Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ.

 


Οταν επισκέφτηκα κάποτε το Μοναστήρι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού είχα πολλές απορίες και ήθελα να συζητήσω πολλά θέματα γι αυτά που είχε αναφέρει ο Αγιος.Αν όμως συζητήσεις για πολύ ώρα δεν θα σου μείνουν πολλά πράγματα στο μυαλό.Αν ακούσεις μόνο μία ή δύο προτάσεις μπορείς να τις θυμάσε.Είχα την ατυχία να μην συναντήσω καμμία μοναχή στο Μοναστήρι.Για επίλυση όμως όσων με απασχολούσαν μου δόθηκε το βιβλίο της Μονής με τις ερμηνείες των προφητειών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού,που ακόμα και για ώρες να συζητούσα,σήμερα δεν θα θυμόμουν σχεδόν τίποτα,ενώ γραπτώς αναλόγως των γεγγονότων,διαβάζω τις ερμηνείες,κι επειδή πολύ κατά καιρούς έχουν πέσει έξω στις ημερομηνίες,σήμερα θα παρουσιάσω από το βιβλίο αυτό την ερμηνεία πάνω στις ημερομηνίες που ανέφερε ο Αγιος Κοσμάς και τις οποίες αναμένουμε,και τις εξετάζει το βιβλίο,με ιστορικά δεδομένα ,που όπως γνωρίζουμε η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνετε. 

«Θά ζητήσουν νά σας πάρουν στρατιώτας. Δεν θά προλάβουν όμως>> (69 Καντ).
«Θά θελήσουν νά σας στρατολογήσουν, αλλά δεν θά προλάβουν>>_ t Καλ).
«Θά σας ζητήσουν στρατό" αλλά σεις μή φοβηθήτε, δεν θα έχουν τον καιρό νά τόν μάσουν» (11(a) Άλβ).
Επιστρατεύσεις έγιναν πολλές άπό τους Τούρκους, καί από τους Αλβανούς αργότερα καί άπό Ιταλούς ακόμα.
Γιά την εθνική έπανάστασι κατ' αρχήν ή στρατολογία ήταν εθελοντική. Αργότερα ή στρατολογία γίνεται στήν ελεύθερη πλέον Έλλάδα και ο στρατός περνά τά τότε εθνικά σύνορα γιά νά ελευθέρωση και τα υπόλοιπα κρατούμενα ελληνικά εδάφη. Επομένως στά εδάφη αυτά δεν μπορούσε νά γίνη στρατολογία. Απλώς υπήρχαν διάφορες ομάδες άπελευθερωτών-έπαναστατών, πού μόλις έπλησίασε ό εθνικός στρατός ένώθηκαν μαζί του' εναντίον των Τούρκων.
Στρατολογίες έγιναν διάφορες ως τήν τελική άπελευθέρωση τμημάτων της χώρας πού είναι σήμερα ελεύθερη.
Ελληνικός στρατός πολέμησε εναντίον των Τούρκων στήν Μικρά Ασία,τότε στρατολογήθηκαν άνδρες.
Τό 1940 έγινε βιαστική στρατολογία διά τήν άντιμετώπιση της Ιταλικής εισβολής κατά τόν β' παγκόσμιο πόλεμο.
Τό 1974 πάλι έγινε έπιστράτευσι γιά τήν Κύπρο* τό Aιγαίο γέμισε πλοία* τά ελληνικά πλοία έφτασαν πολύ κοντά στήν Κύπρο και ήταν έτοιμα γιά τίς πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά τά άνεκάλεσε τό Γενικό Επιτελείο.
Οί προφητείες όμως αυτές [69 Καντ - 35 Καλ -11 (a)δεν αναφέρονται σέ πραματοποίηση στρατολογίας, άλλά στήν μή πραγματοποίηση

στρατολογίας (έπιστρατεύσεως). Επομένως οι προφητείες αυτές δέν έχουν σχέσι μέ ολ' αυτά τά Ιστορικά γεγονότα πού γνωρίζομε. Εξετάζοντας τίς προφητείες αυτές βλέπομε τά έξης: Ή προφητεία 11 (α) Άλβ. είναι περισσότερο ολοκληρωμένη από την Καντ. καί 35 Καλ., διότι προσθέτει την πληροφορία ότι δέν θά ύπάρχη χρόνος γιά στρατολογία. "Αρα θάναι περίπτωσι βιαστική πού, ώσπου νά προβούν σέ στρατολόγησι, τά πράγματα τά βίαια καί ξαφνικά θά έχουν τελειώσει.
Λέω βίαια καί ξαφνικά, γιατί δέν πρόκειται γιά μεθοδευμένη-ήρεμη (Το χωριό Μουζίνα που αναφέρει ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)προπαρασκευή. Δέν περίμενε κανείς την ορμητική έξέλιξι πού ώδήγησε σέ ανάγκη άμεσης στρατολογίας, ή οποία όμως δέν θά προλάβη νά πραγματοποιηθή, γιατί προφανώς θά τελειώσουν γρήγορα τά γεγονότα. Δέν γνωρίζω πόση άμεση σχέση μπορεί νά εχη ή παρούσα προφητεία [69 [αντ - 35 Καλ - 11 (α) Άλβ] μέ τόν πόλεμο πρός τόν οποίον πορεύεται στρατός πρός κατάληψι της Κωνσταντινουπόλεως μέσω Αλβανίας από τά <<μπουγάζια-στενά» Κρά, Κράψη καί Μουζίνα [83 Καντ - 2 (α) Άλβ -' Καλ-βλ. κεφ. 9.3 σελ. 326). (Το Κράψη Ιωαννίνων,απόπου θα περάσουν ΝΑΤΟ'ι'κά στρατεύματα για την Κωνσταντινούπολη)
Είδαμε πώς ό στρατός αυτός δέν φτάνει στόν προορισμό του, γιατί στή μέση )του δρόμου μαθαίνει ότι ό πόλεμος τελείωσε (83 Καντ), γιατί «οι κοκκινογέλεκοι» επενέβησαν καί έδιωξαν «τούς Τούρκους από τήν Πόλη» (2 Καλ). (Το χωριό Κρα Αργυροκάστρου στη Δρόπολη που θα περάσουν ΝΑΤΟ'ι'κες δυνάμεις για την Πόλη)
Άν ή προφητεία 69 Καντ - 35 Καλ - 11 (α) Άλβ εχει άμεση σχέση μέ τήν 83 Καντ, κατά τήν οποία τά στρατεύματα δέν θά φτάσουν στήν Πόλη, επειδή επετεύχθη ό σκοπός πρός τόν οποίον πορεύονται, τότε διά τόν ιδιο λόγο (λήξι πολέμου) δέν θά χρειαστή νά γίνη έπιστράτευσι άπό τήν Ελλάδα.
Άν προσέξωμε καλά τήν προφητεία 11 (α) Άλβ («θά σας ζητήσουν στρατό»), μπορούμε νά ύποθέσωμε βάσει των σημερινών δεδομένων, ότι, πιθανώς ή Ευρωπαϊκή"Ενωσι, στήν οποία είμαστε εντεταγμένοι, νά άπαιτήση άπό τήν Ελλάδα στρατό γιά τίς στρατιωτικές επιχειρήσεις στήν "Ανατολή. Τό Κράτος θά θελήση νά κάνη έπιστράτευσι (35 Καλ), άλλά δεν θά πραγματοποιηθή ή έπιστράτευσι αυτή (69 Καντ - 35 Καλ), διότι έν τω μεταξύ θά εχη τελειώσει ό πόλεμος πρός τόν οποίον έπορεύετο ό στρατός πιθανώς της Ε.Ε. [ = «άπό τά σπέρια μέρη της Λύσης», προφητεία. πού είδαμε ανωτέρω στή σελ. 329].
Άν ή κρίσι μου, γιά τήν άνάλυση καί τήν σχέση όλων τών προφητειών αυτών μεταξύ τους, είναι ορθή, τότε βγαίνει τό συμπέρασμα ότι στόν πό­λεμο αυτόν εναντίον των Τούρκων, πρωτοστατούν οι «κοκκινογέλεκοι», πού φαίνεται πώς έχουν προσωπικές βλέψεις γιά τήν Κωνσταντινούπολη καί ότι ή Ελλάς δέν λαμβάνει μέρος στον πόλεμο αυτόν, καθώς καί ό στρα­τός της προφητείας 38 Καντ.
"Ομως μόνον ή ιστορία μπορεί νά κρίνη τήν ορθότητα τούτων των ανα­λύσεων γιά τις προφητείες αυτές κι αν όντως έχουν μεταξύ τους τήν σχέση πού αναφέρω.
Προφητείες του αγίου Κοσμά, πού προδηλώνουν ξαφνικά γεγονότα, υπάρχουν πολλές, πού δέν έχουν όμως νοηματική σχέσι με τίς ανεκπλή­ρωτες προφητείες πού εξετάσαμε στό παρόν κεφάλαιο.
Αυτές οί προφητείες είναι αρκετές καί τίς καταχωρώ εδώ:
«Θάρθει ξαφνικά ή τό βόϊδί στό χωράφι ή τό άλογο σταλώνι» (74 Καντ).
«Θάρθει ξαφνικά· τ' άλογα θά απομείνουν ζεμένα στίς δουλειές τους καί σεις θά φύγετε» (102 Καντ).
«Θά έρθει ξαφνικά. "Η τ' άλογο στ αλώνι ή τό άστάκι στό χωράφι» (14Καλ).
«Θά 'ρθει ξαφνικά! Τ'άλογα θ' απομείνουν ζεμένα επιτόπου στίς δου­λειές τους καί σεις θά φύγετε» [25(a) Άλβ].
"Ολες αυτές ol προφητείες μιλάνε γιά ξαφνικές καταστάσεις πού θά συμβούν κινδύνους πού θά τούς τρέψουν σέ φυγή. Τό πιθανώτερο είναι νά προαναγγέλη ό άγιος Κοσμάς κάποιο πόλεμο, πού ξαφνικά θά ξεσπάση καί θά τούς άναγκάση νά παρατήσουν τίς δουλειές τους πού θά κάνουν στό χωράφι καί θά τρέξουν νά κρυφτούν. Γι' αυτό τά ζώα θά τ' αφήσουν ζε­μένα έπί τόπου καί κείνοι θά φύγουν [25 (α) Άλβ - 102 Καντ].
Τό όλο σκηνικό του πανικού καί της φυγής μέ κάνει νά πιθανολογώ κατάσταση βομβαρδισμού. Άλλα κι άν ξαφνικά βλέπουν νά πλακώνει αγριε­μένος συρφετός ένοπλος, στό χωράφι τους θά μείνουν οί άνθρωποι;
Ή προφητεία 102 Καντ καί 25 (α) Άλβ είναι σχεδόν ίδιες φραστικά καί ταυτόσημες νοηματικά" είναι μία προφητεία.
Ή 74 Καντ καί 14 Καλ έχουν ομοιότητες, έχουν όμως καί κάποιες χρονικές αποκλίσεις.
Είναι αναμφίβολο τό ότι υποδεικνύουν τον μήνα του χρόνου πού μπο­ρεί νά γίνη τό γεγονός.
Τό βόϊδι στό χωράφι οργώνει τόν Όκτώβριο.
Τό άλογο στό αλώνι αλωνίζει τόν Ιούλιο.


Τό άστάκι (καλαμπόκι) στό χωράφι τόν Αύγουστο. Τό στάχυ στο χωράφι τόν Ιούνιο.
Τ' άλογα ζεμένα μπορεί νά οργώνουν τόν Όκτώβριο κι αυτά όπως τά βόδια.
Επομένως άπ' όλες αυτές τίς προφητείες, περιορίζεται τό ερχόμενο ξαφνικό γεγονός από τόν Ιούνιο εως καί τόν Όκτώβριο.
«Άστάκι» στην Δρόπολι λένε τό ώριμο καλαμπόκι. Τά καλαμπόκια ωριμάζουν Αύγουστο-Σεπτέμβριο. "Αν πάλι πρόκειται γιά στάχυ αντί «άστάκι» τά κίτρινα στάχυα κυματίζουν τόν Ιούνιο. Μάλλον «άστάκι» είναι, γιατί δέν υπάρχει σέ άλλη παραλλαγή ή λέξι «στάχυ», ώστε νά τό δούμε σάν παραφθορά της. Άρα ό χρόνος περιορίζεται άπό Ιούλιο πού άλωνίζομε εως καί τόν Όκτώβριο.
Ό αιφνιδιασμός του γεγονότος πού «θάρθη ξαφνικά» οδηγεί την κρίση μου στόν β' Παγκόσμιο πόλεμο. Ξαφνικά οί Ιταλοί κατέλαβαν την Αλβα­νία, αιφνιδίως στίς 7 Απριλίου 1939 χωρίς άντίσταση. Προηγήθη βομ­βαρδισμός του Δυρραχίου άπό την θάλασσα.
Τό γεγονός παρά ταύτα δέν δημιούργησε εχθρική κατάσταση. Έθελουσίως οί Αλβανοί προσέφεραν τό βασιλικό τους στέμμα στόν Βίκτωρα Εμμανουήλ της Ιταλίας καί εν συνεχεία βλέπομε οί Αλβανοί νά συμ­πράττουν στρατιωτικά μέ τους Ιταλούς εναντίον της Ελλάδος.
Παρά τό γεγονός ότι ή Ιταλία έδήλωσε ότι δέν θά προχώρηση πέραν της Αλβανίας καί παρά τήν διαβεβαίωση του Μουσολίνι ότι δέν θά έπιτίθετο εναντίον της Ελλάδος καί ένώ έστειλε στήν ελληνική κυβέρνησι γραπτή πρότασι γιά άνανέωση της Ίταλοελληνικής φιλίας του Συμφώνου της 23ης Σεπτεμβρίου 1928, παρά ταύτα στίς 28 Όκτωβρίου 1940 έστειλε αιφνιδιαστικό τελεσίγραφο κατά τίς πρώτες πρωινές ώρες πού έληγε εντός τριών ωρών γιά τήν παράδοσι της Ελλάδος.
Αξίζει νά θυμηθούμε ακόμα καί τήν πρότασι του Μουσολίνι νά άποσυρθοϋν τά ιταλικά καί ελληνικά στρατεύματα 20 χλμ. μακράν τών έλληνοαλβανικών (Ίταλο-ελληνικών πλέον) συνόρων, τά οποία πράγματι, κα­τόπιν αποδοχής της προτάσεως αποσύρθηκαν από τά σύνορα.
"Ολες αυτές οί καταστάσεις πού εκδηλώθηκαν σάν «φιλία» πρός την Ελλάδα, από τό 1939-1940 μέ τό διαβιβασθέν τελεσίγραφο, πού έληγε, όπως έσημείωσα, εντός τριών, πολύ πρωϊνών ωρών, μπορούμε νά κατανοήσωμε τό μέγεθος του αιφνιδιασμού.
Στίς 6 τό πρωΐ πού έληγε τό τελεσίγραφο, τά ελληνικά χωριά τών συ­νόρων είχαν ξεκινήσει γιά τό όργωμα τών χωραφιών τους. Βόδια-άλογα είχαν ζευχθή στά χωράφια από τίς 6-7 ή 8 τό πρωΐ. Τά ελληνικά φυλά­κια, τά τμήματα προκαλύψεως στά ελληνοαλβανικά σύνορα προσβλήθη­καν από τίς ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις στίς 5.30, μισή ώρα πρίν νά λήξη τό τελεσίγραφο.
Στίς 11 τό πρωΐ εμφανίστηκαν στόν αττικό ουρανό τά πρώτα ιταλικά αεροπλάνα. Τό αντιαεροπορικό άρχισε νά βάλλη ενώ οί σειρήνες συναγερ­μού ήχοΰσαν. "Αν αυτά έγιναν στήν περιοχή της Αθήνας, μπορούμε νά υπολογίσωμε τόν αιφνιδιασμό τών χωριών καί πόλεων της Ηπείρου, αλλά καί Δυτικής Μακεδονίας. Αεροπλάνα, βομβαρδισμοί ξαφνικοί, πυροβόλα, έπέλασι εχθρικών στρατιωτικών δυνάμεων, Ολα αιφνιδίως. Οί άνθρωποι ακόμα ήταν ανίδεοι γιά τήν κήρυξι του πολέμου* βρέθηκαν στά χωράφια τους καί στά ζώα τους κοντά. Αντιλαμβανόμενοι μέ τά μάτια τους, ακούγον­τας τόν ήχο του πολέμου μέ τ' αυτιά τους, βλέποντας τήν φωτιά τών βομ­βαρδισμών νά πέφτη από τόν ουρανό, τό πρώτο πού έκαναν ήταν νά πα­ρατήσουν τά πάντα επί τόπου [25 (α) Άλβ] καί νά τρέξουν νά κρυφτούν.
Σέ άλλη προφητεία του αγίου Κοσμά, στήν 15 Καλ, είδαμε νά συμβουλεύη ό "Αγιος τους κατοίκους τών Τσαραπλανών (Βασιλικοΰ) νά φύ­γουν στά βουνά γιά νά γλυτώσουν. Μέρος της προφητείας αυτής αναφέ­ρεται στήν ίδια περίπτωσι".
Ή προφητεία 74 Καντ καί οί παραλλαγές της, αν προσέξωμε, καλά χρησιμοποιεί ενα χρονικό όριο εντός του οποίου θά συμβή τό αιφνιδια­στικό γεγονός.
Πώς μποροΰμε νά τό παραβλέψωμε;  
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΒΛΙΟ <<ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου