Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ : Πρέπει νά μπούμε στό πνεύμα των Γραφών.
Ρώτησα μιά μέρα του έτους 1987 τόν Γέροντα γιά τό μελλο­ντικό παγκόσμιο πόλεμο, εκείνον πού ονομάζεται «Άρμαγγεδών» καί πού τόν αναφέρουν οι Γραφές.
Με πατρικό ενδιαφέρον μου ανέφερε διάφορα σχετικά στοι­χεία. Θέλησε, μάλιστα, νά προχωρήσει περισσότερο, αποκαλύ­πτοντας ορισμένες ενδείξεις πού θά μάς πιστοποιήσουν ότι πράγματι βρισκόμαστε στήν γενεά του Άρμαγγεδώνος. Είπε, λοι­πόν:


«Όταν ακούσετε ότι τά νερά του Ευφράτη τά κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι μέ φράγματα, καί τά χρησιμοποιούν γιά αρ­δευτικά εργα, τότε νά ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στήν ετοιμα­σία τού μεγάλου εκείνου πολέμου καί κατ' αυτόν τόν τρόπο ε­τοιμάζεται ή οδός γιά τίς δύο μυριάδες μυριάδων στρατού των από ανατολών ηλίου, πού αναφέρει ή Αποκάλυψη. Μέσα σ' ό­λη τήν ετοιμασία είναι καί τούτο: Πρέπει νά 'χει στερέψει ό    
                                                                                         ­

ποταμός Ευφράτης, γιά νά μπορέσει νά περάσει έτσι ό πολυάριθ­μος στρατός. "Αν καί - γελούσε ό Γέροντας σ' αυτό τό σημείο -διακόσια εκατομμύρια Κινέζοι, όταν φτάσουν έκεί, άπό ένα κύ­πελλο νερό νά πιουν, πάει, τόν άδειασαν τόν Ευφράτη!
Πληροφορήθηκα ότι ό στρατός της Κίνας αυτή τήν στιγμή είναι διακόσια εκατομμύρια, δηλαδή ό συγκεκριμένος αριθμός, πού γράφει ό "Αγιος Ιωάννης στήν Αποκάλυψη. Μάλιστα οι Κινέζοι κατασκευάζουν κι ένα δρόμο, τόν όποιο αποκαλούν «θαύμα της εποχής»" τό πλάτος του είναι τόσο ώστε νά προχω­ρούν άνετα χίλιοι στρατιώτες παρατεταγμένοι ό ένας δίπλα στόν άλλο. Κι αυτή τήν στιγμή τόν έχουν φτάσει ως τά σύνορα των Ινδιών.
Θέλει, όμως, πολλή προσοχή καί νου φωτισμένο καί καθα­ρό, γιά νά μπορούμε νά διακρίνουμε τά σημεία τών καιρών, ε­πειδή κατά κάποιο τρόπο γίνονται όλα έτσι, ώστε νά μήν μπο­ρούν νά τά διακρίνουν όσοι δέν φροντίζουν γιά τήν καθαρότητα της καρδιάς τους, μέ αποτέλεσμα νά πλανώνται εύκολα. "Ας υ­ποθέσουμε ότι κάποιος γνωρίζει πώς, γιά νά περάσει ό πολυά­ριθμος στρατός, πρέπει νά στερέψει ό ποταμός Ευφράτης. 'Άν, όμως, περιμένει νά γίνει αυτό μέ θαυμαστό τρόπο, δηλαδή, ν' α­νοίξει, άς υποθέσουμε, ξαφνικά μιά σχισμή μεγάλη καί νά εξα­φανιστεί όλο τό νερό, τότε ετούτος ό άνθρωπος θά πλανηθεί, γιατί δέν έχει φροντίσει, διά της καθαρότητος της καρδιάς του, νά «μπει στό πνεύμα» τών Γραφών. Κάτι ανάλογο συνέβη καί μέ τό Τσερνομπίλ: Στήν Αποκάλυψη ό "Αγιος Ιωάννης ό Θεο­λόγος αναφέρει ότι είδε αστέρα, ό όποιος έπεσε άπό τόν ουρανό καί έμόλυνε τά ύδατα καί έπικράνθησαν οί άνθρωποι. Όσοι, ό­μως, περιμένουν νά πέσει άπό τόν ουρανό κάποιο αστέρι, έχουν πλανηθεί καί δέν πρόκειται ποτέ νά καταλάβουν ότι αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Τσερνομπίλ στά Ρωσικά σημαίνει «Άψινθος» καί βλέπουμε ότι ή ζημιά, πού έχει κάνει είναι πολύ με­γάλη καί θά είναι ακόμα μεγαλύτερη, όσο περνά ό καιρός.     ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου