Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

''Δια πίστεως''

diapisteosΤου Αρχιμ. Δαμασκηνού Λιονάκη*
Στό ἐνδέκατο κεφάλαιο τῆς πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μακαρίζει τούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, «οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων».
Ἡ πίστη στόν Χριστό εἶναι, ἀδελφοί μου, ἀπαραίτητη γιά τήν εὐόδωση τῶν ἔργων μας, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς μας καί γιά τήν ποθητή σωτηρία μας· ἀπαραίτητη στόν νέο καί τόν ἡλικιωμένο, στόν ἐργαζόμενο καί τόν ἄνεργο, στόν ἀσθενῆ καί χειμαζόμενο, στήν μητέρα καί τόν πατέρα, στόνμαθ ητή καί τόν δάσκαλο, στόν κυβερνήτη καί τόν λαό, στόν ποιμένα καί τό ποίμνιο. Χωρίς τήν πίστη στόν Χριστό ἡ ψυχή ἀτροφεῖ, ὁ «ἔσω ἄνθρωπος» λιμοκτονεῖ, ἀληθινή ζωή δέν οἰκοδομεῖται.
Χωρίς τήν πίστη στόν Χριστό γινόμαστε «ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφεσ. 2, 12)!
«Ἡ πίστη εἶναι ἕνα μέγεθος πού ὑπόκειται σέ αὐξομειώσεις», σημειώνει σύγχρονος Γέροντας. Αὐξάνεται ἡ πίστη τοῦ χριστιανοῦ μέ τήν προσευχή καί τήν πρακτική καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, μειώνεται δέ μέ τήν ἀμέλεια καί τήν συγκατάθεση στήν ζωή τῆς ἀνομίας, ἡ ὁποία καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο παχυλό καί ἀνίκανο γιά πνευματικές ἀναβάσεις.
Λογισμοί ἀπιστίας πολεμοῦν ἀκόμη καί ἀνθρώπους ἀφιερωμένους στόν Θεό. Διαβάζουμε στόν βίο τοῦ Ἁγίου Νήφωνος, τοῦ θεοφιλοῦς Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς, ὅτι ἐπί τέσσερα ἔτη πολεμήθηκε ἡ ψυχή του ἀπό τό φοβερό πνεῦμα τῆς ἀπιστίας.Χωρίς τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά στερεωθεῖ στήν πίστη καί νά ἀποδώσει καρπό πνευματικό.
Ἐντύπωση προκαλοῦν οἱ ἐγκωμιαστικοί λόγοι τοῦ Θεανθρώπου γιά τήν πίστη τοῦ ἑκατοντάρχου τῆς Καπερναούμ,ὁ ὁποῖος μέ σταθερότητα προσέβλεψε στήν θεραπευτική δύναμη τοῦ Κυρίου μας καί ὡς δῶρο ἔλαβε τήν θεραπεία τοῦ δούλου του: «Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον» (Λουκ. 7, 9).
Στό σημεῖο αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς ἀναρωτηθοῦμε: Ἔχουμε πλήρως ἐμπιστευθεῖ τήν ζωή μας στόν Κύριο, ὅπως ὁ ἑκατόνταρχος ἐμπιστεύθηκε τήν ὑγεία τοῦ δούλου του; Ἔχουμε ἀφεθεῖ ἀπροϋποθέτως στήν πατρική Του πρόνοια ἤ κάτι τέτοιο φοβίζει τίς καρδιές μας ὡς ζημιογόνο;
«Ἡ ζωή ἔχει πολλά γυρίσματα», διδάσκει ὁ λαός μας. Πρώην θεομάχοι καί ἀρνησίχρηστοι συμβαίνει κάποτε νά ἀναδεικνύονται βεβαιόπιστοι ὁμολογητές τοῦ Χριστοῦ, βοηθοί καί ἐμψυχωτές τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ «βαθεῖα καρδία» τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ μυστήριο, γνωρίζεται δέ τελείως μόνο ἀπό τόν καρδιογνώστη Θεό.
Ἄς μή σπεύδουμε, λοιπόν, νά κατακρίνουμε συνανθρώπους μας ὡς ἀπίστους καί νά προδικάζουμε τήν ἀπώλειά τους μέ κριτήρια ἀνθρώπινα καί ἀτελῆ. Τρανά παραδείγματα ἁγίας μεταστροφῆς πολλοί πρώην ἐξισλαμισθέντες Νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι «εἰς ἑαυτοὺς ἐλθόντες» ἔσπευσαν νά ὁμολογήσουν τόν Χριστό καί νά Τοῦ προσφέρουν θυσία μαρτυρική.
«῾Εαυτοὺς πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε» (Β’ Κορ. 13, 5), παραγγέλλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἔχουμε κληθεῖ οἱ χριστιανοί, ἀδελφοί μου, νά ἐξετάζουμε μέ κριτήρια ἐκκλησιαστικά τό φρόνημά μας, τίς πράξεις μας καί τήν ἐν γένει ζωή μας, ὥστε νά διατηροῦμε τόν σύνδεσμό μας μέ τόν Κύριο καί νά βαδίζουμε μέ ἀσφάλεια πρός τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, «ἧς τύχοιμεν ἅπαντες». Ἀμήν.
* Ο Αρχιμ. Δαμασκηνός είναι Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου.            http://www.romfea.gr/foni-ierarxon/18240-2013-07-27-19-18-23

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου