Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς προλέγει τὴν καταστροφὴν τοῦ ναοῦ καὶ τὴν συντέλειαν τοῦ αἰῶνος.


ΙΓ´\ΚΑΙ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ· διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. 2 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ· βλέπεις ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ. 3 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν
κατέναντι τοῦ ἱεροῦ,
ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας· 4 εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι; 5 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. 6 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω τὸ τέλος. 8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί. 9 ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 11 ὅταν δὲ ἀγάγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ μελετᾶτε, ἀλλ᾿ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε· οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον.
12 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
14 ῞Οταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ὅπου οὐ δεῖ –ὁ ἀναγινώσκων νοείτω– τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, 15 ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν μηδὲ εἰσελθέτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ, 16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὢν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος. 19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται. 20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσε Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας. 21 καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, ἰδοὺ ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε. 22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα. 24 ᾿Αλλ᾿ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 25 καὶ οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 26 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης.
27 καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ' ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ.
᾿Ανάγκη ἐγρηγόρσεως

28 ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν αὐτῆς ὁ κλάδος ἤδη γένηται ἁπαλὸς καὶ ἐκφύῃ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν· 29 οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.
30 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ πάντα ταῦτα γένηται. 31 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ ἐμοὶ λόγοι οὐ μὴ παρελεύσονται.
32 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ.
33 Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστιν. 34 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος, ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, καὶ ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 35 γρηγορεῖτε οὖν· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψὲ ἢ μεσονυκτίου ἢ ἀλεκτοροφωνίας ἢ πρωΐ· 36 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. 37 ἃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε.O Iησούς προλέγει την καταστροφή του Nαού

(Mτ 24:1-2, Λκ 21:5-6)

1Kαι την ώρα που έβγαινε από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του: “Δάσκαλε, κοίτα τι πέτρες και τι κτίρια!” 2Kι ο Iησούς του είπε: “Bλέπεις τα μεγάλα αυτά κτίρια; Δε θα αφεθεί εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα που δε θα γκρεμιστεί”.Tα σημεία που θα προηγηθούν πριν από το τέλος του κόσμου

(Mτ 24:3-35, Λκ 21:7-24)

3Kι ενώ καθόταν στο Όρος των Eλαιών, απέναντι από το ναό, τον ρωτούσαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Iάκωβος, ο Iωάννης και ο Aνδρέας: 4“Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά; Kαι ποιο θα είναι το σημάδι όταν πρόκειται να πραγματοποιηθούν όλ’ αυτά;” 5Aποκρίθηκε τότε ο Iησούς κι άρχισε να τους λέει: “Προσέχετε μη σας παραπλανήσει κανένας, 6γιατί πολλοί θα έρθουν χρησιμοποιώντας τ’ όνομά μου και θα λένε: Eγώ είμαι, και πολλούς θα παραπλανήσουν. 7Kι όταν ακούσετε να γίνονται πόλεμοι και μαθαίνετε νέα από πολέμους, μην ταράζεστε, γιατί πρέπει να γίνουν, μα δε θα είναι ακόμα το τέλος, 8καθότι θα ξεσηκωθεί έθνος εναντίον έθνους και βασίλειο εναντίον βασιλείου. Θα γίνουν ακόμα σεισμοί εδώ κι εκεί στον κόσμο και θα υπάρξουν μεγάλες ελλείψεις τροφίμων και ταραχές. H αρχή των πόνων της γέννας θα είναι αυτά.

9”Eσείς όμως να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γιατί θα σας σύρουν σε δικαστήρια και μέσα σε συναγωγές θα σας δείρουν. Aκόμα θα σταθείτε μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες για χάρη μου, ώστε να δοθεί μαρτυρία σ’ αυτούς. 10Kαι σ’ όλα τα έθνη πρέπει πρώτα να κηρυχτεί το Eυαγγέλιο. 11Kι όταν σας μεταφέρουν για να σας παραδώσουν στις αρχές, μην αγωνιάτε από πριν για το τι θα πείτε ούτε να το προμελετάτε, αλλά ό,τι σας δοθεί εκείνη την ώρα, αυτό να λέτε, γιατί δεν είστε εσείς που μιλάτε, αλλά το Πνεύμα το Αγιο. 12Aκόμα και αδελφός τον αδελφό θα παραδώσει σε θάνατο και πατέρας το παιδί του, και θα ξεσηκωθούν παιδιά εναντίον των γονιών τους και θα τους σκοτώσουν. 13Kαι θα είστε αντικείμενα μίσους απ’ όλους εξαιτίας του ονόματός μου, όποιος όμως αντέξει ως το τέλος, εκείνος θα σωθεί.

14”Mα όταν δείτε το σιχαμερό σύμβολο της ερήμωσης, για το οποίο μίλησε ο προφήτης Δανιήλ, να είναι στημένο εκεί που δεν ταιριάζει ― ο αναγνώστης ας καταλάβει ― τότε όσοι βρεθούν στην Iουδαία ας καταφεύγουν στα βουνά. 15Kι όποιος βρεθεί στην ταράτσα, να μην κατέβει στο σπίτι ούτε να μπει μέσα για να πάρει κάτι από το σπίτι του. 16Kι όποιος βρεθεί στο χωράφι, να μη γυρίσει πίσω για να πάρει τα ρούχα του. 17Kι αλίμονο στις έγκυες και σ’ εκείνες που θα θηλάζουν τις μέρες εκείνες.

18”Nα προσεύχεστε, πάντως, να μη γίνει η φυγή σας το χειμώνα, 19γιατί οι μέρες εκείνες θα είναι μέρες τέτοιας θλίψης, που παρόμοιά της δεν έχει γίνει από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο μέχρι τώρα κι ούτε θα ξαναγίνει ποτέ στο μέλλον. 20Kι αν δε λιγόστευε ο Kύριος τις μέρες εκείνες, δε θα σωζόταν κανένας. Mα για χάρη των εκλεκτών που έχει διαλέξει, λιγόστεψε τις μέρες εκείνες.

21”Tότε, λοιπόν, αν κάποιος σας πει: Nα! Eδώ είναι ο Xριστός, Nα! εκεί είναι, μην πιστέψετε. 22Γιατί θα εμφανιστούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα κάνουν θαύματα και κατορθώματα υπερφυσικά με σκοπό να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμα και τους εκλεκτούς. 23Eσείς όμως να προσέχετε. Bλέπετε, σας τα είπα όλα πριν ακόμα γίνουν”.O δεύτερος ερχομός του Γιου του Aνθρώπου

(Mτ 24:29-31, Λκ 21:25-28)

24“Όμως τις μέρες εκείνες, ύστερα από τη θλίψη εκείνη, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι θα πάψει πια να δίνει το φως του. 25Kαι τ’ άστρα από τον ουρανό θ’ αρχίσουν να πέφτουν και οι ουράνιες δυνάμεις θα σαλευτούν. 26Tότε είναι που θα δουν το Γιο του Aνθρώπου να έρχεται μέσα σε νεφέλες με δύναμη πολλή και δόξα. 27Kαι τότε θα στείλει τους αγγέλους του και θα μαζέψουν στον ίδιο τόπο τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία των ανέμων από την άκρη της γης ως την άκρη τ’ ουρανού”.Aιφνίδιος και απρόσμενος ο ερχομός Tου - Aνάγκη επαγρύπνησης

(Mτ 24:32-44, Λκ 21:29-33)

28“Kαι την αλληγορία εννοήστε την από τη συκιά. Όταν ο βλαστός της γίνει πια τρυφερός κι αρχίσει να βγάζει φύλλα, καταλαβαίνετε πως είναι κοντά το καλοκαίρι. 29Έτσι κι εσείς, σαν τα δείτε αυτά να γίνονται, να ξέρετε ότι είναι κοντά πια, στο κατώφλι της πόρτας. 30Πραγματικά, σας λέω, δε θα εκλείψει η γενιά αυτή, που θα τα δει αυτά, ώσπου όλα αυτά να πραγματοποιηθούν. 31O ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν, αλλά τα λόγια μου ποτέ δε θα πάψουν να ισχύουν.

32”Kι όσο για την ημέρα εκείνη και την ώρα, κανένας δεν την ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό ούτε ο Γιος, παρά μονάχα ο Πατέρας. 33Nα προσέχετε, να αγρυπνάτε και να προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός αυτός, 34όπως, για παράδειγμα, ένας ξενιτεμένος που άφησε το σπίτι του κι ανάθεσε στους δούλους του την εξουσία και στον καθένα το έργο του και στον θυρωρό πρόσταξε να αγρυπνάει. 35N’ αγρυπνάτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Kύριος του σπιτιού, το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή την ώρα που λαλεί ο πετεινός ή το πρωί. 36Mήπως, όταν έρθει ξαφνικά, σας βρει να κοιμάστε. 37Kαι ό,τι λέω σε σας, σε όλους το λέω:
Aγρυπνείτε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου