Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ.

         Στο 6ο κεφάλαιο ο Αγαθάγγελος αναφέρει:<<"ναι ,ναι ,ο Άγιος Μάρκος ,εκτρομάξει,αλλ'έστιν αντιφάρμακον υπέρ αυτού¨΄ ο εκ Κερκύρας[Άγιος Σπυρίδων]θαυμαστός συνήγορος τίθησιν έκπληξιν,και η του ετέρου πολλή αλλαζονία νικημένη καταπίπτει,και λαμπράς συνθήκας ειρήνης τελεί,και δοξολογούσα,ανυμνεί τον τροπαιούχον και βοηθόν άγιον.Ακούσας τούτων,διεννοούμην μικρόν,και ιδού είδον κατάφρακτον τινα πολεμιστήν,όστις είπε μου¨΄όλεθρον ποιούσιν οι οθωμανοί το Ιλλυρικόν[Ηπειρος] και η Παιωνία[Ουγγαρία]υπ'αυτών φεύγουσι,κοιλιαλγία δεινή έξει ταχέως την βασιλικήν γυναίκα,αύτη δυστυχώς αποστερείται της μονωτάτης αδελφής¨΄απόλυται ανελπίστως του Ετρούσκου[κατοικούσαν στην σημερινή κεντρική Ιταλία] η σύζυγος κλαύσαι την τύχη ουκ οφείλοι.">>Στο 9ο κεφάλαιο αναφέρει:<<"Ήκουον μιας λαμπρής φωνής από των βουνών προς τας Δουναβικάς όχθας,ούτω λεγούσης,εν πέντε και πεντήκοντα εστίν επηγγελμένον το τέλος των θλίψεων τη δε εβδόμη,ουκέτι εξόριστοι,ουκέτι ταλαίπωροι,επαναστρεφόμενοι εις τον του γένους κόλπον,ελεύσεσθε  αγαλλόμενοι,επειτά από των πατρικών φωλεών επάξω υμάς εις την αυτάρσκειαν.Η τριετής δυστυχία προσφέρει γαλήνη και εφ'υμάς των προαπελθουσών                                θλίψεων την καταύπασιν.Ο καταφρονήσας την κεφαλήν υμών,προνοήσει υπέρ του ιδίου κακού,αλλ' η μετάγνωσις ου βοηθεί.Υιε ανθρώπου,ένωσον το πεντηκοστόν πρώτον [51]τω τριακοστώ τέταρτω[34] και βλέψεις τον λογαριασμόν τέλειον.Ο Άγγελος,η Μαρία και ο Ιωάννης συν τω μεγάλω και πρωτομάρτυρι τω υπαρχώντι εξ υμών των τροφίμων αφιερωμένη,παρέχουσα την συνηγορίαν,αυτός ναί,ναι εις υψηλόν βαθμόν αναβήσεται η του γεννήτορος πίστις καταφανίσει την δυστυχίαν από των Γάλλων και σαρματών[και Γερμανών]" >> Μήπως η Γερμανία και η Γαλλία δεν είναι οι αρχηγοί της Ε.Ε.;Eπίσης γίνεται αναφορά με ημερολογιακό προσδιορισμό ότι όλη αυτή η θλίψη θα κρατήσει 5,5 χρόνια και το 7ο έτος δεν θα υπάρχουν εξόριστοι και ταλαίπωροι.Η δυστυχία αναφέρει θα κρατήσει 3 χρόνια.Την άνοιξη κλείνουμε 3 χρόνια στο Μνημόνιο.Ο Άγιος Μάρκος και ο Άγιος Σπυρίδωνας έζησαν την ίδια εποχή και μάλιστα γνωριζόντουσαν.Το Ιλλυρικό ξεκινά από την Αυλώνα της σημερινής Αλβανίας και φτάνει μέχρι την Πρέβεζα.Ο ποταμός Δούναβης είναι το σύνορο Ρουμανίας-Βουλγαρίας και επεκτείνεται μέχρι την Σερβία.Αν ενωθούν με μονούς αριθμούς[αναριθμητισμός]το 51 με το 34 δίνουν την χρονιά 1453 οπότε έπεσε στα χέρια των Τούρκων η Κωνσταντινούπολη.Aν όμως ενωθούν 5+1+3+4=13.[2013;]Αυτοί [Οι Τούρκοι]θα προνοήσουν πάλι για το ίδιο κακό,να μας επιτεθούν,αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου