Σάββατο 2 Αυγούστου 2014

ΨΑΛΜΟΣ 82-ΤΑ ΓΕΓΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΣΧΟΛΙΟ: Κάποια από τα γεγγονότα που περιγράφει ο 82ος ψαλμός,ίσως τα έχουμε ακούσει όπως ότι το Ιράν απειλεί να εξαφανίσει από τον χάρτη το Ισραήλ!Η αναφορά γίνεται για τα έτη μετά το 1948 οπότε και ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ γιατί μέχρι τότε ήταν διασκορπισμένοι εξ αιτίας της αμαρτίας της Σταυρώσεως του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.Ισμαηλίτες είναι οι Αιγύπτιοι,οι οποίοι συνέβαλαν το 2012 στην συμφωνία ειρήνης Χαμάς-Ισραήλ αλλά και σήμερα έχει μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα,αφού στο Κά'ι'ρο γίνονται οι διαπραγματεύσεις.Μωάβ είναι η κεντρική Ιορδανία οπού ζουν Παλαιστίνιοι,Αγαρηνοί είναι οι Τούρκοι,οι οποίοι υποστηρίζουν τη Γάζα,οι Ιδουμαίοι ζούσαν νότια της Ιερουσαλήμ από το τέλος της σημερινής λωρίδας της Γάζας μέχρι τη νεκρά Θάλασσα. Η Γεβάλ, μια φοινικική πόλη στα παράλια της Μεσογείου, ταυτίζεται με το σημερινό Τζεμπέιλ, περίπου 28 χλμ. ΒΒΑ της Βηρυτού. Οι ιστορικοί θεωρούν ότι η Γεβάλ, ή Βύβλος όπως την ονόμαζαν οι Έλληνες, ήταν μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Μέσης Ανατολής. Οι υιοί Αμμών ζούσαν στην Ιορδανία.Φιλισταίοι είναι οι Παλαιστίνιοι.ΨΑΛΜΟΣ 82 (Μασ. 83)

ᾨδὴ ψαλμοῦ τῷ Ἀσάφ.
Ψαλ. 82,2          Ὁ Θεὸς, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς, ὁ Θεός·
Ψαλ. 82,2                 Ω Θεέ μου, ποιός είναι δυνατόν να συγκριθή και αντιπαραβληθή με σένα; Δι' αυτό, ως παντοδύναμος και πάνσοφος που είσαι, μη μένης σιωπηλός, μηδέ καταπραΰνης και μη αφήσης ανεκδήλωτον την δικαίαν σου οργήν, ω Θεέ μου.

Ψαλ. 82,3          ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν, καὶ οἱ μισοῦντές σε ᾖραν κεφαλήν,
Ψαλ. 82,3                 Διότι οι εχθροί μας, που είναι και ιδικοί σου εχθροί, εξέσπασαν εις οχλοβοήν πολεμικήν και οι μισούντες σε εσήκωσαν υπερήφανον την κεφαλήν των εναντίον μας.
Ψαλ. 82,4          ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου·
Ψαλ. 82,4                 Συνέλαβαν και κατέστρωσαν πανούργα σχέδια εναντίον του λαού σου. Ελαβαν ολεθρίας αποφάσεις εναντίον των αγίων σου Ισραηλιτών.
Ψαλ. 82,5          εἶπαν· δεῦτε καὶ ἐξολοθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους, καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα Ἰσραὴλ ἔτι.
Ψαλ. 82,5                 Απεφάσισαν και είπαν μεταξύ των· Ελάτε να τους εξολοθρεύσωμεν, ώστε να παύσουν να αποτελούν έθνος και κανείς να μη ενθυμήται πλέον το όνομα των Ισραηλιτών.
Ψαλ. 82,6          ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό, κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντο
Ψαλ. 82,6                 Μη μείνης αδιάφορος, Κυριε, διότι αυτοί από κοινού και εκ συστάσεως με μίαν καρδίαν όλοι των απεφάσισαν την καταστροφήν μας. Υπέγραψαν ένορκον συμφωνίαν εναντίον σου.
Ψαλ. 82,7          τὰ σκηνώματα τῶν Ἰδουμαίων καὶ οἱ Ἰσμαηλῖται, Μωὰβ καὶ οἱ Ἀγαρηνοί,

Ψαλ. 82,7                 Αυτοί οι εχθροί μας είναι οι σκηνίται, οι Ιδουμαίοι, οι Ισμαηλίται, οι Μωαβίται και οι Αγαρηνοί.
Ψαλ. 82,8          Γεβὰλ καὶ Ἀμμὼν καὶ Ἀμαλὴκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων Τύρον.
Ψαλ. 82,8                 Οι της φυλής Γεβάλ και Αμμών και Αμαλήκ, οι Φιλισταίοι και οι κάτοικοι της Τυρου.
Ψαλ. 82,9          καὶ γὰρ καὶ Ἀσσοὺρ συμπαρεγένετο μετ᾿ αὐτῶν, ἐγενήθησαν εἰς ἀντίληψιν τοῖς υἱοῖς Λώτ. (διάψαλμα).
Ψαλ. 82,9                 Αλλά και οι Ασσύριοι συνετάχθησαν και ήλθον με το μέρος αυτών. Εβοήθησαν τους απογόνους του Λωτ εναντίον μας, τους Μωαβίτας και Αμμωνίτας.
Ψαλ. 82,10         ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιὰμ καὶ τῷ Σισάρᾳ, ὡς τῷ Ἰαβεὶμ ἐν τῷ χειμάῤῥῳ Κεισών·
Ψαλ. 82,10               Πράξε εναντίον αυτών ο,τι άλλοτε έκαμες εναντίον των Μαδιανιτών, εναντίον του σκληρού στρατηγού των Σισάρα και του βασιλέως Ιαβείν εις τον χείμαρρον Κεισών.
Ψαλ. 82,11         ἐξωλοθρεύθησαν ἐν Ἀενδώρ, ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ.
Ψαλ. 82,11                Εκείνοι εξωλοθρεύθησαν δια της δικαίας σου οργής εις Αενδώρ και τα σώματά των έγιναν κόπρος και λίπασμα της γης.
Ψαλ. 82,12         θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ὠρὴβ καὶ Ζὴβ καὶ Ζεβεὲ καὶ Σαλμανὰ πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν,
Ψαλ. 82,12               Ολους τους άρχοντας αυτών θέσε τους εις την αυτήν μοίραν και τιμώρησέ τους, όπως δια του Γεδεών εξωλόθρευσας τον Ωρήβ και Ζηβ και Ζεβεέ και Σαλμανά, όλους τους άρχοντας των Μαδιανιτών·
Ψαλ. 82,13         οἵτινες εἶπαν· Κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ.
Ψαλ. 82,13               αυτών, οι οποίοι είπαν· Ας κατακτήσωμεν ως ιδικήν μας κληρονομίαν και εις όφελος του εαυτού μας τον άγιον τόπον, τον ναόν και το θυσιαστήριον του Θεού.
Ψαλ. 82,14         ὁ Θεός μου, θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχόν, ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμου·
Ψαλ. 82,14               Ω Θεέ μου, κάμε τους ωσάν ανεμοστρόβιλον, ώστε να μη ημπορούν να σταθούν πουθενά. Καμε τους ωσάν το ξηρόν άχυρον, που το φυσά και το διασκορπίζει ο άνεμος.
Ψαλ. 82,15         ὡσεὶ πῦρ, ὃ διαφλέξει δρυμόν, ὡσεὶ φλόξ, ἣ κατακαύσει ὄρη,
Ψαλ. 82,15               Κατάκαυσέ τους, όπως η πυρκαϊά κατακαίει τα δάση του δρυμού, όπως μια μεγάλη φλόγα κατακαίει τα κατάφυτα όρη.
Ψαλ. 82,16         οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ καταιγίδι σου, καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου συνταράξεις αὐτούς.
Ψαλ. 82,16               Ετσι και συ, Κυριε, καταδίωξέ τους εις την καταιγίδα της οργής σου, αναστάτωσέ τους και συγκλόνισέ τους επάνω στον δίκαιον θυμόν σου.
Ψαλ. 82,17         πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας, καὶ ζητήσουσι τὸ ὄνομά σου, Κύριε.
Ψαλ. 82,17               Γέμισε τα πρόσωπά των με καταισχύνην και εξευτελισμόν, ώστε να αναγκασθούν να επικαλεσθούν το όνομά σου, Κυριε.
Ψαλ. 82,18         αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπολέσθωσαν
Ψαλ. 82,18               Ας κατεντροπιασθούν, ας αναστατωθούν δια μέσου όλων των αιώνων, ας εντροπιαοθούν και ας εξολοθρευθούν.
Ψαλ. 82,19         καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι Κύριος· σὺ μόνος Ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.
Ψαλ. 82,19               Ας αναγνωρίσουν αυτοί, ότι το όνομά σου είναι Κυριος, ότι συ είσαι ο μοναδικός και Υψιστος Κυριος εις όλην την γην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου