Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Ή αμαρτία φέρνει τις συμφορές.


ΣΧΟΛΙΟ : Mε την ευκαιρία των γεγγονότων στο Τζαμί Αλ-Ακσά αλλά και τη μάστιγγα της αθένειας του Έμπολα παραθέτω ένα επίκαιρο κείμενο του Γέροντα Πα'ί'σιου από το βιβλίο ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ. Eρριξες φάρμακο για τις κάμπιες; - Έρριξα, Γέροντα. -Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε! Στην Κατοχή, Οταν είχε πέσει ακρί­δα, είχαν βγάλει εδώ στην Χαλκιδική τήν 'Αγία Ζώνη από τήν Μονή Βατοπεδίου και ή ακρίδα έπεφτε σύννεφα-σύννεφα στήν θάλασσα. Στήν "Ηπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν τό χιόνι. Κάναμε όλοι προσωπική εργασία· με τά σεντόνια τήν μαζεύαμε και μετά τήν πετούσαμε. Ηταν και ή πείνα..., μήν τά ρωτάς! Τά σιτάρια είχαν ξαναδώ­σει, άλλα είχαν σακατευθή.

Οί ακρίδες, οι πόλεμοι, ή ανομβρία, οι αρρώστιες είναι μάστιγα. "Οχι ότι ό θεός θέλει νά παιδαγωγήση έτσι τον άνθρωπο, άλλά είναι συνέπεια της άπομακρύνσεως του άνθρωπου από τον θεό. "Ολα αυτά συμβαίνουν, γιατί ξεφεύγει ό άνθρωπος άπό τον θεό. Έρχεται ή οργή του θεού, γιά νά θυμηθή ό άνθρωπος τον θεό καί νά ζήτηση βοήθεια. Δεν είναι Οτι ό θεός τά κανονίζει έτσι καί βγά­ζει μιά διαταγή νά έρθη κάποια συμφορά στον άνθρωπο, άλλά ό θεός βλέπει μέχρι που θά φθάση ή κακία των ανθρώπων καί ότι δεν θά αλλάξουν, καί γι' αυτό έπι­τρέπει νά συμβή μια συμφορά, για νά συνετισθούν. "Οχι δτι τά κανόνισε έτσι ό θεός.
Στον Ιησού του Ναυή είχε πει ό Θεός νά μην εξα­φανίσουν μια φυλή, τους Φιλισταίους,(είναι οι σημερινοί Παλαιστίνιοι) γιατί αυτή θά ήταν μάστιγα για τούς Εβραίους, όταν θά ξεχνούσαν τον Θεό. "Οταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ό διάβολος και έβαζε τά «ξα­δέρφια» του, τους Φιλισταίους, και ορμούσαν στους Εβραίους. Έπαιρναν τά παιδιά των Εβραίων και τά χτυπούσαν πάνω στήν πέτρα, γιά νά τά σκοτώσουν. Κά­ποτε όμως πού οί εχθροί ήρθαν, χωρίς νά φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε γι' αυτούς ό Θεός. Έρριξε χαλά­ζι σάν πέτρες καί τούς εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραη­λίτες δικαιούνταν τήν θεία επέμβαση.

Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ό Θεός γιά τον Ναό τον Σολομώντος, καί όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε. "Οταν ξέφευγε ό λαός τοϋ Ισραήλ, Προφήτες φώναζαν-φώναζαν οί Ισραηλίτες τίποτε! Άνέπαυαν τον λογισμό τους: «Άφοϋ, όταν έκτισε ό Σολομών τον Ναό, έδωσε τό­σες ευλογίες ό θεός καί είπε ότι από εδώ θά ευλογούνται καί θά άγιάζωνται όλοι οί άνθρωποι, άρα θά μείνουν όλα αυτά, καί τά τείχη μας καί ό Ναός μας. Τέτοια υπό­σχεση έδωσε ό θεός»! Ό θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, άλλά εφόσον καί οί Ισραηλίτες θά ζούσαν σωστά. Είχε δώσει Χάρη στον Ναό τοΰ Σολομώντος, άλλά, όταν οί Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε καί και­γόταν ή καταστρεφόταν ό Ναός καί, όταν μετανοούσαν, πάλι τον έχτιζαν. "Οταν λ.χ. ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ό Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στόν Ναό τού Σολομώντος, γκρεμίζει καί τά τείχη, τούς δένει 
και τους πηγαίνει στην Βαβυλώνα αιχμάλωτους. Φυσι­κά, πήγαν και αυτοί πού δεν έφταιγαν άλλα αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οί άλλοι πού έφταιγαν πολύ, ξόφλησαν. "Οσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν, είχαν και λι­γάκι μισθό. "Οταν ενας γίνεται αιτία νά ερθη ή οργή τοϋ θεοϋ καί νά ταλαιπωρηθούν και άλλοι πού δεν έφται­γαν, ακόμη καί μισθό νά έχουν, αυτό είναι εγκληματικό, γιατί οί άλλοι θά κληρονομούσαν τήν Ουράνια Βασιλεία χωρίς νά βασανισθούν, ενώ τώρα βασανίζονται.
Πρέπει νά ξέρουμε δτι οί πιστοί πού τηρούν τις εντολές τού θεού δέχονται τήν Χάρη τού θεού, καί ό θεός - πώς νά πή κανείς; - είναι υποχρεωμένος νά τούς βοηθάη μέσα σ' αυτά τά δύσκολα χρόνια. Στήν Αμερική είχα ακούσει πώς παρουσιάσθηκε μιά νέα αρρώστια. Πολλοί πού ζουν μιά αφύσικη, αμαρτωλή ζωή, μολύ­νονται άπό αυτήν καί πεθαίνουν. Τώρα έμαθα δτι πα­ρουσιάσθηκε καί εδώ αυτή ή αρρώστια. Βλέπετε, δεν κα­ταστρέφει ό θεός τούς ανθρώπους· μόνοι τους εξαφα­νίζουν τό σόι τους καί καταστρέφονται. Δεν είναι δη­λαδή ότι τούς τιμωρεί ό θεός, άλλά τήν τιμωρία τήν δη­μιουργούν μόνοι τους με τήν αμαρτωλή ζωή τους. Καί βλέπει κανείς νά έξαφανίζωνται εκείνοι οί άνθρωποι πού δέν έχει νόημα ή ζωή τους.
- Γέροντα, γιατί δέν βρίσκεται τό φάρμακο τοϋ καρ­κίνου; Δέν επιτρέπει ό θεός ή οι άνθρωποι δέν επικα­λούνται τήν θεία βοήθεια;
- Τό κακό είναι δτι καί νά βρεθή τό φάρμακο γιά τον καρκίνο, θά βγή άλλη αρρώστια. Ηταν ή φυματίωση· βρήκαν τό φάρμακο γιά τήν φυματίωση, παρουσιάσθη­κα τώρα αυτή. Καί άν βοηθήση σ' αυτή, θά βγή άλλη αρρώστια. ΟΙ Ιδιοι οί άνθρωποι θά γίνουν αιτία νά παρουσιασθεί κάποιο άλλο μετά και δεν έχει τελειωμό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου