Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Η ΤΡΙΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ-ΑΨΙΝΘΟΣ.


ΑΨΙΝΘΟΣ![1]

«Καϊ ό τρίτος άγγελος έσάλπισε, καϊ  εκ του ούρανοΰ αστήρ μέγας καιόμενος ώς λαμπάς, και έπεσεν επϊ το τρίτον των ποταμών καϊ επϊ τάς πηγάς των υδάτων, καϊ το όνομα του αστέ­ρος λέγεται  "Αφινθος. καϊ εγένετο το τρίτον των υδάτων εις αφινθον, και πολλοί των ανθρώ­πων άπέθανον εκ των υδάτων, οτι επικράνθησαν»
(Άποκ. 8,10-11).


ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ! Μία μικρά πόλις της Ουκρανίας της 'Ρωσίας, της όποίας τό όνομα, άγνωστον μέχρι τώρα είς τους πολλούς, έγινε τελευταίως πασίγνωστον είς όλον τόν κόσμον. Εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις γράφουν και ομι­λούν περί της μικράς αυτής πόλεως. Αιτία; Ή έκρηξις είς την περιοχήν της τρομεροϋ ηφαι­στείου ανθρωπινής κατασκευής, πυρηνικού άντιδραστήρος, τοϋ όποιου τό ραδιενεργόν νέφος, ώς άλλη λάβα αόρατος, έξηπλώθη είς μέγα


[1]"Αρθρον δημοσιευθέν είς τό ύττ' αριθμ. 446/Μάιος - Ιούνιος 1986 φύλ-λον τοϋ περιοδικού «Χριστιανική Σπίθα».

μέρος της Ευρώπης, έφθασε δέ και μέχρι της ιδικής μας χώρας καΐ ένέσπειρε τον φόβον καΐ τον τρόμον εις όλους. Και δικαίως. Διότι, μο­λονότι καμμία άπό τας πέντε αισθήσεις τοΰ άνθρωπου δεν συλλαμβάνει την παρουσίαν τής μυστηριώδους αυτής «σκόνης», εν τούτοις αύτη εισδύει άοράτως καΐ ανεπαισθήτως παντού και διαποτίζει ύδατα, φυτά, δένδρα, πτηνά, ζώα, τά πάντα, έκ δέ τής απορροφήσεως αυτής, άν ύπερβή ώρισμένον βαθμόν, υφίστανται τοιαύτην άλλοίωσιν αΐ τροφαί, ώστε εκείνοι, πού γεύονται αυτών, γεύονται θανάτου. Και τό κακόν αυτό, πού δοκιμάζει ή άνθρωπότης, εϊναι μικρά τις γεΰσις τού τί μέλλει νά συμβή άν ποτε έκραγή ό λεγόμενος θερμοπυρηνικός πόλεμος, οπότε όχι ένας άντιδραστήρ, άλλ' εκατοντάδες αντιδρα­στήρες ώς άλλα ηφαίστεια θά εκπέμπουν πυκνά νέφη ραδιενέργειας, πού θά σκιάσουν όχι μόνον τήν γήν άλλά και τον ήλιον.Υπάρχει πίστις;

Όλοι περί τοΰ Τσερνομπίλ ομιλούν καΐ γρά­φουν έκ διαφόρων επόψεων, αναλόγως τής σκο­πιάς έκ τής οποίας έκαστος βλέπει και κρίνει τά πράγματα. Άλλ' είνε χαμηλαί καΐ μικραί αί σκοπιαί των αύταί. Υπάρχει όμως και μία σκοπιά

πολύ υψηλή, ούρανογείτων, την οποίαν ένας άπό τά μεγαλοφυέστερα πνεύματα της άνθρω-πότητος, ό ιερός Αυγουστίνος, ώνόμασε σκοπιάν αίωνιότητος (Sub specie aeternitatis). Και ή σκοπιά αύτη είνε ό λόγος τοΰ Θεού, ώς ούτος απεκαλύφθη εν τη αγία Γραφή. Έάν δια της πίστεως άνέλθωμεν είς την ύψηλήν αυτήν σκοπιάν, οί ορίζοντες εύρύνονται και μία άλλη θέα ιδεών και πραγμάτων παρουσιάζεται πρό των κατάπληκτων οφθαλμών μας, ή οποία δίδει τήν άληθινήν εικόνα τών πραγμάτων. Με τήν ελπίδα δέ, ότι οί φίλοι άναγνώσται είνε άνθρωποι πίστεως είς τον λόγον τού θεοϋ, θά τολμήσω-μεν νά γράψωμεν και ήμεϊς ολίγας λέξεις. Οί μή πιστεύοντες είς τήν άγίαν Γραφήν στερούνται τού πνευματικού εκείνου αισθητηρίου, διά τού οποίου θεάται όχι μόνον ό πνευματικός άλλα και ό υλικός κόσμος, είς τήν βαθυτέραν αυτού σύστασιν. Τό δέ πνευματικόν τούτο αίσθητήριον είνε ή πίστις είς τον θεόν. Τυφλοί οί άπιστοι, δεν δύνανται νά ϊδουν τά μεγαλεία τού θεού. Διότι τό σπουδαιότερον όλων τών θεμάτων, ή άρχή πάσης συζητήσεως, είνε τό θέμα πού εγκλείεται είς τό ερώτημα* Υπάρχει θεός; Έφ' όσον οί άπιστοι αρνούνται τήν ύπαρξιν θεού δημιουρ­γού, συντηρητού και προνοητού τού σύμπαντος κόσμου, και διακηρύσσουν ότι τά πάντα προήλθον αυτομάτως έκ της ύλης, και ότι όλα τά δημιουργήματα, μικρά και μεγάλα, εϊναι δημιουρ­γήματα της τύχης, πώς είναι δυνατόν νά γίνει συζήτησις καΐ διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς; "Ας προσευχώμεθα, ϊνα ό Θεός διανοίξη τους οφθαλμούς της διανοίας των καΐ ϊδουν την άλήθειαν. Αλλά δυνάμεθα ν' άπευθυνθώμεν προς αυτούς και με βάσιν τον κοινόν νουν νά εϊπωμεν ένα καΐ μόνον λόγον. Θαυμάζετε, κύρι­οι, τά διαστημόπλοια ώς λαμπρά επιτεύγματα της ανθρωπινής διανοίας; Και δικαίως. Έάν τώρα κάποιος σας έλεγεν, ότι τό 
διαστημόπλοιον, πού εϊναι πολύπλοκος σύνθεσις ποικίλων εξαρτημά­των, δεν εϊναι έργον άνθρωπίνης διανοίας, άλλά τυχαίως κατεσκευάσθει, θά τό έπιστεύατε; "Ολοι θά έλέγατε, ότι ό άνθρωπος πού ισχυρίζεται τοι­ούτον τι παρεφρόνησε και πρέπει νά έγκλεισθη εις ψυχιατρεΐον. Άλλ' Ιδού και ένα άλλο διαστη­μόπλοιον απείρως μεγαλύτερον και συνθετώτερον, έν συγκρίσει πρός τό όποιον τά διαστημό­πλοια ομοιάζουν με μικρούς κώνωπας. Και τό μέγα αυτό διαστημόπλοιον, πού έπί αιώνας δια­τρέχει τάς απέραντους εκτάσεις τοϋ ουρανού και δεν συγκρούεται με άλλα καΐ δεν χάνει την εύστάθειάν του, εϊναι ή Γη. Μέγα διαστημόπλοιον την ώνόμασε διάσημος αστρονόμος της εποχής μας. Και έρωτώμεν Πώς διά μεν τά διαστημό­πλοια υπάρχει ό επιστήμων κατασκευαστής, διά δε τό άλλο διαστημόπλοιον, τό παμμέγεθες, δεν υπάρχει πάνσοφος τεχνίτης και δημιουργός; Αντιλαμβάνεσθε ότι παραλογίζεσθε;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου