Κυριακή 21 Μαΐου 2017

Η Πόλη,η ΕΕ,και η Βόρειος Ήπειρος.

Κάποια φορά είχαν έλθει στό "Άγιον Όρος τρεις ξένοι έπίσημοι, οί όποιοι είχαν ακούσει ότι ύπήρχε κάποιος Γέροντας Παΐσιος, μεγάλος ασκητής, καί θά μπορούσαν νά ώφεληθούν, άν τον γνώριζαν. Πράγματι, κατευθύνθηκαν προς τό κελλί τού Γέροντα. Φυσικά ακολούθησα κι εγώ. Ένας απ’ αύτούς ρώτησε τον Γέροντα ποιά ήταν ή γνώμη του γιά τήν "Ενωμένη Ευρώπη. "Ο Γέροντας είπε: “Ά, μέ ρωτάτε γιά τήν Εύρώπη, μέ ρωτάτε γιά τήν ΕΟΚ; Είναι πολύ ζεστό ακόμα τό αίμα...” Αύτοί, όπως κι εγώ, μείναμε έκθαμβοι από τή συμπεριφορά του, χωρίς νά καταλαβαίνουμε τί ακριβώς εννοούσε μ’ αυτά τά λόγια. Όταν ξαναβρέθηκα μέ τό Γέροντα, τόν ρώτησα: “Γέροντα,τί σήμαινε ότι είναι ακόμη πολύ ζεστό τό αίμα;
 Αποτέλεσμα εικόνας για εε

Μοϋ απάντησε: “Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι δυνατόν νά ύπαρξη συνεργασία των Άγγλων, των Γάλλων,των Γερμανών, των Αύστριακών, τών Ιταλών, όταν ακόμη υπάρχουν άνθρωποι, πού έχουν χάσει τούς πατεράδες τους,τούς θείους τους, στό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο; Είναι δυνατόν αύτοί οί άνθρωποι νά ενωθούν καί νά πή ό ένας στόν άλλον «σύμμαχε» καί νά τό έννοή; Είναι δυνατόν νά μή βγη ό έθνικισμός στήν επιφάνεια, είτε τών Γάλλων, είτε τών Γερμανών, είτε τών Άγγλων; "Οπότε θά έχουμε τά ίδια προβλήματα, πού είχαμε στό Β" Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι δυνατόν; Νά μή βλέπουμε όλα τά πράγματα κοντόφθαλμα καί νά νομίζουμε ότι πρός χάριν τής οικονομίας θά ξεχάσουν τά έθνη όλους τούς στόχους πού είχαν εκείνη τήν εποχή, πρίν σαράντα-πενήντα χρόνια- ότι θ’ αλλάξουν καί ξαφικά θά ηρεμήσουν. Είναι πάρα πολύ ζεστό, άκόμη ,τό αίμα τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου”.

Άλλη φορά, βρέθηκα στό κελλί τού παππούλη πάλι μέ κάποιους επισήμους Έλληνες, καί ό Γέροντας είπε: “"Η Τουρκία θά διαμελισθεί. Ό διαμελισμός αύτός σίγουρα μάς ικανοποιεί καί μάς συμφέρει ως κράτος. "Έτσι θ’ άπελευθερωθούν τά χωριά μας, οί άλύτρωτες πατρίδες. "Η Κωνσταντινούπολη θά ελευθερωθεί, θά ξαναγίνει ελληνική. Θά ξαναλειτουργήσει ή "Αγία Σοφία”.
 Αποτέλεσμα εικόνας για αγια σοφια κωνσταντινουπολη ελληνικη σημαια
Συζητήσαμε άλλη φορά καί γιά τόν Ελληνισμό τής Βορείου Ηπείρου. Είπε ό Γέροντας: “Κάποτε μάς έλεγαν ότι δεν ύπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Θά δεις ότι οί άνθρωποι αυτοί θά έλθουν στήν Ελλάδα καί θά ζοΰν πιό ελεύθερα”. Σ’ αυτό ό Γέροντας έπαληθεόθηκε. “Θά έχουν”, είπε,“την Ελλάδα δίπλα τους, θά έχουν τήν άνεση νά πηγαινοέρχωνται στήν Ελλάδα, θά έχουν τήν άνεση να δουλεύουν σ’ έμάς καί νά νιώθουν πιό Έλληνες από τούς Έλληνες. Δέ θά υπάρχουν στό μέλλον τά προβλήματα,τά όποια ύπάρχουν μέ τόν αποκλεισμό των συνόρων μας στή Βόρειο ’Ήπειρο. Θά ζήσουν καί αυτοί, οί Βορειοηπειρώτες, εδώ κοντά μας, μέ τά χωριά τους εκεί. Θά υπάρξουν ανταλλαγές καί από τή μία καί από τήν άλλη πλευρά. Έτσι τό πρόβλημα των Βορειοηπειρωτών θά λυθεί”. Αυτή τή στιγμή πού μιλάμε, κάπως έτσι έχουν τά πράγματα καί,τουλάχιστον έν μέρει, έχει λυθεί τό πρόβλημα.
Αποτέλεσμα εικόνας για βορειος ηπειρος
Ποτέ δέν ήθελε ό Γέροντας νά έκμεταλλευθή τόν όποιονδήποτε άνθρωπο πάνω στόν πόνο του. Όσο γιά τά δώρα ή τά άφιερώματα, πού πολλοί προσκυνητές προσπαθούσαν νά τού άφήσουν, ό Γέροντας δέ δεχόταν τίποτε απολύτως. Άν δεχόταν κάτι φαγώσιμο, τό μοίραζε τήν ίδια στιγμή στόν κόσμο ή έλεγε σ’ εκείνον πού τό έφερε νά τό άφήση έξω από τό κελλί, στό δέντρο,γιά νά τό πάρουν οί προσκυνητές.

’Άλλη φορά, βρέθηκα μαζί μέ μία παρέα προσκυνητών στό κελλί του. Τότε υπήρχε ό πόλεμος στή Γιουγκοσλαβία. Τού έλεγαν λοιπόν: “Γέροντα, πώς τά βλέπετε τά πράγματα; Θά γίνει πόλεμος καί πρός τά εδώ; Θά έχουμε προβλήματα; Νά φύγουμε, νά πάμε αλλού; Θά έχουμε πόλεμο μέ τά Σκόπια;” Καί ό Γέροντας, ό οποίος είχε ακούσει πολλές φορές τό ’ίδιο ερώτημα.τούς έλεγε: “Βρέ παιδιά, δέν μπορείτε νά καταλάβετε ότι δέν είναι δυνατόν νά έχουμε πόλεμο, όταν ύπάρχη πόλεμος σέ διπλανό κράτος;” “Μά γιά ποιό λόγο;”
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑ'Ι'ΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
Ν.ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου