Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Το υπονοούμενο του Ρώσσου Πατριάρχη ¨η Μεγάλη Σύνοδος θα γίνει μετά στην Κωνσταντινούπολη δίχως την παρουσία των τούρκων¨;


ΦΩΤΟ (12)
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Ας μην γελιόμαστε.
Τα Γεωπολιτικά έχουν άμεση σχέση με τα Εκκλησιαστικά.
Για αυτό γίνεται αυτό που γίνεται.
Και οι ¨πατριαρχικές μπηχτές¨ θα πάνε και θα έρχονται και το γεγονός αυτό θα εξελίσσεται δυστυχώς προς το χείριστο.
Αλλά και το περιβάλλον στην Σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης μόνο αγιοπνευματική ευωδία δεν αναπέμπει.

¨- Η τοπική κοινωνία είναι διχασμένη. Άλλοι είναι ενήμεροι για τα όσα γίνονται στην περιοχή τους και, άλλοι, έχουν πλήρη άγνοια. Πολλοί δηλώνουν ενοχλημένοι από τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα, που θυμίζουν Σικάγο, καθώς και τις υπέρογκες δαπάνες είναι εμφανές ότι έχουν γίνει από τους Ελληνοαμερικάνους.
– Το γενικό διοργανωτικό πρόσταγμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου δεν το έχουν ούτε Έλληνες, ούτε Κωνσταντινοπολίτες αλλά Αμερικανοί και Ελληνοαμερικανοί. Το αμερικανικό στοιχείο είναι εντονότατο σε κάθε επίπεδο και σε κάθε γωνιά της Πανορθόδοξης. Ακόμη και στα καρτελάκια των διαπιστεύσεων δημοσιογράφων και άλλων μελών των αντιπροσωπειών τα πάντα θυμίζουν πρακτικές FBI από τις ταινίες…
– Η ομάδα που έχει οριστεί από τους διοργανωτές να διαχειρίζεται τα θέματα Τύπου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου έχει μεν δημοσιογραφική εμπειρία, αλλά όχι εκκλησιαστική και ίσως τις επόμενες ημέρες προκύψουν προβλήματα.¨
http://www.romfea.gr/ 17 Ιουνίου 2016
Μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται η μπηχτή του Ρώσου Πατριάρχη από το γεωπολιτικό κέντρο της Μόσχας, που ναι μεν χρυσώνει το χάπι , αλλά από μέσα αυτό είναι πικρό για τους ήδη συμμετέχοντες.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ από το μήνυμα αυτό.
Πρὸς τὸν Παναγιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην
κ.κ. Βαρθολομαῖον,
Πρὸς τοὺς Ἁγιωτάτους καὶ Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν,
Πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μονάζοντας καὶ Λαϊκοὺς, τοὺς συνελθόντας ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ
Πάντες ἡμεῖς, ἀδελφοὶ, εἴμεθα ἕν Σῶμα Χριστοῦ (Α’ Κορ. 12.27). Ἐκ τοῦ Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρελάβομεν τὸ ἀνεκτίμητον δῶρον τῆς ἑνότητος. Διατήρησις τοῦ δώρου τούτου εἶναι ἐκ τῶν ἡμετέρων βασικῶν καθηκόντων καὶ ἄμεσος ἐντολὴ τοῦ Σωτῆρος (Ἰω. 17. 21).
Μὴν προκαλεῖ σύγχυσιν εἰς ἡμᾶς τὸ γεγονὸς ὅτι διίστανται αἱ ἀπόψεις τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν ὡς πρὸς τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. Κατὰ τὸ λόγιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα καὶ οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν» (Α’ Κορ. 11.19).
Κατὰ τὰς ἡμέρας προπαρασκευῆς τῆς Συνόδου αἱ διχογνωμίαι αὗται διεπιστώθησαν σαφῶς, ἐν τούτοις δέν πρέπει νά ἀφήνωμεν ταύτας νά ἀποδυναμώνουν τὴν θεοκέλευστον ἑνότητα, προκειμένου νά καταλήξουν εἰς διεκκλησιαστικὴν διαφορὰν, νά διασπείρουν διχασμὸν καὶ νά προκαλοῦν ἀναστάτωσιν εἰς τοὺς κόλπους ἡμῶν. Παραμένομεν μία Ὀρθόδοξος οἰκογένεια καὶ πάντες ἔχομεν κοινὴν εὐθύνην διὰ τὴν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας πάντοτε εἶχεν ὡς γνώμονα τὴν ἀρχὴν τῆς μή περιφρονήσεως τῆς φωνῆς οἱασδήποτε τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀδιακρίτως, μικρᾶς ἤ μεγάλης, παλαιφάτου ἤ νεοπαγοῦς.
Ἡ μή ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῆς κατά Ἀντιόχειαν Ἐκκλησίας τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου σημαίνει ὅτι δέν ἔχομεν ἐξασφαλίσει τὴν πανορθόδοξον ὁμοφωνίαν. Ἐπίσης ἀδυνατοῦμεν νά παραθεωροῦμεν καὶ τὰς φωνὰς τῶν Ἐκκλησιῶν Γεωργίας, Σερβίας καὶ Βουλγαρίας, τῶν ταξαμένων ὑπὲρ ἀναβολῆς τῆς Συνόδου
Πιστεύω ὅτι μὲ καλὴν διάθεσιν ἡ ἐν Κρήτῃ συνάντησις δύναται νά ἀναδειχθῇ σπουδαῖον βήμα πρὸς ἄρσιν τῶν προκυψάντων διαφωνιῶν.
Ὡσαύτως δύναται νά συμβάλῃ εἰς τὴν προετοιμασίαν ἐκείνης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου,
ἥτις θά ἑνώσῃ πάσας τὰς κατὰ τόπους Ἀυτοκεφάλους Ἐκκλησίας ἀνεξαιρέτως,
ἀποτελοῦσα ὁρατὴν ἀντανάκλασιν τῆς ἑνότητος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
ὅπερ ἦτο ἄντικείμενον τῶν δεήσεων καὶ προσδοκιῶν πάντων τῶν ἀοιδίμων προκατόχων ἡμῶν.
Διαβεβαιοῦμεν Ὑμᾶς ὅτι αἱ προσευχαὶ ἡμῶν θά συνοδεύουν Ὑμᾶς κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ ἐπικειμένου Ὑμῖν ἔργου.
Μετὰ πολλῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, διατελῶ.
† Ο ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Romfea.gr. Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2016
Για ποια ΝΕΑ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο ομιλεί ο ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ κ.κ ΚΥΡΙΛΛΟΣ;
Οι Ρώσοι αφουγκράζονται την γεωπολιτική ηχοβολἠ των εξελίξεων που έρχονται παγκοσμίως για αυτό και οι Αμερικάνοι βιάζονται για να κλείσουν σε ¨πνευματικό μαντρί ¨την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ
Μήπως οι Ρώσοι γνωρίζουν αυτό;
¨η 8η και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος.¨
¨Μετά τα χρόνια των αντιπαραθέσεων και των πολέμων θα γίνει η 8η και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, όπως έχει προφητεύσει ο Άγιος Νείλος. Δεν πρόκειται να γίνει πριν παύσουν οι ταραχές και οι πόλεμοι, είχε πει. Στην μέση του 8ου αιώνος από γεννήσεως Αδάμ. Σύμφωνα με τους πατέρες το 7500 έτος, ήταν το 1992, από γεννήσεως Αδάμ. Άρα από εκεί και πέρα μετράει ο χρόνος αντίστροφα σύμφωνα με τον Άγιο Νείλο.
Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να φύγει η σημερινή πολιτική ηγεσία, για να μπορέσουν να παρθούν, χωρίς κοσμικές πιέσεις, οι σωστές αποφάσεις από την Ορθόδοξη Σύνοδο εν’όψει των τελικών γεγονότων.
Ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης είδε σε όραμα το 1901 ένα χρυσό αυτοκρατορικό στέμμα πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο με χρυσά γράμματα: «Για σύντομο χρονικό διάστημα». Αυτό κατά μια ερμηνεία δείχνει την ευσεβή πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία, που θα υπάρχει μετά τα γεγονότα και κατά την εποχή της 8ης Οικουμενικής Συνόδου.
Μετά λοιπόν τον γενικό πόλεμο, όπου «θα ξεχωρίσει η Ήρα απ’το σιτάρι» (Αγ.Κοσμάς ο Αιτωλός) θα γίνει και η 8η και τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, βάσει των όσων αναφέραμε.¨
Στοιχεία του άρθρου από Μοναχό Λεόντιο. https://simeiakairwn.wordpress.com/ 5 MAIOY 2015
Ευχόμαστε ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ να φωτίζει τις κεφαλές και να παρακαλούμε , όπως έλεγε ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ να πάρει το κατσαβίδι για να σφίξει ή να χαλαρώσει τα πνευματικά τους μπουλόνια ώστε να μην πέσει το σκάφος της ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ και ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ σε τυφώνα.
Με πνευματική ευθύνη και συνείδηση
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

https://hellasforce.com/2016/06/17/%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%81%cf%8e%cf%83%cf%83%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7-%c2%a8/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου