Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ -ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.-ΤΑ ΓΕΓΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.


"Ηκουσα φωνής ερχόμενης από της "Αρκτου, λεγού-σης οΰτω- Ρ>σία, ξύπνησον γοΰν εκ τοΰ ΰπνου- προς σε ό λόγος τοΰ Αγγέλου τοΰ Κυρίου, και έν τω πρωΐ τοΰ ηλίου έμπλησθήσεται ελαίου καθαρού ή λαμπάς σου, και πριν ό ήλιος έν τω ανατολικά) ζωδίω φανή, σύ μεν έμφανής([1]) έση- ώ φίλη, ιδού τα άριστοπολεμικά σου([2]) όρ­γανα πληροϋσι τον αιθέρα μελωδίας- οί πολεμισταί και οί ήρωες σου ψάλλουσι σχεδόν τα νικητήρια, προσκαλοϋντές σε άναμορφώσαι την πλακοΰν(33) έξ άλφίτου αμιάντου σύν τη τοΰ Χρίστου ειλικρινεΐ σφραγίδι, ος μια των ήμε­ρων έρρύσατό σε άπό τοΰ σκότους της είδωλολατρείας-δράξον τα διπλά ταχέως, ώ αδελφή μου. πορεΰθητι, συνηγόρησον την έξ αύτοϋ αιώνιον άλήθειαν εις σέ γαρ έτηρεϊτο(55) τό σημεϊον της τοσαύτης φωταυγοΰς δόξης.
(53)    "Αλλη γραφή: πλανήτην.
(54)    "Αλλη γραφή: έφυλάττετο.
(55)    Πιθανώς άφορα τήν Μαιώτιδα λίμνην.

Άλλ' άκουσον, φίλη αδελφή- έκ των Άγαρηνών εις την έβδόμην εκατοντάδα εση ένοχλουμένη. και απαριθμεί .σχεδόν προς τον τεσσαρακοστόν, και όψει οτι έ'ση τροπαι­ούχος και καταβαλεΐς αυτόν, έπί τε τη χερσόνησοι έξεις την νίκην, και διαβάς την Έλω() καταθραύσεις την Ταυρικήν και τά πέριξ και τα Μαιωτικά μέρη των Σκυθών, ει και άπό των κτημάτων σου χαράν οΰχ έξεις- ή δευτέρα σου γυνή τό τοΰ Σαρματικοΰ σκήπτρον δωρήσει τω Σάξαν ό τριτάκις στεφθείς βασιλεύς εξόριστος άπελεύσεται, άλλα μετά ταϋτα δυνάστης φαίνεται της Άουστρίας· ώ ήγαπη-μένη πόλις, παρθένε αγνή, βλέπω σε


[1] "Αλλη. γραφή: έκμσνής.
[2] "Αλλη γραφή: αστροπελέκια.
άποπεπαρθενευμένην ή Λεχία συντρίβει τό εαυτής κέρας· κατησχυμένος ό Α­λέκτωρ φρίττει άπό τοΰ θυμοΰ- ό μείζων Επίσκοπος, ό σκόλιος αντίζηλος, αϊσθεται της πτώσεαίς αυτών (;jt:)' ε­ξόριστος και αιχμάλωτος ό δυστυχής γηραλέος, κατανοή­σει τό βάρος της Ρωθενικής γυναικός και τό Σαρματικόν γένος συνεννοήσει τήν εξ αυτής κραταιότητα- παύει έκ της βασιλίδος γυναικός τό βασίλειον άποτόμως έν τω τεσσα­ρακοστά» ετεΐ' άκακον νήπιον, βρέφος δυστυχές, μετά των τοκέοον αυτού έκπίπτον τοϋ θρόνου, έξόριστον όμοΰ γίνε­ται, ότι τρίτη γυνή νεάνις βασιλεύσει.

Ό Θεός προκαταγγέλλει μοι· Βάνδαλοι ασύνετοι, ναί, ναί, έξηπατημένους υμάς όψομαι* και ό αλέκτωρ ού κρά­ξει έν τη είθισμένη ωροτ οί ΡωθενικοΙ λεγεώνες μάλλον τοϋ προτέρου συστήματος φανήσονται έλθείν τοϋ βαλεϊν τέλος έν όρίοις ετέρου έν τω Γερμανικώ κέντρα)· άλλ' έν τοσούτω άνεγερτήτως ή συμμετάθεσις μόνη τη παραινέσει τοις έχθροΐς δουλεύσει- ό πλεονέκτης βασιλεύς φοβείται τήν τοΰ ετέρου δόξαν, και νουνεχώς κρατεί τάς τάξεις, διαμένων ακίνητος· όμως μετά τον τρίτον([1]) αναλαμβά­νει τούς χαλινούς, ρώμη ισχυρότερα της τοϋ προτέρου βεβαιούμενος· ό νέος βασιλεύς τή Ρωθενικη αταραξία ποι­εί νέαν καταδρομήν ώ οΐαι όδύναι της τεκούσης! ώ χα­λεπά! συμφοραί, άς, τάλαινα Άουστρία, δυστυχώς άνέ-ξεις!
(56) "Αλλη γραφή: αυτού.

Ό ανήμερος βασιλεύς ζητεί τρόπον άποθανατίσαι τό δνομα αύτοΰ, ϊνα μή ή μνήμη αύτοΰ άπολεσθή. Ανοίγει τοίς Γάλλοις


(37) "Αλλη γοαφή: πεντηκοστόν.
την άτραπόν, και άποδημήσαι προς τά τοϋ Ρήνου μέρ|ΐ αυτούς παροτρύνει.
Ό υπέρτατος ήγεμών των συνημμένων επαρχιών ό-φθήσεται εν καταστροφή, και ούδεμίαν τελείαν έξουσίαν ύπ' εκείνων έξειν δυνήσεται- άποκαλύπτουσιν οί πονηροί Γάλλοι την σφραγίδα, και έν τη μετά ταϋτα μεταμορφώ­σει αί συνημμένοι πολιτεϊαι παροτρύνονται ([1]). και έν μισθώ κερδαίνουσιν.
"Ηδη, αδελφή μου προσφιλής, βλέπω σε προσκεκλημέ­νη πανδήμως· δοξάζεται ή βασίλειος νεάνις. και έπιφανε-στάταις συνθήκαις τοις Γάλλοις φιλιοϋται, και τών ενοχλη­μένων διοικήσεων αληθής μήτηρ γίνεται- τοϋτο έν τω ή-λιακώ αριθμώ της χρυσής δωδεκάδος ό χρόνος προγράφει αυτό τε σαφηνίζει. και έ'κδηλον ποιείται.
Εύδαιμονοϋσαν σε βλέπω, άλλα συμφέρει σοι έπιτρέψαι τω διαδόχω τό ύπέρμεγα βασίλειον έν τάχει- (ό ιερά νεά­νις. το άπωσθέν βρέφος στραφήσεται εις τον θρόνον. είρηνικόν και ένδοξον.


[1]"Αλλη γραφή: παροτρύνουσιν, ή παροτρύνονται έν μισθώ κερίνανειν.  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ οι Ρώσοι ονομάζουν την Κριμαία,όπως και το Ταυρική είναι η αρχαία ονομασία της.Σκύθες είναι οι Ουκρανοί.Η Μαιώτικα λίμνη είναι η Αζοφική Θάλασσα ,όπου βρίσκεται το Ντόνετσκ(γνωστό σήμερα από τα γεγγονότα)Η εβδόμη εκατοντάδα είναι 700 έτη μετά την γραφή των προφητειών το 1276 ή 1279 οπότε δηλώνει τα έτη 1976 ή 1979 ενώ τα 740 έτη,πρέπει να δηλώνουν τα έτη 2016 ή 2019.Λεχία είναι η Πολωνία που δέχτηκε τα ΝΑΤΟικά στρατεύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου