ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΤΕΙΟΛΟΓΙΟ (6/12)06/12/1912. Απελευθέρωση της Κορυτσάς
Ο ελληνικός στρατός (Απόσπασμα της ΙΙΙ Μεραρχίας) απελευθερώνει την Κορυτσά.
06/12/1915. Διενέργεια εκλογών και συγκρότηση Επιτροπής Εθνικής Άμυνας
Γίνονται εκλογές με αποχή του κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου, που η κυβέρνησή του είχε καταργηθεί αντισυνταγματικά στις 5/18 Οκτωβρίου 1915. Το αποτέλεσμά τους χαρακτηρίζεται από το Βενιζέλο ως νόθο. Αμέσως μετά τις εκλογές, συγκροτείται στη Θεσσαλονίκη η Επιτροπή Εθνικής Άμυνας, από πολιτικούς φίλους του Ελευθέριου Βενιζέλου και στρατιωτικούς, μερικοί από τους οποίους ήταν στελέχη της Επανάστασης του 1909. Σκοπός της Επιτροπής είναι η προάσπιση της Μακεδονίας σε περίπτωση βουλγαρικής εισβολής.

06/12/1940. Κατάληψη των Αγίων Σαράντα
Ο ελληνικός στρατός (Α΄ Σώμα Στρατού) απελευθερώνει τους Αγίους Σαράντα στη Βόρεια Ήπειρο.
6/12/1943
Ο Υπουργός Αεροπορίας Π. Βούλγαρης (Αντιναύαρχος) απένειμε εύφημο μνεία στις Ελληνικές Μοίρες Διώξεως 335 και 336, όπως στο αιτιολογικό αυτής αναφέρεται:
«…Διά τον ενθουσιασμόν και τον ζήλον μεθ” ον εξετέλεσαν τας ανατεθείσας αυταίς αποστολάς εις βαθμόν ώστε να επισύρωσι την εκτίμησιν της Βρετανικής Αεροπορίας, ενώ η σκέψις ημών στρέφεται με ευλαβή συγκίνησιν προς τους μη επιστρέψαντας μαχητάς των Μοιρών, οίτινες ενδεχομένως προσέφερον την ζωή των, καθ” ην στιγμήν εις τον ουρανόν της δούλης Πατρίδος των εμάχοντο κατά των βαρβάρων κατακτητών αυτής…»
6/12/1943
Υπογράφτηκε η Μόνιμος Διαταγή υπ” αριθμ. 26 «περί Οργανώσεως Εμπέδου Μοίρας Αεροπορίας». Η Μοίρα αυτή περιλάμβανε όλους τους οπλίτες της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας που δεν ανήκαν οργανικά σε κάποια Μονάδα ή Συνεργείο και αποτελούνταν από το Σμήνος Διοικήσεως, το Σμήνος Προσκολλήσεως και το Γραφείο Κινήσεως.        http://www.hellasforce.com/blog/istoriko-epetiologio-612/