Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

Λόγοι του Γέροντος Παϊσίου για τα επερχόμενα…

Ἀδελφοί μου,
Επειδὴ οἱ περιστάσεις τὸ ἀπαιτοῦν, σπεύδω νὰ μοιραστῶ μαζί σας ὁρισμένα στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀνεξάντλητη δεξαμενὴ πληροφοριῶν ποὺ ἀποτελοῦν οἱ λόγοι τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Παΐσιου. Ἂν καὶ ἔχω συναίσθηση τῆς ἀναξιότητάς μου ὡς πρὸς τὴ διαχείριση τῆς μοναδικῆς αὐτῆς παρακαταθήκης, ἐντούτοις ἔχω καὶ ἔντονο τὸ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναντι στὸ Θεό, τὸ μακαριστὸ Γέροντα καὶ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Καρπὸς τοῦ αἰσθήματος αὐτοῦ, ἄλλωστε, ἦταν καὶ ἡ ἔκδοση ὅλων τῶν σχετικῶν βιβλίων γιὰ τὸ Γέροντα Παΐσιο. Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ μία συλλογικὴ προσπάθεια σχεδὸν ὃλων τῶν πνευματικῶν τέκνων του, ἡ ὁποία κατέληξε σ᾽ αὐτὸ τὸ ὑπεύθυνο, ἀξιόπιστο καὶ ἐπίκαιρο, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, ἔργο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὀφείλω νὰ τονίσω ὅτι οἱ μαρτυρίες ποὺ καταγράφω καί, πολὺ περισσότερο, αὐτὲς ποὺ ἐπιλέγονται νὰ περιληφθοῦν στὰ βιβλία μου, προέρχονται ἀπὸ ἄτομα καθόλα ὑπεύθυνα καὶ ἀξιόπιστα.

Ἀπὸ αὐτή, λοιπόν, τὴν παρακαταθήκη, καὶ ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τῆς γενικότερης κατάστασης (κυρίως δὲ τοῦ «γιατί», τοῦ «πῶς» καὶ τοῦ «ποιός»…), σταχυολογῶ σήμερα γιὰ σᾶς τὰ παρακάτω χαρακτηριστικὰ σημεῖα. Πρίν, ὅμως, ἀπ᾽ αὐτό, ἐπιτρέψτε μου νὰ κάνω μερικὲς βασικὲς ἐπισημάνσεις, οἱ ὁποῖες βασίζονται τόσο στὴ μελέτη τοῦ ἐν λόγῳ ὑλικοῦ, ὅσο καὶ σὲ μιὰ προσεκτικότερη παρατήρηση καὶ ἐκτίμηση τοῦ γενικότερου πλαισίου:

1. Ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα βρίσκεται στοὺς ἔσχατους καιρούς -τοὺς πραγματικοὺς ἔσχατους καιρούς- στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται ὁ Ἅγιος ’Ιωάννης ὁ Θεολόγος στὴν Ἀποκάλυψη. Ἀναμένονται, ἔτσι, γεγονότα τέτοια ποὺ θὰ συγκλονίσουν τὰ ἔθνη. img282
img283
Το παραπάνω απόσπασμα βρίσκεται στο βιβλίο «Πνευματική Αφύπνιση», του Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου», Σουρωτή Θεσ/νίκης, Σελ. 175-176
pneymatikaopla
 Το παραπάνω απόσπασμα βρίσκεται στο βιβλίο «Πνευματική Αφύπνιση», του Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου», Σουρωτή Θεσ/νίκης, Σελ. 298-299
2. Ἀκόμη κι ἂν ἔχει καταντήσει πιὰ νὰ ἀκούγεται «γραφικό» (χάρη σὲ γνωστὲς ἐπικοινωνιακές τακτικὲς καὶ μεθοδεύσεις), ὅλα ἐξελίχθηκαν μέχρι σήμερα βάσει προσεκτικοῦ σχεδιασμοῦ, σύμφωνα μέ «πρωτόκολλα» -καὶ ὄχι μόνον- συνταχθέντα ἀπὸ παλιά, ἐδῶ καὶ τουλάχιστον 273 χρόνια (1742 – 2015). (Βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Α΄, 7η Ἔκδοση, Σελ. 95, καὶ γενικότερα Σελ. 83-104).
 3. Ἡ 11η Σεπτεμβρίου 2001 σηματοδότησε τὴν εἴσοδο ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας στὴν τελικὴ φάση τοῦ ὅλου σχεδίου.
4. Σχετικὰ μὲ τὸ ὅτι ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν μέρος ἑνὸς εὐρύτερου σχεδιασμοῦ, ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά: «Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς ὅτι πέντε ἄτομα κάνουν κουμάντο τὸν κόσμο ὁλόκληρο. Δὲν ξέρω ποῦ εἶναι ἢ ποιοὶ εἶναι, ἀλλὰ ξέρω ὅτι εἶναι πέντε ἄτομα ὅλα κι ὅλα.» (Από το αρχείο πληροφοριών των Εκδόσεων Αγιοτόκος Καππαδοκία).
image23
Το παραπάνω απόσπασμα βρίσκεται στο βιβλίο «Πνευματική Αφύπνιση», του Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου», Σουρωτή Θεσ/νίκης, Σελ. 298
5. Γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ ἄμεσο μέλλον ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ἑλλάδα:
πορφυρια1
Βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Β΄, 2η Έκδοση, Σελ. 381

β) 19-6-1983 (Κυριακὴ τοῦ Μεγάλου Παϊσίου)
…………..
…………..
…………..
Πολλοὶ ἅγιοι θὰ ἤθελαν νὰ ζήσουν στὴν ἐποχή μας καὶ νὰ κάνουν τὸν ἀγώνα μας.
Θὰ κανονίσει ὁ Χριστὸς τὶς ὑποθέσεις τοῦ ῎Εθνους. Ἂν ἔμενε σ᾽ ἐμᾶς αὐτὴ ἡ δουλειά, θὰ τὸ τινάζαμε στὸν ἀέρα τὸ ῎Εθνος.
–         Τί θὰ γίνει μὲ τὴ σημερινὴ κατάσταση; Μὴν ἀνησυχεῖτε. Πολλὰ διατάγματα δὲ θὰ προλάβουν κὰν νὰ δακτυλογραφηθοῦν.
–         Μὲ τὸ Γένος μας τί θὰ γίνει; Τὸ Γένος μας θὰ μεγαλώσει, ἂν καὶ οἱ ὑποτιθέμενοι φίλοι μας θὰ ἤθελαν νὰ τὸ τσαλακώσουν καὶ θὰ τοὺς ἦταν πολὺ εὐχάριστο. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲ θὰ ἐπιτρέψει. Ἡ Τουρκία θὰ καταστραφεῖ. Ἔρχεται μεγάλη μπόρα σύντομα.
Θὰ μᾶς ἀγγίξει, ἀλλὰ δὲ θὰ μᾶς καταστρέψει.
–         Μετὰ ἀπ’ αὐτὴ τὴν μπόρα, θὰ ἐπέμβει ἡ Χάρη τοῦ Χριστοῦ.
–         Ὅλοι ἀνεξαιρέτως θὰ πιστέψουν. Δε θὰ ὑπάρχει οὔτε ἕνας ἄνθρωπος ἄπιστος. Ὡστόσο, δὲ θὰ ἔχουν τὸ μισθὸ τῶν σημερινῶν Χριστιανῶν. Μὴν τὰ λέτε αὐτὰ στοὺς κοσμικούς, γιατὶ θὰ τὸ ρίξουν ἔξω.
–         Ὑπάρχουν, πάτερ, πιστοὶ στὶς μέρες μας; Ὑπάρχει μιὰ μερίδα Χριστιανῶν ὅπου ὁ Θεὸς ἀναπαύεται
(Βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Β΄, 2η Έκδοση, Σελ. 369).

γ) Οἱ ἐξελίξεις θὰ ἔχουν δύο φάσεις. Στὸ τέλος τῆς πρώτης φάσης,
………………
………………
………………
Ἀμέσως μετὰ θὰ ἀκολουθήσει μεγάλη πείνα, ἐνῶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ξεσηκωθεῖ καὶ θὰ διώξει τοὺς πολιτικούς (Βλ. Τόμος Α΄, 7η Έκδοση, Σελ. 411). Ὁ Γέροντας εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά: «Τὰ χρόνια ἐκεῖνα, τόσο ἀπογοητευμένος θὰ εἶναι ὁ κόσμος ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς τῶν δύο μεγάλων κομμάτων, ποὺ θὰ τοὺς σιχαθεῖ καὶ θὰ τοὺς διώξει καὶ θὰ ζητήσει στὴ θἐση τους νὰ ἔρθει ὁ Βασιλιάς. Κι ἐκεῖνος δὲ θὰ ἀρνηθεῖ τὸ κάλεσμα τοῦ λαοῦ. Θὰ τὰ οἰκονομήσει ὅλα ὁ καλὸς Θεός μας.»
(Βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Β΄, 2η Έκδοση, Σελ. 371). δ)  Ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος π. Ἀ…, πνευματικὸ τέκνο τοῦ Γέροντα Παΐσιου, ἀναφέρει πὼς ὁ Γέροντάς του τοῦ εἶπε χαρακτηριστικὰ ὅτι «θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ φέρουν τὸ Βασιλιὰ γιὰ νὰ κάνει τὸ διαιτητή».
[Σημειώνω ἐδῶ ὅτι, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Γέροντα, ὑπάρχουν μαρτυρίες ὅτι ὁ τέως βασιλιὰς Κωνσταντῖνος εἶναι ἀπόγονος τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τὸ δὲ πραγματικό του ἐπώνυμο εἶναι Χριστιανός.]
ε) Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πρώτης φάσης θὰ ἀκολουθήσει ἡ δεύτερη. Τότε εἶναι ποὺ θὰ ἐπέμβουν οἱ Ρῶσοι (ἡ Ξανθὴ Φυλή, ὅπως ἔχουν ἀποκληθεῖ) καὶ θὰ ξεσπάσει μεγάλος πόλεμος, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου θὰ μᾶς παραχωρηθεῖ ἡ Πόλη, ὅπως τόσο ξεκάθαρα καὶ κατ᾽ ἐπανάληψη τόνιζε ὁ Γέροντας.
ζ) Στὴ δεύτερη αὐτὴ φάση δὲ θὰ ἔχουμε ἄμεση ἐμπλοκὴ ὡς χώρα.
6. Ὅσον ἀφορᾶ τὴ γενικὴ πολεμικὴ σύρραξη καὶ τὴ σχέση της μὲ τὸν Ἀντίχριστο, ὁ Γέροντας εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά:
«Ἄκου», μοῦ εἶπε «ἔχουμε ἀκόμη καιρό. Ἀργεῖ ἀκόμη. Πρῶτα θὰ γίνει ἕνας μεγάλος πόλεμος. Πολὺ μεγάλος! Θὰ χυθεῖ πολὺ αἷμα. Θὰ πάρουμε καὶ τὴν Πόλη. Θὰ χυθεῖ, ὅμως, πολὺ αἷμα! Ὅπως λέει καὶ ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τριῶν χρονῶν δαμάλι θὰ κολυμπάει στὸ αἷμα. Αὐτὸς ὁ πόλεμος θὰ εἶναι πολὺ μεγάλος˙ θὰ εἶναι γενικὸς πόλεμος. Τέτοιος πόλεμος δὲ θὰ ἔχει ξαναγίνει. Μετὰ θὰ ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος.»
(Από το αρχείο πληροφοριών των Εκδόσεων Αγιοτόκος Καππαδοκία).
7.  Σχετικὰ μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἑθνικὰ μέτωπα:
Γιὰ τὴ Βόρειο Ἤπειρο, ὁ Γέροντας εἶχε πεῖ μεταξὺ ἄλλων: «Μὴ φοβάστε. Ἐσᾶς θὰ σᾶς ἐλευθερώσουν κάτι παλαβοί· ἀπὸ μέσα καὶ ἀπὸ ἔξω. Παλαβοὶ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια, δηλαδὴ παλικάρια. Αὐτοὶ δὲ θὰ καταλαβαίνουν ἀπὸ πολιτικές, καὶ θὰ μποῦν μέσα νὰ βοηθήσουν. Οἱ πολιτικοὶ θὰ τὸ χαροῦν κι αὐτοὶ κατὰ βάθος, ἀλλὰ αὐτοὶ δεσμεύονται καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἐνεργήσουν. Οἱ ἄλλοι θὰ τὸ δεχτοῦν. Ἔ! ἀφοῦ ἔγινε τώρα, ἔγινε, θὰ ποῦν. Μὴ φοβάστε. Λειτουργοῦν καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Πόνος εἶναι αὐτός. Μιὰ οἰκογένεια εἴμαστε καὶ μᾶς χώρισαν. Σὰν νὰ λένε, αὐτὰ τὰ παιδιὰ νὰ πᾶνε χώρια ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους. Πονάει αὐτό!! Τόσες φορὲς τὴν ἐλευθερώσαμε τὴ Βόρεια Ἤπειρο, τόσα αἵματα, τόσα κρυοπαγήματα!
Δὲ θὰ πᾶν χαμένα ὅλα αὐτά.»
(Βλ. βιβλίο «Ὁ πατήρ Παΐσιος μοῦ εἶπε», ἔκδοση 18η, σελ. 76 τοῦ Ἀθανάσιου Ρακοβαλῆ)
8.  Γιὰ τὰ Σκόπια, οἱ δηλώσεις τοῦ Γέροντα ἦταν ἐπίσης κατηγορηματικές. Ἐπιλέγονται τυχαῖα δύο ξεχωριστὲς μαρτυρίες μὲ τὸ ἴδιο νόημα:
α)   Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση, ὁ Γέροντας εἶπε χαρακτηριστικά: «Δὲν ὑπάρχει κίνδυνος ἀπὸ ᾽κεῖ [ἐνν. τὰ Σκόπια]. Τὸ κρατίδιο αὐτὸ ἀρχικὰ θὰ ἀναγνωριστεῖ καὶ ἀργότερα θὰ διαλυθεῖ.» [Μαρτυρία κ. Ματζουράτου Ευάγγελου, Ὑποστράτηγου ἐ.ἀ., Ἀττική]
       (βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Β΄, 2η Έκδοση, Σελ. 379).
β)   Ἐπίσης: «Τὰ Σκόπια ἔχουν θεμέλιο ἀπὸ λουκούμια, καὶ θὰ διαλυθοῦν.» [Ὁ Γέροντας ἀπευθυνόμενος στὸ Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης, κ. Παντελεήμονα, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1993.]
       (Βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Β΄, 2η Έκδοση, Σελ. 380).
9. Γιὰ τοὺς πολιτικούς:
α)   Γιὰ θανόντα πολιτικὸ ἡγέτη εἶπε: «Δὲν εἶναι ἁπλὸς μασόνος. Ἀνήκει στὴν πιὸ ἀντιχριστιανικὴ στοὰ τοῦ κόσμου, στὸ “Ἄστρο τοῦ Δαβίδ”, καὶ μάλιστα βρίσκεται στὴν ἄκρη τοῦ βέλους τοῦ τόξου τοῦ Δαβίδ.»
[ἐνν. πὼς ἦταν ἀπὸ τὰ κορυφαῖα στελέχη.]
β)   Γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη (ἄνοιξη 1985) εἶπε: «Αὐτὸς ποὺ κυβερνάει σήμερα θὰ ξαναβγεῖ πάλι, γιὰ δεύτερη φορά, ἀλλὰ δὲ βλέπω τὰ πράγματα νὰ πηγαίνουν καθόλου καλά. Θὰ πέσει καὶ θὰ βγεῖ ἄλλος. Ἐκεῖνον τὸν ἄλλο, ὅμως, δὲ θὰ τὸν ἀφήσουν, γιατὶ εἶναι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας.» Ὁ προσκυνητὴς σχολίασε: «Γέροντα, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές;» Κι ὁ Γέροντας συνέχισε: «Αὐτὰ ποὺ σοῦ λέω ἄκου τα, καὶ θὰ τὰ δεῖς!»
γ)   Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση τὸ Μάρτιο τοῦ 1993 γιὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα (τὸν καιρὸ ἐκεῖνο πρωθυπουργὸς ἦταν ὁ Κ. Μητσοτάκης, ἐνῶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ἦταν ἄρρωστος): «Θὰ γίνουν ἐκλογὲς καὶ θὰ βγεῖ πάλι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου… Θὰ ξαναβγεῖ˙ ἂς εἶναι ἄρρωστος. Διότι πρέπει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς αὐτούς (τοὺς πολιτικούς) νὰ τοὺς σιχαθεῖ.»
δ)   Γιὰ ἀπελθόντα πολιτικὸ ἡγέτη εἶπε: «Ὁ Γιῶργος εἶναι πολὺ κακός. Ὅταν θὰ ἀναλάβει αὐτός, θὰ κάνει μεγάλο κακὸ στὴν Ἑλλάδα!»
[Αὐτὸ τὸ ἐπανέλαβε χαρακτηριστικὰ ἐννιὰ φορές!]
–   Γιὰ τὸν ἴδιο εἶχε ἐπίσης πεῖ: «Ὅταν θὰ ἀναλάβει ὁ Γιῶργος, ἡ Ἑλλάδα κάηκε! Κάηκε!»
–   Κι ἀκόμη: «Ὅταν θὰ ἀναλάβει ὁ Γιῶργος, θὰ καταστρέψει τὴν Ἑλλάδα!»
ε)   ‘Ο Ομηρίδης Νικόλαος., προπονητής, μοῦ μετέφερε τὸ διάλογο ποὺ εἶχε τὸν Ἰούλιο τοῦ 1982 μὲ τὸ μακαριστὸ γέροντα παπα-Στάθη ἀπὸ τὰ Ἀμησιανὰ Καβάλας (ἐκοιμήθη τὸ 1984). «Τὸν ρώτησα πῶς βλέπει τὴν πολιτικὴ κατάσταση καὶ τὶς μελλοντικὲς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα.»
Ὁ Γέροντας κούνησε τὸ κεφάλι του καὶ εἶπε: «Ἐγὼ δὲ θὰ ζῶ, ἀλλὰ ἐσὺθὰ δεῖς πολλὰ κακά. Δὲ θὰ ὑπάρχει ἄνθρωπος νὰ διοικήσει αὐτὸν τὸν τόπο, γιατὶ θὰ εἶστε ἔθνος ἀλλόθρησκο. Καὶ τότε θὰ βροῦν εὐκαιρία οἱ Τοῦρκοι καὶ θὰ σᾶς πετσοκόψουν. Θὰ χυθεῖ πολὺ αἷμα, ἀλλὰ καὶ οἱ Τοῦρκοι θὰ διαλυθοῦν. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς θὰ βαπτιστοῦν, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ θὰ χαθοῦν.» (Πληροφορήθηκα ότι ο γέρων Παπα-Στάθης είχε χάρη)
ζ)    Στὴ διαπίστωση ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν πολιτικῶν σήμερα εἶναι μασόνοι, ὁ Γέροντας εἶχε πεῖ: «Τώρα τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ποιὸς εἶναι ἢ δὲν εἶναι· ἀλλὰ ποιὸς δὲν τὸ πιστεύει, τουλάχιστον τόσο πολύ. Τώρα, γιὰ νὰ γίνει κανεὶς πρωθυπουργὸς πρέπει νὰ εἶναι μασόνος. Ἂς τοὺς δίνει ὁ Θεὸς μετάνοια, νὰ τοὺς πάρει… νὰ βγοῦν καινούριοι… Μακκαβαῖοι!»
       (Βλ. βιβλίο «Ὁ πατὴρ Παΐσιος μοῦ εἶπε», ἔκδοση 18η, Σελ. 67 τοῦ Ἀθανάσιου Ρακοβαλῆ).
η)   Κι ἐπίσης: «Ὁ Πρωθυπουργὸς θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἅγιος! Ὁ «ἀρχηγός» τῆς Ἑλλάδας πρέπει νὰ εἶναι Ἅγιος!»
(Βλ. βιβλίο «Ὁ πατὴρ Παΐσιος μοῦ εἶπε», ἔκδοση 18η, σελ. 177 τοῦ Ἀθανάσιου Ρακοβαλῆ).
θ)   Γιὰ τὸ μέλλον τῶν Μασόνων εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά: «Ὅταν θὰ ἐπικρατήσουν οἱ Ἑβραῖοι, τοὺς πρώτους ποὺ θὰ σφάξουν θὰ εἶναι οἱ Χριστιανοὶ Μασόνοι.»
ι)    Ο Άγιος Παΐσιος είπε: στον Ταξίαρχο (ΤΘ) ε.α. Λ.Ν. Κάθε επτά χρόνια, χρειάζεται στην Ελλάδα να αναλαμβάνει κυβέρνηση με έκτακτες εξουσίες, για διάστημα τριών χρόνων.

10. Γιὰ τὴν Κύπρο:
(Σταχυολόγηση ἀναφορῶν στὴν Κύπρο, ἀπὸ τὸν Τόμο Β΄, τοῦ βιβλίου «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», πέραν τῶν ὑπολοίπων ἀναφορῶν ἐντὸς τοῦ Τόμου Α΄, 7η Ἔκδοση, σελ. 397-455, γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα.)
α)   Τὸ 1985 ἐπισκέφτηκε τὸ Γέροντα Παΐσιο μιὰ ὁμάδα Κυπρίων. Κάποιος ἀπ᾽ αὐτοὺς τὸν ρώτησε:
«Γιατί, Γέροντα, ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ εἰσβάλει στὴν Κύπρο μας ἕνας βάρβαρος λαός, νὰ σκοτώσει ἀθώους, νὰ ἀτιμάσει καὶ νὰ βιάσει;» Κι ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Αὐτὸ ἔγινε διότι ἡ Κύπρος, ἀπὸ νῆσος Ἁγίων, κατάντησε νῆσος ἁμαρτίας καὶ ἀκολασίας. Ὅταν θὰ ἐπιστρέψετε στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ Κύπρος θὰ ἐλευθερωθεῖ. Ἂν ὑπῆρχε κι ἄλλος, χειρότερος καὶ πιὸ βάρβαρος ἐχθρὸς ἀπὸ τοὺς Τούρκους, σ᾽ ἐκεῖνον θὰ ἐπέτρεπε ὁ Θεὸς νὰ τὰ κάνει ὅλα αὐτά!»
(Βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Β΄, 2η Έκδοση, Σελ. 381).
β)   Σὲ ἄλλη περίπτωση ὁ Γέροντας εἶπε:
«Τὸ πρόβλημα τῆς κατοχῆς τῆς Κύπρου εἶναι κατὰ βάση πνευματικό. Μὲ μία ἑβδομάδα νηστεία καὶ προσευχὴ ἀπὸ μέρους τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, οἱ Τοῦρκοι θὰ φύγουν ἀπὸ μόνοι τους.»
γ)   Σὲ ἐπισήμανση ὅτι, κατὰ τήν «παράδοση», πρὶν ἐλευθερωθεῖ ἡ Κύπρος οἱ Τοῦρκοι θὰ κάνουν μεγἀλες σφαγές, ὁ Γέροντας εἶπε χαρακτηριστικά:
«Αὐτὰ εἶναι προπαγάνδα τῶν Τούρκων.»
δ)   Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη στάση τῶν Κυπρίων ἀπέναντι στοὺς Τούρκους, ὁ Γέροντας εἶπε: «Νὰ εἶστε καλοὶ καὶ νὰ μὴ φοβάστε τίποτα. Ὁ Θεὸς διώχνει τὸν ἐχθρὸ ὅταν ὁ λαὸς μετανοήσει.»
 ε)   Ὅταν ρωτήθηκε ἀπὸ κάποιον προσκυνητὴ γιὰ τὸ ἂν θὰ λυθεῖ τὸ Κυπριακό, ὁ Γέροντας ἀπάντησε:
«Τί νὰ σοῦ πῶ, εὐλογημένε˙ ὅπως ἔγιναν τὰ πράγματα, εἶναι πολὺ δύσκολο. Ἐμεῖς, συνέχεια προσευχόμαστε νὰ βροῦν τὴ λύση τους, ἀλλὰ τὸ Κυπριακὸ μοιάζει μὲ τὸ πηγάδι γιὰ τὸ ὁποῖο τσακώνονταν δύο μονές, ποιὰ θὰ παίρνει τὸ νερό. Καί, ἐπειδὴ δὲν μπόρεσαν νὰ συμφωνήσουν, ἔριξαν μέσα ἕναν ὀγκόλιθο καὶ τὸ ἔφραξαν. Ὅταν πέρασαν τὰ χρόνια καὶ οἱ μονὲς βρῆκαν πῶς θὰ μοίραζαν τὸ νερὸ μεταξύ τους, δὲν εἶχαν μέρος νὰ σταθοῦν οἱ μοναχοὶ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ βγάλουν τὸν ὀγκόλιθο! Πράγματι, ὅλοι, καὶ οἱ Τοῦρκοι καὶ ἐμεῖς, θέλουμε νὰ τὸ λύσουμε, ἀλλά, ὅπως οἱ μοναχοὶ δὲν εἶχαν τόπο νὰ καθίσουν γιὰ νὰ τραβήξουν τὸν ὀγκόλιθο, ἔτσι καὶ οἱ κυβερνήσεις δὲν ἔχουν τρόπο γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ συμφωνήσουν γιὰ τὴ λύση.» [Μαρτυρία Αντιστρατήγου (ΠΒ) ε.α κ. Καμπούρη Γεωργίου] (Από το αρχείο πληροφοριών των Εκδόσεων Αγιοτόκος Καππαδοκία).
ζ)    Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση πρώην ἀγωνιστῆ τῆς ΕΟΚΑ, ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶχε πεῖ:
«Νὰ περιμένετε.»[ἐνν. γιὰ λύση στὸ Κυπριακό.] Κι ἐπίσης: Ἡ Τουρκία θὰ διαλυθεῖ, καὶ μάλιστα σύντομα.»[Ἀπόσπασμα μαρτυρίας τοῦ Κ. Κ, πρώην ἀγωνιστῆ τῆς ΕΟΚΑ].
(Από το αρχείο πληροφοριών των Εκδόσεων Αγιοτόκος Καππαδοκία).
ΣΧΟΛΙΟ Ἀπὸ τὰ παραπάνω προκύπτει πὼς ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες ΔΕ φαίνεται λύση στὸ Κυπριακό. Ἡ Κύπρος θὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀναίμακτα μετὰ ἀπὸ τὴ Β΄ φάση τῶν γεγονότων.
11. Γιὰ τὴν Ἀμερική:
α)   Ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶχε ἀκόμη πεῖ ὅτι οἱ Η.Π.Α θὰ περιέλθουν σὲ ἀνυποληψία, ἐννοώντας το ὄχι μόνον ἀπὸ ἠθικὴ σκοπιά (κάτι πού, λίγο-πολύ, παρατηρεῖται διεθνῶς), ἀλλὰ ἔχοντας μᾶλλον στὸ νοῦ κάτι πιὸ χειροπιαστό˙ ἴσως ὅτι ἀναμένονταν θεόσταλτες ἐξελίξεις γιὰ παιδαγωγικοὺς λόγους.
β)   Μαρτυρία τοῦ Βαλίδη Σταύρου, Αντιστράτηγου ΕΛ.ΑΣ ἐ.ἀ, Θεολόγου, πρώην Διοικητῆ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἁγίου Ὄρους:
Κάποτε εἶχε πάει στὸ Ἅγιον Ὄρος ἕνας Ἑλληνοαμερικανὸς γερουσιαστής. Τοῦ μίλησαν γιὰ τὸ Γέροντα κι ἀποφάσισε νὰ τὸν συναντήσει. Ὅταν ἔφτασε στὸ κελὶ μαζὶ μὲ τοὺς δύο συνοδούς του, ἐμφανίστηκε ὁ Γέροντας, ὁ ὁποῖος, μόλις τοὺς εἶδε, χαμήλωσε τὰ μάτια καὶ εἶπε: «Φονιάδες τῶν λαῶν, Ἀμερικάνοι!» Αὐτὸ φάνηκε πρωτάκουστο στοὺς παρισταμένους καὶ κάποιος ἐπιχείρησε νὰ διορθώσει τὰ πράγματα λέγοντας: «Μὰ, Γέροντα, δὲν εἶναι ἀκριβῶς Ἀμερικανοί. Εἶναι Ἕλληνες ποὺ ἦρθαν νὰ προσκυνήσουν στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἦλθαν νὰ σᾶς δοῦν.» (Ἦταν ἡ ἐποχὴ τοῦ πολέμου στὴ Γιουγκοσλαβία, μὲ τὶς ἀποσχίσεις τῆς Βοσνίας, τῆς Ἐρζεγοβίνης, τῆς Κροατίας, κ.λπ. Στὸν πόλεμο αὐτὸ καταλάβαινε ὁ καθένας τὸν καταλυτικὸ ρόλο τῶν Ἀμερικανῶν.)
Ὁ Γέροντας, ὡστόσο, δὲν ἄλλαξε στάση. Ἄρχισε νὰ τοὺς μιλᾶ, λέγοντας ὅτι χωρὶς τοὺς Ἀμερικανοὺς θὰ ὑπῆρχε εἰρήνη στὸν κόσμο. Τότε ὁ νεαρότερος τῶν συνοδῶν τοῦ Γερουσιαστῆ εἶπε στὸ Γέροντα: «Ἐμεῖς προσπαθοῦμε γιὰ τὴν εἰρήνη. Δὲν εἴμαστε σύμφωνοι μὲ τὶς ἐνέργειες τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου. Θὰ προσπαθήσουμε μὲ τὴν ἄλλη πλευρά, δηλαδὴ τὴν ἀντιπολίτευση, νὰ βοηθήσουμε τοὺς Σέρβους ἀδελφούς μας, πρὸς χάριν τῆς Ὀρθοδοξίας.» Ὅμως ὁ Γέροντας δὲν ἤθελε νὰ συνεχίσει μαζί τους. Ὁ ἄλλος συνοδὸς τὸν ρώτησε τότε ποιὰ ἦταν ἡ γνώμη του γιὰ τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Ἄ, μὲ ρωτᾶτε γιὰ τὴν Εὐρώπη, μὲ ρωτᾶτε γιὰ τὴν ΕΟΚ; Εἶναι πολὺ ζεστὸ ἀκόμα τὸ αἷμα…» Ὅλοι πάγωσαν μὲ τὴ συμπεριφορά του, χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν τὶ ἀκριβῶς ἐννοοῦσε μ᾽ αὐτὰ τὰ λόγια. (Από το αρχείο πληροφοριών των Εκδόσεων Αγιοτόκος Καππαδοκία).
γ)   Στὸ βιβλίο «Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης – Ὁ πνευματικὸς τῆς Μονῆς Δαδίου» (σελ. 119), ἀναφέρεται ὅτι τὸν Αὔγουστο τοῦ 2001, κάποιος παρακάλεσε τὸ Γέροντα νὰ προσευχηθεῖ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο γιὰ νὰ τὸν βοηθήσει, κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ἄσ᾽ τον, παιδί μου, τὸν Ἅγιο. Αὐτὸς εἶναι στὴν Ἀμερική. Τρέχει νὰ σώσει ζωές!».
Λίγες μέρες μετά, στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2001, ἔπεσαν οἱ Δίδυμοι Πύργοι. Ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας, λίγους μῆνες νωρίτερα, εἶχε πεῖ ἐπίσης ὅτι ἐκεῖνο ποὺ ἐπρόκειτο νὰ συμβεῖ στὴν Ἀμερικὴ θὰ ἄλλαζε τὸ ροῦ τῆς ἱστορίας: «Μεγάλο κακὸ θὰ βρεῖ τὴν Ἀμερική, καὶ ὄχι μόνο, μέσα στὸ Σεπτέμβριο. Ἀλίμονο!» Τὸ ἴδιο εἶχε προαναγγείλει καὶ στὸ μακαριστὸ Μητροπολίτη Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιο -παρόντων καὶ ἄλλων- χωρίς, ὡστόσο, νὰ δώσει περαιτέρω ἐξηγήσεις: «Σεβασμιότατε, νὰ δεῖτε τὶ θὰ πάθουν οἱ Ἀμερικανοὶ σὲ δύο μῆνες…»
δ) Ὁ μακαριστὸς Γέροντας Πορφύριος εἶπε τὸ 1985: «Ὅταν θὰ ἀναλάβει τὴ διακυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς μαῦρος πρόεδρος, τότε θὰ ἔρθει ἡ καταστροφή τους.»

12. Παράλληλες μαρτυρίες – ἄλλα στοιχεῖα:
α)   Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ ἀπὸ τὴν Ἀριζόνα εἶπε χαρακτηριστικά:
–   «Ἡ ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη κρέμεται ἀπὸ μία κλωστή!»
Ὁ Γέρονας ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ συνιστᾶ μετάνοια, θερμὴ προσευχὴ καὶ νηστεία. Ὅλα τὰ μοναστήρια του σὲ Ἀμερικὴ κι Ἑλλάδα προσεύχονται θερμά, μέρα καὶ νύχτα, νὰ παρατείνει τὸ ἔλεός του ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός.
–   Χαρισματούχος Ιερέας ο οποίος επισκέφτηκε τον γέροντα Εφραίμ τον Σεπτέμβριο του 2012, είπε: «Η Ανθρωπότητα βρίσκεται εν΄όψει Γ” Παγκοσμίου Πολέμου.»
–   Για λόγους αποστασίας, το έθνος μας θα ταπεινωθεί σφόδρα.
–   Ὁ ἴδιος συμφωνεῖ μὲ τὶς θέσεις τοῦ π. Παΐσιου, ὅπως καταγράφονται στά βιβλία «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν – Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994, Τόμος Α΄, 7η Έκδοση & Τόμος Β΄, 2η Έκδοση».
β)   Ἁγιορείτης ἱερομόναχος, πνευματικὸ τέκνο τοῦ Γέροντα Παΐσιου, ὁ ὁποῖος συμφωνεῖ κατὰ πάντα μὲ τὶς σχετικὲς ρήσεις τοῦ Γέροντά του, εἶπε:
–      «Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ θανάσιμο κίνδυνο.»
–      «Δὲν ἔχουν μετάνοια οἱ Ἕλληνες, γι’ αὐτὸ θὰ δοῦμε κι ἄλλους πειρασμοὺς καὶ δοκιμασίες.»
–      «Τὰ γεγονότα θὰ τρέχουν πολὺ γρήγορα, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο.»
–      «Οἱ πολιτικοὶ ποὺ ὁδήγησαν τὴ χώρα σ᾽ αὐτὴ τὴν κατάσταση θὰ δικαστοῦν.»
–      «Τὸ ὄρυγμα στὸν Ἕβρο, ποὺ βρίσκεται πλέον στὸ τελικὸ στάδιο κατασκευῆς του, δὲ θὰ μπορέσει νὰ τὸ περάσει ὁ τουρκικὸς στρατὸς σὲ περίπτωση ἐμπλοκῆς. Δὲ θὰ τὸ ἐπιτρέψει ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός.»
–      «Ἔρχεται μεγάλη πείνα, καὶ καλὸ εἶναι νὰ κάνουμε τὴν κατὰ δύναμη στοιχειώδη προετοιμασία μας.»
–      «Νὰ ἔχουμε ἀπόλυτη ἐλπίδα στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Δὲ θὰ μᾶς ἀφήσει ἡ Χάρη Του.»
γ)   Ἱερέας ἀπὸ τὴν Ἀυστραλία, μὲ τεράστιο ἱεραποστολικὸ ἔργο καὶ πολλὰ χαρίσματα, εἶπε:
–      «Ἂν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πέσουμε στὰ γόνατα καὶ παρακαλέσουμε, ἴσως καταφέρουμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴ μπόρα ποὺ ἔρχεται καὶ νὰ ἑλκύσουμε τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ συντομότερα. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δική μας μετάνοια.»
–      «Ὁ Χριστὸς θὰ ἐπιτρέψει κάποια πράγματα. Ὅμως ἡ νίκη θὰ εἶναι ὑπὲρ τῶν Ὀρθοδόξων. Νὰ τὸ θυμάστε.»

13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ:
α)   Ἡ γενικότερη κατάσταση ποὺ βιώνουμε διεθνῶς εἶναι κατὰ βάση πνευματική, καὶ ὡς τέτοια θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίζεται. Θὰ λειτουργήσουν οἱ πνευματικοὶ νόμοι πρὸς πάσα κατεύθυνση (ἀρχὴ ὠδίνων).
β)   Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν τροχιὰ προσέγγισης τῆς Ρωσίας ἀποτελεῖ ὀλέθριο σφάλμα.
(Βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Α΄, 7η Ἔκδοση, Σελ. 404)
…Ἄλλη φορά, βρέθηκα στὸ κελὶ τοῦ παπούλη πάλι μὲ κάποιους ἐπίσημους Ἕλληνες, καὶ ἡ συζήτηση περιεστράφη γύρω ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ τὴ διἀλυσή της. Τοῦ εἶπαν ὅτι διαλύθηκε, ὅτι ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἦταν ἕνας ἐπαίτης τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῆς Εὐρώπης καὶ ὅτι ἡ σημερινὴ Ρωσία δὲν εἶναι πιὰ ἡ πάλαι ποτὲ κραταιὰ Ρωσία. Τότε ὁ Γέροντας θύμωσε καὶ εἶπε: «Ὑπάρχει ἡ Μεγάλη Ρωσία. Ἡ Ρωσία θὰ ξαναγίνει μία ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις. Ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες, θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε σύμμαχοι, βοηθοὶ καὶ ἀρωγοί της, διότι εἶναι ἡ μοναδικὴ ὀρθόδοξη Μεγάλη Δύναμη. Ἡ Ρωσία θὰ εἶναι πάντα δίπλα μας. Οἱ Ρῶσοι θὰ εἶναι τὰ μοναδικὰ ἀδέλφια μας, οἱ σύμμαχοί μας ἐνάντια στοὺς Τούρκους. Ὁ πόλεμος μὲ τὴν Τουρκία εἶναι πάρα πολὺ κοντά.» Βέβαια, μὲ αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Γέροντας ὅλοι ἀνησυχήσαμε καὶ τοῦ εἴπαμε: «Μὰ, πῶς εἶναι δυνατόν;» «Μὴ στενοχωριέστε», συνέχισε, «θὰ νικήσουμε, θὰ νικήσουμε τοὺς Τούρκους. Ἡ Κωνσταντινούπολη θὰ ξαναγίνει ἑλληνική. Θὰ ξαναλειτουργήσει ἡ Ἁγία Σοφία. Ἡ Κωνσταντινούπολη θὰ ἐλευθερωθεῖ.» )
γ)   Κατὰ προσωπική μου ἐκτίμηση, ἡ σύσφιγξη τῶν σχέσεων Ἑλλάδας – Ἰσραὴλ σὲ διάφορους τομεῖς ἐξυπηρετεῖ σημαντικὰ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα, καθὼς εἶναι πολὺ πιθανὸ ἡ ἀλλαγὴ συμφερόντων καὶ ἰσορροπιῶν νὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἄσκηση ἰσχυρῶν πιέσεων πρὸς τὴν Τουρκία.
(Βλ. βιβλίο «Μαρτυρίες Προσκυνητῶν», Τόμος Α΄, 7η Ἔκδοση, Σελ. 404).
(«Καὶ μάλιστα μὲ τὴ βοήθεια ὄχι μόνο τῶν Ρώσων καὶ τῶν ἰδικῶν μας δυνάμεων ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπων ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ κάποια ἰδιωτικὰ συμφέροντα, τὰ ὁποῖα βρίσκονται στὴν Ἀμερική! Αυτοί, γιὰ διάφορους λόγους, θέλουν τὸ διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας.»)
δ)   Ἐπισημαίνεται ἐπίσης ὅτι κομβικὸ σημεῖο στὶς ἐξελίξεις ποὺ μᾶς ἀφοροῦν εἶναι ἡ Πόλη˙ ἂν δὲν προκύψει ἡ παραχώρησή της πρὸς ἐμᾶς (ὅπως κατηγορηματικὰ ἰσχυριζόταν ὁ Γέροντας Παΐσιος) ὅλα ὅσα ἀκολουθοῦν θὰ ἀναβληθοῦν. (Περὶ Ἀντιχρίστου κ.λπ.).
ε)   Ὅπως ἔχει χαρακτηριστικὰ εἰπωθεῖ, ἅγιοι σὰν τὸ Γέροντα Παΐσιο ἐμφανίζονται μιὰ φορὰ στὰ χίλια χρόνια. Συγκεκριμένα, ὁ Γέροντας Πορφύριος εἶχε πεῖ χαρακτηριστικὰ στὸν κ. Γραμματικάκη Ἰωάννη, Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὅτι ἅγιοι σὰν τὸ Γέροντα Παΐσιο ἐμφανίζονται κάθε ἑξακόσια χρόνια!
στ)Ὁ Γέροντας Παΐσιος εἶναι ὁ μόνος ποὺ μίλησε συστηματικὰ γιὰ τὰ πάντα σχεδόν, μὲ σκοπὸ νὰ μᾶς ἀφυπνίσει, ὥστε νὰ ἐνισχυθοῦμε στὴν πίστη καὶ στὸν ἀγώνα μπροστὰ στὰ ἐπερχόμενα γεγονότα.
Πέρα ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο, ἡ ἐμμονή του ἀλλὰ καὶ ὁ κατηγορηματικὸς τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μίλησε γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα πρέπει τουλάχιστον νὰ μᾶς προβληματίζουν˙ οἱ δὲ ἀπόψεις του καθαυτὲς θὰ πρέπει νὰ λαμβάνονται σοβαρὰ ὑπόψη καὶ νὰ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ ὅ,τι θὰ ἐπακολουθήσει.
ζ)    Ἔχουμε πάντα κατὰ νοῦ ὅτι πάνω ἀπ᾽ ὅλα βρίσκεται ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός. Καὶ ὅτι μὲ τὴ δική μας προσευχὴ καὶ τὶς μεσιτεῖες τῆς Θεοτόκου, τοῦ Γέροντα καὶ τῶν ἁγίων, ἡ πορεία τῶν ἐξελίξεων μπορεῖ νὰ ἀλλάξει, ὅπως τόσες φορὲς ἔγινε στὸ παρελθόν, ἀκόμη καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸ Γέροντα Παΐσιο.
η)   Κατὰ τὴν προσωπική μου ἐκτίμηση ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὶς θέσεις ἄλλων, σύγχρονων Γερόντων, μπορεῖ νὰ μᾶς γονατίσουν, ὡστόσο δὲ θὰ μᾶς ἐκμηδενίσουν.
θ)        Ἡ Κύπρος θὰ ἐλευθερωθεῖ, ἐνῶ θὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ ἡ ἐνσωμάτωση τῆς Β. Ἠπείρου στὴ μητέρα πατρίδα. Ἐπίσης, θὰ ἐπέλθει ἡ διάλυση τῆς FYROM καὶ ἡ προσάρτηση ἑνὸς μεγάλου τμήματός της στὴ χώρα μας. Ὅλα αὐτὰ θὰ πραγματοποιηθοῦν μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Β´ Φάσης (ἐθνικὰ γεγονότα).

Ὁ Χριστὸς νὰ μᾶς δίνει φώτιση.
Μὲ πολὺ πόνο καὶ ἀγάπη Χριστοῦ,

Νικόλαος Α. Ζουρνατζόγλου
Επισμηναγός ε.α.
Μέλος Αεροπορικής Ακαδημίας
Εκδότης – Συγγραφέας
Τ.Θ. 60159, Τ.Κ. 57001
Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 6972 019530
email: kappadoc@otenet.gr

email ιστοσελίδας:
kappadoc@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου