Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ.Έμφαί­νεται καταφανώς ότι τά πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, τόσον διά τάς ημέρας μας όσον καί διά τάς έπερχομένας γενεάς. Οι άγιοι αυτοί άνθρωποι μας έγραψαν από την πλευράν τους ώστε νά προσέξουμε, διότι ή άπομάκρυνσίς μας από τόν Θεόν θά έχη την σχετικήν τιμωρίαν μας καί την στέρησιν καί της πρόσκαιρου καί της αιωνίου ζωής.
Ώς είδατε, ό καθείς γράφει μέ τόν τρόπον του, αλλά ό­λοι εις τό ίδιον σημείον καταλήγουν. "Οτι θά γίνη μεγάλη σύρραξις, ότι θά έπέμβη ό Κύριος, ότι θά έλθη ό Αντίχρι­στος καί τέλος, θά έχουμε τήν κρίσιν.
Έξ αυτών όλων, τίποτε δέν μας σώζει, ει μή ή μετά­νοια καί ή έξομολόγησις. Ή επιστροφή δηλαδή εις τόν δρόμον του Θεού από τόν όποιον άπεμακρύνθημεν.
Τά σημεία τών καιρών μας όμιλούν ότι είμεθα εντός τών ημερών αυτών, τών τελευταίων δηλαδή γεγονότων. Ή αδιαφορία διά τήν θρησκείαν, ή άπομάκρυνσις έκ της Εκκλησίας, ή άνηθικότης, ή βλασφημία τών θείων, ή δια­στροφή καί ή αλλαγή της εμφανίσεως του ανθρώπου, αμ­φοτέρων τών φύλων, ή κακία, ή αδιαφορία διά τήν ύπαρξιν του άλλου, ό πόλεμος κατά του παιδιού (παιδοκτονία), πό­λεμοι, ανησυχία του κόσμου, άνομβρίαι, σεισμοί, πυρκαγιές, λιμοί κλπ., είναι χαρακτηριστικά σημεία τών και­ρών αυτών.
Όποιαδήποτε δέ λεγομένη ασφάλεια καί εάν λάβωμεν, δέν είναι ικανή νά μας σώση ούτε ωσάν άτομα, ούτε ώς οικογένειαν, ούτε ώς Έκκλησίαν, ούτε ώς Έθνος καί Φυλή, ει μή ή επιστροφή μας εις τόν Χριστόν καί εις τήν Έκκλησίαν του τήν Όρθόδοξον. "Οσοι μετανοήσουν καί επιστρέψουν εις Χριστόν, καί τήν Έκκλησίαν του, θά επι­πλεύσουν, οι άλλοι όλοι θά άπολεσθώμεν.
Ας μετανοήσωμεν όσον έχομεν χρόνον καί ό Θεός βοηθός.Πολλοί έχουν προφητεύσει περί των γεγονότων των τελευταίων καιρών, ώς καί πολλοί έχουν γράψει περί αύτών. Καί διότι από τήν μελέτην αυτών απορρέει μία τινά ω­φέλεια, τόσον θετικώς όσον καί αρνητικώς, προβαίνομεν ας επιλογήν μερικών προφητειών από διαφόρους πηγάς κόσμου καί Άγιωνύμου "Ορους καί κυκλοφορίαν αυτών, έν τω μικρώ τούτο πονηματίω, μέ τίτλον «ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟ­ΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ».
Είναι δυστυχώς αλήθεια ότι δραματικά γεγονότα μας αναμένουν, λόγω της οΙκτράς καταπτώσεως της σημερινής γενεάς μας ή οποία ζή υπό κλίμα αθεϊσμού καί ύλισμού «Ούαί δέ τοις κατοικούσι τήν γήν καί τήν θάλασσαν /κατά τόν Θεολόγον Ίωάννην), ότι κατέβη ό Διάβολος πρός υμάς έχων θυμόν μέγαν, ειδώς, ότι ολίγον καιρόν έ­χει».
Ό Θεός βοηθός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου