Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Τὴν τύχη τῆς Βαβυλώνας θὰ ἔχει ἡ Ἀμερικὴ.

Τί προφητεύουν παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι ἅγιοι γέροντες γιὰ τὶς ΗΠΑ! Πῶς καὶ πότε θὰ πληρώσει τὶς συνέπειες τῶν ἐγκληματικῶν πράξεών της ἡ Οὐάσιγκτον.
«Ἀπειλήθηκε», «πιέστηκε» καὶ «ἐκβιάστηκε» ἡ θρησκευτικὴ ὀρθόδοξη ἡγεσία  μας ἀπὸ τὶς ΗΠΑ;
π. Ἰωάννης Καλαϊδῆς: «Πρῶτα θὰ γίνει κάτι ποὺ θὰ γονατίσει τὴν Ἀμερική. Θὰ πάψει νὰ εἶναι ὑπερδύναμη! Ὑπερδύναμη θὰ ἀναδειχθεῖ ἡ Ρωσία καὶ μετὰ θὰ συμβοῦν τὰ γεγονότα!»(2009)
Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι φίδια δὲν ἀφήνουν τὸν κόσμο σὲ ἡσυχία, ἀλλὰ θὰ τὴν πληρώσουν ἄσχημα. Ζυγώνει ὁ καιρός. Ἡ Ἀμερικὴ θὰ γίνει …μερικὴ» (2013)
Ἅγιος Ἀριστοκλῆς: «Ἡ Ἀμερικὴ θὰ ταΐσει ὅλο τὸν κόσμο καὶ στὸ τέλος θὰ καταστραφεῖ, θὰ πάψει νὰ εἶναι ὑπερδύναμη». (1916)
Τοῦ Διονύση Μακρῆ


Ἡ ἀνάμιξη τῆς Οὐάσιγκτον στὰ θέματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καὶ τὰ σχέδια της νὰ προκαλέσει σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔτσι ὥστε νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ γεωπολιτικά της συμφέροντα σηματοδοτεῖ καὶ τὴν ἀπότομη πτώση τῶν ΗΠΑ ὡς αὐτοκρατορία κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς πάλαι ποτὲ Σοβιετικῆς Ἕνωσης. Ἡ τελευταία, ἂν καὶ λογιζόταν ὡς ὑπερδύναμη ἔπεσε ὡς καρυδότσουφλο καὶ διαλύθηκε μὲ τὴ συμπλήρωση ἀκριβῶς 70 ἐτῶν παρουσίας της, ἡ ὁποία ταυτιζόταν μὲ τὴν συστηματικὴ ἐνισχυόμενη ποικιλοτρόπως ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό.
Πολλὰ χρόνια ὡστόσο, πρὶν τὴ διάλυσή της, ἅγιοι γέροντες, ὅπως ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἀλλὰ καὶ πολλοὶ Ρῶσοι Ἅγιοι εἶχαν προβλέψει μὲ ἀκρίβεια τὴν πτώση της. Πλήρωσε τὶς συνέπειες τοῦ πολέμου, ποὺ διεξήγαγε κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, ἀφοῦ ἦταν ὑπέρμαχος τῆς ἀθεΐας… Ὡστόσο, τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων τῆς πίστης, λόγω τῶν διωγμῶν πού διεξήγαγε, ἀποτέλεσε τὴν ἐγγύηση καὶ τὴ βάση, ὥστε ἀπὸ τὸ ναδὶρ ποὺ ἔφθασε, νὰ καταφέρει νὰ ἀνορθωθεῖ, καὶ ἡ Ρωσία, ποὺ ἀποτελοῦσε τὴν καρδιὰ τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης, νὰ ἀρχίσει νὰ κτυπᾶ σὲ ὀρθόδοξους παλμοὺς. Αὐτὸ ἀκριβῶς τὴν κατέστησε καὶ πάλι σὲ ὑπερδύναμη καὶ τῆς ἐπέδωσε ρόλο σημαντικὸ γιὰ τὶς γεωπολιτικὲς ἀλλαγὲς καὶ τὶς ἐξελίξεις ποὺ ἀκολουθοῦν. Ἀλλαγὲς ποὺ θὰ φέρουν καὶ πάλι τὶς διδαχὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως νὰ ἐπικρατοῦν σὲ παγκόσμια πλέον κλίμακα.
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ οἱ ΗΠΑ, ἡ ἑτέρα ὑπερδύναμη μὲ τὰ ξύλινα ὅμως πόδια, ἡ ὁποία κατέστη κέντρο ἀκολασίας καί σύγχρονη Βαβυλώνα προωθώντας καὶ ἐνίοτε ἐπιβάλλοντας ὅτι ἦταν ἐνάντια στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πολὺ –πολὺ σύντομα θὰ ὑποστεῖ τὶς συνέπειες τῆς μεγάλης ἀποστασίας της, ἀφοῦ καὶ αὐτὴ ἐφέτος συμπληρώνει 70 ἀκριβῶς χρόνια της δυναστείας της. Θὰ καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς. Θὰ πάψει νὰ ἀποτελεῖ ὑπερδύναμη. Σὲ ὁρισμένους πιθανὸν αὐτὸ νὰ ἀντηχεῖ παράξενα. Κάπως ἔτσι ὅμως τὸ 1979 ἀντήχησε καὶ στὰ ὦτα νῦν μοναχοῦ του Ἁγίου Ὄρους, ὑπαλλήλου τότε τῆς NASA καὶ Πανεπιστημιακοῦ Διδασκάλου ἡ πρόβλεψη τοῦ Ἁγίου Παϊσίου περὶ τῆς διάλυσης τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης. Προφητεία ποὺ ἐπαληθεύτηκε ἔπειτα ἀπὸ 10 χρόνια.
Τόσο ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὅσο καὶ πολλοὶ ἄλλοι παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ ἔμφαση ἀναφέρουν ὅτι τὴν τύχη τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης θὰ ἔχει καὶ ἡ Ἀμερική. Συγκεκριμένα:
«Πρῶτα θὰ γίνει κάτι ποὺ θὰ γονατίσει τὴν Ἀμερική. Θὰ πάψει νὰ εἶναι ὑπερδύναμη! Ὑπερδύναμη θὰ ἀναδειχθεῖ ἡ Ρωσία καὶ μετὰ θὰ συμβοῦν τὰ γεγονότα! …
Ἡ Ἀμερικὴ θὰ πάθει μεγάλη γεωλογικὴ-βιολογικὴ καταστροφὴ γιὰ τὶς καταστροφὲς ποὺ ἔχουν προξενήσει καὶ τὸν ἄδικο θάνατο τόσων ἀθώων ἀνθρώπων». Αὐτὸ ἀνέφερε ὁ π. Ἰωάννης Καλαϊδῆς λίγο πρὶν τὴν κοίμησή του τὸ 2009 ἀναφερόμενος σὲ μία ὁμήγυρη γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Κωνσταντινούπολης στοὺς Ἕλληνες!
«Κουρελοὺ» ἀποκάλεσε τὴν Ἀμερικὴ ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ἐνῶ σὲ προφητεία του καὶ πάλι γιὰ τὴν Τουρκία καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Ἑλλήνων στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν ἀγνοεῖ παντελῶς ὡς σημαντικὸ γεωπολιτικὸ παράγοντα. Σὲ ἐπίσκεψη Ἑλληνοαμερικανοῦ γερουσιαστῆ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου στὴν Γιουγκοσλαβία ἀντὶ γιὰ καλωσόρισμα ὁ Ἅγιος φώναξε «Φονιάδες τῶν λαῶν Ἀμερικάνοι»!
«Οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι φίδια δὲν ἀφήνουν τὸν κόσμο σὲ ἡσυχία, ἀλλὰ θὰ τὴν πληρώσουν ἄσχημα. Ζυγώνει ὁ καιρός!
Ὁ Ἀμερικάνος θέλει νὰ στριμώξει τὸ Ρῶσο ἀλλὰ τελικὰ θὰ τὴν πληρώσει ἀκριβά. Ἡ Ἀμερικὴ θὰ γίνει μερική. Καὶ ἐδῶ θὰ ἔχουμε πολλὰ κακὰ πράγματα ὄχι βέβαια αὐτὰ τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ Ἀμερικὴ θὰ σβήσει, δὲν θὰ ἔχει ζωὴ καθόλου, ὄχι ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, καθόλου. Θὰ σβήσει ἀπὸ φυσικὰ φαινόμενα, ἀπὸ ἀρρώστιες καὶ ἀπὸ ἐκδικήσεις ἄλλων κρατῶν. Γιατί εἶναι ἡ αἰτία γιὰ τὰ κακὰ ποὺ γίνονται στὴν ἀνθρωπότητα. Θὰ συμβοῦν τὰ χειρότερα γιατί δὲν μετανόησαν…» ἔλεγε ὁ γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης.
«Ἡ Ἀμερικὴ θὰ ταΐσει ὅλο τὸν κόσμο καὶ στὸ τέλος θὰ καταστραφεῖ, θὰ πάψει νὰ εἶναι ὑπερδύναμη.  Ἡ Ἀμερικὴ θὰ ταΐσει ὅλο τὸν κόσμο ἀλλὰ στὸ τέλος θὰ καταρρεύσει…» εἶπε ὁ Ἅγιος Ἀριστοκλῆς! Ο Άγιος Ἀριστοκλῆς, κατὰ κόσμον Ἀλέξιος τοῦ Ἀλεξίου Ἀμβρόσιφ γεννήθηκε τὸ 1846 στὸ Ὀρενμποὺργκ τῶν Οὐραλίων. Μετὰ τὸν θάνατο τῆς συζύγου του, τὸ 1876, ἀναχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ εἰσῆλθε στὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Στὶς 12 Μαρτίου 1880 ἐκάρη μοναχὸς κι ἔλαβε τ’ ὄνομα Ἀριστοκλῆς. Τὸ 1884 χειροτονήθηκε διάκονος καὶ πρεσβύτερος καὶ τὸ 1886 ἐκάρη μεγαλόσχημος μοναχός. Τὸ 1887 ἀπεστάλη στὸ μετόχι τῆς μονῆς του στὴ Μόσχα, ὅπου ἐφάνη νέος κτήτορας καὶ ὑπῆρξε πνευματικὸς πατέρας πολλῶν ψυχῶν. Ἡ παραμονή του στὸ μετόχι ἀπὸ τὸ 1891-1894 δημιούργησε γύρω του ἕνα σπουδαῖο πνευματικὸ ἔργο. Ἀπὸ τὸ 1895-1909 ἐπέστρεψε στὴ μονή του. Ἀπὸ τὸ 1909-1918 μετέβη καὶ παρέμεινε πάλι στὸ μετόχι τῆς Μόσχας.
Ὁ γέροντας Ἀμβρόσιος, ἀπὸ τοὺς οἰκισμοὺς τῶν παλαιῶν πιστῶν στὴ νότια Σιβηρία, προέβλεψε μία τρομερὴ καταστροφή, ἡ ὁποία στὸ ἐγγὺς μέλλον μπορεῖ νὰ συμβεῖ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, στὴν καρδιὰ τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς, ἕνα γιγάντιο ἡφαίστειο «ἐκρήγνυται» καὶ προκαλεῖ μία τρομερὴ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης. Ἡ “ἔκρηξη” θὰ προκαλέσει ἕναν πολὺ ἰσχυρὸ σεισμό, ὁ ὁποῖος θὰ βλάψει τὸν κοντινὸ πυρηνικὸ σταθμό. “Τὸ νερό, ὁ ἀέρας καὶ ἡ γῆ θὰ δηλητηριαστοῦν. Οὔτε τὸ θηρίο, οὔτε τὸ πουλί, οὔτε ὁ ἄνθρωπος μποροῦν νὰ ζήσουν περισσότερο στὴν “μολυσμένη” γῆ γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα “, ἀνέφερε.
Ἡ Ἀμερικὴ δυστυχῶς ἐξελίχθηκε σὲ μία σύγχρονη «Βαβυλώνα» γιὰ τὴν ὁποία ὁ προσφάτως κοιμηθείς ἅγιος γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας προφήτευσε τὴν καταστροφὴ καὶ τὴν πτώση της. Κι αὐτὸ ὄχι γιατί κατέστη κέντρο ἀκολασίας, κέντρο ἀνηθικότητας, κέντρο τοῦ Ἑωσφόρου ἀλλὰ ἐπιπλέον πιέζει, ἀπειλεῖ καὶ ἐκβιάζει τὴν ἀκολασία αὐτὴ νὰ τὴν ἀποδεχθοῦν καὶ οἱ ὑπόλοιποι λαοὶ στὴν ὑφήλιο.
Τὰ ἀναφέρουμε τὰ ἀνωτέρω ὄχι πρὸς ἐντυπωσιασμὸ τῶν ἀναγνωστῶν μας ἀλλὰ γιὰ δύο κυρίως λόγους. Ὁ πρῶτος ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς πιέσεις ποὺ δέχθηκε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ προβεῖ ἐπικαλούμενη δῆθεν τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα σὲ νομιμοποίηση τῆς ἀνηθικότητας καὶ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ λειτουργικοῦ πλαισίου ποὺ ἔχει ὁρίσει ὁ Δημιουργὸς Θεὸς γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἁμαρτία δὲν ἀποτελεῖ πλέον μόδα ἀλλὰ καὶ ἐπίσημο νόμο τοῦ κράτους. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ διαστρεβλώνει τὶς ἀρχὲς τοῦ εὐαγγελίου καὶ τὶς παναθρώπινες ἀξίες, ὅπως αὐτὲς διαμορφώθηκαν ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς σήμερα…
Ὁ δεύτερος λόγος, ὁ ὁποῖος προκάλεσε τὸ δημοσίευμα ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς πιέσεις, ὑποσχέσεις, ἀπειλὲς καὶ πιθανὸν ἐκβιασμούς, ποὺ ὅπως ὑποστηρίζει σύγχρονος γέροντας, δέχτηκαν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος προκειμένου νὰ ἀναγνωρίσουν τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἀλλὰ καὶ τὶς αἱρετικὲς παραφυάδες τῆς Δύσης καὶ δὴ τὸν Παπισμὸ ὡς δῆθεν «ἐκκλησίες». Ὑπενθυμίζουμε στό σημεῖο αὐτό τὶς καταγγελίες τῆς Μόσχας γιὰ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀθήνα τὸν περασμένο Ὀκτώβριο. Ἡ Ρωσία ὑποστήριξε ὅτι πίεσε τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἐκβίασε νὰ προβεῖ στὴν ἀναγνώριση τοῦ Αὐτοκέφαλου τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας.
Καλὰ πληροφορημένες πηγὲς ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ πιέσεις εἶχαν νὰ κάνουν πέραν τῆς διαπόμπευσης ἐκκλησιαστικῶν προσώπων μέσα ἀπὸ καλὰ ὀργανωμένο δίκτυο προπαγάνδας καὶ μὲ ἀλλαγὴ –μεταστροφὴ τῆς Οὐάσιγκτον στὰ ἐθνικά μας ζητήματα! Μάλιστα οἱ ἴδιες πηγὲς ἀνέφεραν τὸ πόσο ἀποτελεσματικὰ λειτούργησε τὸ δίκτυο αὐτὸ τῆς προπαγάνδας τὸ 2008, τότε ποὺ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου καὶ ὁ ἡγούμενος της, βρέθηκαν στὸ στόχαστρο καὶ κατέστησαν παγκόσμια εἴδηση δῆθεν γιὰ μία σειρὰ σκανδάλων… Προπαγάνδα, ποὺ σὲ συνεργασία μὲ τὶς «διορισμένες» ἑλληνικὲς κυβερνήσεις ὁδήγησε τὸν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς στὴν φυλακή. Καὶ ἡ προπαγάνδα αὐτὴ δὲν εἶχε νὰ κάνει μὲ αὐτὴ καθεαυτὴ τὴν Ἱερὰ Μονή, ἀλλὰ λογιζόταν στὴ βάση ὡς χτύπημα κατὰ τῆς Μόσχας καὶ τῆς ρωσικῆς πολιτικῆς…
Μὲ κάτι ἀντίστοιχο λοιπὸν φέρεται νὰ «ἀπειλήθηκε» καὶ  νὰ «ἐκβιάστηκε» μεταξὺ τῶν ἄλλων  καὶ ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἄτολμος καὶ ἄφωνος, ὅπως μᾶς ἔχει συνηθίσει νὰ πορεύεται ὡς σήμερα στὴν ποιμαντική του διαδρομή, ἀπέκτησε ξαφνικὰ καὶ τόλμη καὶ στεντόρεια φωνή, ἔτσι ὥστε διὰ βοῆς νὰ ἀναγνωρίσει τὸ ἀντικανονικὸ καὶ παράνομο «Αὐτοκέφαλο» τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν.
Ἡ ἐπίκληση ἄλλωστε τῶν «ἐθνικῶν λόγων» φέρεται νὰ ἐνισχύθηκε καὶ ἀπὸ ἀντίστοιχες πιέσεις κυβερνητικῶν κυρίως παραγόντων. Δὲν ἀποκλείεται μάλιστα νὰ συνοδεύτηκαν καὶ μὲ τὰ συνήθη ὑποσχόμενα ἀνταλλάγματα περὶ συμβολῆς στὴν ἀνάδειξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ἀξιοποίησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
Ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ προκαλέσει πάση θυσία ἕνα νέο σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ γεωπολιτικά της συμφέροντα. Θεωρεῖ ὅτι ἡ Ρωσία τοῦ Πούτιν προωθεῖ τὴν πολιτική της στὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο καὶ ἐν γένει στὴ Μ. Ἀνατολὴ, ἔχοντας ὡς βασικὸ μοχλὸ τοὺς διαχρονικοὺς ἀδελφικοὺς δεσμοὺς, ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ μεταξὺ τῶν λαῶν, λόγω τῆς κοινῆς ὀρθόδοξης πίστης. Μέσω λοιπὸν τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἔμμεσης δυτικοποίησης –ἕνωσης μὲ τὸν σατανοκινούμενο παπισμὸ καὶ τοῦ νέου σχίσματος ἐπιχειρεῖ νὰ καταργήσει αὐτὸ τὸ προνόμιο τῆς Μόσχας.
Καὶ δυστυχῶς στὴν προσπάθεια της αὐτὴ βρῆκε ὑποστηρικτὲς «χειραγωγούμενους» Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν στὴν καλοστημένη παγίδα τῶν ΗΠΑ πιστεύοντας πὼς μὲ τὴν στάση τους, ὄχι μόνο ἐξυπηρετοῦν τὰ ἐθνικά μας θέματα ἀλλὰ στηρίζουν καὶ τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο.  Ὑπέπεσαν ἱστορικὰ στὸ ἴδιο ἀκριβῶς λάθος ποὺ ἔκαναν οἱ λεγόμενοι «φιλοενωτικοὶ» Ἀρχιερεῖς πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Βασιλεύουσας τὸ 1452. Καὶ ἔτσι ἀκριβῶς θὰ καταγραφοῦν στὴν ἱστορία , ἀφοῦ ἡ ἀναγκαστικὴ «ἐπένδυση» στὸ γίγαντα (βλ. ΗΠΑ) μὲ τὰ ξύλινα πόδια θὰ πάει σύντομα στράφι, καὶ θὰ εἶναι ἁπλὰ ἐκτεθειμένοι…

ΠΗΓΗ ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ 217
orthodoxia.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου