Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

Μεθοδεύεται νέο σχίσμα καὶ στὸ Μαυροβούνιο.

«Τεκτονικοὺς σεισμοὺς» στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προκαλοῦν οἱ ΗΠΑ στὰ Βαλκάνια
Μὲ συνταγὲς Οὐκρανίας ἡ Οὐάσιγκτον προκαλεῖ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα στὸ Μαυροβούνιο
Γράφει ἡ Θεοπούλα Παναγιώτου.

 Τὴν φιλοαμερικανικὴ κυβέρνηση τοῦ Μαυροβουνίου χρησιμοποιεῖ ἡ Οὐάσιγκτον ὡς μοχλὸ πίεσης πρὸς τὴ Σερβικὴ Ἐκκλησία, προκειμένου νὰ καμφθοῦν οἱ ἀντιδράσεις καὶ νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ «Αὐτοκέφαλο», ποὺ χορήγησε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὴν Οὐκρανία. Ἐκτὸς φυσικὰ αὐτοῦ, ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιδιώκει διακαῶς τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀπεξάρτηση τοῦ Μαυροβουνίου, ἀπὸ τὸ Σερβικὸ Πατριαρχεῖο προκαλώντας κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὰ τεκταινόμενα τῆς Οὐκρανίας. Ἀρχικὰ ἐπιχείρησε νὰ ἀναβαθμίσει κάποια ἀκραῖα ἀποσχιστικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ διαπίστωσε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἡ ἀπαραίτητη λαϊκὴ στήριξη. Ὡστόσο εὐελπιστεῖ ὅτι μὲ τὴν κατάλληλη προπαγάνδα, ποὺ ἤδη εἶναι σὲ ἐξέλιξη καὶ χρηματοδοτεῖται ὡς φαίνεται ἀπὸ κονδύλια τοῦ βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους καὶ τῶν μιαρῶν σατανικῶν λεσχῶν ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἀφαίμαξη τῶν περιουσιακῶν στοιχείων καὶ τὴ μετάβασή της στοὺς σχισματικοὺς θὰ δημιουργήσουν κάτι ἀντίστοιχο μὲ τὴν Οὐκρανία, προκαλώντας ἕνα ἀκόμη ρῆγμα στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Ἐν συνέχεια μὲ πάγιες συνταγὲς τοῦ παρελθόντος ἐπιχειρεῖται νὰ ἀπογυμνωθεῖ στὰ μάτια τοῦ κόσμου ἡ δραστήρια Μητρόπολη Μαυροβουνίου καὶ ὁ ποιμενάρχης αὐτῆς, οὕτως ὥστε νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν διαβρωτικῶν ἀμερικανικῶν σχεδίων. Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ
ἡ κυβέρνηση στο Μαυροβούνιο προώθησε νόμο  δῆθεν γιὰ τὴ «θρησκευτικὴ ἐλευθερία», μὲ τὸν ὁποῖο οὐσιαστικὰ λεηλατεῖται ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, καὶ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησίας περνοῦν στὸ κράτος.
«Οἱ ἀρχὲς τοῦ Μαυροβούνιου εἶναι παράλογες μὲ τὴν προώθηση τοῦ νόμου γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ὀργανώσεις, ἀφοῦ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιχειροῦν νὰ δημιουργήσουν μία “αὐτοκέφαλη” Ἐκκλησία μὲ ψευδεῖς ἱστορικοὺς λόγους» δήλωσε στὸ Σερβικὸ Πρακτορεῖο -Novosti- ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας.
Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μέχρι σήμερα, πέραν μίας τυπικῆς ἐπιστολῆς συμπαράστασης δὲν ἔχει καταγγείλει, ὅπως θά ἄρμοζε τὰ νέα αὐτὰ ἔκτροπα σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ κρατᾶ μία στάση σιωπῆς, ἡ ὁποία εὐθαρσῶς δηλοῖ ἐνοχή. Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καὶ ἄλλες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες ἔστειλαν ἐπιστολὲς συμπαράστασης στὸν Μητροπολίτη Μαυροβουνίου καὶ στὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας…
Σύμφωνα μὲ τὴν σερβικὴ ἐκκλησία, τὸν κυριότερο θρησκευτικὸ θεσμὸ τοῦ Μαυροβουνίου, ὁ νόμος αὐτὸς γιὰ τὴν «θρησκευτικὴ ἐλευθερία» θὰ καταλήξει στὴν λεηλασία τῶν μοναστηριῶν καὶ τῶν ἐκκλησιῶν. Ἡ σερβικὴ ἐκκλησία κατέχει ἑκατοντάδες μοναστήρια καὶ τεράστιες ἐκτάσεις στὴν μικρὴ βαλκανικὴ χώρα, ὅπου τὸ 72% τῶν 620.000 κατοίκων εἶναι ὀρθόδοξοι.
Ὁ νόμος, ὁ ὁποῖος υἱοθετήθηκε ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τοῦ κοινοβουλίου, προβλέπει τὴν ἐθνικοποίηση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων γιὰ τὰ ὁποῖα οἱ ἐκκλησίες δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποδείξουν ὅτι τοὺς ἀνῆκαν πρὶν ἀπὸ τὸ 1918. Τὴν χρονολογία αὐτή, τὸ Μαυροβούνιο ἀπώλεσε τὴν ἀνεξαρτησία του καὶ ἐντάχθηκε στὸ βασίλειο τῶν Σέρβων, τῶν Κροατῶν καὶ τῶν Σλοβένων.
Δεκαοκτὼ βουλευτὲς τῆς φιλοσερβικῆς ἀντιπολίτευσης κατέθεσαν διάφορες τροπολογίες προκειμένου νὰ ἐμποδίσουν τὴν υἱοθέτηση νόμου ποὺ καταγγέλλεται ἀπὸ τὴν Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Προκλήθηκαν ἐπεισόδια ἐντός τοῦ Κοινοβουλίου καὶ συνελήφθηκαν!!!
Οἱ 18 βουλευτὲς τοῦ Δημοκρατικοῦ Μετώπου ποὺ ὑποστηρίζουν τὶς θέσεις τῆς σερβικῆς ἐκκλησίας βρέθηκαν  στὸ ἀρχηγεῖο τῆς ἀστυνομίας γιὰ ἀνάκριση, σύμφωνα μὲ τὰ τοπικὰ μέσα ἐνημέρωσης.
Τοὺς κατηγοροῦν ὅτι κὰθ΄ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς συζήτησης στὸ κοινοβούλιο, ἀπειλοῦσαν νὰ προκαλέσουν ἐπεισόδια, μέχρι καὶ νὰ πάρουν τὰ ὅπλα, ἐὰν υἱοθετεῖτο ὁ νόμος. Κάλεσαν δὲ τοὺς ὑποστηρικτές τους νὰ ἀποκλείσουν τοὺς δρόμους σὲ ὁλόκληρο τὸ Μαυροβούνιο.
Μετὰ τὴν ἀπόρριψη τῶν τροπολογιῶν τους ἀπὸ τὴν κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, οἱ βουλευτὲς τοῦ Δημοκρατικοῦ Μετώπου πέταξαν κροτίδα στὴν αἴθουσα τοῦ κοινοβουλίου, πλαστικὰ μπουκάλια, βανδάλισαν τὰ ἔπιπλα καὶ τὰ μικρόφωνα καὶ προσπάθησαν νὰ ἐπιτεθοῦν στοὺς βουλευτὲς τῆς πλειοψηφίας, σύμφωνα μὲ φωτογράφο τοῦ Γαλλικοῦ Πρακτορείου ποὺ βρισκόταν ἐπὶ τόπου.
Μετὰ τὰ ἐπεισόδια καὶ τὴν σύλληψη τῶν βουλευτῶν τῆς ἀντιπολίτευσης, ἡ πλειοψηφία υἱοθέτησε τὸν νόμο μὲ 45 ψήφους.
Ὁ πρωθυπουργὸς Ντοῦσκο Μάρκοβιτς δήλωσε μετὰ τὸ τέλος τῆς ψηφοφορίας ὅτι δὲν περιμένει ἐκτροπὴ τῆς κατάστασης στὴν χώρα.
«Καταδικάζω τὴν ἐνέργεια (τὰ ἐπεισόδια στὸ κοινοβούλιο), εἶναι ἀνεύθυνο ἀπέναντι στοὺς ἄλλους βουλευτὲς καὶ ἀπέναντι στοὺς πολίτες τοῦ Μαυροβουνίου, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ἀποτελεῖ πολύτιμη ἐμπειρία καὶ ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ περιστατικὰ δὲν θὰ ἐπαναληφθοῦν», δήλωσε.
Ὅμως, ἔνταση ἐπικράτησε καὶ ἐκτός τοῦ κοινοβουλίου στὸ Μαυροβούνιο. Στὴν Ποντγκόριτσα, τὸ κέντρο τῆς πόλης ἦταν ἀποκλεισμένο ἀπὸ τὴν ἀστυνομία γιὰ νὰ ἐμποδιστοῦν οἱ χιλιάδες διαδηλωτὲς καὶ μέλη τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νὰ πλησιάσουν στὸ κοινοβούλιο.
Τὸ ζήτημα εἶναι εὐαίσθητο γιὰ τὸ Μαυροβούνιο καὶ ἀνάγκασε τὸν πρόεδρο τῆς χώρας Μίλο Τζουκάνοβιτς νὰ ἐκφράσει τὴν στήριξή του πρὸς τὴν «ἀνανέωση» τῆς αὐτοκέφαλης ὀρθόδοξης ἐκκλησίας τῆς χώρας, ποὺ ἐπιχειρεῖ τὴν ἀναμόρφωσή της ἀπὸ τὸ 1993 καὶ δὲν ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπὸ τὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες!!!
Τὸ Μαυροβούνιο, πρώην δημοκρατία τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἔγινε ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴ Σερβία τὸ 2006.
Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ κυβέρνηση τοῦ Μαυροβουνίου, ὕστερα ἀπὸ τροποποιήσεις, ἐνέκρινε στὶς 5 Δεκεμβρίου νομοσχέδιο “γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκείας καὶ τῆς πίστης καὶ τὸ νομικὸ καθεστὼς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων” καὶ τὸ ὑπέβαλε στὸ Κοινοβούλιο πρὸς ἐξέταση.
Ταυτόχρονα, τὸ κυβερνῶν Δημοκρατικὸ Κόμμα τῶν Σοσιαλιστῶν καὶ οἱ ἑταῖροι τοῦ συνασπισμοῦ κατέχουν 42 ἀπὸ τὶς 81 κοινοβουλευτικὲς ἕδρες.
Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος: ”Ὁ νόμος ποὺ θέλουν νὰ περάσουν εἶναι μία τρέλα”
Σκοπίμως μάλιστα ἡ κυβέρνηση ἐπέλεξε νὰ συζητήσει τὸ νομοσχέδιο τὴν Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ὥστε νά μήν πάρει ἔκταση στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες που ἀκολουθοῦν τό Νέο Ἡμερολόγιο…
Σύμφωνα μὲ τὸν Μητροπολίτη Ἀμφιλόχιο, μετὰ τὴν υἱοθέτηση τοῦ σχετικοῦ νόμου στὸ Μαυροβούνιο, θὰ ἀρχίσει ἡ κατάσχεση τῆς ἰδιοκτησίας τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ μεταφορά της στὴν σχισματικὴ “αὐτοκέφαλη” ἐκκλησία τοῦ Μαυροβουνίου ποὺ δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ καμία Ἐκκλησία.
«Ὁ νόμος ποὺ θέλουν νὰ υἱοθετήσουν στὸν 21ο αἰώνα εἶναι στὴν πραγματικότητα μία συνέχεια τοῦ λενινισμοῦ, τοῦ σταλινισμοῦ καὶ τοῦ τιτοϊσμοῦ, καὶ ξέρετε τί σημαίνει αὐτό, αὐτὸ εἶναι ὁ ἀπογαλακτισμὸς ὄχι μόνο τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν μοναστηριῶν», ἐπεσήμανε ὁ Μητροπολίτης Μαυροβούνιου σὲ κληρικολαϊκὴ συνέλευση τρεῖς ἡμέρες πρὶν τὴν ψήφιση τοῦ νόμου.
Ὁ Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος ἀνέφερε ἀκόμη ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μὲ ἀπόφασή της στηρίζει τὴν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας στὸ Μαυροβούνιο, τονίζοντας ὅτι ἔλαβε ἐπιστολὲς συμπαράστασης ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ ἄλλους Προκαθημένους.
«Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Κύριος θὰ βοηθήσει τὶς ἀρχές μας νὰ καταλάβουν ὅτι διαπράττουν μία τρέλα, βασισμένη στὸ μίσος, μὲ ἐπαναστατικὸ τρόπο, ὑπὲρ μίας δικῆς τους ψεύτικης ἐκκλησίας». Ἡ μοναδικὴ αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ἐδῶ, στὴν ὁποία ἡ Μητρόπολη ἀνῆκε ἐδῶ καὶ 800 χρόνια, εἶναι ἡ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», πρόσθεσε ὁ Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος.

Τίς συνέπειες τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου ἐμπράκτως γνωρίζουν πλέον μία μετά τήν ἄλλη οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μηδέ ἐξαιρουμένου και τοῦ Φαναρίου, τό ὁποῖο αὐτοπαγιδεύτηκε ἀνοίγοντας τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου καί τώρα ἁπλά παρατηρεῖ τίς …θύελλες!
Δὲν εἶναι τυχαῖο ἐξάλλου ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται ἐνόψει ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ὁ ὁποῖος άνταποκρίθηκε θετικὰ στὴν πρόσκληση τοῦ προέδρου Τζουκάνοβιτς καὶ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Μαυροβούνιο μέσα στὸ 2020!

ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 217
orthodoxia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου