Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Κηρύξατε, το Ευαγγέλιο, τους είπε, όχι το Παλαιό Ημερολόγιο!

…Αγαπητέ μου καί προσφιλέστατε κύριε Α…, χαίρετε εν Κυρίω.
Έλαβα τήν από 17/30-8-75 επιστολή σας καί σάς γράφω σήμερα, άν καί είμαι Γέρων καί άρρωστος.
Τό Παλαιό Ημερολόγιο γιά τό οποίο μέ ρωτάτε, τό εθέσπισαν οί 318 Άγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τής Εκκλησίας στήν Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καί τό επικύρωσαν καί όλες οί άλλες πού ακολούθησαν, γιά 16 περίπου αιώνες, μέχρι τό 1923.

Τό 1923 λοιπόν, «ό μή διά τής θύρας εισελθών είς τήν αυλήν τών προβάτων, αλλά αλλαχόθεν…» παρανόμως, καί διά τής πολιτικής εξουσίας τών Αγγλογάλλων, Οικουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, κατήργησε παρανόμως τό Πάτριον Ορθόδοξον ημερολόγιον καί εισήγαγε τό Παπικόν…
Ή παράνομος αυτή εισαγωγή τού Νέου Παπικού ημερολογίου, κατήργησε περιοδικώς, τήν υπό τών Αγίων Αποστόλων ορισθείσα νηστεία πού αρχίζει μετά τήν Κυριακή τών αγίων Πάντων καί τελειώνει τήν εορτή τών Αγίων Αποστόλων, καί περιόρισε τίς ημέρες σέ ελάχιστες, μέχρι καί μηδενικές…
Ό κορυφαίος τών Αγίων Αποστόλων Παύλος, τό στόμα αυτό τού Χριστού, στήν πρός Γαλάτας επιστολή του, κεφ. Α΄9 , γράφει, ότι » άν κάποιος σάς λέει διαφορετικά από όσα εμείς σάς έχουμε ειπεί καί έχετε παραλάβει, άς είναι αναθεματισμένος καί ξεκομμένος από τόν Θεό…»
Αλλά καί όλες οί Σύνοδοι δίνουν πλήθος αφορισμών στούς καταφρονητές τών Ιερών Παραδόσεων.
Άς ίδωμεν όμως καί περί τών Παλαιοημερολογητών καί τών Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών (Γ.Ο. Χ, όπως αποκαλούνται).
Γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός είναι εκείνος ό Χριστιανός πού έχει θερμή πίστη στόν αληθινό Θεό, αγάπη ολόψυχο καί από τήν καρδιά του στόν Θεό καί στόν συνάνθρωπό του, καί αληθινή πραότητα καί ταπείνωση.
Όταν απέστειλε ό Χριστός τούς μαθητές του στόν κόσμο, τούς είπε: «πορευθέντες είς τόν κόσμον άπαντα, κηρύξατε τό Ευαγγέλιον πάση τή κτίσει»
Κηρύξατε, τό Ευαγγέλιο, τούς είπε. Δέν τούς είπε, κηρύξατε τό Παλαιό Ημερολόγιον!
¨Ό πιστεύσας καί βαπτισθείς, σωθήσεται».
Ό πιστεύσας καί βαπτισθείς είς τό όνομα τού Πατρός, καί τού Υιού, καί τού Αγίου Πνεύματος, όχι ό βαπτισθείς είς τό Παλαιό Ημερολόγιο, σωθήσεται!!!
Ό δέ Ιωάννης ό Ευαγγελιστής σημειώνει: «ό Θεός αγάπη εστίν καί ό μένων εν τή αγάπη, εν τώ Θεώ μένει, καί ό Θεός έν αυτώ»
Δέν είπε, ότι τό Παλαιό Ημερολόγιο είναι Θεός, καί ότι ό μένων έν τώ Παλαιώ ημερολογίω, εν τώ Θεώ μένει…»
Οί Παλαιοημερολογίτες, όχι ευτυχώς όλοι, αλλά δυστυχώς αρκετοί, φανατικοί καί ζηλωτές, παραδέχονται ότι, χωρίς τό Παλαιό δέν σωζόμαστε!!!
ekklisiaonline.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου