Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

« Άγιοι Αρχιερείς, φυλάξατε τα ποίμνια σας και διώξατε τους λύκους…»


 p-filotheos-zervakos


Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ( + 1884 - 1980 )

"...
Δεν αρκεί, δεν ωφελεί μόνον να γνωρίζουμε τον Νόμο του Θεού, τις εντολές, τα δόγματα, τους κανό­νας, τις Αποστολικές και Πατερικές παραδόσεις, αλλά και να φυλάττουμε αυτές.

Ο Κύριος είπε «Ος δ' αν ποίησει και διδάξει ούτος μέγας κληθήσεται εν τη Βα­σιλεία των Ουρανών» (Ματ. 5, 19) και «Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον τον Θεού και φυλάσσοντες αυ­τόν» (Λουκ. 11, 29)....
Άγιοι Αρχιερείς, φύλακες της Μιας, Αγίας, Κα­θολικής και Αποστολικής Εκκλησίας..., προσέξατε παρακαλώ θερμώς και ικετεύω μετά δακρύων.
Προβατόσχημοι λύκοι, εισελθόντες στην αυλή των λογικών προβάτων διά της πολιτικής και της αντίχριστου Μα­σονίας, ζητούν να καταργήσουν τα διατεταγμένα από τους πανσόφους Αγίους Αποστόλους και τους θεοφόρους Αγίους Πατέρας, και να εξευρωπαΐσουν, εκ Λατινίσουν και εκμοντερνίσουν...

Αυτούς και όλους τους καταφρονητάς των Αποστολικών και Πατερικών Πα­ραδόσεων, να αποβάλετε ως λοιμώδεις λύκους από την Ορθόδοξη Εκκλησία, για να μη καταστήσουν αυτήν αιρετική, πανθεϊστική και παναιρετική με όσα ξένα και αιρετικά επιδιώκουν να εισαγάγουν...
Άγιοι Αρχιερείς, προσέξατε, φυλάξατε τα ποί­μνια τα όποια σας ενεπιστεύθη ό Κύριος, διώξατε τους λύκους. Εκείνους πού λέγουν και πράττουν παρά τα διατεταγμένα, συστήσατε εις αυτούς μετάνοια....
*Η Εκκλησία έχει ανάγκη από πολλούς εργάτες, όχι χλιαρούς και φιλοσώματους, αλλ' αληθινούς, με πίστη και ζήλο, αυταπάρνηση και αγάπη ολόψυχο πρός τον Θεό και τον άνθρωπο...
*Λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι και τρανοί οι ψευδώς τιτλοφορούμενοι ως αλάθητοι και Παναγιώτατοι, φουσκωμένοι από εωσφορικήν υπερηφάνειαν, εχθροί της Ορθοδοξίας και των πιστώς ακολουθώντων την Ορθόδοξον πίστιν και τας Αποστολικάς και πατερικάς πα­ραδόσεις, επόμενον να μας πολεμήσουν, να εξασκή­σουν βίαν, αλλά εμείς να μένωμεν στερεοί εις την πί­στιν και να μη φοβηθώμεν...
Ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού, μας παραγγέλλει "...Μη συγκοι­νωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους, μάλ­λον δε και ελέγχετε".

Εις περιστάσεις κατά τας οποίας περιφρονείται ή υβρίζεται η Αγία Ορθόδοξος πίστις μας επιτρέπεται έλεγχος ακόμη και θυμός δίκαιος, α­παγορεύεται δε η σιωπή.

Αλλά και ο έλεγχος να γίνε­ται με διάκρισιν και σύνεσιν, όχι με ταραχήν και θυμόν υπερβολικόν...

ΠΙΣΤΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ ΤΗς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ
Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη"
 Θεσσαλονίκη         http://www.impantokratoros.gr/arxiereis-poimnia.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου