Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Ρήσεις Αγίου Μάξιμου του Ομολογητού.78.   Όλα τά δόγματα άναφέρονται ή στο Θεό, ή στά όρατά και τά άόρατα, ή στήν πρόνοια και τήν κρίση τοϋ Θεού γι' αύτά.
79.    Ή έλεημοσύνη θεραπεύει τό θυμικό μέρος της ψυχής* ή νηστεία μαραίνει τήν έπιθυμία· ή προσευχή καθαρίζει τό νοΰ καί τόν κάνει επιτήδειο γιά τή θεωρία των δντων. Γιατί ανάλογα μέ τις δυνάμεις της ψυχής, ό Κύ­ριος μας χάρισε καί τις έντολές Του.

80.    «Μάθετε άπό έμένα, λέει ό Κύριος, ότι είμαι πράος καί ταπεινός στήν καρδιά κτλ.». Ή πραότητα διατηρεί άτάραχο τό θυμικό μέρος τής ψυχής· ή ταπείνωση έλευθερώνει τό νοΰ άπό τήν άλαζονεία και τήν κενοδο­ξία.
81.    Ό φόβος του θεού είναι δύο είδών. 'Εκείνος πού γεννιέται μέσα μας άπό τις άπειλές τής κολάσεως καί κάνει νά φυτρώνουν μέσα μας ή έγκράτεια, ή έλπίδα στό Θεό, ή άπάθεια καί στή συνέχεια κατά φυσική τάξη ή άγάπη. Καί ό φόβος πού είναι ένωμένος μέ τήν ίδια τήν άγάπη, καί φέρνει πάντοτε στήν ψυχή εύλάβεια, γιά νά μήν καταλήξει σέ καταφρόνηση τοϋ Θεού έξαιτίας τής παρρησίας πού δίνει ή άγάπη.
82.    Τόν πρώτο φόβο τόν έκτοπίζει ή τέλεια άγάπη, γιατί ή ψυχή πού τήν έχει δέν φοβάται πλέον τήν κόλαση. Τό δεύτερο φόβο τόν έχει, όπως εί­παμε, ή άγάπη ένωμένο πάντοτε μαζί της. Στόν πρώτο φόβο ταιριάζει ό λόγος: «Μέ τό φόβο τού Κυρίου άπομακρύνεται καθένας άπό τό κακό», καί ό λόγος: «'Αρχή τής σοφίας είναι ό φόβος τοϋ Κυρίου». Στό δεύτερο φόβο ταιριάζει ό λόγος: «Δέ θά δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τόν Κύριο».                     
83.    «Νεκρώστε λοιπόν τά μέλη σας πού σέρνονται στή γή· τήν πορνεία, τήν άκαθαρσία, τό πάθος, τήν κακή επιθυμία καί τήν πλεονεξία κτλ.». Μέ τή γη έννοεΐ τό σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε τήν έμπρακτη άμαρτία. Άκαθαρσία είπε τή συγκατάθεση στήν άμαρτία. Πάθος, τόν έμπαθή λογι­σμό. Έπιθυμία κακή ονόμασε τήν άπλή παραδοχή τοϋ λογισμού καί τής έπιθυμίας. Πλεονεξία είπε τό ύλικό πού γεννά καί αύξάνει τό πάθος. Όλα λοιπόν αύτά, σάν μέλη τοϋ σαρκικού φρονήματος, διέταξε ό 'Απόστολος νά νεκρώσομε.   ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ.ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου