Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΠΟΝΗΡΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ.

Λόγω της σημερινής κατάστασης σε Κύπρο και Αιγαίο,αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύουμε θα επανέλθω σε ένα κείμενο που γράφτηκε πριν 19 χρόνια και δείχνει να παίρνει σάρκα και οστά στις μέρες μας.Για να γίνει λίγο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η επερχόμενη αυτοκρατορία μεθοδεύει με μεγάλη δολιότητα και απάτη τις μεθόδους με τις οποίες θα προσπαθήσει,εξαπατώντας,να μας πείσει για την αναγκαιότητα επιβολής του καινούριου ηλεκτρονικά ελεγχόμενου οικονομικού συστήματος αναφέρουμε το εξής γεγγονός: <<
Επέβαλαν στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημό­σιο χρέος, τόσο μεγάλο πού, όχι μόνο νά μη μπορούμε νά τό ξε­χρεώσουμε, αλλά ούτε τούς τόκους αυτού τοΰ δανείου νά μήν προλαβαίνουμε" μ' αυτό κατάφεραν, μέ εύλογη δικαιολογία, νά επιβάλουν στό λαό ένα οικονομικό πρόγραμμα εξόντωσης, έως εσχάτων. Θά επιβάλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα δυσβά­σταχτα, φόρους ασήκωτους καί πάρα πολλά άλλα μέτρα,(έχουμε δει κάποια όπως το χαράτσι στη ΔΕΗ,ή τον ΕΝΦΙΑ)έτσι ώ­στε νά κάνουν τό λαό νά αγανακτήσει.(Είδαμε μετά την είσοδο του Μνημονίου στη χώρα μας με το ΔΝΤ,τους αγανακτισμένους στο Σύνταγμα.Η έκφραση αποτυπώθηκε το 1996 ακριβώς όπως θα την ονομάζαμε.)Καί τί θά πετύχουν μ' αυτό; Άκοΰστε' ό λαός καταπιεζόμενος από τά δυσβάσταχτα οι­κονομικά μέτρα θά ζητάει κάποια στιγμή νά ξανασάνει, αλλά αυτή τή στιγμή δέν πρόκειται νά τοΰ τήν χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον έως ότου σκύψει τό κεφάλι του εντελώς στό έδαφος δη­λώνοντας τέλεια υποταγή στό καινούριο τους σύστημα. Θά λέ­νε: «έχετε δίκιο πού διαμαρτύρεστε, όμως έχετε μεγάλο εξωτερι­κό χρέος καί αυτοί πού έχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν" γιά νά μή σας επιβάλλουμε άδικα μεγάλους φόρους κ.λ.π. πρέ­πει νά αποδεχτείτε τό τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού οικονομι­κού ελέγχου,(Τα πάντα σήμερα γίνονται μέσω ίντερνετ,από το φάρμακο που θα γράψει ο γιατρός στον ασθενή,την υποβολή της φορολογικής δήλωσης,την κάρτα ανεργίας,το σήμα κυκλοφορίας των οχημάτων κλπ.)έτσι ώστε νά βλέπουμε ποιοί είναι οί νομοταγείς πολίτες καί ποιοί οί φοροφυγάδες. Ταυτόχρονα θά παρέχουν μέ­σω τοΰ ηλεκτρονικού οικονομικοΰ συστήματος πολλές διευκο­λύνσεις καί προτεραιότητες, μέ τίς όποιες θά ξεγελοΰν τόν κό­σμο ότι θ' ανακουφιστεί λίγο οικονομικά.

Αδελφοί, μας έξαπατοΰν μέ τερατώδη ψέματα! Δέν πρόκει­ται μέ όσα αυστηρά οικονομικά μέτρα κι άν λάβουν νά ξεχρεώ­σουμε τό χρέος μας αυτό, γιατί δέν εξυπηρετεί τούς σκοπούς τους ή ύπαρξη μιας εύρωστης, οικονομικά, Ελλάδας. Τί κά­νουν, λοιπόν; Ένώ βρισκόμαστε σέ οικονομικό χάος καί δέν μποροΰμε ούτε τούς τρέχοντες τόκους τοΰ χρέους νά πληρώσου­με, δημιουργοΰν τεχνητές κρίσεις μέ τίς γειτονικές μας χώρες,(Mεγάλη Αλβανία,όνομα των Σκοπίων) έτσι ώστε, φοβούμενοι από τίς απειλές τους νά ξοδεύουμε τρισε­κατομμύρια δραχμές γιά αγορά αεροπλάνων, πλοίων, πυραύλων, ελικοπτέρων κ.λ.π.. Άκοΰμε συνεχώς γιά τόν επικείμενο πόλε­μο μέ τούς Τούρκους, ακούγονται «θερμά επεισόδια» - καί μάλι­στα αυτά «προβλέπονται»,(ήδη ο Τούρκος απειλεί την Κύπρο με εισβολή όπως και την Ελλάδα και έχουν ανακοινωθεί και οι στρατιωτικές εμπλοκές εκατέρωθεν των χωρών)τά ανακοινώνουν μήνες νωρίτερα -άμφισβητοΰνται τά σύνορα μας, τά νησιά μας,(Αμφισβητούν το δικαίωμα της Κύπρου να βγάλει το φυσικό αέριο και το πετρέλειο που της ανήκει αλλά θέλουν και συνεκμετάλευση με την Ελλάδα στον ορυκτό πλούτο στο Αιγαίο)οί Τοΰρκοι απρο­κάλυπτα άπειλοΰν. "Ετσι ή προσοχή όλων επικεντρώνεται στό μόνο, φαινομενικά, κίνδυνο καί ό νους όλων μας στρέφεται πρός τήν κατεύθυνση αυτή" μέ τόν τρόπο αυτό ήδη έχει έπιτευ­χθεΐ ό σκοπός όσων μας επιβουλεύονται" ήδη κατάφεραν νά μας αποπροσανατολίσουν, γιά νά μπορέσουν με πολύ εύσχημο τρό­πο, καί χωρίς κάν νά γίνουν αντιληπτοί, νά μπουν στό σπίτι μας.
"Αν λίγο προσέξουμε, θά κατανοήσουμε ότι, πίσω άπ' αυτά πού βλέπουμε, τεκταίνονται τά έξης: Πιέζει ή Ευρωπαϊκή "Ενω­ση τήν Ελλάδα νά αποδεχτεί πλήρως καί νά μετάσχει στή συν­θήκη Σέγκεν σύμφωνα μέ τήν οποία, από 1-1-1997, πρέπει νά καταργηθούν τά σύνορα μας, άφοΰ όμως προηγουμένως θά έ­χουμε αποδεχτεί καί θά εχει θεσπιστεί τό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥ­ΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, διά του οποίου θά μπορούν νά επε­ξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. «Μπρος γκρε­μός καί πίσω ρέμα» ή άν προτιμάτε καλύτερα «τί νά σέ φάει λύ­κος, τί νά σέ φάει αρκούδα»! "Ετσι καταφέρνουν νά μας φέρ­νουν στό δίλημμα καί νά αναγκάζουν τούς πολιτικούς μας νά μας λένε: υποφέρουμε όλα αυτά, γιατί δέ συμμορφωνόμαστε μέ τίς υποδείξεις των εταίρων μας" ή λύση γιά τό πρόβλημα μας εί­ναι μία" νά καταργηθούν τά σύνορα μας καί νά μετέχουμε στή συνθήκη Σέγκεν, έ'τσι ώστε τά σύνορα νά είναι πλέον δικά τους" «γιά νά τά υπερασπίζονται»!
Αδελφοί, νά γνωρίζετε ότι θά εξασκήσουν πιέσεις μέ πολ­λούς τρόπους, ιδιαίτερα στους πολιτικούς μας άρχοντες, τούς ο­ποίους δέν θά πρέπει νά θεωρούμε υπαίτιους, «γέγραπται γάρ άρχοντα του λαοΰ σου ουκ έρεΐς κακώς» (Πράξ ΚΓ', 5), γιατί α­πό τόν πρώτο "Ελληνα πολίτη(το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα μας απασχολήσει το νέο έτος καθώς θα είναι πιεστική η ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας)καί αρχηγό αυτής της χώρας μέ­χρι καί τόν τελευταίο, του παίζουν τό ϊδιο παιχνίδι. Έμεΐς, ό­μως, άς μήν βλέπουμε τούς δικούς μας πολιτικούς, αλλά αυτούς πού τούς τά επιβάλλουν από τό παρασκήνιο μέ τή βία, ύπουλα καί εξαπατώντας τους. "Ενας από τούς σκοπούς τους είναι κι αυτός" νά ξεσηκώνουν τόν λαό εναντίον τών δικών του πολιτι­κών αρχηγών. Αγανακτισμένος έτσι ό λαός άπ' αυτούς θά πα­ρακαλεί πλέον νά έρθει κάποιος από κάπου «άλλου» νά τούς σώσει από τή δυστυχία καί νά βρει τήν ησυχία του. "Ας μήν, λοιπόν, αλληλοκατηγορούμαστε καί αύτοεξοντωνόμαστε ως λα­ός καί έθνος, γιατί έ'τσι θά «τρίβουν τά χέρια τους» οί εχθροί μας, όταν θά βλέπουν ότι φαίνεται επιτακτική πλέον ή ανάγκη νά έρθουν νά μας «σώσουν».>>Πιστεύω ότι το κείμενο είναι κατατοπιστικότατο και ανήκει στο Ιερομόναχο Χρ.Αγελλόγλου. ο οποίος προφανώς τα άκουσε από τον Γέροντα Πα'ί'σιο!ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ <<ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ>> Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Ο π. Χριστόδουλος που έχει συγγράψει το βιβλίο «ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ»,είναι Πνευματικός και εφημέριος του Ησυχαστηρίου μας. Το βιβλίο «ΣΚΕΥΟΣΕΚΛΟΓΗΣ» είναι έκδοση του Ησυχαστηρίου μας. Στο βιβλίο «ΣΚΕΥΟΣΕΚΛΟΓΗΣ» όσα έχουν γραφτεί από την σελ. 406 έως σελ. 430 (για τα οποία πολύςλόγος γίνεται σήμερα), δεν αφορούν τον βιογραφούμενο Γέροντα Παϊσιο. Ο π.Χριστόδουλος όταν αναφέρεται σε λόγους που έχει πει ο Γ. Παϊσιος, το αναφέρει ρητά. Όλα αυτά όμως που γράφει στο παραπάνω παράρτημα του βιβλίου του -και  αναφέρονται στα γεγονότα που βιώνουμε σήμερα- τα γράφει το 1996 ο ίδιος οσυγγραφέας ενυπογράφως και τελειώνοντας ο π. Χριστόδουλος το εν λόγω παράρτημά του στην σελ. 430, γράφει:   «Αδελφοί, σας βεβαιώνω ότι με πόνο ψυχής έγραψα ότι έγραψα γιατί πιεζόμουν από την συνείδησή μου. Θεωρώ ότι η συνειδητή σιωπή μου θα ήταν πολύ μεγάλη ενοχή.Οτι έγραψα το έκανα έχοντας επίγνωση όλων των συνεπειών   δε μου ήταν, όμως,δυνατό  ν'ανεχθώ πλέον να βλέπω να μας εξαπατούν και να μας υπονομεύουν.  Δυστυχώς όμως, κάποιοι παρουσιάζουν ότι είναι δήθεν ρηθέντα του Γ.Παϊσίου, παρουσιάζουν έτσι τον π. Χριστόδουλο ότι οικειοποιείται δήθεν λεχθέντα  του π. Παϊσίου και ότι δεν λέει την αλήθεια και δημιουργούν σύγχυση στουςπιστούς. Δύο λόγοι φρονούμε ότι μπορεί να συμβάλουν σε αυτή την σύγχυση: α) ότι κάποιοι εντελώς επιπόλαια, ανεύθυνα, ανεξέταστα οικειοποιούνται ανεύθυνεςδιαδόσεις και ενώ αναλαμβάνουν να ενημερώνουν τον κόσμο, λόγω επιπολαιότηταςτον παραπληροφορούν, ή β) οι ίδιοι διάβασαν τα όσα έχει γράψει ο π.Χριστόδουλος, είδαν ότι τα λέει, γράφει και υπογράφει ο ίδιος και συνειδητάδιαστρέφουν την αλήθεια και παραπλανούν τον κόσμο για καθαρά ιδιοτελείςσκοπούς, εκμεταλλευόμενοι το όνομα του Γ. Παϊσίου, προκειμένου να ανεβάσουν   την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων τους.                                                                                            Μετά τιμής,Εκ του Ι. Γ. Ησυχαστηρίου «Παναγία, η Φοβερά Προστασία»,Η Καθηγουμένηκαι αι συν εμοί εν Χριστώ αδελφαί.   ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ THN ETERNITY για το κείμενο και την διόρθωση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου