Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

"Αντισταθείτε αδελφοί..."

Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος:
Ἀντισταθεῖτε ἀδελφοί, ὃσο καιρός ἐστι, γιά νά σταματήσωμε τόν πνευματικό κατήφορο στή χώρα μας.
 
Στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῶν Πατρῶν, ὃπου τό πάλαι εὐρίσκετο ἡ ἐπισκοπική καθέδρα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, στόν Ναό πού ἦταν τό κέντρο τῆς πνευματικῆς δράσεως τοῦ φλογεροῦ διδασκάλου καί ἱεροκήρυκος, Ἀρχιμ. Γερβασίου Παρασκευοπούλου, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί ὡμίλησε στά πλήθη τῶν πιστῶν πού εἶχαν κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό καί τά πέριξ αὐτοῦ, δίδοντας μηνύματα σχέσιν ἔχοντα μέ τήν σημερινή πνευματική κατάσταση τοῦ τόπου μας.

          Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στούς Ἁγίους Μάρτυρας, τούς ὁποίους ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ὀνομάζει πηγές καί ρίζες καί μῦρα καί ἀνέλυσε τόν κάθε ὄρο ἑρμηνεύοντας τον, βάσει τῆς ζωῆς τῶν Ἅγίων τοῦ Θεοῦ.
          Ἐπίσης, μίλησε γιά τό πῶς αὐτές οἱ πηγές καί οἱ ρίζες καί τά μῦρα, οἱ Ἅγιοι δηλ. πρέπει νά ἀξιοποιοῦνται, ὥστε νά ὠφελῆται πνευματικά ὁ κόσμος καί νά ὁδηγῆται εἰς θεογνωσίαν. Ἄν αὐτό, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἦτο σέ ὅλες τίς ἐποχές ἀπαραίτητο, πόσο μᾶλλον σήμερα καί εἰδικά στήν χώρα μας,  ὃπου γίνεται συνεχής ἀγώνας ἀποϊεροποιήσεως τῆς ζωῆς μας. Γι’ αὐτό θέλουν νά μᾶς ἀποκόψουν ἀπό τίς ρίζες μας, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, γιά αὐτό θέλουν νά ἀλλάξουν τόν τρόπο καί τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, γιατί θέλουν νά ἀλλοιωθῇ ἡ κοινωνία, νά σαπίσῃ, νά ὁδηγηθῇ στό τέλμα καί στήν ἀπόγνωση. Μέσα ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅταν διδάσκεται κατά τόν σωστό τρόπο, τά παιδιά μας μαθαίνουν γιά τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, γιά τήν ἀξία τῆς ζωῆς καί γιά τόν προορισμό μας τόν τελικό, πού εἶναι ἡ θέωση, ἡ ἁγιότητα δηλαδή. Οἱ Ἅγιοι εἶναι σέ αὐτή τήν πορεία, τά πρότυπά μας καί ἡ ζωή τους εἶναι ἡ πυξίδα πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἐπιτυχία καί τήν νίκη μέσα ἀπό ὡραίους καί τιμίους ἀγώνες καί θυσίες γιά τήν προάσπιση τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων μας.
Ε, αὐτά ἐνοχλοῦν σήμερα. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἀντισταθοῦμε, ὣστε νά σταματήσωμε αὐτόν τόν κατήφορο.
 Ἔχομε μετατραπεῖ τά τελευταῖα χρόνια σέ μοιρολάτρες καί δεχόμεθα ἀπαθεῖς ὅ, τι μᾶς σερβίρουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν παράδοσή μας καί μέ τήν πνευματική μας ἰδιοπροσωπία. Ἀλλ’ ὄχι, δέν θά ξεπουλήσωμε ὅ,τι ἀπέμεινε σ’ αὐτόν τόν τόπο. «Ὥρα ἡμᾶς ἐξ’ ὕπνου ἐγερθῆναι».
Πρέπει νά πάρωμε τά πάνω μας, ὡς Ἕλληνες καί μάλιστα Ὀρθόδοξοι, ἄν θέλωμε νά προχωρήσωμε μέ ὁράματα καί στόχους, ἄν θέλωμε νά ἀφήσωμε στά παιδιά μας μιά ὡραία πνευματική κληρονομιά καί παρακαταθήκη, ὅπως τούς ἀξίζει.
          Ὀρθῶστε τό ἀνάστημά σας μπροστά σέ ὅποιους ἐπιθυμοῦν νά ἰσοπεδώσουν ὄχι μόνο οἰκονομικά καί ἐθνικά ἀλλά καί πνευματικά αὐτόν τόν τόπο.
 Σήμερα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα πανηγυρίζει καί ὁμολογεῖ αὐτές τίς ἀλήθειες μέ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ τήν Θεσσαλονίκη μας, ὅπου ὁ τάφος καί τά λείψανα καί τό λαμπρό μαρτύριο τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου...         http://www.ierovima.gr/pages/article.aspx?id=18833

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου