Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.(Άπό μιά μόνο σκοπιά εξεταζόμενος.)

Συνεχείζουμε τις αποκαλύψεις για την σημερινή κατάσταση μέσα από τα γραφόμενα του Ιερομόναχου Χριστόδουλου Αγγελόγλου και το βιβλίο <<ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ .>>Βλέπουμε και εδώ σύμφωνα με τα γραφόμενα περί κομμουνισμού ότι δεν αποκλείεται να γνωρίσουμε αριστερή κυβέρνηση!
"Ενα άλλο θέμα πού πρέπει νά προσέξουμε πάρα πολύ εϊναι ό ρόλος πού παίζουν τά μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα. Μιά μέρα ό γέροντας Παΐσιος μου είπε:

-Πές, πάτερ μου, στόν ηγούμενο δτι υπάρχει τό εξής σχέ­διο, τό όποιο έχουν αναθέσει στήν τηλεόραση. Επειδή θέλουν νά στρέψουν τό λαό εναντίον τής Εκκλησίας, θά κάνουν ό,τι έ­καναν καί στή Ρωσσία γιά νά επιβάλουν εκεί τόν κομμουνισμό. Τί έκαναν λοιπόν εκεί; Άφοΰ προσχώρησαν μερικοί όχι σωστοί ιερείς καί θεολόγοι στό κόμμα τους - καί «ήταν, πλέον, ένα μ' αυτούς» - τούς
έβαζαν νά κατηγορούν τήν Εκκλησία καί νά μι­λάνε εναντίον της συνεχώς. Δηλητηρίαζαν έτσι τό λαό, γιατί δέν μπορούσαν νά καταλάβουν τό ρόλο αυτών τών θεολόγων. "Ε­παιρναν μετά έναν άπό τούς
δικούς τους ιερείς, ό όποιος λόγω α­σθενείας ήταν πάρα πολύ παχύς, έψαχναν μήνες νά βρουν κά­ποιο παιδάκι σκελετωμένο, τούς έβαζαν καί τούς δυό σέ μιά αφί­σα κι έγραφαν άπό κάτω: Ιδού πώς περνά ή Εκκλησία καί πώς λιμοκτονεί ό λαός. "Επαιρναν επίσης φωτογραφία άπό ένα πα­τριαρχικό σαλόνι πού ήταν στρωμένο μέ χαλιά, επιπλωμένο κ.λ.π. καί τοποθετούσαν δίπλα καί μιά παράγκα κανενός πά­μπτωχου Ρώσου (όπως οί δικοί μας οί τσιγκάνοι) κι έλεγαν: Κοιτάξτε τή χλιδή τών παπάδων καί πώς διαβιώνει ό Ρώσος πο­λίτης! "Ετσι κατάφεραν σιγά - σιγά νά δηλητηριάσουν τό λαό καί νά του «χαλάσουν τό λογισμό». Κι άφου ό λαός άλληλοφαγώθηκε, μπήκαν τότε εκείνοι επάνω καί, όπως όλοι μας ξέρουμε, πήγαν τή Ρωσία 500 χρόνια πίσω καί τήν άφησαν πρίν λίγο ε­τοιμοθάνατη, αφού σκότωσαν εκατομμύρια Ρώσους Χριστιανούς καί μή. Γι' αυτό πές στόν ηγούμενο νά μή δέχεται τούς δημοσιο­γράφους πού θέλουν νά καταγράψουν τή ζωή τοϋ μοναστηρίου, δήθεν γιά νά τήν προβάλουν στόν κόσμο  γιατί αυτοί στό τέλος θά βγάλουν τέτοια «πλάνα» καί θά κάνουν τέτοια «μοντάζ», έτσι ώστε νά πάνε τό θέμα εκεί πού αυτοί θέλουν.
Αυτά μοΰ είχε πει ό Γέροντας Παΐσιος γύρω στό 1988, σέ ε­ρώτηση μου αν πρέπει νά απαντήσουμε θετικά στήν αίτηση πού μας είχε κάνει ένα κανάλι, γιά νά έρθει νά μαγνητοσκοπήσει τή Μονή.


Μετά από λίγα χρόνια, σήμερα δηλαδή, βλέπουμε ότι «τό πανηγύρι έχει αρχίσει» καί κάθονται οί αγαθοί καί απλοί αδελ­φοί μας καί άκοΰν όλα αυτά πού τόσο πομπωδώς καί σε στυλ «σόου» παρουσιάζουν, προβάλλοντας τα φυσικά μέσα από μεγε­θυντικό φακό πού τά δεκαπλασιάζει. Προσέξτε, αδελφοί, αυτό πού θά σας ποΰμε καί πού πρέπει όλοι ανεξαιρέτως οί Έλληνες νά συνειδητοποιήσουμε.
Τό τάδε κανάλι της τηλεόρασης βρήκε έναν άρρωστο αδελφό, (είχε πάρει. άδεια από τό ψυχιατρείο γιά νά πάει εκεί καί από τά πολλά ψυχοφάρμακα δυ­σκολευόταν ό καημένος ακόμα καί νά μιλήσει) ό όποιος κατηγόρησε κάχοιο 
γέροντα ότι δήθεν έκανε ανήθικες χειρονομίες κι έτσι, πρίν τήν εκπομπή, «πολυδιαφημίστηκε ή υπόθεση καί τήν έκαναν «σόου». Ποιοί; Έδώ είναι το» σπουδαίο, στό όποιο πρέπει νά σταθεί καί νά προσέξει ή αγάπη σας.
Αγαπητοί αδελφοί, πρέπει νά καταλάβουμε καλά, ότι διά μέσου των περισσοτέρων εκπομπών της τηλεοράσεως (ευτυχώς, βέβαια, πού υπάρχουν ακόμη οί εξαιρέσεις στόν κανόνα) επι­τυγχάνεται τό καταστροφικό έργο του δηλητηριασμού της κοι­νωνίας μας. "Αν μέ προσοχή εξετάσετε βάσει ποιών προγραμμά­των κινείται, θά δείτε ότι κατά κόρον προβάλλονται τρία πράγ­ματα: πρώτον ή άνηθικότητα καί ή πορνεία. Χωρίς ντροπή παρουσιάζονται εικόνες μέ εντελώς γυμνούς τούς άνδρες καί τις γυναίκες, καί άλλα γιά τά όποια «αισχρόν εστί και λέγειν» καί γιά τά όποια φρίττει κάθε σώφρων άνθρωπος" όσο περνά ό και­ρός, τόσο χειρότερα προγράμματα ανήθικου περιεχομένου προ­βάλλονται. Καταλάβετε το, αδελφοί, πολύ καλά οί σκοτενές δυνάμεις έχουν ως σκοπό τήν προώθηση της ανηθικοτητας Προσέξτε όμως ότι όλη αυτή τή μεγάλη διαστροφή, τήν σπάθειά τους γιά αποσύνθεση της κοινωνίας μας, τή δια τών οικογενειών κ.λ.π. τά προβάλλουν σ' εσάς σάν φυσικά γεγονότα, ενώ τή μικρή πτώση κάποιου Χριστιανού τήν μεγαλοποιούν, γιά νά σκανδαλίσουν τίς άπλες ψυχές" έδώ ακριβώς φαρμόζεται τό ευαγγελικό ρητό «οί διυλίζοντες τόν κώι τήν δέ κάμηλο καταπίνοντες». Γιά όνομα του Θεού, δέν κατα βαίνετε, αδελφοί, τί προσπαθούν νά πετύχουν; Μήν ξεχνάτε  τό «έν πάση απάτη».
Τό δεύτερο πού προβάλλεται είναι τό έγκλημα, ή κλεψιά και οι φόνοι ακόμα καί στίς ειδήσεις έκαναν πλέον τό φόνο «σόου» και γενικά εξοικειώνουν τόν κόσμο μέ τό έγκλημα. Όλες οι  ταινίες, πού προβάλλονται, είναι φρικιαστικού περιεχομένου
Γιά νά πεισθείτε, αδελφοί, γιά τίς φρικτές μεθόδους απάτης καί ψευδών, πού χρησιμοποιούν θά σας αναφέρουμε, μέ δυό παραδείγματα, τό πώς συγκά­λυψαν καί «ωραιοποίησαν» ακόμη καί αυτό τόν φόνο! Τό ένα παράδειγμα ά­φορα στην νομιμοποίηση τών αμβλώσεων καί τό άλλο στήν προσπάθεια νομι­μοποιήσεως της ονομαζόμενης «ευθανασίας». Στήν περίπτωση τών αμβλώσε­ων δέν ονομάζουν τό ανθρώπινο κύημα «έμβρυο», ζωντανό δηλαδή άνθρωπο, αλλά «προϊόν συλλήψεως», τό όποιο μεταχειρίζονται κατά τήν επιθυμία της μητέρας του ή τήν δική τους* έτσι τόν φόνο του εμβρύου τόν ονομάζουν «διακοπή της εγκυμοσύνης» καί «εκβολή του προϊόντος της συλλήψεως». Σκεφθείτε, λοιπόν, ότι έπεισαν τόν κόσμο νά θεωρεί όλη αυτή τήν τραγωδία (φόνο τελούμενο κάτω άπό τίς πλέον ειδεχθείς συνθήκες) νόμιμη καί αποδε­κτή! Όσον άφορα στήν «ευθανασία» (πού είναι στήν πραγματικότητα φόνος ή αυτοκτονία, ανάλογα μέ τίς περιστάσεις), έπεισαν τούς μή σκεπτόμενους συ­νανθρώπους μας ότι κύριος της ζωής και τοϋ θανάτου είναι πλέον όχι ό Θεός άλλά ό άνθρωπος" αυτός ό αυτονομημένος, πλέον άνθρωπος μπορεί άπό «κοι­νωνική αλληλεγγύη» νά σκοτώνει τούς συνανθρώπους του μέ τήν «ευθανα­σία», άφοΰ προηγουμένως προσπάθησε νά πείσει τήν κοινωνία ότι ή πολύ βα­ριά βλάβη του εγκεφάλου («εγκεφαλικός θάνατος») ισοδυναμεί μέ τόν βιολο­γικό θάνατο! Μέ τόν τρόπο αυτό τούς μέν πάσχοντες «απαλλάσσει άπό τόν πόνο» (ό όποιος γι' αυτούς δέν έχει νόημα) ενώ συγχρόνως «δωρίζει» τά ξένα δώρα (όργανα τοΰ σώματος του ζώντος ακόμη συνανθρώπου μας) χωρίς νά ε­ρωτήσει τόν Δωρεοδότη, τόν όποιον έχει αρνηθεί! Αυτό πού είναι ακόμη φρι­κτότερο  
είναι ότι μερικοί υπέρμαχοι της «ευθανασίας» υποστηρίζουν ότι αυτή ή «ευθανασία» είναι αυτό πού έννοεϊ ή Εκκλησία μας όταν εύχεται: «.... τά τέ­λη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά...... Είδατε τό μέγεθος
της διαστροφής καί της υπερηφάνειας, αδελφοί; Ή Εκκλησία μας εύχεται στόν Θεό, εάν είναι πρός τό συμφέρον μας, νά οικονομήσει Εκείνος νά είναι τά τέλη της ζωής μας ανώδυνα" οί άνθρωποι όμως οικειοποιούνται τό αποκλει­στικό δικαίωμα τοϋ Θεοΰ σκοτώνοντας τούς συνανθρώπους τους. Καί τό χει­ρότερο όλων είναι ότι θέλουν νά νομιμοποιήσουν μέ εύσχημο τρόπο καί μέ τήν μέθοδο της άπατης τόν φόνο, γιά νά καταργήσουν έτσι καί αυτήν τήν ε­ντολή του Νομοθέτου «ου φονεύσεις».
Τό τρίτο, θά έχετε δει, είναι ή προβολή της αστρολογίας. «Καινούργιο φρούτο» αυτό! Σε κάθε εκπομπή φέρνουν καί άπό εναν αστρολόγο, γιά νά πει τή μοΐρα καί τό μέλλον τών ανθρώ­πων (τό όποιο φρόντισαν νά καταστήσουν εκ τών προτέρων α­βέβαιο)" όταν δέ κάποιος σέ μιά εκπομπή αναφέρει κάποιο ρητό άπό τούς Άγιους Προφήτες μας, γιά μελλοντικά γεγονότα, τόν περιγελούν καί τόν βγάζουν ψυχασθενή. Αδελφοί, μήπως σας λέει τίποτα τό «καί ου μετενόησαν εκ τών φόνων αυτών ούτε εκ τών φαρμακειών αυτών ούτε εκ της πορνείας αυτών...»; (Άποκ. Θ', 21)Ή κατάσταση πού προαναφέρθηκε, εξελισσόμενη συνεχώς πρός τό χειρότερο μέ την ολοκλήρωση της μεθοδευμένης «αποστασίας», θά δημιουργή­σει τόσο συγκεχυμένη καί αποπνικτική ατμόσφαιρα, ώστε οί περισσότεροι θα αναζητούν μέ αγωνία από κάπου τή «σωτηρία». Τότε ακριβώς θά εμφανιστεί ό «άνομος» «ό ύπεραιρόμενος υπέρ πάντα Θεόν ή σέβασμα», ό όποιος θά υποσχεθεΐ στό λαό δικαιοσύνη, σταμάτημα των πολέμων, ανακατανομή τοϋ παγκό­σμιου εισοδήματος καί άλλα παρόμοια, γιά νά εξαπατήσει τόν κόσμο, έν·
συγχρόνως θά κάνει καί ψεύτικα θαύματα. «................. κακεΐνον λήψονταυ* όσοι
«τήν άγάπην της αληθείας ουκ έδέξαντο είς τό σωθήναι αύτούς' καί διά να πέμψει ό Θεός ένέργειαν πλάνης είς τό πιστεΰσαι αυτούς τω ψεύδει, ίνα κριθώσι πάντες οίμή πιστεύσαντες τή αλήθεια, άλλ' εύδοκήσαντες έν τη αδικώ». (Β'Θεσσ. Β', 10-12)
Τό ανησυχητικό στήν όλη ιστορία, λυπούμεθα πού θά τό ποΰμε, αλλά εΐναι παράπονο παιδιού πρός τή μάνα: Ένώ αυτή ή εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποδέχεται «ελαφρά τή καρδία», ώς αληθινή τήν κατηγορία ενός ψυχασθενούς έναντίον κάποιου αδελφού καί διασύρει δλη τήν Εκκλησία καί δη­λητηριάζει τό λαό - μέ τό νά τόν βάζει αντιμέτωπο μέ τήν 'Έκκλησία - οί πνευματικοί άνθρωποι δέν συνειδητοποιούν τόν κίν­δυνο γιά δλη αυτή τή σκευωρία εναντίον της χριστιανικής μας πίστης, δέν βλέπουν δτι κάποιοι προσπαθούν νά δηλητηριά­σουν τό λαό, πού τούς ένεπιστεύθη ό Χριστός;
Οί εχθροί της πίστης μας έχουν πονηρά σχέδια εναντίον όλων των μοι­χών, μοναζουσών, μοναστηριών, ιερέων, επισκόπων, της Εκκλησίας μας" είναι ζήτημα χρόνου, γιά νά θέσουν σέ εφαρμογή όλο τους τό σχέδιο" όλα είναι  έτοιμα. "Ολη ή συνταγματική προστασία εριήλθε πλέον στό «Κοινοτικό Δίκαιο» (πές καλύτερα «Κοινοτικό άδικο»). Εκείνο πού απομένει είναι ή τελεία αποδυνάμωση της Εκκλησίας άπό κάθε πλευρά" αυτό θά γίνει άφοΰ «χαλά­σουν τό λογισμό» τοΰ λαοΰ καταπιέζοντας τον ασφυκτικά, οικονομικά, με την ανάλογη προπαγάνδα τών μέσων μαζικής ενημέρωσης" άπό τή μιά θά προβάλ­λουν τό κατάντημα τοϋ λαοΰ, τό όποιο  
τεχνηέντως τοΰ επέβαλαν καί αχό την  άλλη τούς θησαυρούς τοΰ Αγίου Όρους, τήν εκκλησιαστική περιουσία κ.λ.π., τά όποια θά θελήσουν νά οίκειοποιηθοΰν, γιά νά λύσουν τό οίκονομικό πρόβλημα!
Αδελφοί, νομίζουμε δτι καταλάβατε τί θέλουμε νά σας πούμε. Ό "Αγιος Κοσμάς ό Αιτωλός είχε προφητεύσει: «Θά 'ρθεϊ καιρός πού θά 'χει ό διάβολος τό καβούκι του μέσα στά σπίτια τών ανθρώπων καί τά κέρατα του στίς ταράτσες.»
Νομίζουμε δτι όλοι καταλαβαίνουμε τόν "Αγιο καθαρά. Α­δελφοί, πρέπει νά γνωρίζουμε ότι ή πλειονότητα τών μέσων μαζικής ενημέρωσης δέν αγαπά τό Χριστό μας κι έχει ώς σκοπό νά γκρεμίζει ό,τι Εκείνος μέ τή σταυρική Του θυσία προοπάθησε νά κτίσει. Είναι, λοιπόν, καθαρά εχθροί της πίστης μας, της Εκκλησίας μας καί του "Εθνους μας καί ώς τέτοιους οφείλουμε νά τούς αποβάλουμε καί νά μή συναναστρεφόμαστε μαζί τους. Μή δίνετε τήν αποκλειστικά Θεϊκή αρμοδιότητα της κρίσεως ε­νός ανθρώπου στήν τηλεόραση" κανείς δεν μπορεί ουτε νά κρί­νει οΰτε νά καταδικάσει «πρό καιρού». Έμεϊς είμαστε υποχρεω­μένοι νά σκεπάζουμε τόν κάθε αδελφό - διότι «ή αγάπη πάντα σκέπει» καί νά «διορθώνουμε καί τό χαλασμένο λογισμό» των συνανθρώπων μας, εάν φυσικά επιθυμούμε νά μας σκεπάζει κι ε­μάς ή Χάρη του Χρίστου μας* άλλωστε ή Εκκλησία γνωρίζει ν' αποκαθιστά τήν τάξη χωρίς νά δημιουργεί προβλήματα.
Έδώ θ' αναφέρουμε ένα αγιορείτικο περιστατικό άπό τό όποιο διδασκό­μαστε δτι δεν πρέπει ποτέ νά κρίνουμε κανέναν. Πρίν λίγα χρόνια ζοΰσε στό "Αγιον Όρος ένας γέροντας, πού κάπνιζε τσιγάρα, έπινε πολύ κρασί καί γύρ­ναγε μέσα στά ρουμάνια κυνηγώντας αγριογούρουνα. Όλοι τόν κατέκριναν και ιδίως οί κοσμικοί πού έπισκεπτόντουσαν τό Περιβόλι της Παναγίας. Με­ταξύ αυτών πού τόν κατέκρινε ήταν κι ό αγροτικός γιατρός τών Καρυών. Μιά μέρα ό γέροντας εκείνος έπαθε ειλεό. Βρισκόταν στό κελί του έξω άπό τίς Κα­ρυές καί ή κοιλιά του άρχισε νά πρήζεται επικίνδυνα" έφτασε σ' ένα σημείο πού πήγαινε νά «σκάσει»" τότε πήγε τό αυτοκίνητο της αστυνομίας, τόν πήρε καί τόν κατέβασε στό ιατρείο. Όταν τόν εξέτασε ό γιατρός, ό όποιος μέχρι τότε τόν κατέκρινε γιά τή ζωή του, τοΰ είπε δτι έπρεπε νά φύγει αμέσως γιά τή Δάφνη κι άπό 'κεϊ μέ ταχύπλοο γιά τήν Ούρανούπολη' έκεϊ θά τόν περίμε­νε ασθενοφόρο γιά νά τόν μεταφέρει στό πλησιέστερο νοσοκομείο, γιατί κιν­δύνευε άμεσα ή ζωή του. Τότε τό γεροντάκι τοΰ είπε:
-Γιατρέ, πρέπει πρώτα νά πάω στό κελί μου νά φορέσω τό ζωστικό μου (ένδυμα τών μοναχών), γιατί δέν τό φορούσε.
Ό γιατρός τοΰ απάντησε:
-Γέροντα, σοϋ τό λέω καθαρά, κάθε στιγμή καθυστέρησης μπορεί νά σοΰ κοστίσει τή ζωή. Διάλεξε, λοιπόν, ή τό ζωστικό ή τή ζωή σου.
Τό γεροντάκι προτίμησε τό ζωστικό κι όταν τόν πήγαν στό κελί του, γιά νά τό φορέσει, έκεϊ «κοιμήθηκε», προτιμώντας περισσότερο άπό τή ζωή του τό μοναχικό του ένδυμα. Ό γιατρός δέν μπορούσε «νά τό χωνέψει» καί, ελεγ­χόμενος άπό τή συνείδηση του, συνεχώς έλεγε:
-Έγώ τόν κατέκρινα γιά δλα δσα έβλεπα κι αυτός έγινε μάρτυρας καί μά­λιστα γιά δχι σοβαρά θέματα πίστεως, πού θά τοΰ έζητεϊτο λόγος από τό Θεό, άλλά γιά ένα ασήμαντο θέμα πού δέν θά τοΰ έζητεϊτο ποτέ λόγος" καί έδειξε έ­τσι ό γέροντας δτι δχι μόνο τό Χριστό αγαπούσε, άλλά καί ότι προτίμησε τό μοναχικό του ένδυμα άπό τή ζωή του!
Ό γέροντας Παΐσιος, αδελφοί, είπε κάποτε:
-Προσπαθούν νά γκρεμίσουν τό οικοδόμημα της πίστης μας, γι' αυτό αφαιρούν σιγά - σιγά κι άπό μιά πέτρα άπό τόν 
τοίχο. Όλοι μας θά έχουμε μερίδιο ευθύνης στό γκρέμισμα- καί αυτοί πού, μεθοδικά καί ύποχθόνια, αφαιρώντας πέτρες γκρεμί­ζουν, άλλά καί δσοι βλέπουν νά γκρεμίζεται καί δέν κάνουν φι­λότιμη προσπάθεια ύποστηλώνοντας τό ετοιμόρροπο οικοδόμη­μα.
Έάν από φιλότιμο δε συνέλθουμε, σύντομα θά ακουστεί ή φωνή της Ευσπλαχνίας νά λέει: Ελλάδα, Ελλάδα «ποσάκις η­θέλησα έπισυναγαγεΐν τά τέκνα σου όν τρόπον όρνις τήν εαυ­τής νοσσιάν υπό τάς πτέρυγας, καί ούκ ήθελήσατε! ιδού άφίεται ύμΐν ό οίκος υμών έρημος». (Λουκ. ΙΓ', 34-35)
Είναι ίσως η πρώτη φορά που το κείμενο βγαίνει στο ίντερνετ και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα άρθρο που αφορά αυτά που θα συμβούν προσεχώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου