Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Νὰ ποῦμε "ἐγὼ φταίω", γιατὶ εἶμαι ἁμαρτωλός, -ή... Κύριε, Ἰησοῦ, Χριστέ, ἐλεήσόν με καὶ διόρθωσε τὴν κοινωνία αὐτή!

 


Βιασμοὶ ἠθοποιῶν σὲ νεαρὲς ἀνερχόμενες ἠθοποιούς, πάρτι συλλογικῶν βιασμῶν μὲ κρυφοὺς μαστροπούς, ἀσέλγειες καὶ διαστροφικὲς πορνείες, παρενοχλήσεις ἤ καὶ βιασμοὶ ἀνηλίκων ἀπὸ νεαροὺς ἱερεῖς, βιασμοὶ καὶ ἐκμεταλλεύσεις πελατῶν ἀπὸ γνωστοὺς ἤ ἀκόμη καὶ γνωστὲς (ναί, καλὰ ἀκούσατε) ψυχολόγους τῶν κοινωνικῶν δικτύων, ἀπάτες, κομπίνες, ληστείες, βανδαλισμοί, ἐκμεταλλεύσεις, αἰφνίδιοι θάνατοι, παρεκτροπές, διαστροφές, βλασφημίες, αἱρέσεις, μέθες, μαγείες, δαιμονικά, ναρκωτικά, ἀνηθικότητα...
ὅλα αὐτὰ συνθέτουν τὴν εἰκόνα τῆς κοινωνίας μας σήμερα. ὅλοι οἱ θεσμοὶ ἔχουν πληγεῖ βαθύτατα. Τὶποτα δὲν λειτουργεῖ σωστά.
"Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός" (Ρωμ. γ΄, 12).
Ποιὸν νὰ κατηγορήσει κανείς; Τοὺς διεφθαρμένους πολιτικούς; Τοὺς ἐπίορκους ἱατρούς; Τοὺς παραβάτες τῶν Νόμων ὑπευθύνους γιὰ τὴν ἀπόδοση τῆς Δικαιοσύνης; τοὺς ἱερεῖς ποὺ δὲν κατάφεραν νὰ σταθοῦν στὸ ὕψος τοῦ ἀξιώματός τους;
Γιατὶ ὅμως νὰ τὰ βάλουμε μὲ αὐτούς; Μήπως κι αὐτοὶ ὅλοι ἀπὸ ἐτούτη τὴ σάπια κοινωνία μας δὲν προέρχονται; Τὴν ὁποῖα ἐμεῖς ὅλοι μαζὶ καὶ ὁ καθένας προσωπικὰ κάναμε τέτοια μὲ τὶς ἄστοχες ἐπιλογὲς ζωῆς μας, μὲ τὴν ἀποστασία μας τὴν πνευματική!
Τὶ θὰ συγκρατήσει τὸν ἄνθρωπο στὴν ἠθική, ἄν ὄχι ὁ ἀληθινὸς Φόβος (Εὐλάβεια, Ἱερὸ Δέος, Τιμὴ & Εἰλικρινής, Ἀπροσποίητη, Ἐγκάρδια Προσκύνηση) τοῦ ὄντως Θεοῦ;;;
Εἶναι ἀληθινὴ ἡ δῆθεν "ἠθική" τῶν προσώπων, ποὺ ἐμφανίζονται κομψὰ ντυμένοι, "τίμια" ἐργαζόμενοι καὶ κοινωνικὰ ἀποδεκτοί;
Ἡ πλειοψηφία τους παράγει τὰ χρήματά της μὲ ἐργασίες ποὺ ὑπηρετοῦν ἤ χρησιμοποιοῦν δόλιους, ἀνίερους, ἠθικὰ ἔκπτωτους τρόπους καὶ σκοπούς.
Μόνον ἡ ὄντως ἀρετὴ μπορεῖ νὰ διαμορφώσει ἠθικὰ ἀκέραιους ἀνθρώπους. Καὶ αὐτὴν ἀποκτᾶται μονάχα μὲ τὸν Φόβο τοῦ Θεοῦ.
Τὴν ὑποταγὴ μας σὲ Ἐκεῖνον καὶ τὴν Ὑπακοή μας στὰ προστάγματά Του, ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ ἀπὸ τὴν Παναγάπη Του γιὰ τὴν ὄντως Ὑγεία τῶν Ψυχῶν καὶ τῶν Σωμάτων μας.
π.χ. Γιατὶ προβάλουμε τὸν εἰδικὸ ψυχολόγο ποὺ συνοδεύει θύματα τῶν ὅποιων κοινωνικῶν ἐγκλημάτων, ὡς παράδειγμα σωστό, καταρρίπτοντας παράλληλα τὸν ρόλο τοῦ ἱερέα, μὲ ἀλλεπάλληλες καὶ ἐξονυχιστικὲς ἀναφορὲς σὲ πράξεις κάποιων ἀναξίων λειτουργῶν;
Γιατὶ δὲν προβάλλουμε μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο καὶ τὰ κρυφὰ ἐγκλήματα τῶν ἐπιτηδείων ψυχολόγων, ποὺ παρασύρουν ἀδύναμες πνευματικὰ κοπέλες στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης;
Γιατὶ δὲν προβάλλουμε μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο τὰ κρυφὰ ἐγκλήματα δικηγόρων, δημοσιογράφων, δικαστῶν, ἱατρῶν κάθε εἰδικότητος, ὡς καὶ αὐτῶν τῶν πολιτικῶν κατὰ διαφόρων προσώπων ἤ καὶ ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας;
Γιατὶ δὲν προβάλλουμε ἔτσι ἔντονα καὶ λεπτομερειακὰ τὸ ἀνακουφιστικὸ ἔργο ἁγίων, ταπεινῶν καὶ ἀξίων λευιτῶν, ποὺ ὁ Θεὸς πάντοτε διατηρεῖ ἀφανῶς μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας Του, σηκώνοντας τὰ πνευματικὰ καὶ κοινωνικά βάρη πλήθους λαοῦ;
βλ. τὸν ἅγιο λευίτη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος Γέροντα Βησσαρίωνα, ποὺ σὰν σήμερα ἄφησε τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, ἀφήνοντας παράλληλα πίσω του ἕνα πνευματικοκοινωνικὸ ἔργο, ποὺ δὲν μπορουν νὰ προσεγγίσουν οὔτε ὅλα μαζὶ στὸ σύνολό τους, τὰ "κοινωνικὰ" ἰδρύματα τῆς χώρας καὶ τοῦ κόσμου μας;
Ἄς προσπαθήσουμε μέσα σὲ αὐτὸ τὸ χάος τὸ πνευματικὸ καὶ κοινωνικό, νὰ μὴν παρασυρθοῦμε ἀπὸ τὸ ρεῦμα τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν στρέφοντας τὸ βλέμμα μας, τὴν εὐθύνη καὶ τὴν ὀργή μας κατὰ τοῦ ἑνὸς καὶ ἄλλου προβαλλομένου δράστη τῆς κοινωνικῆς μας ἐξαθλίωσης, ἀλλὰ νὰ στρέψουμε αὐτὰ ἐντός μας, βρίσκοντας τὶς προσωπικές μας αἰτίες μετοχῆς καὶ ἐνοχῆς γιὰ τὴν κατάσταση αὐτὴ ποὺ ὅλοι ἐμεῖς μαζὶ δημιουργήσαμε καὶ ἐπιτέλους, Ἀδελφοί μου, νὰ μετανοήσουμε!!!!
Νὰ μετανοήσουμε ὁ καθένας μας γιὰ τὴ δική του εὐθύνη, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν συλλογικὴ καὶ νὰ βάλουμε μιὰ νέα ἀρχὴ μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς στὸν Φόβο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἡ ἀπώλειά του εἶναι ἡ πρωταρχικὴ αἰτία κάθε κακοῦ! Νὰ βάλουμε μιὰ νέα ἀρχὴ μετανοίας καὶ οἱ ἐκτὸς καὶ οἱ ἐντὸς τῆς ἐπιγείου Ἐκκλησίας, παύοντας νὰ προσεγγίζουμε Αὐτὴν ὡς κοινωνικὸ θεσμό, ἀλλά, ἐπιστρέφοντας στὴν ἀσκητική, νηπτικὴ καὶ ἡσυχαστική Της Παράδοση, νὰ ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μας νὰ εἰσέλθουμε στὴν Ἄκτιστο ὄντως Ἐκκλησία τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, ποὺ διασφαλίζει ἀληθινὰ τὴν σωτηρία καὶ τῶν ἐκτὸς καὶ τῶν ἐντός!!!
Ταπείνωση, Μετάνοια, Ἀγώνας Πνευματικός, Κατάνυξη Τελωνική, Ἐπιστροφή!!!
Στῶμεν καλῶς!
Πρὶν ἔλθει ἡ μεγάλη συμφορὰ καὶ ὁλικὴ καταστροφή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου