος, διότι οι καιροί άλλαξαν. Αυτοί που διοικούν τον πλανήτη δεν είναι
απλώς «τρελαμένοι» που λέει ο Άλεξ Τζόουνς, είναι κατά κανόνα σε επικοινωνία με δαίμονες
(LIVE!!!). Είναι αδύνατο να βρεις λογική σ’ αυτούς. Η αντιμετώπισή τους είναι μόνο
πνευματική. Δεν υπάρχουν καλοί εξωγήινοι, ή ενδογήινοι να μας σώσουν.Ο Άγιος Ανδρέας μιλάει για ρυπαρά γένη ανθρώπων όχι
μεταλλαγμένων αγγέλων! Ούτε αυτά μπήκαν μέσα στη Γη,
όπως λέει το κανάλι αυτό, αλλά στα βάθη της Ασίας και θα
ξαναβγούν με τον πόλεμο που γράφει η Αποκάλυψις.
Αριστερά: Τρελοκομείο η Ελ-λάς!
Είναι δυνατόν να περιμένουμε βοήθεια από το διάστημα
για να σωθούμε σε ένα πόλεμο που οι εχθροί χρησιμοποιούν
ήδη πνευματικά όπλα;
H εποχή μας λοιπόν είναι πολύ μπερδεμένη, γιατί δεν έχει πνευματική πυξίδα. Το 2012 δεν
είναι το πρόβλημα, αλλά αυτό που ετοιμάζουν κάποιοι “έξυπνοι” για το 2012. Και επειδή μέχρι
τότε πρέπει πολλά να γίνουν, το θέμα είναι ότι τα κρίσιμα γεγονότα ξεκίνησαν ήδη!
Κλείνοντας ας ευχηθούμε να δίνει σε όλους ο Θεός «επίγνωση της Αληθείας», δηλ.
ταπείνωση κατά ένα ορισμό των Πατέρων. Διότι όλα τα μεγάλα δεινά των εσχάτων καιρών που
ζούμε, οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά στην υπερηφάνεια. Και όπως λέγει ο γέροντας
Σωφρόνιος Σαχάρωφ: «Ο επαιρόμενος με τη φαντασία νους και η νεκρωμένη από τα πάθη
καρδιά βρίσκονται σε κατάσταση που είναι ενάντια στο νόμο του Πνεύματος του Θεού».
Ευχόμαστε στο Θεό να μας δίνει και πνευματική γνώση με τα κατάλληλα βιώματα, διότι:
«Αυτός που δεν βιώνει τη βασιλεία του Θεού μέσα του, δεν θα είναι ικανός να
αναγνωρίσει τον Αντίχριστο όταν έρθει». (Άγιος Ιγνάτιος Brianchaninov).
[http://www.imdleo.gr/diaf/files/2012/2012.pdf
Άγιον Όρος 12/25-2-2009
Αγίου Μελετίου Αντιοχείας και Αντωνίου Κωνσταντινουπόλεως
Λεόντιος Μοναχός
Ακολουθεί η προσθήκη του 2011, στις επόμενες σελίδες]

Τι θα γίνει το 2012-Μέρος 10.

«Τώρα βλέπουμε ακόμα καθαρότερα πως η ανθρωπότητα γίνεται ανοιχτή στη
«δαιμονική Πεντηκοστή» που ο π. Σεραφείμ Ρόουζ προέβλεψε, στην οποία τα πλήθη του
κόσμου – περιλαμβανομένων καλοπροαίρετων Χριστιανών – μπορούν πραγματικά να
μυηθούν στο βασίλειο των δαιμόνων»! (Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ)
Ας επανέλθουμε τώρα σε ένα σύνδεσμο μεταξύ Ορθοδόξων, 2012, και Ολυμπιακών του
Λονδίνου.
Το 2008 ο κ. Κωνσταντίνος Δ. Ευσταθίου κυκλοφορεί το συμπληρωματικό έντυπο «Περί
Αντιχρίστου» στο βιβλίο του «Ο Γέρων Βησσαρίων και η θαυμαστή πορεία του» (εκδόσεις
Σταμούλη) επειδή όπως εξηγεί «δεν αναπτύχθηκε επαρκώς όσο θα έπρεπε το θέμα του
Αντιχρίστου». Γράφει:
«Για το θέμα αυτό ο π. Βησσαρίων (της Μονής Αγάθωνος)
άρχισε να ενδιαφέρεται κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας 1980,
όταν τότε ξεκίνησε ν’ αναγράφεται σε διάφορα προϊόντα ο αριθμός
666 και πολλοί τον ρωτούσαν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν κι'
αν επίκειται η έλευση του Αντίχριστου. Γι' αυτό εξέτασε με προσοχή
και προσευχή την όλη κατάσταση κι' είχε κι' ορισμένες θείες
αποκαλύψεις και πληροφορίες περί αυτού. Προς το τέλος του
έτους 1982 ο π. Βησσαρίων ανέφερε στον Λεωνίδα Ζέρβα, ότι
ήδη ο Αντίχριστος γεννήθηκε και δεν θ’ αργήσει ν’ αναλάβει
δράση.
- Παιδί μου έρχονται δύσκολες ημέρες με τέρατα και  σημεία από τις αντίχριστες δυνάμεις, εσείς όμως να κρατήσετε
γερά την πίστη σας, την Ορθοδοξία, μη σας παρασύρουν. (σελ. 3) Στη συνέχεια αναφέρει ότι
είχε διευκρινίσει ενωρίτερα ο γέροντας, στα μέσα Αυγούστου και την ημερομηνία, 9-8-1982,
πρώτα χωρίς να είναι παρών ο κ. Ευσταθίου αλλά μετά λέει ότι «Το επιβεβαίωσα σύντομα, πως
του παρουσιάστηκε ένα πρωινό του Αυγούστου 1982 η Παναγία και τον ενημέρωσε, κι απ’
όσους το έμαθαν επακριβώς, ίσως μόνον οι δυο μας (αυτός και ένας λαϊκός) να ζούμε ακόμη.Μια μέρα, τον Απρίλη του 1990, την ώρα πού έφευγα τον ρωτώ.
- Πάτερ Βησσαρίων, πότε άραγε θα ξεκινήσουν επίσημα αυτά πού λένε καί γράφουν
για τον Αντίχριστο και το 666;
Κι απάντησε χωρίς δισταγμό.
- Σε δέκα πέντε χρόνια! (δηλ. γύρω στο 2005). Κι ενώ πρόσεξε ότι αμφέβαλα, πώς το
ξέρει με τόση σιγουριά, αποκάλυψη είχε πάλι; Και πώς το εννοεί; Επανέλαβε με έμφαση:
- Σε δέκα πέντε χρόνια θ' αρχίσουν αυτά.
Όσο για το σφράγισμα 666, ή άποψη του συμφωνούσε με την άποψη του γνωστού Γέροντα
Παϊσίου, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην υποκύψουμε και ξεγελαστούμε να το
δεχτούμε». (σελ. 4, 5).
Αν θεωρήσουμε ότι όσα ελέχθησαν από τον π. Βησσαρίωνα ήρθαν σε μας αναλλοίωτα,
τότε ο Αντίχριστος θα είναι 30 ετών το 2012, έτος των
Ολυμπιακών αγώνων, και μάλιστα θα έχει και γενέθλια εκείνες
τις ημέρες! Αν και ο Τόνυ Μπλαίρ προαλείφεται ο ίδιος για τη θέση
αυτή, δεν είμαστε σίγουροι για το ποιος θα την πάρει τελικά. Από ότι
φαίνεται η εμφάνιση του προσώπου που θέλουν να ανεβάσουν στην
εξουσία της Ευρώπης αρχικά, (γι αυτό κάνουν τη συνθήκη της
Λισσαβόνας) και μετά να προωθήσουν σαν Παγκόσμιο ηγέτη,
προβλέπεται να γίνει με τρόπο φαντασμαγορικό. Για το λόγο αυτό
επιλέχτηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν την
τεχνολογία BlueBeam (Γαλάζια-Ακτίνα). Δεν γνωρίζουμε αν τα
καταφέρουν. Επίσης δεν γνωρίζουμε κάποιον αξιόλογο που να
γεννήθηκε στις 9-8-1982. Ο πρίγκηψ Williams του Αγγλικού θρόνου,
γιος του Καρόλου, γεννήθηκε στις 21-6-1982. (Θυμηθείτε την 21η
Ιουνίου του BlackJack).
Σημειώνουμε ότι δεν πρόκειται για τον τελικό Αντίχριστο, με τον οποίο κλείνει η Ιστορία και
ακολουθεί μετά από αυτόν η 2α Παρουσία. Γιατί θα γίνει η αναλαμπή της Ορθοδοξίας μετά τον
Γενικό Πόλεμο και τα γεγονότα της Πόλης, για τα οποία πολλά είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
και ο γέροντας Παΐσιος. Μην σας εκπλήττει που ο γέροντας Βησσαρίων λέει, όπως του είπε και
η Παναγία, ότι «ο Αντίχριστος γεννήθηκε», χωρίς άλλη διευκρίνιση. Διότι οι άγιοι έτσι μιλάνε, και
το είδαμε στο παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης που αναφέρει περί
Αντιχρίστου δύο φορές. Στην αρχή εννοώντας τον τοπικό αντίχριστο ηγεμόνα (Λένιν), και μετά,
όταν βλέπει τον ίδιο τον τελικό Αντίχριστο στο θρόνο του στην Ιερουσαλήμ. Το ίδιο συνέβη
παλιά με τον Άγιο Μαρτίνο, ένα μεγάλο θαυματουργό που ανέσταινε νεκρούς, ο οποίος επίσης
πληροφόρησε τους δικούς του ότι «ο Αντίχριστος γεννήθηκε». Επίσης το βλέπουμε στο βίο του
Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ, όπου εκεί έτσι ονόμαζε ένα εχθρό του Μοναστηριού του Ντιβέγεβο,
ενώ για τον έσχατο Αντίχριστο μίλησε χωριστά, στις προφητείες που δεν είναι εντεταγμένες στο
βίο του (υπάρχουν στον Επίτομο).
Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι όποιος συμβιβασθεί με κάποιο τοπικό Αντίχριστο μιας
ενδιάμεσης εποχής, θα πάρει αοράτως πάνω του σφράγισμα ανάλογο μ’ αυτό που θα δώσει ο
παγκόσμιος ηγεμόνας Αντίχριστος στο τέλος του κόσμου. Το είδαμε κι αυτό στο όραμα του
Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης.
Από τα αναφερθέντα καταδεικνύεται ότι ο π. Μάξιμος Βαρβαρής που μιλάει για 2013 κλπ
πέφτει κοντά στα χρόνια εμφάνισης του αντιχρίστου που θα ηγηθεί της «πρόβας που θα
αποτύχει» κατά τον γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη. Όχι όπως νομίζει του τελικού Αντιχρίστου και
της Συντελείας.[Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτου-www.imdleo.gr.]

Τι θα γίνει το 2012-Μέρος 9.

Ακόμα και το S στη λέξη MUSIC δεν είναι το απλό, αλλά το
σύμβολο του δολαρίου $. Πρόκειται δηλαδή αν το επανεξετάσουμε,
για «μουσική δολαρίου» από κάποια ομάδα (party) που είχε συμφέρον να το κάνει. Kαι
πράγματι τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου είχαν σχέση με την κατηφόρα του δολαρίου και των
χρηματιστηρίων, και ήταν το ξεκίνημα ανατροπής της νομιμότητας (COUP!) που αποκτήθηκε με
αγώνες από τον Αμερικανικό λαό, χάριν της Νέας Τάξης.Έχουν επομένως και οι του πονηρού τους “προφήτες” τους, που όχι με βεβαιότητα, γιατί
δεν ξέρουν μήπως συμβεί να μετανοήσουν αυτοί που πρόκειται να πληγούν, αλλά μόνο
πιθανολογώντας, προλέγουν τις καταστροφές που πρόκειται να γίνουν κατ’ εντολή του αρχηγού
τους, ή μάλλον από την εγκατάλειψη του Θεού λόγω των αμαρτιών των ανθρώπων.
Δεν προλέγουν κάτι χαρωπό, γιατί όλο στο κακό κατευθύνεται ο νους τους. Κι αυτά που
φαίνονται σαν χαρωπά είναι στην πραγματικότητα ψευδαισθήσεις έντεχνα προβαλλόμενες.
Όπως η περίπτωση των UFOs και των εξωγήϊνων που δήθεν θα μας βοηθήσουν να
προοδεύσουμε ακόμα πιο πολύ τεχνολογικά ή θα φέρουν την ειρήνη δια της βίας (όπως η Νέα
Τάξη), η επιδιωκόμενη κλωνοποίηση ανθρώπων για να βγει η υπερφυλή που ψάχνουν οι
εκάστοτε δικτάτορες, ο πλήρης έλεγχος των ανθρώπων και η μηχανοποίηση της συμπεριφοράς
τους με τσιπ ή σφράγισμα και τελευταία η αριθμο-λαγνεία του 2012!
Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ομάδες διοίκησης της Νέας Τάξης, φανερές ή κρυφές, δεν
μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τα επιστημονικά επιτελεία που κατευθύνονται από αυτές,
αλλά που επίσης αντίστροφα συμβουλεύουν τη διοίκηση τι είναι ωφέλιμο σ’ αυτή να
αποφασίσει. Έτσι αν οι ομάδες διοίκησης είναι αποκρυφιστές, τότε μπορούν για ένα διάστημα
να αντιστέκονται οι επιστημονικές ομάδες προτρέποντας τη διοίκηση να πάρει καλές
αποφάσεις. Όταν όμως και οι επιστήμονες διαβρωθούν από τον αποκρυφισμό τότε οι
αποφάσεις των Νεοταξιτών σε όλα τα πεδία θα είναι καταστροφικές, παρόλο που στα χαρτιά θα
φαντάζουν τέλειες. Κι αυτό γιατί η χάρη του Θεού εγκαταλείπει τάχιστα όσους γίνουν οπαδοί του
Εωσφόρου. Στο σημείο αυτό είναι αξιοπρόσεκτη η μαρτυρία
της δρ. Κάρολ Ρόσιν (αριστερά) ότι ο Βέρνερ φον Μπράουν
ήταν με κάποιο τρόπο μυημένος στις επερχόμενες απειλές
κατά των ΗΠΑ αλλά και της ανθρωπότητος. Της ανέφερε, το
1974, με τη σειρά πρώτα τους τότε Σοβιετικούς, μετά τους
τρομοκράτες, μετά τις επικίνδυνες τριτοκοσμικές χώρες, μετά
τους αστεροειδείς, και μετά επαναλάμβανε διαρκώς: και το
τελευταίο χαρτί, το τελευταίο χαρτί, το τελευταίο χαρτί θα
είναι εξωγήινη απειλή! και UFO (video)
Αν όμως ένας τόσο αξιόλογος ερευνητής όπως ο Μπράουν είχε
μυηθεί στην μυστική γνώση που έχει σχέση με εξωγήινους, και έχουμε
μαρτυρίες και από πολιτικούς, όπως ο πρόεδρος Ρήγκαν ακόμη και
ομάδες θρησκευτικές ή παραθρησκευτικές χωρίς να αποκλείεται
διασύνδεση του ίδιου του Βατικανού, έχουμε μπροστά μας μία
τρομακτική πλάνη, η οποία πιθανόν επηρεάζει τα δρώμενα στην
καθημερινή μας ζωή μέσω κατ’ ευθείαν εντολών πλέον από τους
εξωγήινους δηλ. τους δαίμονες!!!
Από πρακτικής άποψης (σαν ένα ακόμη παράδειγμα) είναι
ενδιαφέρουσα η μαρτυρία το 1995, του κατασκευαστή μηχανικού και
γεωλόγου Φιλ Σνάϊντερ ότι σκάβοντας, 17 χρόνια ως τότε, για να κατασκευάσει υπόγειες πόλεις
σε πολύ μεγάλο βάθος (600-1000m) στις ΗΠΑ, ερχόταν πολλές φορές αντιμέτωπος με
“εξωγήινους” τους οποίους προσπαθούσε αυτός και οι άλλοι που δούλευαν μαζί του να
εξοντώσει!
Στην βάση Dulce, στο New Mexico, όπως είπε όταν κατέβηκαν σε μεγάλο βάθος βρέθηκαν
αντιμέτωποι, σε μια υπόγεια σπηλιά, με ένα πλήθος εξωγήινων 70 συνολικά, και “κατάφεραν” να
τους εξοντώσουν, επειδή όπως λέει τους …αιφνιδίασαν! Μάλιστα
ονοματίζει τη φυλή των εξωγήινων από τα χαρακτηριστικά της σαν «Large
Grays» (Μεγάλους Γκρίζους). Στην μάχη αυτή ο Φιλ τραυματίστηκε από
«ραδιενεργό ακτίνα» που του έστειλε κάποιος “εξωγήινος”, και έπαθε
καρκίνο. Δεν πέθανε όμως φυσιολογικά γιατί δολοφονήθηκε λίγο καιρό
μετά που αποκάλυψε ότι υπάρχουν ήδη 129 υπόγειες πόλεις υπό
στρατιωτικό έλεγχο, ότι κάθε 2 ή 3 χρόνια κατασκεύαζαν και από μία
καινούργια σε επικοινωνία με μαγνητικά τραίνα με τις άλλες, στις οποίες
γίνονται μάχες με “εξωγήινους” που εμφανίζονται ξαφνικά.
Αυτό όμως σημαίνει πνευματικά, ότι επειδή εκεί δεν γίνεται Θεία Λειτουργία, έχουν
αποκτήσει τρομερές εξουσίες οι «εξωγήινοι» δηλ. οι δαίμονες, να υλοποιούνται και να
παιδεύουν τους ανθρώπους μέχρι θανάτου. Τους παρουσιάζουν ολόκληρα σίριαλ με δίσκους,
μικρά ή μεγάλα ανθρωπάκια κλπ και αυτοί σαν άσχετοι πνευματικά (όχι Χριστιανοί Ορθόδοξοι)
δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ο Σνάϊντερ ανέφερε και για συμφωνία της Κυβέρνησης (των ΗΠΑ) με
τους εξωγήινους για να κάνουν κοινά πειράματα, σε αυτές τις βάσεις, κυρίως μάλιστα
κλωνοποίησης. Αν αυτό αληθεύει σημαίνει ότι οι δαίμονες όχι έμμεσα, αλλά άμεσα εξαπατούν
Κυβερνήσεις και επιστημονικό κόσμο, οδηγώντας την ανθρωπότητα που βρίσκεται μακριά
από την Εκκλησία του Χριστού στην καταστροφή. Από ότι φαίνεται από τις μαρτυρίες, με
κάποιους σίγουρα αυτό συμβαίνει!

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Tι θα γίνει το 2012.Μέρος 8.

Καναδά και το Μεξικό, και ορίζουν πλέον ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο.
Σύμφωνα με τα αποκρυφιστικά τυπικά, πρέπει να δοθεί προειδοποίηση πριν να γίνει
κάποια βρωμοδουλειά, όπως φτιαχτή (false flag) τρομοκρατική ενέργεια. Αυτό γίνεται για
όσους μπορούν να καταλάβουν (δηλαδή υποτίθεται
ότι "αξίζουν" να γλυτώσουν), αλλά και για να έχουν
"ήσυχη συνείδηση" οι δράστες. Και επειδή σήμερα ο
αποκρυφισμός προωθείται σαν θρησκεία πλέον, από
τους κυβερνώντες τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης
και κατευθύνοντες τα μέσα ενημέρωσης (και πλύσης
εγκεφάλου), είναι λογικό και πρέπον να έχουμε τα
μάτια μας ανοικτά σε τέτοιες προειδοποιήσεις. Δεν
ελπίζουμε ότι αυτές θα μας σώσουν, αλλά απλώς ότι
θα μας κάνουν πιο προσεκτικούς. Μια τέτοια
προειδοποίηση λοιπόν ήρθε από πολύ επίσημη
μεριά στις 12 Ιανουαρίου. Όταν αποκαλύφθηκε, έστω και σε λίγους σχετικά, μετά μια εβδομάδα
περίπου βγήκε από τη δημοσιότητα χωρίς καμιά εξήγηση, δείγμα ότι δεν την έβαλε εκεί κάποιος
τυχαίος. Μετά από λίγους μήνες ξαναμπήκε επαυξημένη.
Το πειστικό μέρος της υποθέσεως είναι ότι σ' αυτήν συνδέεται η πολιτική συνθηματολογία
(Νέα Αυγή) των αποκρυφιστών που ανέβηκαν στα ηνία της Αμερικής μαζί και πίσω από τον
Ομπάμα, με άλλα γνωστά αποκρυφιστικά σύμβολα όπως ο ήλιος στο θερινό του ηλιοστάσιο
κλπ. Δίνει ακόμη και ημερομηνίες, αλλά εμείς ας λάβουμε κυρίως υπ' όψιν μας την
επικινδυνότητα της υποθέσεως, ιδιαίτερα αν έχουμε επαφές, ή προετοιμάζουμε ταξίδια (που δεν
συνιστώνται) στις μεγαλουπόλεις της Δύσης. Δείτε το σχετικό σύνδεσμο:
NEW DAWN - BLACKJACK - ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριστερά ο ήλιος σε πρόσφατα
ανακαλυφθέν χειρόγραφο του
Νοστράδαμου στη Ρώμη, λέει το
History.com, που έχει ίσως εμπνεύσει
τον ήλιο της New Dawn (Νέας Αυγής)
των αποκρυφιστών (δεξιά).
Σύμφωνα με το slideshow το
εγχείρημα θα γίνει στις 21 Ιουνίου,
ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, στο
Λονδίνο και την επομένη 22 στην
Αμερική. Βέβαια οι ημερομηνίες και οι
τοποθεσίες μπορούν να αλλάξουν
ανάλογα με την εξέλιξη των πραγματικών γεγονότων που θα επιτρέψει ο Θεός. Επειδή όλο το
σκηνικό είναι στημένο αποκρυφιστικά, καλό είναι να μην ξεθαρρεύουμε σε περιττά ταξίδια και
μάλιστα στις εορτές, την ώρα της Θείας λειτουργίας. Να είμαστε πάντα κάτω από τη
Μυστηριακή σκέπη της Εκκλησίας οπότε αυτοί δεν έχουν δύναμη επάνω μας. Από πρακτικής
απόψεως καλό είναι να συμβουλευόμαστε το επίπεδο ασφαλείας στο Η.Β. (U.K.).

Όσο προχωράμε προς τον 3ο Παγκ. Πόλεμο ο δαιμονισμός αυξάνει. Μέσα στο σκεπτικό
αυτό είναι και η γνωμοδότηση συμβουλευτικής εταιρίας (Think Tank) του Αμερικανικού
Πενταγώνου, της RAND:
3ο Παγκόσμιο Πόλεμο για να σωθούν οι ολιγάρχες προτείνει ο οργανισμός
Ροκφέλλερ - Φορντ/Κάρνεγκι που βρίσκεται πίσω από τη RAND, στο Πεντάγωνο...!
Πρέπει να γνωρίζουν όσοι δεν έχουν αντιληφθεί το πώς δρουν οι αποκρυφιστές, ότι όπως
εμείς έχουμε προφήτες του Θεού, έτσι κι αυτοί έχουν ψευδοπροφήτες που κατευθύνονται από
τον «πονηρό» όσο επιτρέψει όμως ο Θεός, και τους γνωρίζει κάποια από τα μελλοντικά
πράγματα, όχι επακριβώς, αλλά στο περίπου, υπολογίζοντας τι θα γίνει, ανάλογα και με τις
αμαρτίες του κόσμου, μη γνωρίζοντας όμως αν θα υπάρξει μετάνοια.
Έτσι οι τρομοκρατικές ενέργειες στο Αμερικανικό Πεντάγωνο και στους δίδυμους πύργους
της Νέας Υόρκης (11-9-2001), είχαν προδηλωθεί σε κάποιους, των οποίων τα συγγράμματα
χρησιμοποίησε ο Steve Jackson, από το 1990 (!) όταν άρχισε να μοντάρει το παιγνίδι με
κάρτες που ονομαζόταν «Illuminati card game».Μάλιστα από
το 1995 που πρωτο-κυκλοφόρησε!
Όταν έγινε η 11η Σεπτ. του 2001 το FBI απομάκρυνε από τις βιτρίνες ότι παιγνίδι
(Illuminati card game) κυκλοφορούσε, ώστε για ένα διάστημα να μην κινηθεί η υποψία του
κόσμου. Το ίδιο συνέβη και με σατανιστικό
συγκρότημα της punk rock που επίσης είχε
κυκλοφορήσει δίσκο με εξώφυλλο (δεξιά) που
έδειχνε να χτυπιούνται οι δίδυμοι πύργοι! Τώρα
όπως βλέπετε υπάρχει η κάρτα με τίτλο συνδυα-
σμένες καταστροφές και το ρολόϊ σαν το Big Ben
να πέφτει! Προφανώς ο
πονηρός τα μέρη που
πλήττονται τα θεωρεί πιο
αμαρτωλά… επομένως
και πιο κατάλληλα για
καταστροφή, …και για
προφητεία καταστροφής!
Κοιτάξτε το  αστέρι με την
Αφρικανή (αριστερά), όπως
εμφανίζεται στο εξώφυλλο.
Το πεντάκτινο αστέρι θα είναι και το σύμβολο του Αντιχρίστου, όπως το είδε ο Άγιος
Ιωάννης της Κροστάνδης, στο ταξίδι που του έκανε στο μέλλον ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ.
Είναι επίσης Μασονικό και αποκρυφιστικό σύμβολο του ανθρώπου των 5 αισθήσεων, δηλ. του
ανθρώπου που δεν χρησιμοποιεί το νου του, ή αν τον χρησιμοποιεί το κάνει υπακούοντας στα
προστάγματα των πέντε αισθήσεων. Οι αισθήσεις όμως είναι κατά τη Γραφή και τους Πατέρες
θυρίδες που, αν δεν προσέξουμε, εισέρχεται δι’ αυτών ο θάνατος. Η Αφρικανή μας θυμίζει ότι η
προέλευση του αυθεντικού ρόκ είναι από την Αφρική, όπως λένε τα ίδια τα συγκροτήματα, και
επί πλέον τη Μαύρη Μαγεία…
Ο πυροκροτητής (αριστερά) γράφει Covert-Labs δηλ.
Συγκαλυμμένα Εργαστήρια (Μυστικές Υπηρεσίες;).
Προβάλλεται καθαρά ότι η “δουλειά” έγινε στα κρυφά! Το
σχέδιο του εξωφύλλου τυπώθηκε τον Ιούλιο του 2001![Λεόντιος Μοναχός Διουνυσιάτου www.imdleo.gr]