Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ : Πρέπει νά πάρουμε διαζύγιο από τήν λογική.Είπε ό Γέροντας σέ μιά ομάδα ευλαβών προσκυνητών πού τόν είχαν επισκεφτεί: -Όταν ένας αποφασίζει νά κάνει πνευματική ζωή, τό πρώτο πού πρέπει νά κάνει είναι νά πάρει διαζύγιο από τήν λογική, ε­άν θέλει νά προκόψει. Λογική καί πνευματική ζωή είναι δυό κα­ταστάσεις εντελώς αντίθετες, πού αντίκειται ή μιά στήν άλλη. Αυτός πού ζει πνευματικά δέν χρησιμοποιεί τήν λογική του. Α­πό φυσικού τους οι γυναίκες


χρησιμοποιούν πολύ τήν καρδιά τους καί λίγο τήν λογική. Βλέπουμε, οί απόστολοι μετά τήν σύλληψη του Χριστού κάθησαν καί σκέφτηκαν μέ τήν λογική καί

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ : "Ετσι, «ευγενικά», θά κομματιάσουν τήν Τουρκία. 
΄Eνας αδελφός ρώτησε τόν Γέροντα γιά τά γεγονότα στήν Σερβία κι εκείνος μεταξύ άλλων είπε: -Οί Ευρωπαίοι τώρα κάνουν χάρη στους Τούρκους καί άνεξαρτητοποιούν τά κρατίδια όπου ζουν μουσουλμάνοι (Βοσνία, Ερζεγοβίνη). Βλέπω όμως νά διαλύουν τήν Τουρκία μέ ευγενι­κό τρόπο: Θά ξεσηκωθούν οί Κούρδοι κι οί Αρμένιοι καί θά ζητήσουν οί Ευρωπαίοι νά ανεξαρτητοποιηθούν καί τά εθνη αυτά. Θά πουν τότε στήν Τουρκία: Έμείς σου κάναμε τό χατίρι έτσι, πρέπει τώρα κατά τόν ίδιο τρόπο νά

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ : Oi Τούρκοι τά κόλλυβα τά έχουν στό ζωνάρι τους.Kάποτε ένας ευλαβής αδελφός πήρε τήν απόφαση νά μήν ντραπεί τόν Γέροντα καί νά τόν «εκμεταλλευτεί» με τίς πιό δύσκολες ερωτήσεις. Τόν ρώτησε, λοιπόν, γιά θέματα έσχατολογικά. "Ήταν ή εποχή, πού άκουγόντουσαν πολλά γιά τόν α­ντίχριστο, κυκλοφορούσαν πολλά βιβλία καί ή σύγχυση πού ε­πικρατούσε ήταν έντονη. Ευτυχώς, εκείνο τόν καιρό ό Γέρο­ντας έγραψε τό φυλλάδιο «Τά σημεία τών καιρών» καί διευκρί­νισε κάπως τά πράγματα, γιατί αλλιώς πολλοί θα 'ταν μπερδεμέ­νοι ακόμα καί σήμερα. (Τό φυλλάδιο αυτό δημοσιεύεται καί στό βιβλίο «Ό Γέρων Παΐσιος».)
Κατ' αρχήν συμβούλευσε τόν αδελφό νά μήν ασχολείται πο­λύ με τά έσχατολογικά ζητήματα, γιατί άν - άς πούμε - τόν ­


ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ : Πρέπει νά μπούμε στό πνεύμα των Γραφών.
Ρώτησα μιά μέρα του έτους 1987 τόν Γέροντα γιά τό μελλο­ντικό παγκόσμιο πόλεμο, εκείνον πού ονομάζεται «Άρμαγγεδών» καί πού τόν αναφέρουν οι Γραφές.
Με πατρικό ενδιαφέρον μου ανέφερε διάφορα σχετικά στοι­χεία. Θέλησε, μάλιστα, νά προχωρήσει περισσότερο, αποκαλύ­πτοντας ορισμένες ενδείξεις πού θά μάς πιστοποιήσουν ότι πράγματι βρισκόμαστε στήν γενεά του Άρμαγγεδώνος. Είπε, λοι­πόν:


«Όταν ακούσετε ότι τά νερά του Ευφράτη τά κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι μέ φράγματα, καί τά χρησιμοποιούν γιά αρ­δευτικά εργα, τότε νά ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στήν ετοιμα­σία τού μεγάλου εκείνου πολέμου καί κατ' αυτόν τόν τρόπο ε­τοιμάζεται ή οδός γιά τίς δύο μυριάδες μυριάδων στρατού των από ανατολών ηλίου, πού αναφέρει ή Αποκάλυψη. Μέσα σ' ό­λη τήν ετοιμασία είναι καί τούτο: Πρέπει νά 'χει στερέψει ό    

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας!!!

  H παρακάτω είδηση είναι διασταυρωμένη από το Epirus Gate και το Ράδιο-Ηγουμενίτσα.Το θέμα είναι αν θα κοπεί δραχμή ή ευρώ.                      Νταλίκες μετέφεραν χαρτί για εκτύπωση χρημάτων,με τελικό προορισμό το Εθνικό Νομισματοκοπείο στη Αθήνα


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της τετάρτης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας για τη μεταφορά, σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate, κοντέινερς φορτομένων  με χαρτί για εκτύπωση χρημάτων.Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας θύμιζε πραγματικό φρούριο, με πάνοπλους αστυνομικούς να προστατεύουν τις 4 μεγάλες νταλίκες, οι οποίες είχαν ως προορισμό το Εθνικό Νομισματοκοπείο στη Αθήνα.Δείτε τις...
αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το epirusgate:

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ---IΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Η έρευνα μας στις προφητείες ξεκίνησε πολύ παλιά,από την δεκαετία του 70.με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά κείμενα στην κατοχή μας ακόμα και από την δεκαετία του 60.Ενα από αυτά τα προφητικά κείμενα θα παρουσιάσουμε σήμερα,πράγματα που γράφτηκαν από τον  Κωνσταντίνο Τσάταλο το 1963 στην Θεσσαλονίκη.
1. Ό ψυχρός πόλεμος.
Πρίν ακόμα τελείωση ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος διεγράφησαν τά ιδεο-
λογικά και γεωγραφικά όρια των δύο κολοσσιαίων συνασπισμών, οί δποΐοι ευρί-
 σκονται σήμερα αντιμέτωποι αλλήλων.
             
Εκείνο πού χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τήν έποχήν μας είναι δτι ένα σημαντικόν ποσοστδν έκ τών εθνοτήτων πού απαρτίζουν τούς εκατέρωθεν συνασπισμούς, ανήκον γεωγραφικώς είς τον α' ή τόν β' συνασπισμόν, δεν ανήκει και είς τον άντίστοιχον ίδεολογικόν.
Γάλλοι, Ιταλοί, "Ελληνες π. χ. ανήκοντες γεωγραφικώς είς τον Δυτικόν Κόσμον, ίδεολογικώς ανήκουν είς τήν άντίθετον παράταξιν και αυτής εύχονται καθ' οιονδήποτε τρόπον τήν έπικράτησιν, χαίροντες διά τά τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα της κα λυπούμενοι διά τά αντίστοιχα τής γεωγραφικής των πατρίδος. Έν μια λέξει:  ή ιδεολογική είναι ή πραγματική των πατρίς.
Ή έπανασταακή ίδεολογία διέσπασε τούς εθνικούς δεσμούς κατά τρόπον καί είς έκτασιν πρωτοφανή είς τήν ίστορίαν.
Το φαινόμενον αύτό δέν δύναται νά παραβληθή προς τήν άρχικήν, τήν ήρωϊ-κήν περίοδον τοϋ χριστιανικού κινήματος. Ό χριστιανος αγαπά βέβαια τον ομοϊδεάτην του, δέν μισεί όμως καί τον ομοεθνή του. Ό Χριστιανισμός δέν επεβλήθη διά τής βίας καί τών αιμάτων, αλλά διά τής θυσίας τών τέκνων του.

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλητος.

Μορφὴ βιβλική. Φυσιογνωμία προνομιοῦχος καὶ διαλεχτή. Πρῶτος ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀποστόλους γνώρισε τὸν Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ πρῶτος κλήθηκε νὰ τὸν ἀκολουθήσει, γι’ αὐτὸ καὶ Πρωτόκλητος. Τὸ ὄνομά του τὸ ἱερὸ κατέχει ἰδιαίτερη θέση στὴν ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων.

Αὐτὸς εἶναι ὁ Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους τοῦ Ἔθνους μας.


Πάτρα: Χειροπέδες απο την Ασφάλεια στα μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε ιερείς- Τους υπόσχονταν οτι θα τους "βγάλουν" στη σύνταξη.

Στην εξάρθρωση της σπείρας που εξαπατούσε κατ' εξακολούθηση ανυποψίαστους ιερείς σε όλη τη χώρα προχώρησε η Αστυνομία.
Πάτρα: Χειροπέδες απο την Ασφάλεια στα μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε ιερείς- Τους υπόσχονταν οτι θα τους "βγάλουν" στη σύνταξη Συνελήφθησαν πέντε μέλη του κυκλώματος

Σύμφωνα με πληροφορίες χθες σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αττική συνελήφθησαν πέντε απο τα μέλη του κυκλώματος απο άνδρες της Ασφάλειας Πάτρας.

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

H ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ.-ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,ΤΑ ΓΕΓΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ.


Είναι αλήθεια ότι πάντοτε και πολύ περισσότερο σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα εσχατολογικά θέματα.Δυστυχώς οι κατά καιρούς ατυχείς ερμηνείες προφητικών κειμένων που αναφέρονται στα γεγγονότα της εποχής μας και του εγγύς μέλλοντος,έχουν κάνει διστακτικούς τους πνευματικούς ανθρώπους για να ασχοληθούν δημόσια με τις προφητείες,από πνευματικής απόψεως.Κυκλοφόρησαν και για το μήνα Νοέμβριο οι <<Κασσάνδρες>>πολλές πληροφορίες για γεγγονότα που θα συνέβαιναν είτε στην Ελλάδα,είτε στην Αμερική(ΗΠΑ).Ακούσαμε πολλά αλλά δεν δημοσιεύσαμε τίποτα στο μπλογκ μετά από προτροπή πνευματικών που μας έχουν υποδείξει άλλη εποχή,για μεγάλα πλέον γεγγονότα.Οπως είχαμε αναφερθεί από την εποχή των Ευρωεκλογών-στο παρών μπλογκ-το Φθινόπωρο θα ακούγαμε κατά κόρον και επίσημα περί βουλευτικών εκλογών,όπως ήδη συμβαίνει από πολλά μέσα ενημέρωσης και ιστοσελίδες.Πολλοί μας ρωτάνε τι θα γίνει στη συνέχεια.Χρειάζεται υπομονή και επιμονή,γιατί οι εξελίξεις πλέον είναι σε πολλά επίπεδα και όπως θα έχετε καταλάβει μας παραμυθιάζουν με το <<φεύγει η Τρόικα>> και <<τελειώνει το μνημόνιο>>,<<πάμε στην επόμενη ημέρα χωρίς μνημόνια αλλά με επιτήρηση>>ή το κλασσικό <<Το μνημόνιο θα παραταθεί για λίγες ημέρες,εβδομάδες ή χρόνο>>.Οπως γράφουν οι προφητείες θα μας πάρουν και την

Μετανόησε ο πάπας;

Η μετάνοια, δηλ. η μεταστροφή του νου μας από τα πονηρά στα αγαθά, είναι απαραίτητη καθ' όλο το μήκος της ζωής μας, επειδή είμαστε επιρρεπείς στην αμαρτία και ατελείς ψυχικά μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Γι' αυτό τονίζει ο ιερός Χρυσόστομος ότι «μετανοίας είναι ο παρών καιρός, όχι δε άνεσης».
    Μόνος αναμάρτητος και τέλειος από την γέννησή Του είναι ο Ιησούς Χριστός καθώς είναι συγχρόνως και Θεός, το δεύτερο πρόσωπο του ενός κατά την ουσία (ή φύση) Τριαδικού Θεού. Αυτός, ο Ιησούς, ήλθε να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια και όχι δικαίους, αν και αυτό το είπε έτσι ειρωνευόμενος την υπερήφανη αντίληψη των ακροατών Του ότι είναι δίκαιοι: «Λέγει πάλι: Δεν ήλθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Αυτά, όμως, τα λέει προς αυτούς ειρωνευόμενος, όπως όταν λέει: Ιδού ο Αδάμ έγινε σαν ένας από εμάς. Και πάλι: Εάν πεινάσω δεν θα σου ειπώ. Ότι όμως ουδείς δίκαιος υπήρχε επί της γης, ο (απόστολος) Παύλος το δήλωσε λέγοντας: Διότι πάντες αμάρτησαν και υστερούνται της δόξας του Θεού. Αυτό δε και εκείνους παρηγόρησε τους καλεσμένους». (Χρυσόστομος)
    Αν και η υπερηφάνεια των ανθρώπων, περιφρονεί τη διδασκαλία περί αμαρτίας και μετανοίας, εν τούτοις, η ψυχή που αμαρτάνει ζει την άσχημη κατάσταση της έλλειψης της χάρης του Θεού, και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας εφιστά σ' αυτό την προσοχή: «Και πρόσεχε εκείνο που λέγω: τραύμα και φάρμακο (είναι αντίστοιχα) αμαρτία και μετάνοια. Το τραύμα μεν είναι η αμαρτία, το φάρμακο η μετάνοια. Το τραύμα μεν έχει τη σαπίλα, (ενώ) το φάρμακο διακατέχει τον καθαρισμό από τη σαπίλα».
    Είναι επομένως σε όλους υποχρεωτική η μετάνοια, γιατί είναι φάρμακο που δίνει ζωή. Γιατί λοιπόν να μην είναι και στον πάπα, ή οποιονδήποτε υψηλά ιστάμενο; Μάλιστα από την περίπτωση του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ που αμάρτησε και μετανόησε, βλέπομε ότι η μετάνοια προσθέτει δόξα, αντί να αφαιρεί.
    Οι άνθρωποι πέφτουν σε λάθη και αμαρτάνουν ως υποκείμενοι στον διπλό πόλεμο του πονηρού, τον εσωτερικό διά των παθών, και τον εξωτερικό, που γίνεται κυρίως διά των άλλων ανθρώπων. Οι επίσκοποι ή πάπες της Ρώμης δεν εξαιρούνται από τον κανόνα. Υπάρχει σειρά παπών των οποίων η ηθικά διεφθαρμένη διαγωγή χαρακτήρισε την χρονική περίοδο της διοίκησής τους (από το 904 ως το 963 μ.Χ.) σαν πορνοκρατία. Κάποιοι άλλοι πάπες εξάλλου καταδικάστηκαν από Συνόδους ως αιρετικοί. Έτσι πχ ο πάπας Ιούλιος, αφορίστηκε από τη Σύνοδο της Σαρδικής (347), ο Ονώριος αναθεματίστηκε από την ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδο, ενώ ο Γρηγόριος Θ΄ ίδρυσε την περιβόητη και αποτρόπαιη Ιερά Εξέταση.

Ο καλογερικός σκούφος του Αγίου Νεκταρίου.

freemonks Ένα μεγάλο πλήθος πιστών κατέφθασε και χθες στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πεύκης για να προσκυνήσει το α) Τίμιο Ξύλο, τα Ιερά Λείψανα των Αγίων β) Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γ) του Σεραφείμ του Σάρωφ του ιαματικού, δ) αλλά και για να φορέσει για ευλογία τον καλογερικό σκούφο που φορούσε ο Άγιος Νεκτάριος όταν ζούσε. Επίσης για να σταυρωθεί και να ασπαστεί το πετραχήλι του Αγίου Φιλουμένου του ιερομάρτυρος εξ Ιεροσολύμων.

Γνωστοί δικαστικοί και καλλιτέχνες κατέφθασαν στον Ναό για να προσκυνήσουν τα Ιερά Σεβάσματα που ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης με την συνοδεία του έφερε στην Μητρόπολη Κηφισίας, κατόπιν ευλογίας του Αγίου Φωκίδος από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ Σάρωφ Τρικόρφου Φωκίδος.

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

O Πάπας επισκέπτεται την Τουρκία με βαρυά θέματα στην ατζέντα του.

Ο Πάπας Φραγκίσκος αρχίζει την τριήμερη επίσκεψή του στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα--είναι η 4η επίσκεψη ενός Πάπα στην Τουρκία--με μία βεβαρημένη ημερησία διάταξη.Η αναταραχή συνεχίζει να θολώνει το Μεσανατολικό, η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου διατυπώθηκε ως μια ευκαιρία να προωθήσουν το διάλογο και την ανεκτικότητα μεταξύ μουσουλμάνων και Pope Francis waves at the end of a meeting with the Pauline family on the occasion of the centenary of its foundation by Don Giacomo Alberione, on Nov. 27, 2014, at the Vatican's Paul VI audience hall. AFP PhotoΧριστιανών, καθώς και μια ευκαιρία για το Βατικανό να εντείνει τους δεσμούς με την Ορθόδοξη εκκλησία. 900 δημοσιογράφοι από τα μέσα ενημέρωσης θα καλύψουν την επίσκεψη του Πάπα.Ο  Πάπας  Φραγκίσκος, ο οποίος γενικά προτιμά να μην μένει σε ξενοδοχεία στο εξωτερικό, θα χρησιμοποιήσει την κατοικία του, στην πρεσβεία του Βατικανού στην Τουρκία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του στην     Άγκυραα συναντηθεί από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον πρωθυπουργό  Αχμέτ Νταβούτογλου και τον επικεφαλής του κόμματος Diyanet , Μεχμέτ Görmez.Κατά την επίσκεψή του    στην Κωνσταντινούπολη στις 29-30 Νοεμβρίου, ο Πάπας θα επισκεφθεί το Μουσείο της Αγίας 

Το χτύπημα των καμπάνων στα χωριά των ελληνοαλβανικών συνόρων, δείχνει ότι δεν έχουν πεθάνει ακόμη!


Χωριά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Στις περιοχές Μουργκάνας Φιλιατών και Πωγωνίου Ιωαννίνων. Με λίγους, ελάχιστους κατοίκους. Μοιάζουν νεκρά, μα δεν έχουν πεθάνει ακόμη. Το δείχνει το χτύπημα, έστω και αραιά, των καμπάνων των εκκλησιών. Εδώ, στα απομακρυσμένα και εγκαταλελειμμένα αυτά χωριά, η κρούση των καμπάνων, δεν ενοχλεί, όπως συμβαίνει καμία φορά με διαμαρτυρόμενους στις
πόλεις, αλλ αντίθετα αποτελεί σημείο ελπίδας. Σημείο ότι στο χωριό υπάρχει ζωή...  
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΜΠΑΝΩΝ. 

Β.Πούτιν προς ΗΠΑ: "Σε γεωπολιτικές μηχανορραφίες θα απαντήσουμε στρατιωτικά"--ΤΟ ΝΑΤΟ "ΠΑΙΖΕΙ" ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ.

Το ΝΑΤΟ που… βλέπει σε όλη της Ουκρανία να αναπτύσσονται ρωσικά στρατεύματα τώρα μιλά για «στρατιωτικοποίηση» της Μαύρης Θάλασσας από τη Μόσχα. Αφορμή στάθηκε η αποστολή μαχητικών αεροσκαφών στην Κριμαία στο πλαίσιο της υπεράσπισης της Χερσονήσου και των πολιτών της από τους Ουκρανούς νεοναζί του Κιέβου.ΣΧΟΛΙΟ:Η σχετική προφητεία βάσει του άρθρου που αναμένεται να εκπληρωθεί κάποια άνοιξη.....
Τόσο από την πολεμική ρητορική των ΗΠΑ και των «κολαούζων» της στην Ευρώπη όσο και από την επίσκεψη του στρατιωτική διοικητή της Συμμαχίας στο Κίεβο φαίνεται πως η Δύση επιμένει να ξύνεται στη γκλίτσα του τσοπάνη ή μάλλον να προκαλεί τη Ρωσική Αρκούδα με αφορμή την κρίση στην Ουκρανία που η Δύση προκάλεσε.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡ ΓΕΡΑΣΙΜΟ

Μια χειροπιαστή βοήθεια αγίου Αγγέλου έζησε και ο αγωνιστής μοναχός πατερ Γεράσιμος Μενάγιας  στο πρώτο μισό του αιώνα μας, ενώ ασκήτευε στο Άγιο Όρος.
Τον έστειλε κάποτε ο γέροντας του στη μονή της Λαύρας για μια επείγουσα υπόθεση. Ο πατερ  Γεράσιμος πήρε την ευχή του και ξεκίνησε.
Η απόσταση Κατουνάκια-Λαύρα είναι 3-4 ώρες, αλλά ήταν χειμώνας καιρός και είχε ρίξει χιόνι.
Όταν πέρασε την Κερασιά, ξέσπασε τρομερή χιονοθύελλα. Τον τύλιξαν πυκνές νιφάδες και δεν διέκρινε σχεδόν που βρισκόταν.

Δεν είναι ότι δεν υπάρχει Θεός αλλά εσύ δεν Τον έχεις!

Ένας φίλος σας, σας λέει ασταμάτητα ότι δεν υπάρχει Θεός! Αυτό σας βασανίζει σαν μαστίγωμα. Μάχεστε για την ψυχή σας και τη ζωή σας.
Καλά καταλάβατε: εάν δεν υπάρχει ζωντανός και παντοδύναμος Θεός, δυνατότερος από τον θάνατο, τότε ο θάνατος είναι ο μόνος παντοδύναμος θεός. Τότε όλα τα ζωντανά πλάσματα στον κόσμο είναι παιχνιδάκια στα πόδια του παντοδύναμου θανάτου, σαν μικρός ποντικός στα πόδια πεινασμένης γάτας.
Δεν είναι ότι δεν υπάρχει Θεός αλλά εσύ δεν Τον έχεις!
Μια φορά αναστατωμένος είπατε στον κακομοίρη φίλο σας: «Ο Θεός υπάρχει, εσύ δεν υπάρχεις!» Και δεν κάνατε λάθος. Αφού εκείνοι οι οποίοι χωρίζονται από τον αιώνιο Ζωοδόχο σ’ αυτόν τον κόσμο, θα είναι χωρισμένοι και στον άλλον. Και έτσι ούτε εδώ ούτε εκεί δεν θα ξέρουν για τον θαυμαστό Δημιουργό όλων των πλασμάτων. Αλλά ο χωρισμός από Εκείνον είναι χειρότερος από το να μην υπάρχει.

Όσιος Θεοδόσιος Τυρνόβου (†1362/3)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 27 Νοεμβρίου
Νέος εγκατέλειψε την πατρίδα του και πήγε στη μονή Αγίου Νικολάου στο Βιδύνιο. Εκεί αποστήθισε ολόκληρο το Ψαλτήρι κι επιδόθηκε στην άσκηση των αρετών. Μετά την κοίμηση του Γέροντός του Ιώβ, μετέβη στη μονή της Οδηγητρίας στο Τύρνοβο, που βρισκόταν στην τοποθεσία Άγιον Όρος. Συχνά περιεφέρετο στα δάση του Σλίβεν, για ν' απολαύσει τη χάρη της ησυχίας. Από εκεί κατευθύνθηκε στη μονή της Θεοτόκου της Επικέρνους.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Ή αμαρτία φέρνει τις συμφορές.


ΣΧΟΛΙΟ : Mε την ευκαιρία των γεγγονότων στο Τζαμί Αλ-Ακσά αλλά και τη μάστιγγα της αθένειας του Έμπολα παραθέτω ένα επίκαιρο κείμενο του Γέροντα Πα'ί'σιου από το βιβλίο ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ. Eρριξες φάρμακο για τις κάμπιες; - Έρριξα, Γέροντα. -Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε! Στην Κατοχή, Οταν είχε πέσει ακρί­δα, είχαν βγάλει εδώ στην Χαλκιδική τήν 'Αγία Ζώνη από τήν Μονή Βατοπεδίου και ή ακρίδα έπεφτε σύννεφα-σύννεφα στήν θάλασσα. Στήν "Ηπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν τό χιόνι. Κάναμε όλοι προσωπική εργασία· με τά σεντόνια τήν μαζεύαμε και μετά τήν πετούσαμε. Ηταν και ή πείνα..., μήν τά ρωτάς! Τά σιτάρια είχαν ξαναδώ­σει, άλλα είχαν σακατευθή.

Οί ακρίδες, οι πόλεμοι, ή ανομβρία, οι αρρώστιες είναι μάστιγα. "Οχι ότι ό θεός θέλει νά παιδαγωγήση έτσι τον άνθρωπο, άλλά είναι συνέπεια της άπομακρύνσεως του άνθρωπου από τον θεό. "Ολα αυτά συμβαίνουν, γιατί ξεφεύγει ό άνθρωπος άπό τον θεό. Έρχεται ή οργή του θεού, γιά νά θυμηθή ό άνθρωπος τον θεό καί νά ζήτηση βοήθεια. Δεν είναι Οτι ό θεός τά κανονίζει έτσι καί βγά­ζει μιά διαταγή νά έρθη κάποια συμφορά στον άνθρωπο, άλλά ό θεός βλέπει μέχρι που θά φθάση ή κακία των ανθρώπων καί ότι δεν θά αλλάξουν, καί γι' αυτό έπι­τρέπει νά συμβή μια συμφορά, για νά συνετισθούν. "Οχι δτι τά κανόνισε έτσι ό θεός.
Στον Ιησού του Ναυή είχε πει ό Θεός νά μην εξα­φανίσουν μια φυλή, τους Φιλισταίους,(είναι οι σημερινοί Παλαιστίνιοι) γιατί αυτή θά ήταν μάστιγα για τούς Εβραίους, όταν θά ξεχνούσαν τον Θεό. "Οταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ό διάβολος και έβαζε τά «ξα­δέρφια» του, τους Φιλισταίους, και ορμούσαν στους Εβραίους. Έπαιρναν τά παιδιά των Εβραίων και τά χτυπούσαν πάνω στήν πέτρα, γιά νά τά σκοτώσουν. Κά­ποτε όμως πού οί εχθροί ήρθαν, χωρίς νά φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε γι' αυτούς ό Θεός. Έρριξε χαλά­ζι σάν πέτρες καί τούς εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραη­λίτες δικαιούνταν τήν θεία επέμβαση.

Η καθαρότητα της Παναγίας μας, ας γίνει παράδειγμα για μας...

Του Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου, Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος

Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα, κατήγοντο ἀπό τήν βασιλική φυλή τοῦ Δαυΐδ καί ἐπειδή ἐπί χρόνια πολλά δέν ἠμποροῦσαν νά τεκνοποιήσουν ὠνειδίζοντο ἀπό τό περιβάλλον τους καί μάλιστα πάρα πολύ. Καί αὐτό, ἐπειδή ἀκόμη τότε δέν ὑπῆρχε ἐλπίς ἀθανασίας, ἐφ᾽ ὅσον δέν εἶχε ἀκόμη γίνει ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Καί γι᾽ αὐτό ἡ διαδοχή
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἐφαίνετο κάτι τό ἀναγκαιότατο. Ἦταν δηλαδή, τρόπον τινά, μία παρηγοριά. Τότε, εἰς τούς Ἰσραηλῖτες ἡ ἀτεκνία ἐθεωρεῖτο τόσο μεγάλο κακό, ὥστε ἀκόμη καί αὐτοί οἱ δίκαιοι νά μήν ἐπαινοῦνται τόσο γιά τήν ἀρετή τους ἀπό ὅσο ὑβρίζοντο γιά τήν ἀτεκνία τους καί μάλιστα ἐπεριφρονοῦντο πάρα πολύ.

Ἐξ αἰτίας τῆς ἀφορήτου πλέον αὐτῆς καταστάσεως, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα ἐπεδόθησαν σέ διαρκεῖς καρδιακές καί ἀκατάπαυστες προσευχές καί πολυποίκιλες ἐν γένει πνευματικές ἀσκήσεις. Ἔτσι ὅμως, μέ τόν τρόπον αὐτόν, ἐξαγνίσθησαν πλήρως χωρίς καί οἱ ἴδιοι καλά-καλά νά τό καταλάβουν. Καί ὁ πάνσοφος Κύριος, μέσα σέ αὐτό τό παιδαγωγικό, σοφό ὀδυνηρό ἀλλά καί πάντα σωτήριοσχέδιό Του, κατέστησε, μέ αὐτόν τόν τρόπο, τό ζεῦγος Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἄξιο, ὄχι ἁπλῶς νά ἀποκτήση κάποιο συνηθισμένο τέκνο, ἀλλά τούς εὐλόγησε σέ βαθμό ὑπερθετικό, ἀφοῦ τούς ἀξίωσε νά γεννήσουν τήν θαυμασιώτερη ἀπό ὅλες τίς θαυμάσιες πού ἐφάνησαν ποτέ. Αὐτήν δηλαδή τήν Γεννήτρια τοῦ Κτίστη, τοῦ Δημιουργοῦ τῶν ὅλων δηλαδή, διά τῆς ὁποίας κατόπιν ὁ σεσαρκωμένος Λόγος τοῦ Πατρός ἐθέωσε τό ἀνθρώπινο γένος καί οὐράνωσε τήν γῆ. Αὐτήν πού ἔκανε τόν μέν Θεό Υἱό ἀνθρώπου, τούς δέ ἀνθρώπους υἱούς Θεοῦ.

O πλούτος είναι απάτη...

Του π. Ιωήλ Κωνστάνταρου

Προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι η Ευαγγελική αλήθεια επιμένει στην απάτη τού πλούτου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον η Εκκλησία μας έχει καθορίσει τόσες περικοπές μέσα στο λειτουργικό χρόνο, που η καθεμιά τους φωτίζει τα σκοτεινά σημεία τού υλικού πλουτισμού. Αποκαλύπτει το πόσο μάταιη, επικίνδυνη, αλλά και καταστροφική αποβαίνει η δίψα τού ανθρώπου για να αποκτήσει όσο το δυνατόν
περισσότερα αγαθά τού κόσμου τούτου. Έτσι λοιπόν η Ευαγγελική περικοπή τής Θ΄ Κυριακής που θα ακούσουμε μέσα στην ευχαριστιακή μας σύναξη όχι απλώς εντυπωσιάζει αλλά συγκλονίζει όταν διαπιστώνουμε ότι την ακόρεστη δίψα τής ύλης έχει όχι μόνο ο πλούσιος, αλλά και αυτός που διαθέτει τα μετρημένα, για να μην ισχυριστούμε ότι αρκετές φορές και ο πτωχός, στη συνείδησή του έχει υπερκεράσει στο σημείο αυτό τον άφρονα πλούσιο.

Aποκαλύφθηκε το κάτω μέρος παλαιάς αγιογραφίας του αγίου Κοσμά σε ναό της Βρυσοπούλας Παραμυθιάς...

Από τον φιλόλογο και ερευνητή Μιχάλη Παντούλα...

Οί παπάδες της Πόλης…


PapadesPOLHS
Οί παπάδες τής Κωνσταντινούπολης.
Μόνοι, εγκαταλελειμένοι, καταδιωκόμενοι, επ΄ ουδενί όμως απελπισμένοι ! Τούς φυλάει ο Θεός γιά τήν έσχατη μέρα από τήν Τουρκική απολύτρωση. Τούς φυλάει γιά τήν λειτουργία τής ΑγιάΣοφιάς. Όσοι ζήσουν, κι΄όσοι προλάβουν τήν ημέρα εκείνη..."...Σεβασμιώτατε δέσποτα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και συλλειτουργοί, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να σας ομιλήσω.
Δεν έρχομαι εδώ εν σοφία λόγων, ούτε ως επιστήμων θεολόγος, ούτε για να τριχάσω την τρίχα...
Είμαι ένας καλογερόπαπας και απευθύνομαι σε παπάδες, με την παλαιά έννοια του όρου «παπάς», κι όχι με την μειωτική που μας αποδίδουν σήμερα με την λέξι «παπαδαριό».
«Παπάς» είναι λέξις τιμητική και είναι χαϊδευτικό της λέξεως «πατήρ», και μετάφρασις της αραμαϊκής λέξεως «αββάς».
Και η λέξις «παπάς» ή «παπίας» δεν είναι μακρυά ετυμολογικώς από την λέξι «πάπας» που τόσον έχει παρεξηγηθή εξ αιτίας της χρήσεώς της από τον επίσκοπο Ρώμης.
Τονίζω ότι ιερομόναχοι και έγγαμοι πρεσβύτεροι είμεθα ένα· άνευ διακρίσεως «αγιότητος». Είμαι παπάς, είσθε παπάδες. Είμαι πρεσβύτερος, είσθε πρεσβύτεροι.
Δεν υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού διάκρισις μεταξύ έγγαμου και άγαμου κλήρου.
Όπου υπάρχει διάκρισις, εκεί υπάρχει αίρεσις.

Οί «απόκρυφες» ανοησίες των αιρετικών ονομάσθηκαν ώς «Απόκρυφα Ευαγγέλια…»


GENNHSHXRISTOY2 

Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα πολεμάνε το Θείο βρέφος χωρίς να κατορθώσουν τίποτα, παρά μόνο να κολαστούνε οί ίδιοι, αλλά καί να κολάσουνε καί όσους κάθονται καί τούς πιστεύουν χωρίς να ελέγξουν πού βρίσκεται η αλήθεια...


Απόκρυφα κείμενα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦνται ψευδεπίγραφα κείμενα, πού συντάχθηκαν ἀπό ἄγνωστους αἱρετικούςσυγγραφεῖς καί ἔχουν μυθῶδες περιεχόμενο.

Τί σημαίνει διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους.


ΣΥΡΙΖΑ και Εκκλησία. Σύμπλευση ή σχάση; Τι θα αλλάξει άραγε σε περίπτωση που το αριστερό κόμμα έρθει στην εξουσία, στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών; 

Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει δημοσίευμα του Economist, το οποίο καταπιάνεται με τις μελλοντικές πολιτικές σχέσεις κράτους και εκκλησίας, σε περίπτωση που το ''τιμόνι'' της διακυβέρνησης το πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.Στο ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει αριστερή κυβέρνηση ο αρθρογράφος αποκρυπτογραφεί τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας, αναλύοντας ωστόσο τι θα συμβεί αν ακολουθηθεί η ακραία λύση του διαχωρισμού.

Το νησί της Κέρκυρας τίμησε την Αγία Αικατερίνη.

kanap
Την μνήμη της Αγίας Αικατερίνης εόρτασε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και η Κέρκυρα.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος λειτούργησε στην πανηγυρίζουσα ενορία της Αγίας Αικατερίνης Κανακάδων στην Μέση Κέρκυρα.
Στο κήρυγμά του επεσήμανε ότι η Αγία ονομάστηκε από την Εκκλησία πάνσοφος, διότι εργάστηκε το θέλημα και τις εντολές του Θεού και έλαβε από Εκείνον την σοφία.
Πίστεψε, αγάπησε τον Θεό, απέκτησε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και εργάστηκε στη ζωή της ώστε να δοξαστεί ο Θεός, ακόμη και μπροστά στις απειλές του μαρτυρίου και του θανάτου. Αυτό μας έδειξε την ύπαρξη της γενναιότητας στο πρόσωπο της Αγίας, η οποία νίκησε και το ασθενές της φύσεως.

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς


Ημ. Εορτής: 25 Νοεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος: Κατερίνης
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα: Κατερίνα

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια εὐγενῶν τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ μαρτύρησε στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰώνα μ.Χ. Ἦταν εὐφυέστατη καὶ φιλομαθής. Ἤδη σὲ ἡλικία δέκα ὀκτὼ χρονῶν κατεῖχε τὶς γνώσεις τῆς ἑλληνικῆς φιλολογίας καὶ φιλοσοφίας, ἀλλὰ καὶ ἦταν ἄρτια καταρτισμένη καὶ στὰ δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστης.

H ΠΡΟΡΡΗΣH ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΡΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Η ΠΡΟΡΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ (1995) ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ STANISLAV MISHIN(PRAVDA 1/2011) ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΡΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ.
Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΣΣΕΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ, ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΖΛ ΟΣΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία.


Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων.
Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για την σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Να κάνομε το παν γι’ αυτούς, όπως ο Χριστός για μας.
Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο κι αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι.
Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μη χαθεί κανείς.