ΡΟΛΟ'Ι'

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

«Έρχεται ο Κύριος προς το Εκούσιον πάθος».

Γράφει ο πρωτ. Ανδρέας Καππές Θεολόγος υπ. Msc.
«Εκούσιον πάθος»

«Έρχεται ο Κύριος προς το Εκούσιον πάθος». 
         «Έρχεται ο Κύριος προς το Εκούσιον πάθος».
Έρχεται ο Κύριος για να βαδίσει τον ανηφορικό δρόμο του Γολγοθά, για να κρατήσει το Σταυρό, για να σηκώσει όλη την αχαριστία των σταυρωτών του, αλλά και όλης της ανθρωπότητος.
Φοβερά τα γεγονότα τα οποία θα διαδραματιστούν τις τελευταίες ημέρες της επιγείου ζωής του Θεανθρώπου, από την ώρα της προδοσίας  μέχρι και την στιγμή που παραδίδει το πνεύμα Του εις τα χέρια Του Ουράνιου Πατέρα.
Οι ημέρες αυτές αδελφοί χριστιανοί μας καλούν εις την θέαν αυτών των γεγονότων της μαρτυρικής πορείας του Χριστού μας. Μας καλούν να συμπορευθούμε κι εμείς μαζί με Εκείνον εις τον δρόμο του Σταυρού, βιώνοντας το Μυστήριον της αγάπης και της χάριτος του Θεού. Ένα Μυστήριον, που συντελείται δια την λύτρωση του ανθρώπου. Με την προσωπική μας μετάνοια, καλείται ο καθένας μας να συναισθανθεί αλλά και να ζήσει την θυσία του Θεανθρώπου, καθώς και να βιώσει τα σωτήρια αποτελέσματα της.
Ο ίδιος ο Θεός μας από άπειρη αγάπη για τον άνθρωπο, με άκρα ταπείνωση προσλαμβάνει ανθρώπινη μορφή!
Μας προσφέρει το πάναγνο και αναμάρτητο, αυτό που προσέλαβε, το προσφέρει τώρα για να εξαγοράσει τον άνθρωπο από την δουλεία του εχθρού, από την αμαρτία και να κατορθώσει να γίνει μέτοχος παραδείσου «  Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου αἵματι· τῷ σταυρῷ προσηλωθείς καί τῇ λόγχῃ κεντηθείς τήν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις».
Με το τίμιο αίμα Του μας ελευθέρωσε από από την κατάρα του νόμου, ο οποίος τιμωρούσε σκληρά τους παραβάτες του. Μας  χάρισε την αθανασία μέσα από το πάθος Του. Την αθανασία του σώματος θα χαρίσει και η εκ νεκρών ανάσταση κατά την συντέλεια του κόσμου.
Οι πύλες του παραδείσου είναι πλέον ανοικτές, τον οποίο αγόρασε με το Τίμιον αίμα Του ο Θεάνθρωπος και Λυτρωτής Χριστός. Οι πύλες αυτές αναμένουν τους Σταυροφόρους, αυτού του τόσο σύντομου βίου, να τις περάσουν και να γίνουν μέτοχοι του παραδείσου για να απολαύσουν τα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε ο Θεός δι’ αυτούς που τον αγαπούν!
«Έρχεται ο Κύριος προς το Εκούσιον πάθος».
Η φωτεινή παρουσία του Ιησού μας μέσα εις τον κόσμο, η δύναμις και το μεγαλείο του έργου Του. Το σωτήριο κήρυγμά Του, προκάλεσαν τους ανθρώπους της κακίας , του μίσους και της ιδιοτέλειας, πώρωσαν τις καρδιές τους, θόλωσαν τον νού τους, οδηγούμενοι από τα πάθη τους θέλησαν να παγιδεύσουν και να θανατώσουν τον Ιησού. «Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι».
Η αρετή, η ακεραιότητα και η επιτυχία των Λόγων της χάριτος του Μ. Διδασκάλου τους οδηγεί εις το να τον κατασπαράξουν και να τον οδηγήσουν πάση θυσία εις το Σταυρό.
Αυτή την εικόνα μας την παρουσιάζει μέσα από το Ευαγγέλιό του ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τόσο παραστατικά: «Τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα, καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν ᾿Ιησοῦν δόλῳ κρατήσωσι καὶ ἀποκτείνωσιν».
        Εις το αύλιον αυτό έργο τους οι άρχοντες του Ιουδαϊκού Έθνους παρασύρουν τις ανεμικές συνειδήσεις των ψευδομαρτύρων, τον όχλο, τον Ιούδα ο οποίος τελευταίος δεν αντέχει τον πειρασμό, διότι φιλάργυρος ον, υποκύπτει εις την ρευστή συνείδησή του και ο Αθώος Χριστός παραδίδεται εις το Σταυρό.
         Συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς την ζωντανή περιγραφή των γεγονότων : « Εἰσῆλθε δὲ ὁ σατανᾶς εἰς Ἰούδαν τὸν ἐπικαλούμενον Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα,  καὶ ἀπελθὼν συνελάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ στρατηγοῖς τὸ πῶς αὐτόν παραδῷ αὐτοῖς καὶ ἐχάρησαν, καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύρια δοῦναι· καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου».
Η προδοσία λοιπόν αυτή θα κορυφωθεί με το ψεύτικο ένδυμα του ασπασμού, όπου σκοπό θα έχει να σημαδέψει τον Ιησού.
Την υπέρτατη και άπειρη αγάπη του Ιησού, οι άνομοι θα την ανταποδώσουν με την αποκρουστική πράξη της αχαριστίας εκφράζοντάς την με την προδοσία!
Αυτή η προδοσία αντηχεί μέσω του Ιερού Ευαγγελίου μέχρι τα ώτα τα δικά μας: «Ἔνοχος θανάτου ἐστί». Αυτή η σπείρα των θεοκτόνων έβγαλε την απόφαση της καταδίκης! Αυτή η σπείρα των ανόμων θα σταθεί σημείο ντροπής και θα ντροπιάζει τον άνθρωπο έναντι του δημιουργού Του.
Οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και όλο το συνέδριο, ζητούσαν κάποια ψευδομαρτυρία, έναντι του Ιησού διά να τον θανατώσουν και δεν έβρισκαν παρόλο ότι πολλοί ψευδομάρτυρες παρουσιάσθηκαν!
Ατενίζοντας εμείς ως νεοτέρα γενιά ανθρώπων, το παράνομο έργο των σταυρωτών και συγκρίνοντας αυτό με την φωτεινή ζωή του Διδασκάλου Χριστού μας, συμπεραίνουμε και αντιλαμβανόμαστε την μανία, την πλεκτάνη, της όλης υποθέσεως. Ακούστηκαν πολλές ψευδομαρτυρίες όπου επικράτησαν, αφού οι πληρωμένες συνειδήσεις, οι φωνές και οι κραυγές του θλιβερού όχλου οδήγησαν τελικώς τον Ιησού εις χείρας παρανόμων, ώστε να σταυρωθεί αφού υπέστη ραπίσματα, κολαφισμούς, χλευασμούς αγκάνθινου στέφανου, και τελικώς αυτόν τον Σταυρό.
Θα μπορούσαμε να δούμε την ανθρώπινη κακότητα και αχαριστία χωρίς λέξεις, μόνον ατενίζοντας το Σταυρό του Κυρίου μας. Θα μπορούσαμε και μπορούμε να δούμε την Λυτρωτική Θυσία του Θεανθρώπου και την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους χωρίς λόγια, μόνον ατενίζοντας τον Ζωηφόρον Σταυρό Του.
Θα μπορούσαμε να καταλάβουμε χωρίς ιδιαίτερες θεολογικές γνώσεις την άπειρη αγάπη του, βλέποντας τα αιματοβαμμένα χέρια Του, τα τρυπημένα από τα καρφιά των ανόμων.
Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε το Πανάγιο αίμα Του, το οποίο ξεπλένει τις αμαρτίες των μεταπτωτικών ανθρώπων από κάθε ρύπο ή κηλίδα.
Θα εκστασιαζόμασταν από τη θέα του Τιμίου Σταυρού ο οποίος από ξύλον ατιμωτικών, τώρα μετατρέπεται σε καθαγιασμένο ξύλο, σωτήριο, όπου ενώνει γη και ουρανό! Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων.
Ως μιμηταί κι εμείς εις το πάθος του Κυρίου μας, αφού σταυροφόροι αυτής της ζωής καλούμαστε να γίνουμε, βλέποντας τον Εσταυρωμένο Σωτήρα Χριστό μας, θα παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε την σταυρωμένη πορεία μας προς τον προσωπικό μας Γολγοθά, όποιον έχει επιλέξει Εκείνος προς το προσωπικό μας Εκούσιον πάθος, όπως αυτό εκφράζεται. Υπομένοντας κι εμείς είτε μαρτύρια φθόνου, μίσους, ασπασμούς προδοσίας, δηλητήρια συκοφαντιών, ευχαριστίες, προσδοκώντας εις την Ανάσταση. «Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς».
Αγαπητοί αναγνώστες, είθε ο Θεός να δώσει ώστε να αποκτήσουμε όλοι «καρπούς αξίους της μετανοίας» δια να φανούμε άξιοι και να γίνουμε πολίται της Βασιλείας Του.
Καλή, ευλογημένη
και Αγία Μ.εβδομάδα
Καλό πάσχα.
onairnews.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.