Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΑΚΡΗ.

 
 Οι πατρικές παραινέσεις πού ακολουθούν, είναι από τό βιβλίο «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΣ», της Ι. Μ. «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 1995.
 «...’Έχε προσευχή καί μελέτη καί πίστευε οτι ό Χριστός ό Νυμφίος της ψυχής σου, είναι πάντοτε πλησίον σου. Αί σκέψεις σου, τά αίσθήματά σου καί κάθε έργον σου ας είναι υπό την καθοδήγησιν αυτού».
* * *
«Πρέπει, παιδιά, πρώτα να πιστέψωμε έξωτερικώς, ότι είναι παρών ό Κύριος, γιά να τού όμιλοΰμεν μέ διάθεσι, γιά να τόν δοξολογήσομεν μ’ εύλάβεια καί ταπείνωσιν». Τό ένδιαφέρον του έπεκτείνεται καί στούς λαϊκούς: «Αγάπησε τόν 'Ένα», λέγει στούς επισκέπτες, «γιά να σ’ αγαπούν καί ν’ άγαπάς όλους».
* * *
«Θέλω όταν άνοιξη κανείς την καρδία σου τίποτε άλλο να μή βρή. Μόνο τόν Χριστό».
* * *
«’Έχε πολλάς σχέσεις μέ τό Βασιλόπουλο της Ναζαρέτ καί δώσε του την καρδιά σου όλη ν’ άναπαύεται».
* * *
«Ν’ άγαπάς τόν Χριστό, να έχης ταπείνωση,

προσευχή καί υπομονήν. Αυτά είναι τά 4 σημεία της πνευματικής σου πυξίδος. Ή δέ μαγνητική βελόνη ας είναι ή νεανική χριστιανική καρδιά σου. Όταν αυτή την έλπίδα έχετε έσεΐς τά παιδιά μου καί καπετάνιο τόν Χριστόν, μη φοβάστε τή φουρτουνιασμένη θάλασσα, όσο αγριεμένη κι αν είναι. Τό πλοίο σας θα φθάση στό λιμάνι φορτωμένο μέ πολλές άρετές. Άγγελοι θα έλθουν να ξεφορτώσουν διά να φέρουν τό πολύτιμο φορτίον εις την ούράνιον άποθήκην του Βασιλέως Χριστού».
* * *
«Παρακαλώ τόν Θεόν να σάς άγιάση, να σάς δώ στον Παράδεισο. Παράδεισο χωρίς τά παιδιά μου δέν τόν θέλω».
* * *
«Ευλογημένη, θέλει (ό Χριστός) να σου βγάλη τ’ άγκάθια διότι είναι κηπουρός καί συ θέλεις την ήσυχία σου!».
* * *
«Διά της ευχής καθαρίζεται ό άνθρωπος, λαμπρύνεται, αγιάζεται».
* * *
«Ή ευχή είναι ή βάσις της τελειότητος. Δέν ύπάρχει άλλος τρόπος καθαρμού καί αγιασμού από την νοεράν προσευχήν. Αυτή γέμισε τόν Παράδεισον από άγιους ανθρώπους».
* * *
«Προσπάθησε, κάθε στιγμή ν’ άναπνέης τόν καθαρόν αυτόν άέρα της προσευχής τού Ιησού».

«Όταν καλλιεργήσετε την νοεράν προσευχή θα γίνετε πλέον παιδιά του Παλατιού. Θα ξεύρετε την γλώσσαν του βασιλέως καί τούς βασιλικούς τρόπους».
* * *
«Πραγματικά μεγάλος δέν είναι εκείνος πού ξέρει να ύπερασπίζεται τόν έαυτό του, αλλά εκείνος πού υπομένει μέ προσευχή" καί οι Άγγελοι τόν θαυμάζουν».
* * *
«Δέν μπορεί να λέγεται χριστιανός εκείνος πού δέν έχει αγάπη. Προσποιείται τόν χριστιανόν».
* * *
«Να έχετε ενότητα μεταξύ σας, όλοι μαζί, Αδελφοί καί Άδελφαί. Ό Χριστός να μη λείπη από τή καρδιά σας».
* * *
Μή δόσετε ποτέ σημασία σέ τίποτα γήινον καί άσταθές. Την ένωσιν της ψυχής σας μετά τού Θεού να φροντίζετε».
* * *
«Όταν ή καρδιά σου μέ τούς παλμούς της όμιλή σ’ Αύτόν καί τού προσφέρη όλην την άγάπην της τότε ώρισμένως θα βαδίσης μέ δυνάμεις καί θάρρος τόν άνηφορικό δρόμο τού Γολγοθά, όπου εκεί δέν είναι πλέον ό άκανθοφορεμένος καί σταυρωμένος Ιησούς, αλλά ό Μέγας Βασιλεύς της Δόξης Ιησούς μέ στέφανον εις τάς χείρας διά να θέση σε κάθε νεανική κεφαλήν αύτόν τόν στέφανον της άγιότητος, όπως σε τόσες έλληνίδες Παρθένους τόν έθεσε πρός δόξαν της έλληνορθοδόξου Εκκλησίας μας».

«Δυστυχώς, παιδί μου, κάτω από τίς αδυναμίες κρύπτεται ό μισόκαλος, ό έχθρός του θελήματος του Θεού».
«Να έχετε πάντοτε προσοχή, προσευχή καί μελέτη γιά να καλλιεργηθήτε καί άνυψωθήτε. Σάς περιμένει ή Εκκλησία καί ή κοινωνία μας...».
«Τό τέλος της ζωής μου εγγίζει. Σάς παρακαλώ όλους να ζήσετε βίον άγιον. Να βαδίσετε σε γραμμές άγιες γιά να βοηθήσετε την Εκκλησία καί την Ελλάδα μας. Αί καρδίαι σας να γίνουν θυμιατήρια πού θ’ ανεβαίνει ή προσευχή σας εις τόν θρόνον τού Θεού».
«'Αγίασε, Κύριε, την πορεία τών σταυροφόρων μοναχών σου», είναι ένα άπ’ τά τελευταία αίτήματά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου