ΡΟΛΟ'Ι'

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Γιγαντοΰνται δλα τά θηρία της αβύσσου, δλαι αί αιρέσεις και πλάναι τών ημερών μας... Κατίσχυσεν... ή ανομία... και εις τήν Ελλάδα... Ένω ως χριστιανοί και "Ελληνες θά έπρεπε νά μείνωμεν α­κλόνητοι επί τήν πέτραν της ορθοδόξου πίστεως, δυστυχώς παρεσιίρθημεν α­πό τά διεθνή ρεύματα τής αμαρτίας, κατηντήσαμεν ανεμόμυλοι τών εθνών, έμιμήθημεν τά αίσχη τών ευρωπαίων. «Ήλλάξαμεν τά προστάγματα, δια­θήκην αίώνιον», ήθη και έ'θιμα τής χριστιανικής πατρίδος μας πού εσταζον τύ άρωμα τής ευαγγελικής αρετής. Καλπάζομεν προς τον όλεθρον....

«Και κατίσχυσεν έπΐ τής γής άνομίαι... και ύστερα... «αρά εδεται τήν γήν» κατάρα λέγει ό προφήτης θά καταφάγη τήν οΐκουμένην...(από το βιβλίο του. άρχιμ. Αυγουστίνου Καντιώτη «Τά Σημεία των καιρών» σ. 228 — 235).
Ανάγκη μετανοίας. Όφείλουν νά μετανοήσουν όσοι άπό τούς άρχοντας της Εκκλησίας, Πατριάρχαι, αρχιερείς, Ιερείς καί ηγούμενοι, πα­ραβαίνουν τίς εντολές του Θεού, διότι μερικοί άπό αυτούς άντί νά γίνουν φώς, κατά τήν παραγγελία του πρώτου Άρχιερέως καί Άρχιποίμενος Χριστού, του αρχηγού καί θεμελιωτού της πίστεως μας, έγιναν αιτία διχονοιών στό χριστεπώνυμο πλή­ρωμα* καί κατ' αυτόν τόν τρόπο, άφού άποκατασταθή ή ενό­τητα, νά στραφή ή
προσοχή της Εκκλησίας πρός τά τόσον ε­πείγοντα καί σοβαρά ζητήματα, στά όποια καλείται νά δράση, κατά τήν δύσκολη αυτή στιγμή, τήν οποία διέρχεται ό κόσμος καί ιδιαίτερα ή πατρίδα μας, δηλαδή στήν συνδιαλλαγή, τήν ειρήνη, τήν ομόνοια καί αγάπη του ελληνικού λαού, τόν όποιο λαό oι άρχοντες της πολιτείας έχουν διαιρέσει σέ πολλά κόμ­ματα.
Γέροντας Θεόφιλος Ζερβάκος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.