Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014

Διαπιστώσεις.-ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ.


ΣΧΟΛΙΟ : Άλλο ένα κείμενο που γράφτηκε στην Θεσσαλονίκη το 1972 από τον Κωνσταντίνο Τσάταλο μας μιλά για την σημερινή οικονομική και πολιτική κατάσταση και την λύση που θα δοθεί τελικά.Ή σημερινή πολιτική κατάστασις της Ελλάδος, υφισταμένης τον άντίκτυπον της διεθνούς καταστάσεως, είναι θλιβερά.
"Οπως έτονίσθη καί εις τήν αρχήν, ένα σημαντικών τμήμα τού πληθυσμού κα­τευθύνεται ιδεολογικά από κέντρον έκτος της Ελλάδος.
Τό τμήμα τούτο, άλλοτε έλαττούμενον καΐ άλλοτε αύξανόμενον, διακατεχόμενον δέ άπό έχθρικάς διαθέσεις πρός τε τά πρόσωπα και τά πράγματα τού υφιστα­μένου σήμερον καθεστώτος, αποτελεί διαρκή άπειλήν κατά τής ζωής τής Ελλάδος.
"Ενα άλλο τμήμα τού πληθυσμού, μή κατευθυνόμενον από εξωτερικά κηρύγμα­τα, θεωρεί εαυτό άδικούμενον ίδεολογικώς καί ολικώς. Εις στιγμάς καθ' άς επι­βάλλεται ή εθνική ένότης, εθνικοί δεσμοί έχουν χαλαρωθή.
Η υφισταμένη σήμερον πολιτική κατάστασις ενθυμίζει τήν επικρατούσαν κατά τήν προμηδικήν περίοδον εις τάς αρχαίας Αθήνας. "Ετσι καί τότε, τό μείζον μέ­ρος τού πληθυσμού, καταδυναστευόμενον είχε διαρρήξει τους δεσμούς του πρός τούς κρατούντας. Η κατάστασις ήτο άκρως κρίσιμος.
Έάν ο θεός δεν απεκάλυπτε τήν μεγάλην προσωπικότητα. τού Σόλωνος, αλλά και έάν Αθηναίοι, πλούσιοι καί πτωχοί, δεν συγκατετίθεντο νά ασπασθούν, δημοκρατικώτατα, τά προταθέντα υπό τού σοφού σωτήρος και κυρίου δημιουργού τού αρ­χαίου ελληνικού πολιτισμού μέτρα, ασφαλώς ή αρχαία Ελλάς θά έκάμπτετο υπό τό βάρος τών περσικών πολέμων.
Μέ τά μέτρα πού έθέσπισεν δ Σόλων έγεφυρώθη τό χάσμα μεταξύ τού λαού. Οί Αθηναίοι ήγάπησαν εαυτούς και τήν πόλιν. Και έπί τής αγάπης έβλάστησεν ή αρετή τής αγάπης πρός τήν έλευθερίαν καί τήν άξιοπρέπειαν, ή αρετή πού ώδήγησεν  εις τάς νίκας τού Μαραθώνος, τής Σαλαμίνος και τών Πλαταιών.
Μέσα είς αυτό τό πνευματικόν κλίμα, μετά τούς μηδικούς πολέμους, έδημιουργήθησαν τά αθάνατα έργα. . πνευματικά καί καλλιτεχνικά, πού ποτέ δεν θά ξεθωριάση δ χρόνος.
Ή αγάπη, ή ελευθερία καί ή αξιοπρέπεια, έγέννησαν τούς μεγάλους. "Ολοι έχουν πατέρα τον Σόλωνα. Χωρίς Σόλωνα οϋτε Σωκράτης θά υπήρχε, ούτε Πλά­των ούτε Φειδίας, οϋτε Σαλαμϊνες, ούτε Μαραθώνες καί Πλαταιαί.
Παοαστατικώτατα είναι τά λόγια μέ τά όποια αρχίζει τήν περί «Σόλωνος» πραγματείαν του δ Καθηγητής τής Άνωτ. Βιομηχ. Σχολής θεσσαλονίκης κ. Κ ω ν. Ά ρ κ ο υ δ ο γ ι ά ν ν η ς:
«Τί αράγε ήτο εκείνο τό όποιον εξέθρεψε τούς Μαραθωνομάχους καί Σαλαμινομάχους; Τί ήτο εκείνο τό όποιον — μετά τήν Σαλαμίνα — ώθησε τούς Άθηναίους να εΐπωσι τό όχι εις τύν Μαρδόνιον; Τί ήτο εκείνο τό ό­ποιον εδημιούργησε τό αγερωχον πνεύμα τών Αθηναίων και εκαμεν αυ­τούς πάλιν νικητάς  εις τήν Φοινίκην και εις τήν Κιλικίαν; εις δέ τον Ευ­ρυμέδοντα  κατά ξηράν  και κατά θάλασσαν. Ποιος ήτο εκεΐνος  ό όποιος προ τοΰ Περικλέους  εδίδαξεν εις τους Αθηναίους  δτι τό μυστικόν της ευ­δαιμονίας είναι ή ελευθερία, της δέ ελευθερίας ή ανδρεία «τό εΰδαιμον και ελεύθερον, τό δ' ελεύθερον τό εΰψυχον».... Και περαίνει...
«κλείοντες την  παροΰσαν πραγματείαν δεν θεωροΰμεν άσκοπον  νά έπαναλάβωμεν, δτι τό κλέος των Άθηνών, αί όποϊαι επί δυο αιώνας είχον καταστή τό πνευματικόν κέντρον  της αρχαίας Ελλάδος,  τό σχολεϊον της "Ελ­λάδος  «της  Ελλάδος  παίδευσις»  οφείλεται  εις  την   ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή ν καϊ  π ο λ ι τ ι κ ή ν  άπελευθέρωσιν  τοΰ ατόμου  την οποίαν  ο Σόλων  επραγματοποίησεν» '). Μιας τοιαύτης  προσωπικότητος  έχει σήμερα ανάγκην   δ τόπος μας.   Θά ευρεθή;  Ασφαλώς  θά ευρέθη   άν το θελήσουν   οί "Ελληνες.   Πρέπει νά άλλάξωμεν νοοτροπίαν. Λίγο άπέχομεν από το χείλος της αβύσσου. Σέ λίγο θά είναι αργά.
θά θελήσωμεν δλοι νά ύποταχθώμεν εις σωτηρίους προσταγάς; Ιδού ή μεγάλη απορία. "Αν ναι, θά σωθώμεν, άν δχι θά δδηγηθώμεν έν διασπάσει είς την δίνην τοϋ καταστρεπτικωτάτου πολέμου. Και τότε Εμπρός λοιπόν, ένθυμούμενοι τούς αρ­χαίους προγόνους μας, της κλασσικής καϊ βυζαντινής Ελλάδος, ας ζητήσωμεν μέ­σα εις τά βάθη της ψυχής μας ενα Σόλωνα. Και τότε νά είμεθα βέβαιοι δτι θά τον εΰρωμεν και ή Ελλάς θά σωθή.

2. Ζητείται Σόλων.
"Οχι σύ μεγάλε "Αγιε τής Όρθοδοξίας. Σύ θά ελθης εις τήν ώρα σου. Καϊ α­πό τήν Ελλάδα νά προέρχεσαι, δεν προορίζεσαι διά τήν Ελλάδα μόνον. Είναι με­γάλη ή αποστολή σου. Σύ προορίζεσαι νά άποκαταστήσης μετά τον διά πυρός άρ-ξόμενον κατακλεισμόν, τον οίκουμενικόν χριστιανισμόν, πού έθεμελίωσεν Εκείνος έπΙ τοϋ Σταυρού «ινα πάντες εν ώσι κλπ > (Ίωάν. ιζ' 21).
Ζητείται Σόλων. Ό χριστιανός κυβερνήτης πού λαμβάνων εις τά στιβαρά του χέρια τό πηδάλιον, θά όδηγήση τον πρός άλληλοσφαγήν όδεύοντα τόπον μας, εις τον δρόμον τής αγάπης καϊ τής αρμονικής συμβιώσεως. Πού μέ τή λιτότητα εις τήν ζωήν του θ' άξιώση άπ' δλους θυσίας, άπό μικρούς καϊ μεγάλους, καϊ θά γεφύρω­ση τό μεγάλο χάσμα πού υπάρχει μεταξύ τοϋ λαού καϊ των προνομιούχων τής ζωής καϊ θά κάμη τήν Ελλάδα «πατρίδα γ ι ά δλους, τήν Ελλάδα πού κατήντησε   μητρυιά  γιά τούς  πολλούς».
Ζητείται Σόλων, πού εμπνεόμενος άπό τό 'Ιερόν Εύαγγέλιον και οδηγούμενος άπό τούς Πατέρας τής Εκκλησίας, θά προβή εις ριζικάς μεταρρυθμίσεις είς τήν οίκονομίαν, ώστε νά καταστήση μετόχους τών αγαθών τής ζωής δλους εκείνου; πού αποδοτικά εργάζονται *).
Είναι συκοφαντία κατά τοϋ χριστιανισμού νά λέγεται ότι τό σημερινόν οικο­νομικών σύστημα είναι κατά πάντα σύμφωνον πρός τό Εύαγγέλιον. "Οσοι είς το πνεϋμα τοϋ Χρίστου έβαπτίσθησαν, θλίβονται όταν βλέπουν τόν κόσμον νά όδηγήται πρός σφαγήν γιά σκύβαλα ').
"Ελα Χριστιανέ Σόλων. Σύ θά σώσης· τήν Ελλάδα από την άβυσσον. "Ελα νά δώσης ενθουσιασμό, ιδανικό, σκοπό και περιεχόμενο εις τήν ζωήν. "Ελα νά ένδιαφερθής διά τό χωριό που θά χρειασθή πολύ. Τό χωριό, τήν ψυχήν τοϋ "Εθνους που δλοι τό εγκατέλειψαν. "Ελα νά κάμης τους "Ελληνας νά άγαπώνται δπως τό έ­κανε ο Σόλων και άς μην είχε γνωρίσει Χριστό.
"Ελα γρήγορα, οί λεπτοδεϊκται τοϋ ωρολογίου της ιστορίας πλησιάζουν νά ανταμώσουν. "Ελα νά ανύψωσης τήν νέαν γενεάν πού ζή χωρίις ιδανικά. Τήν γενεάν πού ενώ ακόμη δέν κατάλαβε διατί ήλθε εις τόν κόσμον, προορίζεται νά σκοτωθή, νά καή, δπως άλλοτε οί έβραιόπαιδες, διότι οί πατέρες τους δέν τούς ώδήγησαν νά γονατίσουν εις τόν Γολγοθαν.
Σύ θά δώσης τό παράδειγμα της αγίας ζωης καΐ θά έλθη ή ευλογία εις τό "Ε­θνος. Άπό σένα κυρίως περιμένομεν τήν άναγέννησιν «Λόξειε δ' αν της κυρίακά-της και μάλιστα αρχιτεκτονικής. Τοιαύτη δ' ή πολιτική φαίνεται» '). Διότι σϋ θά ικανοποίησης τάς απαραιτήτους άνάγκας της υλικής ζωής πού είναι ή οάσις διά τήν πνευματικήν άνύψωσιν.
Ή πορεία πρός τόν Χριστόν ακόμη και εις τήν μοναχικήν ζωήν αρχίζει άπό τό μοναστήρι, οπού εξασφαλίζονται αί βασικοί ύλικαΐ άνάγκαι.
Δέν πρέπει νά εχωμεν τήν άξίωσιν άπό απλούς και αδυνάτους νά θυσιάζωνται άνεχόμενοι τήν χλιδήν καί τήν πρόκλησιν.
Σύ μαζί μέ τήν Εκκλησία θά έργααθής διά τήν πνευματικήν άνόρθωσιν.

Σύ θά σώσης τήν Ελλάδα άπό τήν καταστροφή, καί θά πλαισίωσης τόν με-γάλον άναμορφωτή πού έρχεται με τούς αγίους πού τοϋ χρειάζονται.  Γένοιτο.   ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ <<ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟ'Ι'ΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΓΟΝΟΤΑ>>


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου