Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

ΣΤΩΜΕΝ καλώς - Να γιατί θέλουν να μας ΑΠΟΜΥΡΩΣΟΥΝ δολίως και εκβιαστικά.

 


 Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Ποιοί είναι αυτοί που γίνονται εμπόδιο στην εμφάνιση του αντίχριστου σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς Επιστολή του;

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ( να πάρουμε μια μικρή ιδέα) 

" Τότε εἶπε κάτι ποὺ μοῦ προξένησε ἐρωτήματα: 

Ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχετε μέσα σας γραμμένη τὴν ὀρθόδοξη πίστη, γι’ αὐτὸ καὶ ἄφησα ὡς διαθήκη ὁ ἡγούμενος νὰ εἶναι πάντοτε Ἕλληνας. 

Δυστυχῶς, οἱ ξένοι πρέπει νὰ ζήσουν 25 χρόνια πραγματικὰ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ καταλάβουν τὸ ὀρθόδοξο βίωμα».Του Νεκταρίου Πάρη 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/44734-dikaioi-eis-ton-aiona-zosi


Φυσικά πριν χρόνια μας τα είπε ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ αλλά εδώ μας αποκοίμιζαν αυτοί που εμπιστευθήκαμε και μας παρότρυναν σαν εξουσίες να κάνουμε υπακοή στις σκοτεινές δυνάμεις για να επιβιώσουμε κατά αυτούς.

(κείμενο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου γιὰ τὸν κοσμοϊστορικὸ ῥόλο τῶν Ἑλλήνων, ἰδίως ἐν σχέσει μὲ τὴν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου)

" Ναὶ ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος· τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ·

αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ· αὕτη ἡ κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν·

μαρτύριον ἡ ἐθνικὴ αὐτοῦ ἱστορία· μαρτύριον ἡ φιλοσοφία αὐτοῦ·

μαρτύριον ἡ κλίσις αὐτοῦ· μαρτύριον αἱ εὐγενεῖς αὐτοῦ διαθέσεις·

μαρτύριον ἡ παγκόσμιος ἱστορία· μαρτύριον ἡ μακροβιότης αὐτοῦ, ἐξ ἣς δυνάμεθα ἀδιστάκτως νὰ συμπεράνωμεν καὶ τὴν αἰωνιότητα αὐτοῦ, διὰ τὸ αἰώνιον ἔργον τοῦ Χριστιανισμοῦ μεθ᾿ οὗ συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμός·

διότι ἐνῷ ὅλα τὰ ἔθνη τὰ ἐμφανισθέντα ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς ἦλθον καὶ παρῆλθον, μόνον τὸ Ἑλληνικὸν ἔμεινε ὡς πρόσωπον δρῶν ἐπὶ τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καθ᾿ ὅλους τοὺς αἰῶνας·


καὶ τοῦτο, διότι ἡ ἀνθρωπότης δεῖται αἰωνίων διδασκάλων·

μαρτύριον τέλος ἡ ἐκλογὴ αὐτοῦ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν ὑπὸ τῆς θείας προνοίας, ὅπως ἐμπιστευθῇ αὐτῷ, τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τὴν ἁγίαν πίστιν, τὴν θρησκείαν τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τὸ θεῖον ἔργον τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς, τὸ αἰώνιον ἔργον τῆς σωτηρίας διὰ τῆς διαπλάσεως ἁπάσης της ἀνθρωπότητος κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἀποκαλυφθείσης θρησκείας.

Τὸ ἔργον τοῦτο ἀληθῶς ἀνετέθη τῇ Ἑλληνικῇ φυλῇ· τοῦτο μαρτυρεῖται ὑπὸ τῆς ἱστορίας· ἓν μόνον βλέμμα ῥιπτόμενον εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ χριστιανισμοῦ ἐπαρκεῖ ὅπως πιστώση τὴν ἀλήθειαν ταύτην.

Ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ χριστιανισμοῦ ἀπὸ τῆς πρώτης σελίδος αὐτῆς ἀναφαίνεται ἡ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἐν τῷ χριστιανισμῷ δρᾶσις, καὶ ἡ κλῆσις αὐτῆς, ἵνα ἀναλάβῃ τὸ μέγα της ἀποστολῆς τοῦ χριστιανισμοῦ ἔργον.

Οἱ θεῖοι τοῦ Σωτῆρος λόγοι «νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», ὅτε ἀνηγγέλθη αὐτῷ, ὅτι Ἕλληνες ἤθελον ἰδεῖν αὐτόν, ἐνεῖχον βαθεῖαν ἔννοιαν· ἡ ῥῆσις ἦν προφητεία, πρόῤῥησις τῶν μελλόντων· οἱ ἐκεῖ ἐμφανισθέντες Ἕλληνες ἦσαν οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους·

ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν διεῖδεν ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς τὸ ἔθνος ἐκεῖνο, εἰς ὃ ἔμελλε νὰ παραδώσῃ τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην, ἵνα διαφυλαχθῇ τῇ ἀνθρωπότητι.

Ἐν τῇ ἐπιζητήσει αὐτῶν διέγνω τὴν προθυμίαν τῆς ἀποδοχῆς τῆς ἑαυτοῦ διδασκαλίας, διεῖδε τὴν ἑαυτοῦ δόξαν, τὴν ἐκ τῆς πίστεως τῶν ἐθνῶν, καὶ ἀνεγνώρισε τὸ ἔθνος, ὅπερ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον προώριστο ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος ἀληθῶς πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐκλήθη ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ πρὸς τοῦτον μαρτυρεῖται διαπεπλασμένον· ὁ Θεὸς ἐν τῇ θείᾳ αὐτοῦ προνοίᾳ διέπλασεν αὐτὸ ὀφθαλμὸν τοῦ σώματος τοῦ συγκροτουμένου ὑφ᾿ ἁπάσης της ἀνθρωπότητος· ὡς ὄργανον τοιοῦτον ἐν τῷ σώματι τῆς ἀνθρωπότητος ὁ Ἕλλην ἐκλήθη ἵνα ἐργασθῇ καὶ ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἀναγεννήσεως"
Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Ἰουνίου 1896.
Ὁ Πενταπόλεως ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ κάπου το 2007 ανάμεσα σε δυο γνωστούς γέροντες του σημερινού Ασκητικού και Πατερικού βιώματος που συζητούσαν σχετικά με την εξέλιξη των προρρηθέντων υπό του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ.
Ανάμεσα σε αυτούς αντιλαμβανόμασταν το πνεύμα της αγάπης που ανάμεσα στις εν Χριστώ " διαφωνίες" τους καρποφορούσε πραγματική γνώση.

Κάποια στιγμή εις εξ αυτών είπε:
" θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα στο σφράγισμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο"
" οι άνθρωποι δεν θα αντιλαμβάνονται τις παγίδες γιατί η αμαρτία έγινε δεύτερη φύση"
"ο πόλεμος θα το διακόψει αυτό"
" ο πραγματικός πόλεμος θα είναι το σφράγισμα"
" ο άλλος ο πόλεμος θα είναι η θεραπεία"
ΣΤΩΜΕΝ καλώς
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου