Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Πνέουν τά λοίσθια οἱ ΗΠΑ! Γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους: Θά ἔχουν τό ἴδιο τέλος μ’αὐτό τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης!


Ἔφθασε ἡ ὥρα νά εἰσπράξουν οἱ ΗΠΑ τά ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς τῆς ἀνομίας πού ἀκολούθησαν!
 
Τό πιό συνταρακτικό γεγονός  πού θά φέρει τά πάνω –κάτω σέ ὁλάκερο τόν πλανήτη  ἔχει νά κάνει μέ τήν πτώση μίας ἀνήθικης, ὅπως ἀποδείχθηκε στήν πράξη, παγκόσμιας αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία πνέει πλέον τά λοίσθια ἤ ὅπως θά ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἔχει τά κόλλυβα στό ζωνάρι της!  Καί ἡ βαρύγδουπη πτώση της θά συμπαρασύρει ὅλο τό σύστημα τῆς ἀνομίας πού ἐπένδυσε καί στηρίχθηκε πάνω στήν ὑποτιθέμενη σατανική ἰσχύ της. Καί ἡ πτώση αὐτή θά γίνει ἐν μιᾶ νυκτί, κατά τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο πού ἔπεσε καί διαλύθηκε ὁλοσχερῶς ἡ πάλαι ποτέ Σοβιετική Ἕνωση! Μόνο πού ὁ κρότος θά εἶναι πολύ-πολύ πιό ἰσχυρός.
Πρόκειται γιά τήν κατ’ ἐξοχήν χώρα τῆς ἀνομίας, τίς ΗΠΑ. Μία χώρα πού ἐξελίχθηκε ὡς αὐτοκρατορία τό 1946, ὅταν ἔλαβε τά «λάφυρα» καί γενικά τά κέρδη της ἀπό τήν ἐνεργό συμμετοχή της στό Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἀλλά, στό διάβα τῶν 70 ἐτῶν τῆς παγκόσμιας παντοδυναμίας της δέν συνειδητοποίησε, οὔτε κατανόησε γιατί ἐδέχθη τότε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἀναδείχθηκε ὡς ὑπερδύναμη. Καί ὄχι μόνο δέν τήν συνειδητοποίησε ἀλλά ἀκολούθησε στό ὄνομα δῆθεν τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ καπιταλισμοῦ τήν ἴδια πολιτική μ’ αὐτήν τοῦ μιαροῦ κουμμουνισμοῦ τῆς πάλαι ποτέ Σοβιετικῆς Ἕνωσης μέ τήν διαφορά ὅτι ὁ δεύτερος (κουμμουνισμός) ἐπικαλεῖτο πώς στηριζόταν καί λειτουργοῦσε στήν δῆθεν ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων καί στό δῆθεν ἰσόνομο καταμερισμό τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὁ καπιταλισμός τῶν ΗΠΑ καί ὁ κουμμουνισμός τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης ἔχουν ὡστόσο ἕνα κοινό χαρακτηριστικό σημεῖο. Καί αὐτό ἔχει νά κάνει μέ τήν συνειδητή διδασκαλία καί ἐπιβολή τῆς ἀποστασίας τῶν ὑπηκόων τους καί ὄχι μόνο ἀπό τόν τριαδικό καί μόνο ἀληθινό Θεό. Οἱ ὑπερδυνάμεις αὐτές ἐπιχείρησαν συστηματικά νά πολεμήσουν τόν Θεό καί νά μεταβάλλουν τό λειτουργικό πλαίσιο πού Ἐκεῖνος ἔχει ὁρίσει γιά νά λειτουργεῖ σωστά ὁ πλανήτης μας.

«Ὡς λυσσασμένα σκυλιά, ὅπως μᾶς ἀποκάλυψε γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους, προσπάθησαν νά ἐκδιώξουν τόν κάτοχο τοῦ Ἀμπελώνα, πού λέγεται γῆ, καί νά καπηλευτοῦν ὡς οἱ κακοί γεωργοί τῆς γνωστῆς παραβολῆς τούς καρπούς της χρήζοντας τούς ἑαυτούς τους ὡς ἀποκλειστικούς κληρονόμους...» Δέθηκαν στό ἅρμα τοῦ Ἀντιδίκου καί ὡς νέοι Βαβυλώνιοι ἀγωνίστηκαν νυχθημερόν νά ἀντικαταστήσουν τόν ἠθικό νόμο μέ τόν νόμο τοῦ Ἀντιδίκου.
Διαφήμισαν καί καλλιέργησαν τήν πορνεία, ἀνέδειξαν τήν κλοπή ὡς ἐπιστήμη (βλ. χρηματιστήρια, χρηματοοικονομικό σύστημα, χορήγηση τοκογλυφικῶν  δανείων κ.ο.κ.), νομιμοποίησαν καί διαφήμισαν τήν μοιχεία γιά νά διαλύσουν τήν ἱερότητα τοῦ γάμου καί τήν χριστιανική οἰκογένεια... Τό ἀποκορύφωμα τῆς πολιτικῆς τῆς ἀνομίας ἦταν νά ἐπιβάλλουν ἐτσιθελικά μέ ἐκβιασμούς παρασκηνιακούς καί πιέσεις τήν ἀνωμαλία,-κιναιδισμό καί μέ τή βούλα τοῦ νόμου, προκαλώντας τόν ἴδιο τό Θεό. Μέ συστηματικά ψεύδη καί ἀνυπόστατες ἐξάλλουν κατηγορίες προκάλεσαν πολέμους καί καταστροφές γιά νά πετύχουν τούς ἰδιοτελεῖς στόχους τους. Υἱοθετώντας ἐπίσης τήν πολιτική μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς ἔσπειραν ἐπιδημίες ( λ.χ. νόσος τῶν χοίρων) καί ἀσθένειες στούς λαούς. Θέλησαν ἀκόμη νά ἐλέγξουν τόν ἄνθρωπο, τό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἔχουν πάνω του τήν ἐξουσία ζωῆς καί θανάτου καθιστώντάς τον στήν οὐσία πειραματόζωο στίς δαιμονικές ὀρέξεις τους... (πειράματα μέ τή διατροφή, ἠλεκτρονικό φακέλωμα κ. α). Θά μπορούσαμε ἀναλύοντας βῆμα μέ βῆμα τήν πολιτική πού ἀκολούθησαν οἱ δύο ὑπερδυνάμεις νά γράψουμε πλῆθος σελίδων. Ἡ πολιτική τους ταυτίστηκε πλήρως μέ αὐτό πού περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Β’ πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολή του, ὡς μυστήριο ἀνομίας!
Οἱ ΗΠΑ καί ἡ διαλυμένη πλέον Σοβιετική Ἕνωση ἐργάστηκαν ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἡρώδης ἀλλά καί οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες διώκοντας τόν χριστιανισμό πανταχόθεν τῆς γῆς. Μέσα ἀπό ἐμπορικές συμφωνίες προωθοῦσαν αἱρετικές δοξασίες (βλ. ἐμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ἑλλάδας τήν δεκαετία τοῦ 1950) γιά νά διαστρεβλώσουν τήν ἀλήθεια τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Προώθησαν ἀκόμη μέσω τοῦ συντονιστικοῦ τους παγκόσμιου ὀργάνου, δηλαδή τοῦ τεκτονισμοῦ, τήν πολιτική ἐλέγχου ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἐξουσιῶν στά κράτη πού εἶχαν ὑπό τή δικαιοδοσία τους... Καί τώρα προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν μέσω ὑποτιθέμενων Μεγάλων καί Ἁγίων Συνόδων, ὅπως λ.χ. αὐτή τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης ἐμμέσως τήν πανθρησκεία.
Ὅμως ,ὅπως λέγει ὁ γέροντας ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ θερισμοῦ. Θυμηθεῖτε τί γινόταν στίς περιπτώσεις πού ὁ παλαιός Ἰσραήλ ἀπομακρυνόταν ἀπό τό νόμο τοῦ Θεοῦ. Αἰχμαλωσίες, πόλεμοι, μεγάλες περίοδοι ἀνομβρίας, πείνα, σεισμοί. Ἡ ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό, ὁ ἐναγκαλισμός τῆς ἁμαρτίας καί ἡ ἐξοικείωση ὡς καθημερινότητα μ’ αὐτήν προκαλεῖ τά ἴδια ἀκριβῶς ἀποτελέσματα, ὅπως πολύ ὀρθά ἐξηγεῖ καί ἑρμηνεύει ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Βελιμίροβιτς. Οἱ ΗΠΑ ἔσπειραν ἀνέμους μέ τήν πολιτική τῆς ἀνομίας καί θά θερίσουν σύντομα θύελλες. Ἡ πτώση τῶν ΗΠΑ θά εἶναι πολύ διαφορετική ἀπό τήν πτώση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης. Θά συνοδευτεῖ ἀπό κρότο πού θά συγκλονίσει ὁλάκερο τόν πλανήτη, πολύ μεγαλύτερο ἀπ’ αὐτόν πού προκάλεσε ἡ πτώση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης. Κι αὐτό γιατί σέ ἀντίθεση μέ τό κουμουνιστικό καθεστώς τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης πού εὐθέως πολέμησε τόν Χριστό καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη οἱ ΗΠΑ πολέμησαν τόν Χριστό μέ σατανικές μεθόδους, χρησιμοποιώντας καί ἐλέγχοντας τήν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας Του καί παραπλανώντας τούς πιστούς μέσω τῆς καλλιέργειας τῆς ὑπερηφάνειας καί διαφόρων ἐγκάθετων σατανιστικῶν διδασκαλιῶν. Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς πληρωμῆς τῶν ἐγκλημάτων κατά τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ συστηματική παραβίαση τοῦ ἠθικοῦ νόμου, τῶν ἐντολῶν δηλαδή τοῦ Θεοῦ ἔχει ἤδη ἐνεργοποιήσει τήν ραγδαία ἀντίδραση τοῦ φυσικοῦ νόμου.
Στήν οὐσία οἱ ΗΠΑ πέρασαν μέ κόκκινο σηματοδότη καί τώρα θά ὑποστοῦν τίς συνέπειες. Οἱ ΗΠΑ καί οἱ δορυφόροι αὐτῆς πολύ σύντομα θά θρηνήσουν θύματα σέ ἀριθμό ἀνάλογο μέ τά θύματα πού θρήνησε ἡ ἀνθρωπότητα στόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο! Δηλαδή θά θρηνήσουν θύματα κι ὅλες οἱ χῶρες πού στήριξαν αὐτήν τήν πολιτική τῆς ἀνομίας μέ τόν ἕναν ἤ ἄλλον τρόπο, ἀφοῦ οἱ οἰκονομίες τους πού ἐξαρτῶνται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τό χρηματοοικονομικό σύστημα τῆς ἀνομίας θά καταρρεύσουν ὡς χάρτινοι πύργοι καί τότε ἡ πείνα θά γίνει αἰσθητή σέ ὅλες τίς ὑποτιθέμενες ἀναπτυγμένες χῶρες. Ἐξαίρεση θά ἀποτελέσουν μόνο τά κράτη ἐκεῖνα  πού ἔκαναν στροφή πρός τόν Θεό, ὅπως λ. χ. ἡ Ρωσία ἀλλά καί ὅσοι ἄνθρωποι ἀντιστεκόμενοι στήν πολιτική τῆς κατρακύλας συνέχιζαν νά γονατίζουν, νά προσεύχονται , νά ἱκετεύουν καί νά δοξάζουν τόν τριαδικό Θεό καί νά Τοῦ ἐναποθέτουν τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μέσα ἀπό τό ἔλεός Του. Ὁ γέροντας ἀσκητής ἦταν τόσο σαφέστατος ἀπό κάθε ἄλλη φορά μιλώντας γιά πρωτοφανεῖς ἀνατροπές στό γεωπολιτικό τοπίο. Μᾶς εἶπε καί γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θά ταρακουνηθεῖ δεόντως πληρώνοντας κι αὐτή τήν συνειδητή ἀποστασία της ἀπό τόν Θεό. Ἀπέφυγε ὡστόσο νά μᾶς ἐξηγήσει ἐπακριβῶς τίς συνέπειες πού θά ὑποστεῖ ὁ ἑλληνικός λαός... 
Δέν εἶχαν περάσει παρά μόνο λίγες ἡμέρες ἀπό τίς ἀποκαλύψεις τοῦ γέροντα ἀσκητῆ, ὅταν διάβασα μία συνταρακτική εἴδηση, ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς. Μία εἴδηση πού μέ συγκλόνισε. Σεισμολόγοι Ἀμερικανοί ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι ἐπίκειται μεγάλος σεισμός ἀπό τό ἀνοικτό ρῆγμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τῆς Καλιφόρνιας τῆς τάξεως τῶν 8-9 (ἐννέα) ρίχτερ. Τό ἴδιο ρῆγμα ἔδωσε σεισμό 7 βαθμούς τῆς κλίμακας ρίχτερ ἰσοπεδώνοντας σχεδόν ὁλόκληρη τήν περιοχή τοῦ Σάν Φραντσίσκο τό 1906 ἀλλά καί τό 1989 προκαλώντας ἐκτός τῶν ὑλικῶν καταστροφῶν καί πολλούς θανάτους. Ὑπολογίζεται μάλιστα ὅτι ἴδιας κλίμακας σεισμός τῆς τάξεως δηλαδή τῶν 7 ρίχτερ θά ἐπιφέρει τουλάχιστον 3000-5000 θύματα καί 200 δισεκατομμύρια δολάρια ὑλικές ζημιές (ἔκθεση τοῦ 2008). Ὁ γέροντας τοῦ Παγγαίου Ὄρους  ὡστόσο ἄφησε νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἐπίκειται βιβλική καταστροφή μέ θύματα πού θά ἀγγίξουν σέ ἀριθμό τά θύματα πού ἄφησε πίσω του ὁ πόλεμος τοῦ 1940 (ΗΠΑ καί δορυφόροι της Ε.Ε.)... Δηλαδή μιλᾶ γιά κάτι πολύ πιό ἰσχυρό ἀπό αὐτό πού ἔχουμε δεῖ ὡς σήμερα. Κάτι ἀντίστοιχο τῆς καταστροφῆς τῆς Ἀτλαντίδος! Μή γένοιτο Θεέ μου. Σᾶς παραθέτουμε ἕνα μικρό ἐνδεικτικό σκέλος τοῦ διαλόγου πού εἴχαμε μαζί του.
-Νά γράψεις κι αὐτό. Ἡ Ἁγία Γραφή ξεκαθαρίζει ὅτι παλαιές καί νέες Βαβυλῶνες ἔχουν ἰσχύ 70 μόλις ἐτῶν. Ἑβδομήντα ἔτη διήρκησε ἡ Βαβυλώνα τοῦ κουμμουνισμοῦ, ἑβδομήντα ἔτη θά διαρκέσει καί ἡ Βαβυλώνα τοῦ καπιταλισμοῦ, ὅπως τήν βιώσαμε καί τήν βιώνουμε σήμερα! Τά προφητικά λόγια τῶν Ἁγίων μας θά ἐπαληθευτοῦν σύντομα. Νά θυμίσεις καί νά γράψεις τά ὅσα εἶπε ὁ Ἅγιος Πορφύριος τό 1985, πρίν τριάντα χρόνια.
-Τί εἶπε γέροντα;
-«Ὅταν θά ἀναλάβει τή διακυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς μαῦρος πρόεδρος, τότε θά ἔρθει ἡ καταστροφή τους», εἶπε χαρακτηριστικά. Ὁ Θεός ἔδωσε πολλές εὐκαιρίες μετάνοιας στόν ἀμερικανικό λαό καί στήν ἡγεσία του. Τούς ἔδωσε πολλά σημάδια. Ἀλλά δυστυχῶς αὐτοί παραμένουν ἀγκιστρωμένοι στό ἅρμα τῆς ὑπερηφάνειας τους πιστεύοντας ὅτι μποροῦν νά καταστρέψουν τόν Ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου μας. Ἀντί νά συμμορφωθοῦν ἀνέθεσαν σέ ἀγύρτες καί ἐλεεινούς μεγαλοτραπεζίτες τή διακυβέρνηση τῆς χώρας. Κι αὐτοί τήν βύθισαν στήν κυριολεξία σέ ὅλα τά ἐπίπεδα γιά νά τήν ἐλέγχουν σήμερα ἀπολύτως.
Ἐπιχειρήσαμε νά ἐξετάσουμε ὑπό τό πρίσμα τῶν λεγομένων τοῦ γέροντα ἀσκητῆ τίς γεωπολιτικές καί ὄχι μόνο ἐξελίξεις. Μέσα στό πλαίσιο αὐτό ἀνατρέξαμε μέ τήν ἀμέριστη  βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ καί φίλου Νικόλαου Ζουρνατζόγλου στά προφητικά λόγια τῶν ἁγίων Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἀλλά καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. «Θά σᾶς βάλουν δυσβάστακτους φόρους, πού δέν θά μπορεῖτε νά σηκώσετε δέν θά προφθάσουν νά τούς εἰσπράξουν. Θά βλέπετε χρυσάφι στό δρόμο καί δέν θά δίνετε σημασία καί θά μαλώνετε γιά ἕνα στάχυ...» εἶπε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς.  Ὁ Ἅγιος Παΐσιος εἶχε τονίσει κάνοντας λόγο γιά τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα καί τήν ἠλεκτρονική κάρτα, πού θά χρησιμεύει ὡς νέα ταυτότητα ὅτι θά παρέμβει ὁ Θεός καί δέν θά προφθάσουν να τήν ἐπιβάλλουν. Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη θά ἀρχίσει νά ἀντικαθιστᾶ τίς γνωστές ἀστυνομικές ταυτότητες ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2017, τότε πού τελειώνει καί ἡ θητεία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα, τοῦ μαύρου προέδρου πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Πορφύριος.
Ἄς πέσουμε στά γόνατα χριστιανοί καί νά παρακαλέσουμε τόν καλό Θεό νά μᾶς συμμορφώσει μέ τά λιγότερα δυνατά δεινά, ὥστε νά μήν ἀπολεσθοῦν στό βωμό τοῦ Ἀντιδίκου τόσες ἀνθρώπινες ψυχές. ΓΕΝΟΙΤΟ
ΠΗΓΗ www.orthodoxia.gr  ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου