Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Καλικάτζαροι μέ ...ὀνοματεπώνυμο! Ἡ τρομοκρατία τῶν σύγχρονων «σοφῶν», ἐραστῶν τῆς λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, νοούμενης πάντα ὡς ἐπικυριαρχία στόν ἄνθρωπο, σέ ἔθνη καί λαούς!

Τοῦ Διονύση Μακρῆ
Τελικά τό μεγαλύτερο ἱστορικό γεγονός τοῦ προηγούμενου αἰώνα ὅτι ὁ ἄνθρωπος πῆγε στό φεγγάρι εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα. Καί δέν εἶναι τό μοναδικό...
Καθώς πλησιάζουν τά Χριστούγεννα ἦρθε στή σκέψη μου ἡ ἱστορία τῆς γιαγιᾶς γιά τούς Καλικατζάρους. Οἱ παλιότεροι θά τή γνωρίζουν καλά. Ὡστόσο, καλό θά ἦταν νά τήν ἐπαναφέρουμε στή μνήμη μας, ἔτσι ὥστε νά κατανοήσουμε τό τί συμβαίνει σήμερα γύρω μας μέ τούς ἐπώνυμους πλέον Καλικάτζαρους πού ἐπιχειρώντας νά πριονίσουν τό δέντρο τῆς ζωῆς μᾶς ταλαιπωροῦν μέ τεχνικές κρίσεις, ἐνῶ ἐπιχειροῦν πλέον ἀπροκάλυπτα νά μᾶς ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά νέους τρόπους ζωῆς χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά.
Οἱ Καλικάτζαροι λοιπόν σύμφωνα μέ τήν διήγηση ζοῦσαν στό σκοτάδι, μέσα στά ἔγκατα τῆς γῆς. Κατοικοῦσαν κοντά στίς ρίζες τοῦ δέντρου τῆς ζωῆς, πού στήριζε ὁλόκληρη τή γῆ. Ἦταν στήν ὄψη μαῦροι-σκοτεινοί. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση κρατοῦσαν ἕνα πριόνι. Τό χρησιμοποιοῦσαν γιά νά κόψουν τό δέντρο τῆς ζωῆς καί νά ἐπιφέρουν τόν θάνατο, τήν καταστροφή καί τόν ὄλεθρο στόν πλανήτη.
Λίγο πρίν ἀλλάξει τό ἔτος, βλέποντας πώς σχεδόν τό ἔργο τούς ὁλοκληρωνόταν ἀνέβαιναν στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς. Λόγω τοῦ ὅτι ζοῦσαν ὅμως στό σκοτάδι ἐκτυφλώνονταν ἀπό τή θέα τοῦ φωτός... Γι’ αὐτό συνήθιζαν νά ἀγκιστρώνονταν πάνω στούς ἀνθρώπους. Ἐπέλεγαν ἐκείνους πού παραβίαζαν τό νόμο τοῦ Θεοῦ διότι ἀδυνατοῦσαν νά τούς διακρίνουν καί νά τούς ἐκδιώξουν, τόνιζε ἡ γιαγιά! 
Προτιμοῦσαν νά μπαίνουν στά σπίτια τῶν ἀνθρώπων καί νά τούς ἐνοχλοῦν κάνοντας χίλιες δυό ἀταξίες. Βασικός στόχος ἦταν, ὅπως ἀφηγεῖτο ἡ γιαγιά νά τούς ἐμποδίσουν νά γιορτάσουν τή γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ἀνέβαιναν στή γῆ τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων. Αὐτή ἦταν ἡ αἰτία πού ἐγκατέλειπαν τό διαβρωτικό ἔργο τους.

Μέ τήν ἔλευση ὅμως τοῦ Μεσσία τό δέντρο ξαναγεννιόταν ἀπό τήν ἀρχή. Ἡ ξαφνική ἀναγέννηση τοῦ δέντρου (γῆς) ἔφερνε ἀπόγνωση στούς Καλικάτζαρους πού διαπίστωναν ὅτι οἱ κόποι τους πᾶνε χαμένοι. Ἔτσι ὁ ἀρχηγός τους, τούς διέταζε νά κρυφτοῦν σέ τόπους πού δέν εἰσέρχεται τό φῶς. Τούς παρακινοῦσε νά συνεχίζουν τό διαβρωτικό ἔργο τους, προτρέποντας νά ἀγκιστρωθοῦν σέ ἀνθρώπους πού δέν εἶχαν ἀγάπη. Σ’ αὐτούς δηλαδή πού εἶχαν πάψει νά ἀγαποῦν τόν φτωχό γείτονα, νά ἐλεοῦν τούς ἀδυνάτους, νά φροντίζουν τούς πεινασμένους, νά παρηγοροῦν τούς ἀναξιοπαθοῦντες...
Οἱ Χριστιανοί ἀναστατώνονταν ἀπό τήν παρουσία καί τίς ἀταξίες τῶν Καλικατζάρων καί ἱκέτευαν τόν Θεό νά τούς ἐκδιώξει. Τότε ὁ οὐρανός ἔδινε ἐντολή στούς ἱερεῖς, νά τελέσουν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων τήν ἡμέρα τοῦ Σταυροῦ τήν παραμονή τῶν Φώτων. Μέ τόν ἁγιασμό ράντιζαν ὅλα τά σπίτια τῶν Χριστιανῶν ἀκόμη καί τά ζῶα. Οἱ Καλικάτζαροι δέν ἄντεχαν καί ἔφευγαν. Τήν ἡμέρα, τῶν Φώτων, τῆς Βαπτίσεως δηλαδή τοῦ Χριστοῦ τούς ὅρισε νά ἐξαγιάσουν καί τά ὕδατα, ὥστε νά ἐπιστρέψουν οἱ Καλικάτζαροι στό οἰκεῖο γιά αὐτούς χῶρο δηλαδή στό σκοτάδι.
Οἱ Χριστιανοί γιά νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό νήστευαν ὁλημερίς τήν παραμονή τῶν Φώτων. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ἐκδήλωναν τήν ἐμπιστοσύνη τους στόν Θεό.
Γι’ αὐτό, συμβούλευε στήν ἀφήγησή της ἡ γιαγιά νά κοιτάξετε νά γίνετε κουβαλητές της ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Νά ἀγαπᾶτε ὅλους φίλους, γέροντες, γονεῖς. Νά προσεύχεσθε, νά ἐξομολογεῖσθε καί νά ἐκκλησιάζεστε γιά νά μήν σᾶς ἀγγίζουν οἱ πειρασμοί.
Ἡ ἱστορία τῆς γιαγιᾶς προκαλοῦσε ἀπορίες καί φόβους πού δημιουργοῦσε ὁ ἔλεγχος τῆς συνείδησης. Φόβοι πού τότε συνδέονταν μέ τίς παιδικές ἀταξίες...
 
Γνώριμες παλιές οἱ συνταγές τῶν «σοφῶν»
 
Στίς ἁπλές αὐτές ἱστορίες τῆς γιαγιᾶς βρίσκονται οἱ διαχρονικές ἀπαντήσεις γιά ὅλους αὐτούς πού ὄχι μόνο ἔκαναν ἐπιστήθιους φίλους τούς Καλικατζάρους, ἀλλά ἐπιπλέον ταυτίστηκαν μαζί τους. Κατέστησαν τυφλά ὄργανα αὐτῶν τρομοκρατώντας ὁλάκερο τόν κόσμο...
Στίς παλιές λοιπόν γνώριμες, στούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, συνταγές βασίζεται ἡ τρομοκρατία τῶν σύγχρονων «σοφῶν», ἐραστῶν τῆς λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, νοούμενης πάντα ὡς ἐπικυριαρχία στόν ἄνθρωπο, σέ ἔθνη καί λαούς. Οἱ ὄψιμοι αὐτοί θιασῶτες μίας ὑποτιθέμενης νέας ἐποχῆς, πού στή βάση της ἔχει τή δράση τῶν Καλικατζάρων πατοῦν πάνω στόν ἴδιο φαρισαϊκό ἑωσφορικό ἐγωισμό πού τούς κατέστησε τυφλούς καί σκληρόκαρδους.
Σήμερα λοιπόν οἱ Καλικάτζαροι κυκλοφοροῦν μέ ὄνομα καί ἐπώνυμο ἀνάμεσά μας καί μᾶς ταλαιπωροῦν ἀφάνταστα. Αὐτοί λοιπόν οἱ ἐπώνυμοι Καλικάτζαροι θέλουν σώνει καί καλά νά πάρουν τή ζωή μας στά χέρια τους. Ὅπως ὀρθά ἔλεγε ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἐπιδιώκουν νά μᾶς μεταβάλλουν σέ κιμά μέσω τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς λεγόμενης Ν. Τάξης Πραγμάτων. Οἱ σύγχρονοι Καλικάτζαροι ἀκολουθοῦν τώρα λοιπόν νέα μόδα. Ἐκσυχρονίστηκαν μέ νέες φιλοσοφικές παγίδες προκειμένου νά παρασύρουν τούς ἀνθρώπους. Διά τῆς διάνοιξης νέων ὁδῶν ἐπιχειροῦν νά μποῦν διά τῆς βίας στά σπίτια μας. Ἀναλαμβάνουν πρωτοβουλίες γιά νά διαλύσουν τίς οἰκογένειες. Καλύπτονται σήμερα μέ τά φανταχτερά χρώματα τοῦ Life Style, ὅπως λέγεται. Δημιουργοῦν θορύβους ἀντίστοιχους μ’ αὐτῶν τῶν Σειρήνων τῆς ἐποχῆς τοῦ πολυμήχανου Ὀδυσσέα γιά νά αἰχμαλωτίσουν ἀνύποπτους ἀνθρώπους στά δίκτυα τῆς ἀβύσσου.
Ὡστόσο, διακατέχονται ἀπό τό ἴδιο πνεῦμα ἀσυδοσίας καί τίς ἴδιες ἀκριβῶς ἰδέες περί ἐπικυριαρχίας τοῦ κόσμου. Στήνουν τά ἴδια δικαστήρια, ὅπως αὐτά τῶν Φαρισαίων, ὡς γνήσιοι ἐκφραστές αὐτῶν καί ἀκολουθοῦν τά ἴδια χνάρια τῆς προδοσίας τοῦ Ἰούδα Ἰσκαριώτη. Ἀλλά ἔχουν τήν ἴδια πάντα κατάληξη πού εἶχε καί ὁ προδότης Ἰούδας. Πέφτουν πρῶτοι στήν παγίδα πού στήνουν γιά τούς ἄλλους καί γεύονται πρῶτοι τίς συνέπειες τῶν πράξεών τους...
Τά παγκόσμια αὐτά νέα ἀφεντικά, ἀπόγονοι τῶν Καλικατζάρων ἔχουν καταφέρει, ὅπως προσφάτως ἀποδείχθηκε ἀπό τήν τεχνητή οἰκονομική κρίση τῆς Ἑλλάδος, νά ἐλέγχουν τό χρηματοπιστωτικό παγκόσμιο σύστημα, καί μέσω αὐτοῦ τίς ἑκάστοτε κυβερνήσεις ἀνεξαρτήτου πολιτικῆς χροιᾶς. Ἔχουν ἀκόμη στά χέρια τούς μέσω τῶν κατά τόπων μασωνικῶν Στοῶν καί τῶν Χρηματιστηρίων τόν ἀπόλυτο ἔλεγχο στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης. Μέ τό πρόσχημα τοῦ ἐκσυχρονισμοῦ ὑποδαυλίζουν τήν Παιδεία, τορπιλίζοντας στήν κυριολεξία τά θεμέλια τῆς ἐκπαίδευσης (βλ. σελ 13). Προσφέρουν γνώση πού σερβίρουν ἐντέχνως εἰδικά ἄνομα κέντρα ἐξουσίας μέσα ἀπό νέες τεχνολογικά ἐξελιγμένες μεθόδους ποῦ ἀκυρώνουν τίς διδασκαλίες τῶν δασκάλων, τῶν καθηγητῶν καί τῶν γονέων... Ἀλλοιώνουν παραδόσεις καί ἐξευτελίζουν μέ διαφόρου τύπου μεθοδεύσεις πού λειτουργοῦν ὅπως οἱ ναρκωτικές οὐσίες ἤθη καί ἔθιμα τῶν λαῶν καί ἰδιαίτερα ὅσα ἀναφέρονται στόν Θεό. Κατάφεραν μέσω τῆς τεχνολογίας νά κτυποῦν τά κάστρα ἐκ τῶν ἔσω εἴτε αὐτά ἀφοροῦν χῶρες καί ἔθνη εἴτε τή θρησκεία εἴτε τήν οἰκογένεια. Κατασκευάζουν τήν ἱστορία μέ ἀσύστολα ψεύδη πού ἀποβλέπουν στό ἔλεγχο τῶν Ἐθνῶν. Σέ μία ἔκρηξη εἰλικρίνειας, λ.χ. ὁ Edwin Aldrin ὁ ἀστροναύτης πού πιστεύαμε πώς πάτησε στό φεγγάρι παραδέχτηκε ὅτι ὅλα τά βίντεο τῆς ἀποστολῆς τοῦ ἀνθρώπου στή Σελήνη δέν εἶναι ἀληθινά καί ἁπλά δείχνουν μία ἐγκατάσταση, ἕνα σκηνικό ὥστε νά φανεῖ σάν προσομοίωσή τοῦ πῶς φαίνεται τό φεγγάρι καί τό διάστημα. «Ἡ ἀποστολή τοῦ Apollo 11 δέν ἦταν πραγματική, τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἦταν» δήλωσε ὁ Buzz Aldrin σέ ἕνα βίντεο πού κατέγραψε, ὁμολογώντας ὅτι τό Apollo 11 ἦταν μία μεγάλη φάρσα.
Καί ἐρχόμαστε στά τοῦ οἴκου μας... Τί λέτε χριστιανοί μου νά ἔκανε λ.χ.  τούς σύγχρονους ἄρχοντες μας νά ἀλλάζουν τή γνώμη πού ἐπικρατοῦσε ἀνέκαθεν στόν πλανήτη ὅτι δηλαδή ὁ κιναιδισμός ἤ ἀνωμαλία ἀποτελεῖ βαριᾶς μορφῆς ψυχοπάθεια; Ποιά ἀκόμη  εἶναι ἡ αἰτία πού ἐπέβαλλε τίς κυβερνήσεις νά προωθήσουν ἀποφάσεις πού διευκολύνουν ἀφάνταστα τή διάλυση τῆς οἰκογένειας, ἀποφάσεις μέ τίς ὁποῖες νομιμοποιοῦν τίς ἐκτρώσεις, πού στεροῦν ἀπό τόν ἄνθρωπο τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης (ἀντιρατσιστικός νόμος) κ.ο.κ.; Ὅλα αὐτά ἐντάσσονται σέ ἕνα πρόγραμμα τῆς Νέας Τάξης πού ἀποβλέπει στή μείωση καί τόν ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς.
Πιστεύω ὅτι κατόπιν αὐτῶν μποροῦμε ὅλοι νά συνειδητοποιήσουμε τό πῶς πριονίζουν κάποιοι τό δέντρο τῆς ζωῆς, κλαδάκια τοῦ ὁποίου εἴμαστε κι ἐμεῖς. Ἕνα μόνο Χριστιανοί μου φοβίζει τούς Καλικάτζαρους. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ! Κι αὐτό γιατί ὁ Μεσσίας ἀνατρέπει τά δόλια σχέδιά τους. Γι’ αὐτό ἄς φροντίσουμε ὅλοι μας νά μεταβάλλουμε σέ φάτνη τήν καρδιά μας γιά νά γεννηθεῖ σ’ αὐτήν Χριστός. Ἄς φροντίσουμε νά καταστήσουμε τόν Χριστό, κέντρο τῆς ζωῆς μας, στά σπίτια μας, στίς ἐργασίες μας, στήν καθημερινότητά μας. Γένοιτο
Καλά Χριστούγεννα

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΤΕΥΧ. 161) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου