Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Προφητείες Αγίου Πα'ι'σίου.

Γάννου Γεώργιος, αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας
Αποτέλεσμα εικόνας για αγια σοφια κωνσταντινουπολη ελληνικη σημαια
Τήν άνοιξη τοϋ 1987 έπισκέφθηκα τό μακαριστό Γέροντα Παΐσιο στό κελλί του,τήν Παναγούδα. Τόν ρώτησα, προβληματισμένος, άν θα γινόταν πόλεμος μέ τήν Τουρκία. Ό Γέροντας μου άπήντησε ότι, όταν θά δοϋμε ή Ελλάδα νά παίρνη τήν πρεσβεία της από τήν Τουρκία καί ή Τουρκία τήν πρεσβεία της από τήν Ελλάδα, τότε θά πρέπει νά ποϋμε: “Ταϊς πρεσβείαις τής Θεοτόκου, Σώτερ σώσον ημάς”.

ΙΙαπατζήμας Αθανάσιος
Τό καλοκαίρι του 1992 ρωτήσαμε τό Γέροντα Παΐσιο: “Γέροντα, τί έπιπτώσεις θά έχει ή ΕΟΚ γιά τήν Ελλάδα“Κοιτάξτε παιδιά”, άπήντησε ό Γέροντας. “Στήν Αμερική πήγαν άνθρωποι άπό διάφορα μέρη. Κουβάλησε ό καθένας τό κουρέλι του καί έτσι έγινε εκεί μία κουρελού. Στήν ΕΟΚ, όμως, οι χώρες πού μπαίνουν είναι έτοιμα χαλιά. Τά χαλιά, όσο καί νά τά ένώσης,τό ένα πάει άπό ’δω καί τό άλλο άπό κεϊ. Έτσι, μή φοβάστε γιά δυσμενείς συνέπειες άπό τήν ΕΟΚ. Δέν πρόκειται ποτέ οί χώρες τής Εύρώπης νά ενωθούν πλήρως, ώστε νά μάς βλάψουν”.
Οικονόμου Αλέξανδρος, άντιπτέραρχος, ί. έ.ά., ’Αθήνα
 Τό Μάρτιο τοϋ 1994 συνάντησα τό Γέροντα Παΐσιο στό Μοναστήρι τής Σουρωτής. Συγκινήθηκα, όταν μου έπιασε τό χέρι, καί παρά τήν κρισιμότητα τής καταστάσεώς του, μου είπε τά ακόλουθα: “Έσύ δέν πρέπει νά στενοχωριέσαι καί νά φοβάσαι τήν Τουρκία. Ή Τουρκία θά διαλυθεί καί, μάλιστα, θά τή διαλύσουν οί ίδιοι οί σύμμαχοι. Στή Βοσνία θά γίνει μουσουλμανικό κράτος (εκείνη τήν έποχή δέν υπήρχε τέτοιο κράτος),αλλά αύτό θά στραφή εναντίον τους, διότι θά δημιουργηθεί καί κουρδικό κράτος μέσα στην καρδιά της”. Ό Γέροντας, τότε,έπειδή μέ είδε προβληματισμένο άκούγοντας αύτά,μοϋ είπε πάλι: “Όπως ξέρεις, εγώ δέ διαβάζω έφημερίδες, αλλά αυτά τά μαθαίνω από άλλου...”

Κατά τη διάρκεια τής συνομιλίας μας, δύο φορές μπήκε μέσα στό δωμάτιο ή μοναχή,γιά νά μου ύπενθυμίση νά μη τόν κουράζω. Προσπάθησα δύο φορές νά σηκωθώ νά φύγω, αλλά ό Γέροντας συνέχιζε νά μου κρατάη τό χέρι. Έκανε μία κίνηση καί μού χάρισε ένα εικόνισμα ξυλόγλυπτο, λέγοντας μου: “Έκεΐ πού θά πας νά τήν κρατάς πάντα μαζί σου”. Ή συνάντηση έκείνη ήταν γιά μένα καταλυτική στή μέχρι τώρα πορεία μου.

Τσανόπουλος Στέργιος

Τό καλοκαίρι τού 1991 έπισκέφθηκα τό Γέροντα Πα'ίσιο καί τόν ρώτησα γιά τή μουσουλμανική μειονότητα στή Θράκη. Ό Γέροντας μού απάντησε: “Μή φοβάσαι τίποτα. Οι Τούρκοι έχουν τά κόλλυβα στό ζωνάρι τους”. “Γέροντα, τί έννοείτε;” τόν ρώτησα. “Όταν κάποιος είναι έτοιμοθάνατος,λέμε στήν πατρίδα μου ότι έχει τά κόλλυβα στό ζωνάρι του”.
IIουρσανίδης Εύθύμιος

Κάποτε βρισκόμουν στό υπαίθριο αρχονταρίκι τού Γέροντα μαζί μέ άλλους προσκυνητές. Ένας ιερέας ρώτησε τό Γέροντα σχετικά μέ τά γεγονότα στή Γιουγκοσλαβία. Ό Γέροντας άπήντησε ότι θά χυθεί πολύ αίμα,ή Ελλάδα, όμως,δέ θά πάθει τίποτα, γιατί τήν προστατεύει ή Παναγία.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
Ν.ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου