Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Υπάρχει ενδεχόμενο κατάργησης του αβάτου του Αγίου Όρους;

Υπάρχει ενδεχόμενο κατάργησης του αβάτου του Αγίου Όρους; Παρόλο που κάτι τέτοιο αποκλείεται από τον καταστατικό χάρτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας "Ορθόδοξος Τύπος" που κυκλοφορεί σήμερα, κάτι τέτοιο αποφάσισε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στην τελευταία συνεδρίασή του στο Πουσαν της Νοτίου Κορέας. Παραλλήλως απεφασίσθη, σύμφώνως Υπάρχει ενδεχόμενο κατάργησης του αβάτου του Αγίου Όρους; πάντα με τον Ο.Τ. η σύντμησις ακολουθιών και κοινές ακολουθίες με ετεροδόξους.
Την σχετική εμπεριστατωμένη ανάλυση κάνει  ο μοναχός Βλάσιος Αγιορείτης και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Διαβάτε ολόκληρο το ρεπορτάζ και την ανάλυση υπό του μοναχού Βλασίου Αγιορείτου:
Αι αποφάσεις ελήφθησαν κατά την 10ην γενικήν συνέλευσιν του ΠΣΕ εις το Πουσάν της Νοτίου Κορέας. Απεφασίσθησαν διοργανώσεις πορειών προς όλα τα θρησκευτικά κέντρα του πλανήτου κάμνοντες ιδιαιτέραν αναφοράν εις το Άγιον Όρος, εις την Πάτμον και την Ρόδον, ανακήρυξις ιερών βουνών, ελευθερία εις όλας τας χώρας των θρησκευτικών πεποιθήσεων και ανέγερσις ναών, διοργάνωσις ειδικών χώρων εις τας Ι. Μονάς διά την πραγματοποίησιν Συνεδρίων, κατάργησις της Ι. Παραδόσεως.
Ουσιαστικώς πρόκειται διά την μεγαλυτέραν επίθεσιν της παναιρέσεως του Οικουμενισμού εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπό του Προτεσταντικού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών η Αιρέσεων, εις το οποίον συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Υπενθυμίζομεν ότι το Συμβούλιον αυτό εις το Πουσάν απήτησεν από την Ορθόδοξον Εκκλησίαν να ζητήση συγγνώμην διά την πολυδιάσπασιν της Χριστιανοσύνης. Εξ Μητροπολίται εζήτησαν να συζητηθή η επίθεσις διαστροφή του ΠΣΕ εις την προσεχή συνεδρίαν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, αλλά το θέμα, μάλλον, απερρίφθη, αφού δεν συμπεριλαμβάνεται (έως σήμερον) εις την Ημερησίαν Διάταξιν.
Όλαι αι αποφάσεις, διά συγκεκριμένων διατάξεων και η ερμηνεία των υπό του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου.
Το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών ή Αιρέσεων κατά την 10ην Γενικήν Συνέλευσιν εις το Πουσάν της Νοτίου Κορέας δεν έλαβε μόνον αποφάσεις, αι οποίαι στρέφονται εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας και Θεολογίας, όπως να ζητήση συγγνώμην η Ορθοδοξία διά την πολυδιάσπασιν των «Εκκλησιών». Θέμα το οποίον ανέδειξαν έξι Σεβ. Μητροπολίται (ο «Ο.Τ.» το έκαμνε πρώτον θέμα δύο φοράς), οι οποίοι διά αναλυτικού υπομνήματος προς την Ιεράν Σύνοδον και τον Πρόεδρον αυτής Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. Ιερώνυμον εζήτησαν να συζητηθή η επίθεσις αυτή των Προτεσταντών εναντίον της Ορθοδοξίας εις την προσεχή τακτικήν σύγκλησιν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας τον προσεχή Οκτώβριον.
Δυστυχώς ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει συμπεριλάβει το αίτημα των έξι Μητροπολιτών εις την τακτικήν Σύνοδον της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, προκαλών την δυσαρέσκειαν πολλών «κύκλων» της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Θεολογίας.
Τώρα αποκαλύπτεται ότι εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών η Αιρέσεων ελήφθησαν και άλλαι αποφάσεις, αι οποίαι οδηγούν εις καινοτομίας εις την Εκκλησίαν, την ανακήρυξιν Ιερών Βουνών (άραγε προς τιμήν του Δωδεκαθέου;), την τροποποίησιν σμίκρυνσιν των ιερών ακολουθιών, κάτι το οποίον είχε σχεδιασθή και επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών κυρού Χριστοδούλου, την κατάργησιν της Εκκλησιαστικής Παραδόσεως με αλλαγήν η τροποποίησιν των Ιερών Κανόνων. (Εις αυτήν την απόφασιν, άραγε, οφείλεται η πρόσφατος διημερίς της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος;). Όλα τα ανωτέρω συμφωνηθέντα εις την 10ην Γενικήν Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών η Αιρέσεων τα αποκαλύπτει, παραθέτων τα συγκεκριμένα στοιχεία εκ της συμφωνίας, ο Αγιορείτης Μοναχός Βλάσιος, από τας στήλας του περιοδικού «Άγιος Αγαθάγγελος ο Εσφιγμενίτης» της παλαιάς, κανονικής και νομίμου αδελφότητος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Ο μοναχός δεν παρουσιάζει μόνον τα συγκεκριμένα άρθρα των συμφωνηθέντων εις το Παγκόσμιον Συμβούλιων Εκκλησιών η Αιρέσεων αλλά και τα ερμηνεύει. Υπό τον τίτλον:
«Πνευματικοί κίνδυνοι απειλούν το Άγιον Όρος», γράφει ο Μοναχός εις το περιοδικόν τα ακόλουθα:
Πνευματικοί κίνδυνοι
«Μετά την 10ην Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών”, εις Πουσάν Νοτίου Κορέας και τις υπογραφείσες εκεί Συμφωνίες υπό των Συνέδρων των διαφόρων θρησκειών, κινδυνεύουν οι Εκκλησίες του Νέου Ημερολογίου και όχι μόνον, να υποστούν αλλοιώσεις, νεωτερισμούς, καινοτομίες και μετατροπές ανήκουστες. Αλλά και το Άγιον Όρος ως υπαγόμενον στο Οικουμενικόν Πατριαρχείον.
 Υπεγράφησαν 16 Συμφωνίες των Χριστιανικών “Εκκλησιών” και 16 άλλες, μετά των άλλων θρησκειών. Τρείς από τις Συμφωνίες των Χριστιανικών “Εκκλησιών” αφορούν και το Άγιον Όρος.
7η Συμφωνία:
Αλλαγή διαρρυθμίσεως εις Ιεράς Μονάς και διοργάνωση Συνεδρίων εντός αυτών όπως ήδη γίνεται διά ποίηση (εκφώνηση ποιημάτων) και εορτάς Ισημερίας, κατάργηση πολλαπλών Ακολουθιών εις Ιεράς Μονάς.
8η Συμφωνία:
Κατάργησις ΑΒΑΤΩΝ σε διάφορα μέρη του πλανήτη κόσμου των Χριστιανικών “Εκκλησιών” καθώς και διαφόρων θρησκειών.
16η Συμφωνία:
Διεξαγωγή κοινών Ακολουθιών μεταξύ Χριστιανικών “Εκκλησιών” και κοινής Λατρευτικής Ακολουθίας, μεταξύ “Εκκλησιών” με μήνυμα διά την Νέαν Εποχήν.
Εκτός από τις 16 Συμφωνίες, που υπεγράφησαν μεταξύ των θρησκειών, υπεγράφησαν και 30 συμπληρωματικές Συμφωνίες.
Η 6η Συμπληρωματική Συμφωνία αναφέρει:
Δεσμευόμεθα να διοργανώνονται ετήσιαι πορείαι και εις άλλα μέρη της Υδρογείου ως το ονομαστόν ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ εις Ελλάδα, εις το νησί της Πάτμου εις Ελλάδα, εις το νησί της Ρόδου, που από ετών υπό του εκλαμπροτάτου Πατριάρχη Βαρθολομαίου αφιερώθη έκταση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ως δώρον εις την Μητέρα Γην!
15η Συμπληρωματική Συμφωνία:
Αλλαγή μετατροπή ΑΒΑΤΩΝ όλου του κόσμου εις Οικολογικάς Ζώνας υιοθέτησιν Οικολογικών Προτύπων και Οικολογικών συσκευών υφ᾽ όλων των θρησκειών Αγάπη προς την Οικολογία.
19η Συμπληρωματική Συμφωνία:
Υιοθέτησιν από τας θρησκείας μας των Ιερών Βουνών.
27η Συμπληρωματική Συμφωνία:
Ελευθερία εις όλας τας χώρας όλων των θρησκευτικών πεποιθήσεων και να αφεθή ελευθέρα η ανέγερσις Ναών όλων των θρησκειών μέχρι της ενοποιήσεώς μας.
30η Συμπληρωματική Συμφωνία:
α) Υιοθέτησιν Βουνών ως Τόπων Συνεδριάσεων Θρησκειών και ίδρυσιν Πνευματικών Ακαδημιών.
β) Κατασκευαστικές Εταιρείες όπως αναλάβουν σε συνεργασία με τας θρησκευτικάς Κοινότητας την ίδρυσιν Θρησκευτικών Κέντρων Θρησκειών σε Βουνά ως: Πάρνηθα Ελλάδα Ιερά Όρη εις Ηνωμένας Πολιτείας Αμερικής εις Όλυμπον Ελλάδα εις Όλυμπον Τουρκίας εις Άλπεις εις Σβαλμπάρντ Σουηδίας.(Το Άγιον Όρος δεν αναφέρεται, αλλά εννοείται).
Εκ των ανωτέρω προκύπτουν πνευματικοί κίνδυνοι, αλλοιώσεως και βεβηλώσεως του Αγίου Όρους εκ διαφόρων ανεπιθυμήτων καταστάσεων:
α) Αλλοίωσις και τροποποίησις των μακρών Ακολουθιών, που εθεσπίσθησαν υπό των Αγίων Πατέρων, με τις Νεοεποχίτικες τοιαύτες οικουμενιστικού χαρακτήρος.
β) Κίνδυνος έμμεσης η άμεσης, μερικής η ολικής καταργήσεως του αβάτου του Αγίου Όρους.
γ) Πορείες διαφόρων τουριστών “Θρησκευτικού Πνεύματος” στο Περιβόλι της Παναγίας, όπου ηγιάσθη με τους ιδρώτες των Οσίων Πατέρων.
δ) Κίνδυνος εορτασμού κάποτε και εις το Άγιον Όρος, από Οικολόγους και Περιβαλλοντιστές της Περιβαλλοντικής Εορτής των, κατά την οποίαν, οπουδήποτε γίνει η εορτή αυτή, στήνουν μίαν υδρόγειον σφαίραν και αποδίδουν τιμές θεάς σ᾽ αυτήν, ως Μητέρα Γην! (Ως παράδειγμα αναφέρομεν την περίπτωσιν του Αρχιπεριβαλλοντολόγου Αμερικανού Αλ Γκορ Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ο οποίος είπε: “Η θρησκευτική μας κληρονομιά βασίζεται σε μία και μοναδική θεά της γης... που είναι η πηγή κάθε ζωής. Η φύση στην πληρότητά της είναι θεός”).
Σημειωτέον ότι το Άγιον Όρος (19 Ι. Μονές του) εγράφησαν συνετάγησαν στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα "ΝΑΤURA", που σημαίνει "ΦΥΣΙΣ". Καί δεν ξέρουμε ποιοί Αντίχριστοι κρύβονται πίσω του.
ε) Πιθανή κατάργησις της “Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής Ακαδημίας” και στη θέση της πιθανή ανέγερσις “Πνευματικής Οικουμενικής Αθωνιάδος Ακαδημίας”, κατά το πνεύμα της Νέας Εποχής.
στ) Πιθανή ανέγερσις κτιρίου ως “Κέντρον Μελετών Αγιορειτικής Βιβλιοθήκης”.
ζ) Πιθανή τοποθέτησις συσκευής λεγομένης “TELEFERIC για άνοδο στην κορυφή του Άθωνα, για τους θρησκευτικούς τουρίστας.
η) Πιθανή τοποθέτησις αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τους αρχαιολάτρες-Δωδεκαθειστές κάπου στο Ιερό βουνό του Άθω, όπου θα αναμιμνήσκονται του αρχαίου εκείνου ανεκδότου για τεράστιο άγαλμα-ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου προταθέντος υπό του αρχιτέκτονος Στασικράτους η Δεινοκράτους.
θ) Πιθανόν αίτημα Λατίνων-Παπικών προς Ιερά Κοινότητα (η και Ευρωπαικήν Ένωσιν) για αναστήλωσιν της ερειπωθείσης πάλαι ποτέ Ι. Μονής των Αμαλφηνών στη Μορφονού και οικήσεως αυτής υπό παπικών Μοναχών.
ι) Πιθανόν αίτημα “Μοναχών” Ινδουιστών-Θιβετιανών διά ίδρυσιν “Ινδουιστικού Κέντρου”, εντός του Όρους η παρά το Όρος.
Αυτά όλα τα ανωτέρω δεν μπορούν να γίνουν εν όσω οι Ιεροκοινοτικοί Παράγοντες του τόπου κρατούν τις παραδόσεις των Αγίων Πατέρων.
Οι Ζηλωτές Εσφιγμενίτες εθεωρήθησαν υπό του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και της Ιεράς Κοινότητος ως σχισματικοί. (Σύμφωνα τώρα με τον Καταστατικόν Χάρτην του Αγίου Όρους). Όμως το 1925 με την σύνταξιν του Καταστατικού Χάρτου, σχισματικούς εννοούσαν οι Πατέρες τους Καθολικούς-Παπικούς. Με την λήψιν όμως υπό της Ιεράς Κοινότητος, των Ευρωπαικών κονδυλίων, κινδυνεύει το Όρος να κατοικηθεί από τους ...όντως Σχισματικούς και αιρετικούς, ήγουν τους Παπικούς, εφόσον ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και πολλοί Λατινόφρονες Αρχιερείς επιθυμούν την Ένωσιν μετ᾽ αυτών. Διότι όποιος πάρει χρήματα από την Ευρωπαικήν Ένωσιν συντάσσεται στα προγράμματα των Ευρω-σιωνιστών.
Πάντως, παρ᾽ όλο τον διακαή πόθο των εχθρών του Αγίου Όρους, για νεωτερισμούς, αλλαγές και αλλοιώσεις των Πατερικών Παραδόσεων του Αγίου Όρους, τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς την άδεια του Θεού. Το Άγιον Όρος είναι “Περιβόλι της Παναγίας” όχι “Μετόχι της Ευρώπης”.
Μετά σεβασμού ομού και λύπης
Βλάσιος Μοναχός Αγιορείτης»                http://www.agioritikovima.gr/agnea/item/39315-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου