Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Επιστολή Μητροπολίτη Κυθήρων στον Πρωθυπουργό.

Kithiron1
Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αντώνη Σαμαρά, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,
Μετά τήν ἐπάνοδόν μου ἐκ τῆς Αὐστραλίας, ἔπειτα ἀπό τήν χορηγηθεῖσάν μοι κανονικήν ἄδειαν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, διατηρῶν ζωηράς τάς ἐντυπώσεις ἐκ τοῦ ἐκεῖσε ταξιδίου μου καί τῶν ἐκεῖ ἀρίστων συνθηκῶν λειτουργίας τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί λοιπῶν Σχολείων τῆς μακρινῆς ἐκείνης χώρας, ὡς καί τῶν κρατικῶν ἐπιχορηγήσεων τῶν οἰκογενειῶν, ἐν ἀντιθέσει πρός τά ἐνταῦθα ἰσχύοντα, ἀπηυθύνθην διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 1118/19-11-2012 ἐγγράφου πρός τόν Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ κ.Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον, τό ὁποῖον ἀνακοινῶ εἰς Ὑμᾶς ἐν τιμῇ πολλῇ πρός τό πρόσωπόν Σας, καί τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριον κ.Ἱερώνυμον, διά τήν καλυτέραν ἀντιμετώπισιν τῶν θιγομένων θεμάτων.
Ἐκτιμῶ τούς ἀγῶνας σας διά τήν ἀνόρθωσιν καί ἐξυγίανσιν τοῦ Κράτους μας, κύριε Πρόεδρε τῆς Κυβερνήσεως, καί εὔχομαι ἀπό καρδίας νά διαπεράσετε ἀνωδύνως «τίς συμπληγάδες πέτρες», πού εὑρίσκονται εἰς τόν δρόμον σας.
Ὁ σύνδεσμός σας μέ τόν διαπρεπῆ καί πολυσέβαστον εἰς ἐμέ ἀείμνηστον Ἀρχιμανδρίτην π.Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο ἐκ Καλαμῶν, τόν ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξον αὐτόν Κληρικόν – Θεολόγον καί Κανονολόγον (εἰς τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν τοῦ ὁποίου ἐνθυμοῦμαι
ὅτι παρέστητε τόν Νοέμβριον τοῦ 1989) ἀποτελεῖ ἐγγύησιν διά τήν ὑλοποίησιν τῶν πνευματικῶν καί ἐθνικῶν ὁραμάτων σας.
Θά εὔχεται, ἀσφαλῶς, ὁ ἀείμνηστος π.Ἐπιφάνιος δι’ ὑμᾶς καί τήν εὐόδωσιν τοῦ ἔργου σας.
Σᾶς παρακαλῶ θερμότατα, ἐξοχώτατε κ.Πρωθυπουργέ, νά ἱκανοποιῆτε πάντοτε τό αἰσθητήριον τοῦ ἑλληνορθοδόξου λαοῦ μας, προασπιζόμενος τῶν ἑλληνορθοδόξων παραδόσεών μας καί σεβόμενος τήν πνευματικήν του ἐλευθερίαν μέ τήν ὑπεράσπισιν τῶν δικαιωμάτων του καί τήν προφύλαξιν τῶν προσωπικῶν του δεδομένων, ἐν ὄψει καί τῆς ἐκδόσεως τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Νά μήν ἀπογοητευθῇ, πρός Θεοῦ, ὁ εὐσεβής λαός μας, πλησσομένης τῆς Χριστιανικῆς του συνειδήσεως καί μέ τό νά ἐκτίθεται ἐνώπιον σκοτεινῶν δυνάμεων καί ἀφορήτων καταστάσεων.
Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος, πᾶσαν παρά Κυρίου ἐνίσχυσιν καί εὐλογίαν εἰς τό ἀνορθωτικόν ἔργον σας, διατελῶ
Μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς καί ἐγκαρδίων εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου