Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ.

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε την προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού<<Τον Πάπα να καταράσθε>>και θα αναπτύξουμε πολλά πράγματα τόσο ιστορικά,όσο και μελλοντικά,αλλά και αυτά που ήδη ζούμε.Τεράστια λοιπόν προσοχή στους Αρχιερείς στις επαφές τους με τον Πάπα γιατί ο χαλασμός στον τόπο θα ξεκινήσει από αυτόν.Και μην ξεχνάμε την επικείμενη επίσκεψη του στο Φανάρι και την Κωνσταντινούπολη.Το Κείμενο είναι την Μοναχής Ευθυμίας ,Ηγουμένης στο Μοναστήρι του Αγίου Κοσμά στο Μεγαδένδριο Θέρμιου, Αιτωλοακαρνανίας.                                           
Ή προφητεία 41 Καντ-47 Καλ, της οποίας την έπαλήθευσι είδαμε σε διάφορα Ιστορικά γεγονότα φυσιολογικά, μας οδηγεί στην έξέτασι μιας άλλης προφητείας τοϋ άγιου Κοσμά:
«Τόν Πάπα νά τον καταριέστε, γιατί αυτός θά εΐναι αίτιος τοϋ χαλασμού τοϋ τόπου» [6(h) Άλβ].
«Τόν Πάπαν νά καταράσθε, διότι αυτός θά εΐναι ή αιτία» (90 Καντ). Έδώ βλέπομε πώς πρόκειται γιά μία προφητεία με δύο παραλλαγές. Ή 6 (δ) Άλβ είναι ολοκληρωμένη προφητεία. Ή 90 Καντ εχει ανάγκη νά συμπληρωθή νοηματικά από την 6 (δ) Άλβ.

Ή 90 Καντ λέγει πώς ό Πάπας θά είναι ή αιτία, χωρίς νά άναφέρη ποίου τράγματος αιτία θά είναι.
Ή λέξι «καταράσθε» φανερώνει ότι θά είναι αιτία κακοΰ. Ή προφητεία 6 (δ) Άλβ προχωρεί περισσότερο: «αίτιος τοϋ χαλασμού τοϋ τόπου».
Άρα συμπληρώνεται τό κενό της 90 Καντ, με την 6 (δ) Άλβ. Τό κακό είναι ό χαλασμός του τόπου.
Ή προφητεία δεν κάνει συγκεκριμένο τόν τόπο. Όπωσδήποτε όμως πρόκειται γιά τόν ελληνικό χώρο, στόν οποίον απευθύνονται οί περισσό­τερες προφητείες.
Λέγοντας «τόπο» δεν διευκρινίζει αν πρόκειται γιά τόπο-χώρο εθνικό η έκκλησιαστικό-θρησκευτικό.
Δεδομένου όμως Οτι μέχρι σήμερα υπάρχει εστω τυπική, εξωτερική ενό­της μεταξύ Εκκλησίας καί Πολιτείας:, νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει καί τά δύο, διότι εάν γίνη «χαλασμός» στόν εκκλησιαστικό χώρο, θά άκολουθήση καί ό εθνικός. Αυτό έχει αποδείξει ή Ιστορία της ρωμιοσύνης.
Ή πίστι συνέχει τόν λαό μας καί συγκρατεί τήν εθνικότητα μας.

Άλλά γιατί ό άγιος Κοσμάς είναι τόσο ακάθεκτος εναντίον τοϋ Πάπα, ώστε νά μάς δίδη εντολή νά καταριώμαστε αυτόν;
Εΐναι πολύ χαρακτηριστική μιά άλλη προφητεία τοϋ αγίου Κοσμά γιά τόν Πάπα, πού είναι ενταγμένη μέσα στήν Η' Διδαχή του:
« Ό "Αντίχριστος είναι' ο ενας είναι ο Πάπας και ό έτερος είναι αυτός είναι εις τό κεφάλι μας, χωρίς νά ειπώ τό δνομά του τό καταλαβαίνε μά λυπηρόν είναι νά σας τό ειπώ, διότι αυτοί οι αντίχριστοι είναι εις την ' λειαν, καθώς τό έχουν...»
Ό άγιος αποκαλεί τόν Πάπα αντίχριστο, καθώς καί τόν Μωάμεθ, με τήν έννοια τοϋ Αντίχριστου των έσχατων χρόνων, αλλά ώς Ενα «τ^ τοΰ Αντίχριστου.
Γιά τόν Αντίχριστο υπάρχουν διάφορες προφητείες στην Αγία Γραφή: Είναι πολύ γνωστή ή προφητεία τοΰ αγίου Εύαγγελιστοΰ Ιωάννου στην Άποκάλυψη γιά τήν δράσι τοΰ Αντίχριστου. Ό απόστολος Παΰλος Β' Θεσσ. β', προφητεύει γιά τόν Αντίχριστο καί τήν εποχή του.
Λέγει πώς θά ώριμάση ή ανομία καί υστέρα θά ερθη ό Άντίχριστος·.-Γιατί ή ανομία θά είναι τό κλίμα μέσα στό όποιο θά ευδοκίμηση τό τοΰτο της ανομίας. Γι' αυτό τόν αποκαλεί άνομο (στ. 8). θά προηγηθεί η αποστασία (στ. 3) πολλών χριστιανών από τήν ορθόδοξη πίστι τους καί τόν νόμο τοΰ Θεοΰ. Θά ακολουθήσουν αντίθετα ρεύματα καί συστήματα; Παγκοσμιοποίησι ώστε νά ύπαρξη εύκρατο κλίμα γιά τήν δρασι του Αντιχρίστου. Ό απόστολος Παΰλος μας δίδει τά χαρακτηριστικά του: κείμενος καί ύπεραιρόμενος εναντίον τοΰ Θεοΰ, αλλά καί κάθε θρησκείας  (στ. 4).
Θά αύτοθεοποιηθή καί θά ένθρονιστή στόν ναό τοΰ Σολομώντος . ώστε νά αποδείξει ότι είναι ό Θεός (στ. 4), ό αναμενόμενος «Μεσσίας» και να προσκυνηθή από τούς ανθρώπους.
Γιά νά κατανοήσωμε τήν προφητεία της Η' Διδαχής τοΰ αγίου Κοσμά  πρέπει νά δοΰμε ποιες ομοιότητες παρουσιάζει ό Πάπας πρός τά χαρακτη ριστικά τοΰ Αντίχριστου, πού μας δίδει ό απόστολος Παΰλος.
Ό Πάπας κατώρθωσε μέ διαφόρους τρόπους, νά άποδεχθή ό παπισμός τήν αΐρεσι (πλην των άλλων) τοΰ Πρωτείου καί τοϋ αλάθητου του καί νά τά δογματίσουν οί Βατικάνιες Σύνοδοι (δύο), οί όποιες μεταξύ των άλλων διετύπωσαν τά έξης:
«Ό Πάπας... είναι ανθρώπινος Θεός... ή δέ εξουσία του είναι απεριό­ριστη... (ή οποία), εκτείνεται στα ουράνια, τά γήινα καί τά καταχθόνια...
Ό Πάπας εΐναι αλάθητος όπως ό Θεός καί εχει τή δύναμη νά κάνει κα­θετί πού ο Θεός κάνει. Νά πράξει καθετί πού τοΰ είναι αρεστό...
Τοποτηρητής τοΰ Θεοΰ
Νά εχει αντιρρήσεις έναντι των αποστόλων καί των εντολών πού οί από­στολοι μετέδωσαν. 'Έχει τό δικαίωμα καί τήν εξουσία νά διορθώνει κα­θετί, τό όποιο θεωρεί αναγκαίο μέσα στήν Καινή Διαθήκη, δύναται νά με­ταβάλλει τά ίδια τά Μυστήρια πού έχουν οριστεί καί θεσπιστεί από τόν Ίησοϋ Χριστό. Ό Πάπας εΐναι πιό φηλά άπ' όλους τούς νόμους. "Αν ό Πάπας αποφασίσει ενάντια στήν κρίση τοϋ Θεοΰ τότε ή κρίση τοΰ Θεοΰ πρέπει νά διορθωθή και νά μεταβληθή.  
Ό Πάπας εΐναι τό φως της αλήθειας καί ανταύγεια της. Ό Πάπας είναι τό πάν επί πάντων καί πάντα δύναται...».
Ρίχνοντας μια ματιά στό κείμενο της Β' Θεσσ. β' καί στό κείμενο του  βλέπουμε κοινά χαρακτηριστικά Άντιχρίστου-Πάπα:
Αύτοθεοποίησι: ένθρόνισι τοΰ Αντίχριστου στον ναό τοΰ Σολομώντος, ένθρόνισι τοΰ Πάπα στό Βατικανό.
Άντί Χρίστου (Μεσσίου) αποδοχή τοϋ Αντίχριστου από τούς ανθρώ­πους καί προσκύνησί του.
Άντί Χρίστου αποδοχή τοΰ Πάπα από τούς παπικούς.
Οίκειοποίησι ιδιοτήτων τοΰ Θεοΰ καί της θεότητός Του από τόν Αντί­χριστο. — Τό ϊδιο κάνει καί ό Πάπας.
Αντικείμενος ό Αντίχριστος προς τόν Χριστό. Αντικείμενος ό Πάπας προς τόν Χριστό: Διορθώνει Μυστήρια, Κ. Διαθήκη, Αποστόλους. Ύπεραιρόμενος ό Αντίχριστος. Ύπεραιρόμενος ό Πάπας.
Αδιαφορεί γιά τήν κρίσι τοϋ Θεοϋ ό Αντίχριστος — Αδιαφορεί γιά τήν κρίσι τοϋ Θεοϋ ό Πάπας. Πρέπει ό Θεός νά διόρθωση τήν κρίσι Του, αν είναι αντίθετη από τήν κρίσι τοϋ Πάπα!
Κι αν έπιμείνωμε, θά δοϋμε πλείστες άλλες ομοιότητες των δύο.
Ό άγιος Κοσμάς έζησε πρίν άπό τήν Α' Βατικανή Σύνοδο, ή οποία έψήφισε τίς πιό μεγάλες πλάνες καί αιρέσεις τοϋ παπισμοϋ.
Πλήν της ιστορίας τοϋ μέχρι τότε παπισμοϋ, πού γνώριζε καλά ό "Αγιος, τό προφητικό του μάτι μέ πόνο ατένισε καί τίς χειρότερες πλάνες. Τελει­ώνει τήν προφητεία του μέ τήν απώλεια τοϋ Πάπα, καθώς καί ό απόστο­λος Παϋλος τελειώνει τήν δική του προφητεία γιά τόν Αντίχριστο μέ τήν απώλεια τοϋ Αντίχριστου, «'όν  Κύριος αναλώσει τω πνεύματι τοϋ στό­ματος αύτοϋ καί καταργήσει τη επιφάνεια της παρουσίας αύτοΰ» (Β' Θεσσ.
β'8).
Είναι χαρακτηριστική μιά σχετική διδασκαλία τοϋ αγίου Κοσμά, πού βρίσκεται στή Γ' διδαχή του:
«Ό Θεός... έφερε τόν Τοΰρκον καί τοϋ τό έδωσε [τό βασίλειον] διά το ίδικόν μας καλόν καί τό εχει ό Τούρκος τριακόσιους είκοσι χρόνους. Κ: διατί εφερεν ό Θεός τόν Τοΰρκον καί δεν έφερεν άλλο γένος;... Διότι τά άλλα έθνη [ εννοεί τά Δυτικά, τά κρατούμενα υπό τήν αϊρεσι τοϋ Πάπα] θά μας έβλαπταν εις τήν πίστιν».

Καί συνεχίζει πώς ό Τοϋρκος θέλει χρήματα, δόστα καί σέ αφήνει ήσυχο.
Ό λόγος αυτός πού είπε ό Κοσμάς είναι παράλληλος πρός τούς λόγου: πού είπε ό μέγας δούξ Λουκάς Νοταράς  πρός τόν αυτοκράτορα τίς παρα­μονές της  Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως:
«Κρειττότερον εστίν είδέναι εν μίση πόλει φακιόλιον βασιλεϋον Τούρ­κων ή καλύπτραν λατινικήν».
Τόν λόγον τοϋτον ερμηνεύουν οί πιό πάνω λόγοι τοΰ άγιου Κοσμά -«διότι τα άλλα έθνη θά μας έβλαπταν στην πίστι».
Ό άγιος Κοσμάς γνωρίζει καλά τήν "Ιστορία. Ξέρει πώς διά την καθυπόταξι της Όρθοδοξίας στίς αιρέσεις τοϋ παπισμού, ό Πάπας έχει κάνει πεισμώδη μάχη καί διά διωγμών τών Όρθοδόξων εις κρατούμενα άπό «λατίνους» ελληνικά εδάφη. Τόν μεγαλύτερο πόλεμο, τους χειρότερους ζαυγμούς είχαν τά νησιά. Ή Κρήτη έδεινοπάθησε στην άντίστασι εναντίον τοΰ έκκαθολικισμοΰ. Τά Επτάνησα δέχτηκαν πολλές πιέσεις. Άλλ' όταν είδε ό Πάπας ότι δεν κερδίζει πολλά διά τών πιέσεων, χρησιμοποίησε δόλο. Ώργάνωσε ιεραποστολικά τάγματα μοναχών «πρός διάδοσιν της πίστεως» καί έδημιούργησαν πολλά σχολεία. Αυτός ήταν ό πιό μεγάλος κίνδυ­νος. Έκεί έδιδάσκοντο μαζί με τά άλλα μαθήματα καί οί πλάνες τών Λατ.ίνων. Έτσι ό Πάπας σ' αυτόν τόν τομέα είχε κέρδη. Μεγάλη πείρα έπ' ζύτοΰ είχε ό άγιος Χρύσανθος, ό αδελφός τοΰ αγίου Κοσμά, ό όποιος ίδρυσε σχολεΐο στήν Νάξο γιά νά προφύλαξη τά παιδιά άπό τόν έκλατινισμό, γιά τό όποιο μάλιστα αντέδρασαν οί Λατίνοι. Στά φραγκοκρατούμενα μέρη προ­σπάθησε ό κατακτητής νά καταβάλη καί τήν ελληνική γλώσσα, γιατί έφερνε σε άμεση επαφή τόν "Ελληνα μέ τήν πηγή της θρησκείας του καί τοΰ πολιτισμοΰ του.
Ή άλλη δολιότης είναι ή φιλανθρωπία."Ιδρυσαν όχι μόνο σχολεία στήν χώρα μας, άλλά καί νοσοκομεία...
Ή Ούνία ήταν τό άκρον άωτον της δολιότητος.
Ό άγιος Κοσμάς τά γνώριζε όλα αυτά- τήν ιστορία τοΰ παρελθόντος άλλά καί τοΰ μέλλοντος: ότι ό Πάπας θά είναι ή καταστροφή τοΰ τόπου μιλάει δηλ. γιά μέλλον... Τί τάχα θά άποτελέση τόν χαλασμό τοΰ τόπου;
Κι επανέρχομαι στό ερώτημα: ποιος είναι ό τόπος;
Θά γίνη χαλασμός στόν χώρο της Εκκλησίας;
Βέβαια «πύλαι άδου ού χατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. ις'18). Δέν έπε­ται όμως ότι ό διάβολος δέν θά προσπαθήση νά κάνη τήν Εκκλησία ποταμοοφόρητον (Άπ. ιβ' 15), γιά νά τήν πνίξη στά θολά νερά τών αιρέσεων καί στά κοσμικά φρονήματα τοΰ αιώνος τούτου καί στήν παγκοσμιοποίησι της Αντιχριστιανικής μονοκρατορίας καί στό Νεοταξικό ρυθμό πού ξερνά άπό τό στόμα του. Καί μή ξεχνάμε πώς θάρθη ή ώρα μιας φαινομενικής ΰπερισχύσεως  τοΰ έχθροΰ καί καταβολής τών πιστών (Άποκ. ιγ' 7). Σύμπτυξι δυνάμεων.
Κάνει μεγάλη έντύπωσι τό πρώτο μέρος της προφητείας «Τόν Πάπα νά τόν καταριέστε...».
"Ενας πού καταριέται καλωσορίζει; Μήπως τόν επαινεί; Μήπως τόν συναναστρέφεται; Τοΰ είναι ευχάριστος;
Ευχάριστοι μας είναι όσοι μας προξενούν καλό καί είναι φίλοι μας...
"Οποιον καταριόμαστε, δέν είναι φίλος καί αδελφός, αλλά κάποιος πού μας έβλαψε καί τόν αποστρεφόμαστε.
«Τον Πάπαν να καταράσθε» έχει κι άλλη σημασία: Πολλοί ενοχλούνται από τά αναθέματα της Εκκλησίας γιά τους αιρετικούς, παρά τό γεγονός ότι ή κατεύθυνσι των αποστολικών οδηγιών είναι αύτη. Τό «καταράσθε» έχει ισοδύναμη έννοια μέ τό «αναθεματίζετε». Δηλαδή μας λέγει ό άγιος Κοσμάς, μή σκέπτεσθε νά άρετε τίς κατάρες-άναθέματα εναντίον τοϋ Πάπα. γιατί δέν θά άλλάξη, ώστε νά τόν δεχθήτε στήν Εκκλησία ώς Όρθόδοξο. γιατί δέν θέλει. Είναι ψευδή όσα σάς παρουσιάζει. Προσέχετε, γιατί αυτός θά είναι ή αιτία «τοΰ χαλασμού» σας.
Ή τόσο σπουδαία αυτή προφητεία τοϋ αγίου Κοσμά, μέ τίς προειδο­ποιήσεις καί τίς νουθεσίες τοΰ Αγίου, ανήκει σ' αυτές τίς προφητείες, πού ακόμα δέν επαληθεύτηκαν μέσα στήν ιστορία της χώρας μας, «τοΰ τόπου»... Ειδικώς γι' αυτήν τήν προφητεία χρειάζεται νά είμαστε σέ διαρκή επιφυ­λακή. Γιατί μας προειδοποιεί πώς θά γίνη «χαλασμός» τοΰ τόπου (έκκλησίας-εθνους), ό όποιος θά προέλθη από τόν Πάπα. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ <<ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ>>
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου