Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ.ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ-ΔΙΩΓΜΟΙ:Ο ΚΛΗΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΠΙΣΤΩΝ.

Ή σημερινή Κυριακή ανοίγει μπροστά μας τήν περίοδο του Τριωδίου, περίοδο εντονότερου αγώνα καί βαθύτερης μετάνοιας. Στό εύαγγελικό ανάγνωσμα τής ημέρας ακούσαμε τήν παραβολή τού Τελώνου καί Φαρισαίου, ενώ στό αποστολικό ποικίλα αγωνιστικά νοήματα, μεταξύ των όποιων μία κατηγορηματική προειδοποίηση του αποστόλου Παύλου: Όλοι όσοι θέλουν νά ζοϋν μέ εύσέβεια, όπως επιβάλλει ή σχέση τους μέ τόν’Ιησού Χριστό, θά καταδιωχθοΰν! Άς μελετήσουμε λοιπόν σήμερα αύτό τόν λόγο καί ας δούμε γιατί όλοι οί άληθινοί Χριστιανοί αντιμετωπίζουν διωγμούς και πώς μπορούν νά τούς άντιμετωπίσουν αισίως.
ΦΩΣ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ. 
 Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγελιο κυριακης
Γιατί διώκονται οί πιστοί καί μάλιστα οί Άγιοι; Διότι τούς φθονεί ό διάβολος. Ό διάβολος ήταν άγγελος τιμημένος άττό τόν Θεό, άλλά υπερηφανεύθηκε καί έχασε τήν τιμητική θέση πού είχε κοντά στό Θεό. Τώρα πλέον είναι κατασκότεινος, βυθισμένος μέσα στήν κακία. Αύτός λοιπόν ό φθονερότατος αφενός μέν δέν μετανοεί, άφετέρου δέ, δέν άντέχει νά βλέπει άνθρώπους νά κερδίζουν τή δόξα πού έκεΐνος έχασε γιά πάντα. Λυσσάει μέ τήν άγιότητα τών τέκνων τού Θεού καί γί αύτό ξεσηκώνει έναντίον τους πόλεμο μέ άνθρώπους καί μέ δαίμονες, ώστε, εί δυνατόν, νά τούς άνακόψει τήν πρόοδο καί νά τούς παρασύρει στήν άπώλεια.
Έπειτα οι άνθρωποι πού συνειδητά ζοϋν στήν άμαρτία, δέν άντέχουν νά βλέπουν τό ένάρετο παράδειγμα τών πιστών. Ό Κύριος προειδοποίησε τούς μαθητέςΤου τήν τελευταία νύχτα τής έττΐ γης ζωής Του: Άν είχατε κι εσείς τά αμαρτωλά φρονήματα τού κόσμου, ο κόσμος θά σάς αγαποΰσε ώς δικούς του. «'Ότι δέ έκ τού κόσμου ούκ έστέ, άλλ’ έγώ εξελεξάμην ύμάς έκ τοϋ κόσμου, διά τούτο μισεί ύμάς ό κόσμος» (Ίω. ιε' [15] 19). ’Επειδή όμως δέν είστε άπό τον κόσμο, άλλ’ ’Εγώ σάς διάλεξα άπό τον κόσμο, γι’ αυτό σάς μισεί ό κόσμος.

Στό θεόπνευστο βιβλίο «Σοφία Σολομώντος» άποτυπώνεται πολύ χαρακτηριστικά ή ψυχολογία των άσεβών: «Ένεδρεύσωμεν τόν δίκαιον, ότι δύσχρηστος ήμίν έστι καί έναντιοΰται τοϊς έργοις ημών». Άς στήσουμε παγίδα στό δίκαιο, διότι μάς είναι δυσκολομεταχείριστος· δέν είναι εύκολο νά γίνει όργανο καί συνεργάτης μας, άλλα εναντιώνεται στά έργα μας. «Έγένετο ήμϊν εις έλεγχον έννοιών ήμών· βαρύς έστιν ήμίν καί βλεπόμενος». Μάς έγινε έλεγχος των σκέψεών μας· καί μόνο πού τόν βλέπουμε, μάς είναι βαρύς καί ανυπόφορος. Λοιπόν, πρέπει νά τόν έξοντώσουμε (Σ. Σολ. β' 12, 14, 20)...
ΜΕ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ.

Πώς μπορεί ό πιστός νά άντιμετωπίσει τόν διωγμό πού ύφίσταται; Τό μεγάλο όπλο τού Χριστιανού σέ κάθε πειρασμό καί πολύ περισσότερο στή σκληρή δοκιμασία τού διωγμού είναι ή άκλόνητη πίστη, ή ολοκάρδια εμπιστοσύνη στην ακαταμάχητη δύναμη τού Θεού. Ή πίστη αυτή δέν είναι άόριστη, αλλά βασίζεται σέ συγκεκριμένες υποσχέσεις τού Αρχηγού τής πίστεώς μας: «Θρίξ έκ τής κεφαλής ύμών ού μή άπόληται» (Λουκ. κα' [21] 18). "Οταν όλοι θά σάς μισούν γιά τήν πίστη σας προς ’Εμένα καί θά σάς καταδιώκουν γιά νά σάς βασανίσουν καί έκτελέσουν, σάς διαβεβαιώνω ότι μιά τρίχα δέν θά πειραχθεϊ άπό τό κεφάλι σας χωρίς νά τό έπιτρέψω Εγώ. ’Άν κρίνω ότι είναι ώφέλιμο γιά τήν ψυχή σας καί άντέχετε νά τό σηκώσετε, θά παραχωρήσω νά κακοπαθήσετε· άν όχι, δέν πρόκειται νά σάς πειράξουν στό παραμικρό.

Έπειτα τήν πίστη τού διωκόμενου Χριστιανού ενισχύει πολύ ή έλπίδα τής άνταποδόσεως. Είστε μακάριοι, είπε ό Κύριος, όταν σάς υβρίσουν καί σάς διώξουν καί ποΰν έναντίον σας οποιαδήποτε ψευδή κατηγορία, μόνο καί μόνο έπειδή πιστεύετε σ’ ’Εμένα. «Χαίρετε καί άγαλλιάσθε, ότι ό μισθός ύμών πολύς έν τοίς ούρα-νοΐς» (Ματθ. ε' 11-12).

Πέρα όμως άπό τήν πίστη είναι άπα-ραίτητη στό διωκόμενο Χριστιανό ή άνε-ξικακία· νά μήν κρατάει κακία έναντίον τών διωκτών του· νά μήν ταράζεται άπό τό μίσος τους πρός αύτόν, ούτε νά ποθεί τήν τιμωρία τους. Αύτή ή συμπεριφορά είναι πολύ μεγάλο πνευματικό ύψος, στό όποιο μπορεί νά άνεβάσει μόνο ή Χάρις τού Αγίου Πνεύματος. Τότε ό πιστός γίνεται όντως εφάμιλλος τών καλλινίκων Μαρτύρων, τότε η κακοπάθεια η καί ο μαρτυρικός θάνατός του άνεβαίνει ώς θυμίαμα κατ’ έξοχήν εύάρεστο ένώπιον τοϋ Θεού.

* * *

Βλέπουμε μέ θλίψη στήν έποχή μας ότι η άλλοτε ελληνορθόδοξη κοινωνία μας άπομακρύνεται συνεχώς άπό τό Νόμο τού Θεού, ένώ είναι πασίδηλη πλέον η συστηματική προσπάθεια τών μεγάλων τής γής νά εξαφανίσουν κάθε θεσμό πού έχει έστω καί κάποιο χριστιανικό χρώμα ή καταβολή. Καί τό ένδεχόμενο τοϋ διωγμού είναι πολύ πιθανό. Γί αύτό πρέπει νά ετοιμαζόμαστε- νά άγαπήσουμε τόν Κύριο μέ όλη μας τήν καρδιά καί γιά ένα νά Τόν παρακαλοΰμε θερμά: «Κύριε, κράτησέ μας κοντά Σου. Αξίωσέ μας νά μή Σέ προδώσουμε ποτέ καί γιά τίποτε». Κι ’Εκείνος, ό παντοδύναμος καί φιλοψυχότατος Αρχηγός τής ’Εκκλησίας, θά μάς οδηγήσει άσφαλώς στήν ολόφωτη καί ειρηνική Βασιλεία Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου